mgr Stanisław Godzina s_godzina_04_2017.pdf

Wójt Gminy

mgr Bożena Jaskólska b_jaskolska_04_2017.pdf

BŁvci,4
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójtaî-zastęPGy-wÓjta-i sekretarza gminy,
osoby-zarz-ądzającej-î-człon b ą?awną
oraz-osoby—wydającej-deeyzje-adminis tracyjn e.w-imieniu-wójta
Rzekuń, dnia 27.04.2017 r.
(miejscowo' d)
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), Bożena Jaskólska, Zyśk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urtXzony(a) 19.07.1973 r. w Zabielu
Urząd Gminy w Rzekuniu, sekretarz
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26. poz. 303 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23.
poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. lm, zgodnie z aa. 24h tej usta•.'ô'
oświadczam, że posiadam w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:
Zasoby pienięžne:
— grodki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 20 000 zl
— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
nie dotyczy m2, 0 wartości'. nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
1. Dom o powierzchni:
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ma. o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospcxiarst,vo rolne:
gospdarstwa:
nie dotyczy , powierzchnia:
o wartości:
nie dotyczy
zabudowy nie dotyczy
tyłu/ prawny:
nie dotyczy
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny.
nie dotyczy
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
nie dotyczy
Posiadam akcje w handlowych — należy pcxiać i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia do j%-o majątku od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu —
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami
nie dotyczy
należy opis
nie dotyczy
Z tego tytułu ubiegłym przychód i w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomcmikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wsvńnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba sp5/ki):
— jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośc
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia -105 992,11 zł (brutto)
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
markę, i rok produkcji): Toyota Verso - 2009 r.
x.
Zotmviązania pienię2ne o wartości 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej '*wiadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.
Povqższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na FM)dstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 27.04.2017 r.
(miejscowość. data)
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska m_michalska_04_2017.pdf
Skarbnik Gminy

Magdalena Eliza Mieszkowska m_mieszkowska_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy sekretarza gminy, skarbnika gminy, gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej administracyjne w imieniu wójta'
Ostrołęka, dnia 05.04.2017r.
(miejscowość)
. Osoba składająca oświadczenie do z prawdą, starannego i zupełnego wyFłnienia
każdej z rubryk,
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym prąpadku należy wpisać
. tnie dotyczy".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i mbowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wsłńlnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia mwarte są informacje w części B informacje niejawne doȚczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia niemchomości.
CZĘŚĆ A
niżej podpisany(a), Magdalena Eliza Mieszkowska (Chełchowska)
(imiona i nazwisko Oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 17.06.1977r. w Ostrołęce
Gimnazjum im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu na stanowisku dyrektora szkoły
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub finkcja)
po się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące frnkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z łx5ź.n. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wsłńlności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty.
1.
Zasoby pieniężne:
śnxiki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :
10 200 zł jako wspólnota majątkowa
środki pieniężne zgromadmne w walucie :
84 euro
papiery wartościowe:
nie dotyczy
na kwotę .

2
11.
1. Dom o powierzchni: 1/3 domu o pow. 180 m2, o wartości: 100000zł jako malżcńska
wspólnota majątkowa
tytuł prawny: własność - akt notarialny 4575/2ff)5
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, owartości: tytuł prawny.
3. rolne: nie dotyczy
rodzaj
powierzchnia: .
0 wartości: „
rodzaj zabudowy:
tytuł pmvfiy:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia: działka o pow. 2998 m2
0 wartości: 43000zł
tytuł prawny: własność - akt notarialny 4067/2011
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy pdać licztĘ i emitenta udziałów. nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, samorządu terytorialnego, ich związków lub
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Prowadzę działalność gosr•rczą2 (należy podać formę prawną i działalności):
nie dotyczy
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2.
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przŕdstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności:): nie dotyczy
osobiście —
wsłńlnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadwrczej kiedy): „
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ôsokości: „
2.
W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarądu@kiegy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „
jestem członkiem komisji rewizyjnej@kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokc*ci: .
3.
W fundacjach prowadzących działalność gosłX)darczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu@ kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej@kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód za rok 2016 — 83107,97zł brutto


Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Joanna Przygoda j_przygoda_04_2017.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz m_ciunowicz_04_2017.pdf

27
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 25 kwiecień 2017 r.
(m i ejscowość)
Uwaga :
. Osoba oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zuFłnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
3.
majątkowych, doch(Riów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S.
Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), MARIA CIUNOWICZ/ WIŚNIEWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 14 LIPCA 1963 R. w OSTROŁĘCE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU, UL. KOLONIA 1 B
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zamznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczmiu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z p&Źn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
NIE POSIADAM
NIE POSIADAM
11.
2.
papiery wartościowe: NIE POSIADAM na kwotę .
. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 250000,00 ZŁ tytuł prawny: WŁASNOŚĆ / AKT
NOTARIALNY NR A-7279/87 Z DNIA 26.X.1987 R.
Mi•anie o powierzchni: NIEMA m2, owartości: „ tytuł prawny: .

3.
4.
Gosłx)darstwo rolne: NIE POSIADAM
rcxlzaj gospcxlarstwa:
powierzchnia: . „
0 wartości: .
rodzaj zabudowy: _
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
powierzchnia: DZIAŁKA 0,12 AR NIEZABUDOWANA
o wartości: 60 OOO,OO ZŁ
tytuł prawny: WŁASNOŚĆ/ AKT NOTARIALNY NR A-7279/87 Z DNIA 26.X.1987 R.
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów.
NIE POSIADAM
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
IV.
Posiadam akcje w sțńłkach handlowych — należy rx)dać liczbę i emitenta akcji:
NIE POSIADAM
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżnnek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następując.e mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ME DOTYCZY
VI.
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
osobiście .
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przmlmiot działalności:): NIE DOTYCZY
osobiście .
wspólnie z innymi osobami . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
2.
3.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nad7Ă)rcz.ej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy):
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 55542,19 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości łww•yżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
SKOK STEFCZYKA - 52792,43 ZŁ stan na dzień 31.12.2016 r.
CITI BANK - pożyczka ALOP - 27691,82 zł na dzień 31.12.2016 r.
CITI BANK —zadłużeniekarty 12339,22 zł na dzień 31.12.2016 r.


Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Agnieszka Majdecka a_majdecka_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika •ednost o anizac
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osë
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wój
Rzekuń, dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dpțy-
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określił przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zolx.wiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego "wiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a) Agnieszka Majdecka, Szymanowska
(mona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
w Zerkowie
urodzony(a) 23 marca 1975 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu - dyrektor
(rniejsce zatrudnienia, stancpăisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spcrlarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, 679, z 1993 r, Nr 113. poz. 715 i Nr
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.łm oraz
ustav.ry z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:
— grodki pieniężne gromadzone w walucie obcej:
— papiery wartościowe:
na kwotę:
nie dotyczy
ma, o wartości:
nie dotyczy
nie dotyczy
tytuł prawny:
1. Dom o
nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 131,60
3. rolne: nie dotyczy
rn2, o wartości: 165 000 zł.tytuł prawny. własność Rep. A nr 1158/2010
, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
mierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
nie dotyczy
Posiadam udziały w handlowych — należy FXXać licztĘ i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podl%ało zbyciu w drodze przetargu —
mienia i datę nabycia. od
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy pdaĆ formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w "sokoSci:
należy opis
nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście
z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kidy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. W svńłdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

3. W prowadzących działalność
— jestem członkiem zarządu
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (M kiedy):
n ie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi%łym w
VIII.-
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu 63 925, 78 zł. brutto — z tytułu zatrudnienia
5 zł. brutto — z tytułu wynajmu
Składniki mienia ruchomego 0 powyżej 10 Cm złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
pcMjaC markę, mtXel i rok nie dotyczy:
x.
Zobowiązania pienięžne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy
cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce płożenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada l_lada_04_2017.pdf

