Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń.

FPZ.271.2.13.2024_-_Zapytanie_ofertowe.pdf

nasza gmina
FPZ.271.2.13.2024
URZĄD GIWNY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn 20.03.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt
z terenu gminy Rzekuń.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
nr telefon: (29) 643 2000
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt domowych
(psy i koty), które mają właścicieli oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy Rzekuń
na podstawie wystawionego przez Urząd Gminy skierowania na zabieg.
1. Zakres usługi kastracji obejmuje:
a) wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu
leczniczego dla zwierząt,
b) wykonanie standardowego zabiegu kastracji w narkozie infuzyjnej,
c) zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu W"y'budzenia psa/kota z narkozy,
d) w tym w razie potrzeby podanie Środka przeciwbólowego i antybiotyku,
e) wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie
kliniczne oraz zdjęcie szwów.
2. Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie
konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu)
Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych
dodatkownłch zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań
ma lekarz, który będzie operował zwierzę.
3. Zakres usługi czipowania zwierząt obejmuje:
a) ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed dokonaniem zabiegu
elektronicznego identyfikatora (mikroczipa),
b) sprawdzenie czy zwierzę nie jest oznakowane i czy mikroczip
do wszczepienia jest sprawny,
wszczepiania
przeznaczony
c) umieszczenie danych właścicieli zwierząt w międzynarodowej bazie danych Safe
Animal.
4. Wykonawca zapewni mikroczipy we własnym zakresie.
: ul_ 33
07-411
29
296432093

Muszą one być oznaczone kodem rozpoczynającym się od cyfr: 6160939 i jednocześnie
spełniać obowiązujące normy ISO:
• ISO 11784/11785
stanowiącej o częstotliwości gwarantującej współpracę
mikroczipa z czytnikiem,
• ISO 24631-1 — stanowiącej o objęciu producenta nadzorem laboratoryjnym oraz
weterynaryjnym,
• ISO 31661 — stanowiącej o prawidłown,łm zakodowaniu mikroczipa z kodem
krajovrym i kodem producenta.
5. Zabiegi kastracji i czipowania muszą być potwierdzone odpowiednią adnotacją
w książeczce zdrowia zwierzęcia lub '."daniem właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia
o dokonanym zabiegu.
6. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne
lub inne powikłania związane z kastracją lub chipowaniem zwierząt i nie ponosi kosztów
związanych z ich leczeniem.
7. Nie dopuszcza się pobierania od właścicieli zwierząt opłaty za usługę kastracji i czipowania
zwierząt w ramach programu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia zbioru danych osobownŕch zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie, w trakcie postępowania
przetargowego oraz w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umown,', w tym m.in.
kontroli gabinetów weterynaryjnych, przechowywania dokumentacji przejętych wniosków
właścicieli, itp.
III. WARUNKI UDZIAŁU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wnŕkonawca, która spełnia warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do '."konywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wnŕkonania zamówienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę, że zapoznał się ze Wzorem Umowy i zobowiązuje siew
przypadku '."boru jego oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
3. W razie wn,'boru przez Zamawiającego Wykonawca zgadza się przecHożyĆ aktualny wypis z
ewidencji z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 20 października 2024 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
strona 2 z 6

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona na adres:
urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
do dnia 27 marca 2024 r. do podzinv 9:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na Świadczenie usługi kastracji
i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń
lub drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: Oferta na
Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu
gminy Rzekuń.
2. Termin otwarcia ofert 27.03.2024 r. godz. 9:15.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
1. Kryterium oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
kastracja 1 kotki 12%,
kastracja 1 kota 11 %,
kastracja 1 suki do 10 kg — 12%,
kastracja 1 suki od 11 kg do 25 kg— 11%,
kastracja 1 suki powyżej 26 kg — 10%,
kastracja 1 psa do 10 kg— 10%,
kastracja 1 psa od 11 kg do 25 kg— 10%,
kastracja 1 psa powyżej 26 kg — 10%,
czipowanie psa/kota 14%.
2. Zasady oceny ofert wecRug ustalonych kryteriów.
Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem
gdzie:
P - łączna liczba punktów
Pl — liczba punktów w kryterium „kastracja 1 kotki — cena brutto",
(najniższa cena/cena oferty badanej) x 12% x 100 pkt.
P2 — liczba punktów w kryterium „kastracja 1 kotki — cena brutto",
(najniższa cena/cena oferty badanej) x 11% x 100 pkt.
P3 — liczba punktów w kryterium „kastracja 1 suki do 10 kg — cena brutto",
(najniższa cena/cena oferty badanej) x 12% x 100 pkt.
strona 3 z 6

Zal._1_Formularz_Oferty.pdf

Załącznik Nr 1 do zapytania nr FPZ.271.2.13.2024
z dnia 20 marca 2024 r.
Oferta dotycząca realizacji zadania pn. „Kastracja psów i kotów wraz z elektronicznym
znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców gminy Rzekuń"
l. Przedstawiam koszt jednostkown,' usługi kastracji i
elektronicznego znakowania, zwierząt
właścicielskich z terenu gminy Rzekuń.
Zakres usługi
1) Kastracja kotki
2) Kastracja kota
Kastracja suki
3)1-10 kg
4) 11-25 kg
5) < 26 kg
Kastracja psa
6) 1-10 kg
7) 11-25 kg
8) < 26 kg
9) Elektroniczne znakowanie psów i kotów
Kwota jednostkowa usługi (kwota brufto w zł)
Podany koszt kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt ma uwzględniać wszystkie koszty
związane z przeprowadzeniem zabiegu wyszczególnionym w pkt I zapytania ofertowego.
II. Informacje o zakładzie/zakładach leczniczym:
Nazwa, adres i godziny otwarcia zakładu
leczniczego
Numer telefonu kontaktowego
III. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia, Środki i warunki do realizacji powyższej
usługi weterynaryjnej.
(pieczątka i podpis osoby składającej ofertę)

