Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury technicznej 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_43.pdf

klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_w_procesie_rektutacyjnym_w_Urzedzie_Gminy_w_Rzekuniu.pdf

KLAUZULA INFORMACYJN A
dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Sgnowni Państwo zgodnie z art. 13. RODOI informuiemy. że:
a) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
b) Administrator wyznaczy/ Inspektom Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowFh za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. I lit. a) i c) oraz art. 9
ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacjq przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 2] listopada 2008 o pracownikach samorzqdowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy sq przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
d) Dane osobowe mogq być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przenvarzania danych w
związku z realizacjq usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcq Świadczącym usługę z ochmny danych osobowych);
e) Adminislrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzynarodowej;
t) Majq Państwo pawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I Państwa dane osobowe będq przechowywane przez Okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy,
nie dłużej niż pzez okres 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury
naboru.
2 Przysługuje pańsnvu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
pzenvarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
3 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przemarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych jest bmk udziału w naborze na wolne
stanow isko pracy:
Administralor nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 0 Państwa dane osobowe.

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 Rzekuń. 33
NIP 75g-17-42.ss2: REGON ce0549%3
tel. 29 643 2000, fax 29643 93
RDR. 2110.4.2024
Rzekuń 10.052024 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania fonnalne określone w ogłoszeniu
o naborze z dnia 25 kwietnia 2024 r.:
1. Pan Grzegorz Grochowski zam. Ławy
Przewodnic gy Komi • i
Krzy sztof z+rowski

informacja_o_wynikach_naboru.pdf

URZĄD GMINY
w Rzekuniu
07-411 ul. Kościuszki 33
NIP FëGON
20 20 93
KDR.2110.4.2024
Rzekuń, dnia 23.05.2024 r.
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora
ds. infrastruktury technicznej nie została zatrudniona żadna osoba. Kierownik Urzędu podjął
decyzję o niezatrudnieniu kandydata biorącego udział w naborze.
W' związku z powyższym nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.
Wójt
Bart
Rzekuń
Podolak

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 25-04-24 15:06
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 15:06

Historia zmian

12277 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2024 z 23-05-2024 14:35:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12185 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2024 z 10-05-2024 14:27:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12073 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2024 z 26-04-2024 12:52:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12054 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2024 z 25-04-2024 15:12:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12053 Dodanie Zarządzenie Nr 43/2024 z 25-04-2024 15:12:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2