277
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójtal
Przytuły Nowe , dnia 24/04/2017 r.
(miejscowość)
Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą , starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszu.cgólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania ,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych , dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składające oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
ŁUCJAŁADA (BOJSKA)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
(miejscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

11.
2.
3.
4.
111.
a. Dom o powierzchni: 159,20 m2, o wartości: 400 000 zł , pozwolenie na użytkowanie
nr 90/2013 ,
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
b. Dom wchodzący w skład gospodarstwa wskazanego w pkt 3, o powierzchni: 100,00 m2,
o wartości: 200 000 zł
tytuł prawny: współwłasność - 1/8 cz., majątek osobisty
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wspólne , powierzchnia: 3,66 ha
0 wartości: 50 000 zł
rodzaj zabudowy: dom murowany oraz budynek gospodarczy, stodoła
tytuł prawny: współwłasność - 1/8 c7„, majątek osobisty
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Osiągnięty dochód 0,- zł
Inne nieruchomości:
działka zabudowana domem wskazanym w pkt I a,
powierzchnia:0,26 ha
o wartości: 104 000 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akcji w spółce:nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego od jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami .nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości:nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaćformę prawnq i przedmiot działalności):nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): nie dotyczy

2.
3.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochód z tytułu zatrudnienia 53 364,55 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Bank Polska S.A w wysokości 283 129,00 zł,
udzielony na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12n016r. - 256 807,81 zł, Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas Bank Polska S.A
w wysokości 106 396,77 zł, udzielony na 60 miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada
stan zadłużenia na dzień 31/12/2016r. - 100 158,84 zł
czĘść B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karą pozbawienia wolności.
Przytuły Nowe 24.04.2017r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić
(podpis)
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid k_dawid_04_2017.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka m_cichocka_04_2017.pdf

B/ctG
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
gmi ny,
osoby-za-rządzającej-i-czlonka-orga nu-zarządnj ą
Dienin, dnia 24.03.2017r.
(m icjscowość)
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać:
. DOTYCZY'.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W cąŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Cichocka z d.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) w
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
1.
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :
28000 —
środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej :
Nie dotyczy....
papiery wartościowe:
Nie dotyczy...............„.............
. .....„. na kwotę

11.
1. Dom o powierzchni: 180 m2,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
Ortuł prawny: .
2
o wartości: 250000zł tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: ...„ m2, owartości: tytuł prawny
powierzchnia: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nr203/20/9ar(A-1283/83); 782/15ar
o wartości: 200
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyłn dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej , jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub Od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
Nie dotyczy. „ . „
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2.
2.
3.
3
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:):
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółdzielniach: nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarxzą:
nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągmgem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
81777,14 (brutto)-ztytułu wynagrodzenia za pracę...
880
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Nissan Note „


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka a_lenkiewicz_choinka_04_2017.pdf

dfi;a
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójtarzastępey-wójta.ekretarza-grnłny,-skaronika.gmłnys kierownika jednostki o
oso by-zarządzając ej4-Gzło n ka-orga nu-zarzą dzają ceg o-g min n q-os o
OFaz-oso by-wydająGej.deGyzje-ad m in is tra cyjn i u-wójta
Ostrołęka, dnia 26.04.2017 r.
(miejsccvŕość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘšć A
Ja, niżej podpisany(a), Anna Lenkiewicz. Choinka ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 20.08.1964r. w Ostrołęce
Zespól Szkół w Ołdakach dyrektor szkoły
(rn4sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162.
poz. 1126, z r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orazz 2002 r. Nr 113, poz. 934 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:
l.
Zasoby pienię2ne:
— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 8 902,77 złotych
— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: 3 000,00 tysiące dolarów
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: 200 ma, o wartości: 250 000 tysięcy zł tytuł prawny: Akt notarialny Nr 6979/19993
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej pafisfr,vowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnornocnikiem takiej działalności
(należy podał formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokošci: nie dotyczy
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach:
Nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą
Nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoSci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
- należność ze stosunku pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkól w Ołdakach -87 914,73 Złotych
- należność za udział W pracach GKRPA w Rzekuniu ( członek komisji ) — 4 400,00 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości po"żej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): BMW 13/-E46, samochód osobowy , rok produkcji 1999
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Marian Grzegorczyk m_grzegorczyk_04_2017.pdf
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek d_orzolek_04_2017.pdf