Zal._2_Wzor_Umowy.pdf

Zarecznik Nr 2 do zapytania nr FPZ_271.2.13.2024
z dnia 20 marca 2024 r.
FPZ.272.2.29.2023
UMOWA Nr 29/2024
Zawarta w dniu w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń, NIP 758-214-17-29, REGON 550667959
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
reprezentowanym przez:
Bartosza Podolaka — Wójta Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Moniki Teresy Michalskiej — Skarbnika Gminy Rzekuń,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym" a:
zwanym w treści umowy „Wykonawcą
Razem zwanych w treści umowy „Stronami
Sl
PRZEDMIOT UMOI,W
1. Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt domowych
(psy i koty), które mają właścicieli oraz kotów wolno żyjącw:h z terenu gminy Rzekuń
2. na podstawie wystawionego przez Urząd Gminy skierowania na zabieg.
3. Zakres usługi kastracji obejmuje:
3.1. wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego
dla zwierząt,
3.2. wykonanie standardowego zabiegu kastracji w narkozie infuzyjnej,
3.3. zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym
w razie potrzeby podanie Środka przeciwbólowego i antybiotyku,
3.4. wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne
oraz zdjęcie szwów.
4. Zakres usługi czipowania zwierząt obejmuje:
4.1. ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed dokonaniem zabiegu wszczepiania elektronicznego
identyfikatora (mikroczipa),
4.2. sprawdzenie czy zwierzę nie jest oznakowane i czy mikroczip przeznaczony do wszczepienia
jest sprawny,
4.3. umieszczenie danych właścicieli zwierząt w międzynarodowej bazie danych Safe-Animal.
5. Wykonawca zapewni mikroczipy we własnym zakresie. Muszą one być oznaczone kodem
rozpoczynającym się od cyfr: 6160939 i jednocześnie spełniać obowiązujące normy ISO:
ISO 11784/11785 — stanowiącej o częstotliwości gwarantującej współpracę mikroczipa
z czytnikiem,
1

stanowiącej o objęciu producenta nadzorem laboratoryjnym
ISO 24631-1
oraz weterynaryjnym,
ISO 31661 — stanowiącej o prawicRowym zakodowaniu mikroczipa z kodem krajown,łm
i kodem producenta.
6. Zabiegi kastracji i czipowania muszą być potwierdzone odpowiednią adnotacją w książeczce
zdrowia zwierzęcia lub wydaniem właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia o dokonanym zabiegu.
7. Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność
'."konania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa
ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów W"y'konania innych dodatkowych zabiegów/usług.
8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne lub inne
powikłania związane z kastracją lub chipowaniem zwierząt i nie ponosi kosztów związanych z ich
leczeni em.
9. Nie dopuszcza się pobierania od właścicieli zwierząt opłaty za usługę kastracji i czipowania
zwierząt w ramach programu.
WYNAGRODZENIE
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Umowni', o którym mowa w S 1 ust. 1,
Strony ustalają na kwoty ryczałtowe brutto:
Za usługę:
kastracja kotki
kastracja kota
kastracja suki do 10 kg
kastracja suki od 11 kg do 25 kg
kastracja suki powyżej 26 kg
kastracja psa do 10 kg
kastracja psa od 11 kg do 25 kg
kastracja psa powyżej 26 kg
czipowanie psa/kota
Cena brutto w zł Słownie
2. Wartość niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty 40 240,00 zł brutto (słownie złotych:
czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
3. Strony nie przewidują wynagrodzenia za gotowość do Świadczenia usług. Rozliczenie nastąpi za
usługi zlecone i faktycznie wnŕkonane, według ilości usług i cen wskazanych w ust. 1. Kwota
40 240,00 zł brutto jest kwotą do dyspozycji , natomiast nie musi być w całości zrealizowana.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, potwierdzoną protokołem / zestawieniem z rodzaju i ilości
'."konanych zabiegów, po każdym miesiącu Świadczenia usługi oraz załączy karty skierowań
z '."konanych zabiegów.
5. Zapłata vrynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 3 przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawicHowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 4.
2

W przeciwnym vo,'padku 14 - dniowa,' termin płatności zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia
poprawnej faktury i poprawnych dokumentów.
6. Dane do wystawienia faktury/rachunku:
• Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29
• Odbiorca: urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
8. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia zapłaty dla czynnych podatników
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności
lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także
za Świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. Wykonawca oświadcza, że wyraża
zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
10. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością rachunku Zamawiającego.
2.
3.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy do 20 października 2024 r.
Termin na wykonie zabiegów określonych w karcie skierowania ustala się na nie dłuższy
jak 30 dni od daty wystawienia skierowania.
MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
Usługa będzie realizowana w gabinecie weterynaryjnym (nazwa, adres, nr telefonu) „
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający wystawi opatrzoną podpisem upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Rzekuń,
kartę skierowania, na każde zakwalifikowane do zabiegu/zabiegów zwierzę, na podstawie której
Wykonawca v."/kona zabieg/zabiegi.
3

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 20-03-24 14:48
 • Czas udostępnienia: 20-03-24 14:48

Historia zmian

10041 Dodanie Świadczenie usług kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń z 20-03-2024 14:53:51 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2