CM!NY
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby-zavządzającej-iăonka-o
Rzekuń, dnia 25 yavietnia 2017 r.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgodnego z prawdą, staranrmo i zu*ego
wypełnienia ka2dej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
3. Osoba składająca obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątko"Ch, dochodów i zobawiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym również wierzytelności pienięžne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego c*wiadczenie oraz miejsca nieruchomości.
skreśl

czgść A
Ja, niżej podpisany(a), Danuta Orzołek z d. Orzołek,
urodzony(a) 1 stycznia 1971 r. w
Społecznej w Rzekuniu, Kierownik
się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospMarczej paez osoby funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, poz. 679. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,2 2000 r. Nr 26, 306 oraz 2002 r. Nr 984 i Nr 214,
poz. lm oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. Nr 142, poz. 1591
r. Nr 23. poz. 220, Nr62, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w małżeńskiej wspólności
majątkowej lub mój majątek
Zasoby pienię2ne:
• środki pieniężne zgromadzone w walucie plskiej:
143.280 zł
• śrcNjki pieniężne zgromadzone w walucie otr:ej:
nie dotyczy
wartościowe:
nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: 110 m2, 0 wartości: tytuł prawny. wsFńhț'łasność
2. Mieszkanie powierzchni: nie dotyczy ma, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj nie dotyczy, mrierzchnia: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
zabudowy. nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyct•ă i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości
powierzchnia: 7.370 m2'0 wartości: 45.Cm zł, tytuł prawny:
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których takie osoby - należy i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy pdać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
nie dotyczy

1. posiadam akcje w sró/kach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których takie osoby - nale2y podać liczbę i emitenta akcji:
164 szt. Skarb państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w słńlce: NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: zł
2. Posiadam akcje w innych handlowych - nale2y podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokcŚci:
nie dotyczy
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej Osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnąo, ich związków
lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podląało zbyciu w przetargu - należy
podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
nie dotyczy
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
• osobiście
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gmcxiarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
• osobiście
nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubăłym w wysokości:
nie dotyczy
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): nie dotyczy
• jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
nie dotyczy
• jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
nie dotyczy
• jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:
nie dotyczy


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska m_pieczynska_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną.
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtai
Ostrołęka, dnia 25042017r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pȚpadku zastosowania, należy wpisać unie doty-
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątk0Wą.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie rnajqtkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej MAŁGORZATA PIECZYŃSKA PÓŻNIEWSKA,
(mona i nazwisko oraz nazwisko
25 listopada 1970 w Ostrołęce
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr I im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funk*)
po załM)znaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r, Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.18CO oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— śrcxiki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
— pieniężne gromadzone w walucie Obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
11.
1. Dom o 150 m2, o wartości: 350 tyś. tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartości:
tytuł prawny:
3. rolne:
rodzaj gosrrdarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartości:
rMzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi%łym i w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
Ostrołęka, dnia 25.04.2017r.
(m ąscowoSC)
Uwaga:
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
nia każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
czy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), MAŁGORZATA PIECZYŃSKA PÓŹNIEWSKA,
(imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 25 listopada 1970 w Ostrołęce
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr I im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu
(młejwe zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnc*ci go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgcxinie z art. 24h tej ustawy
cŃwiadczam, że wchodzące w małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne gromadzone w walucie nie dotyczy
— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
11.
1. Dom o powierzchni: 150 rn2, 0 wartości: 350 tyś. tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartości:
3. Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa: nie dotyczy,
o wartości:
zabudowy.
tytuł prawny:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubăłyrn przychód i w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

pwierzchnia: nie dotyczy
0 wartości:
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — nale2y podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
posiadam akcje w sŔlkach handlowych — należy podać i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) Od Skar-
bu Państv.'a, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcXlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność (należy podał formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym i w wysokości:
2. Zarządzam działalnc*cia gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoSci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
1. W handlowych (nazwa, nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W *Rdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od
— jestem członkiem rady nadzorczej3 kiedy):
— —m członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność nie dotyczy


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Marek Podolak m_podolak_04_2017.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska d_dabrowska_04_2017.pdf

QMJNY w RZEKUNI'_!,
vvpŁYNĘŁo
26
ÓŚWŕÂbČZENIE MAJĄTKOWE
dnia
(miej sco•woš)
kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
Uwaga :
2.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann%0 i zupełnego
każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca IM)loŻenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
.CbaŁ24ę.e..
Ja, niżej podpisany(a), .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ........Q!!.: w .......LLë<.....
gom;ggcfâe. Qzekgm.a..„l.. .dFO....
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. (J. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,Ęm. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz984 iNr214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 oraz z
2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny;
L Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
- papiery wartościowe:
"Ó.....JÔRI..
na kwotę:

l. Dom a.
2.Mieszkanie o m2, o wartości: ............=.
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
o wartości: zabudowy:
tytuł prawny:
Złego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieglyn przychód i dochód w r.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
0 wartości: „
tytuł prawny: .
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
...tÓ...'Lșł1.i?1'F
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: ....*..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy opis mienia i datę
nabycia, Od kogo:

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą: (należy formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami „ „
roku ubieglyn prąchód i
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w
wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- 0M)biście — „
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
- jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
2. W spółdzielniach:.
- jestem członkiem zarządu kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
- jestem członkiem zarządu (od kidy):


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska h_dabkowska_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby-zarządzającej-i-c-zło•nka-organu-zarz-ądzającego-gminną-os-obą-peawną—
*Oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta"
Rzekuń
(miejscowość)
Uwaga:
Z. 04.utV.
, dnia
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgMlnego z prawdą, starannego i wypełnie-
nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca (świadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników mająt-
Icowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
ją tkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
u (c/eccó2
Ja, niżej podpisany(a),
umizony(a)
(i-niona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
w OcP.OZ
6zcaU7 a
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc*a)
PO zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
cdrębny:
Zasoby pienię2ne:
— pieniężne gromadzone w walucie polskiej:
— pieniężne gromadzone w walucie
— papiery wartościowe:
na kwotę:
II.
OŁcJt7/
1. Dom 0
rn2, o wartości:
tytuł prawny:
2. o gmvierzchni:4 6 D m2, o wartości: 'Ogw,/tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rcxjzaj zabudowy:
tytuł prawny:
, powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dcx:hód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
0 wartości:
tytuł prawny:
III.
Posiadam udziały w spółkach handlos•.rych — należy liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w svńłce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
Posiadam akcje w sŔlkach handlowych — należy i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vvylączeniem mienia przynależnego do jego majątku Od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, samorządu terytorialnego, ich związków lub Od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pdlegalo zbyciu w drodze przetargu — należy opis
mienia i datę nabycia, Od kogo:
1. prowadzę działalność gospdarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— z innymi osobami
Z tego tytułu osiągną/em(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zarządzam działalnością gmodarczą lub przedstawicielem, *łomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcx:hód w wysokości:
VII.
1. W handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
— jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W s»łdzielniach:
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od ki$'):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu 'Eiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospdarczą:
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: O
Składniki mienia ruchomego o wartości pwyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów należy
podać markę, mcxiel i rok produkcji):
x.
Zotwwiązania pieniężne o wartości powyżej 10 Cm złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Adres zamieszkania osoby składającej &wiadczenie:
Miejsce FX)łożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski m_gumowski_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
-"H%ą-d-zająeego-g-m-in-n-ą-osobą-prawną-oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta III
Rzekuń, dnia 25.04.2017r.
UWAGA:
2.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zołX)Wiązań do majątku i majątku objętego wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W c*ci A oświadczsnia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej
zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku podinspektor
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 orazz2002r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że EX)siadam
wchodzące w skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgmmadzone w walucie
5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy
11.
1. Dom o 110 m2, o wartości: 250 000 zł, tytuł prawny: Akt notarialny
2. Mieszkanie o powierzchni: — m2, o wartości: - tytuł prawny: -
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: -, vmvierzchnia: -, o wartości:- rodzaj zabudo%y:-
tytuł prawny: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
4. Inne nieruchomości: -
0 wartości: -
tytuł prawny. -

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 00/0 akcji w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym w wysokości: -
Nabyłem (nabył. mój małżonek, z wyłączeniem mienia . przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
I. Prowadzę działalność gospodarczą[21 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście; -
— wspólnie z innymi osobami; -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem, takiej
działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście; -
wsłńlnie z innymi osobami; -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu kiedy); -
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); -
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w vvysokości: -
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
jestem członkiem rady nadzorczej[31 (od kiedy): -
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -
3. W' fundacjach prowadzących działalność gospxlarczą: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
— jestem członkiem rady (od kiedy): -
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy): -
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -
2

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Dochód z tytułu zatrudnienia 40 236,07 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści
sześć złotych 07/100).
Składniki mienia ruchomego o wartości powyž,ej 10.000 złotych (w przypadku pojazlów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej "sokości): nie dotyczy
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, dnia 25.04.2017r.
(miejscowość. data)
III Niewłaściwe skreślić.
(l"is)
121 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie rodzinnego.
131 Nie dotyczy rad nadzorczych srńłdzielni mieszkaniowych.
3


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska m_mierzejewska_04_2017.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
- , diiiâ
Rzekuń
(m t ejscowo%)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i objętego 'małżeńską ma-
łątkową.
4. majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej Mirosława Mierzejewska,
i nazwisko nazwisko
11.03.1957 r w Rzekuniu
Urząd Gminy w Rzekuniu - inspektor
(miejsce zatrudnienia. lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162.
poz. 1126. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 934 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1305), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
Zasoby pienię2ne:
— śrcriki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 150.000,00 zł
— środki pieniężne gromadzone w walucie 0,00 zł
— papiery wartościowe:
na kwotę: 0,00 zł
11.
1. Dom o pwierzchni: 120m2, o wartości: zł tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dot. m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny. nie dot.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj dot , powierzchnia: nie dot.
o wartości: dot.
rodzaj zabudowy: nie dot.
tytuł prawny: nie dot
Z tytLNu w roku ubiegłym przychód i dochód w vvysokości: nie dot.
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 0,07 ha
o wartości: 150mo,oo zł
tytuł prawny: własność
III.
Posiadam udziały w handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dot.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółcm nie dot.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
Posiadam akcje w spôłkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dot.
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w nie dot.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi%lym w wysokości: nie dot.
v.
w
wysokości:
nie
dot.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Paristwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub Od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcxjlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis
mienia i datę nabycia, kogo: nie dot.
VI.
1. Prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dot.
— osobiście
z innymi osobami
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przMstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalncści
(należy pdać formę prawną i przedmiot działalności): nie dot
— osobiście
— z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
1. W handlowych (nazwa, spółki): nie dot.
— jestem członkiem zarządu kiedy):
— jestem członkiem rady (Od
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wmkości:
2. W spółdzielniach:
Nie dot.
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gowxiarczą:

Nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dot.
— jestem członkiem rady nadzorczej (od dot.
— jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dot.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: 53.682,07 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
markę, model i rok produkcji): nie dot.
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartc*ci powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostab' udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dot.
cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Stanisław Godzina
 • Wprowadził(a): Emilia Bloch
 • Czas wytworzenia: 18-07-17 13:25
 • Czas udostępnienia: 20-06-24 23:37

Historia zmian

4310 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2017 r. z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2