• Podolak_Bartosz.pdf
  SEKRETARIAT
  WPŁYN O
  Șiuro
  Dnia 2023 -04- 28
  .*łG4AlNkWIADCZENIE MAJĄTKO
  L.dz..
  IloSCzahczników _ _
  Wójta,
  ( miej'wo$ć
  Uwaga :
  „dnia 28 kwietnia 2023 r.
  dnia
  RPu/ 187734 /2023
  Data : 2022-05—08
  l. (Abł składająca oświadczenie ob wiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
  i zupełnego-wypel
  ryki.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotyczy”.
  3. OM)ba składająea oświaduenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B za' informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczxnie oraz miejsca
  polwżenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany . Bartosz Podolak....
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodmny (a)...13.04.1986r..
  — „Wójt Gminy Rzekuń, Urząd Gminy wRzekuniu
  ( miejsce utrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz 1393)
  oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
  późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..
  ok.50 (m zł
  .. .nie dotyczy
  - papiery wartościowe: ..akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej .
  ...4500
  ...na kwotę:.

  11.
  1. Dom o powierzchni... ...ok. 270m2, o wartości....
  450000zł.... .
  tytuł prawny:... własność Rep. A /636/2010 .
  2. Mieszkanie o powierzchni... ...68 m2, o wartości
  • 200 000 zł
  tytuł Rep. A 236/2013
  nie dotyczy
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa:.
  o wartości:... nie dotyczy
  rodzaj zabudowy a. nie dotyczy .
  tytuł prawny:
  . ......,powierzchnia:..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..
  nie dotyczy .
  4. Inne nieruchomości:
  - O, 1080 ha — działka budowlana .
  -2,72 ha działka rolno — leśna
  - 0, 1350 ha działka budowlana
  - 17,73 m.kw. - lokal niemieszkalny (garaż) nr 30
  - 0,40 ha — nieruchomość leśna
  - 0,90 ha — nieruchomość rolna
  0 wartości: - 80 000 zł, -60 000 zł, - 100 000 zł, - , 30 000 zł, 70 000 zł
  tytuł prawny: współwłasność Rep. A /0276/2015, współwłasność Rep. A 53/2016,
  współwłasność Rep. 3866/2017, Rep A 4525/2021, własność Rep A
  4539,2022, Rep A 4810/2022 własność
  111.
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:... .
  nie dotyczy .
  udziały te stanowią pakiet większy niž udziałów w spółce: ... .nie dotyczy.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
  niedotyczy
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
  nie dotyczy .
  akcje testanowiąpakietwiększyniž 10% akcji współce:......nie dotyczy.... . .
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  . nie dotyczy .
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
  datę nabycia, od kogo:..
  nie dotyczy .

  2.
  2.
  3.
  Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i
  działalności nie dotyczy .
  - osobiście. ..... nie dotyczy .
  - wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  niedotyczy
  Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
  takiej działalności ( należy podać formę prawną i działalności .
  . nie dotyczy..
  - osobiście.... ..... niedotyczy
  - wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........ .
  nie dotyczy
  W spółkach ( nazwa, siedziba spółki
  nie dotyczy .
  nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy
  nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....
  nie dotyczy .
  W spółdzielniach:
  niedotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( Od kiedy nie dotyczy .
  - jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy nie dotyczy „
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  . nie dotyczy
  W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
  nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy nie dotyczy —
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy nie dotyczy .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy nie dotyczy .
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. . .
  nie dotyczy .

 • Michalska_Monika_Teresa.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN EO
  Dnia 2023 -02- 23
  załączników
  , skarbnika gmin ,
  jąeegogminną-osobą
  Rzekuń, dnia 23.02.2023 r.
  Uwaga:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca Oświadezenie obowiązana do zgodnego z prawdą, starannego
  i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
  Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
  wpisać ' 'nie dotyczy".
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność poszczególnych
  składników majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
  objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Za granicą.
  Oświadczenie 0 stanic majątkowym Obejmujc również wierzytelności pieniężne.
  W C7.ęŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w C7&Ści B zaś informacje niejawne
  dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadocnie oraz miejsca położenia
  nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej łxxlpisany (a), Monika Teresa Michalska
  ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )
  urcxlzony (a) 30 września 1978 r. w Ostrołęce
  Zatrudniona na stanowisku Skarbnika w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
  ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  po zapznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, 679, z 1998r.
  Nr 113, poz. 715 i Mr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, 306 oraz
  z 2002r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2(mr. Nr 23, poz.220, Nr 62, 558, Nr 1 13,
  țxyz984, Nr 153, i Nr 214, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
  posiadam wchodące w skład wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie 12.800 zł
  - środki pieniężne zgmnadzone w walucie obcej: nie dotyczy
  - papiery wartoŚciowe: nic dotyczy
  11.
  1. Dom o : nie dotyczy m2, 0 wartości: tytuł prawny:
  2. Mieszkanie o pwierzchni:
  a) 46 m2, o wartości: 220.000 zł tytuł prawny: Rep. A nr 270/2009 — własność,
  b) 31 m2, o wartości: zł tytuł prawny: Rep. A nr — własność.

  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj nie dotyczy .
  0 wartości: .
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny: .
  „ łmvierzchnia:
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........„............
  4. Inne nieruchomości:
  a) działka 0,17 ha o wartości: 50.000 zł tytuł prawny: akt notarialny Rep. A 9617/2021 - własność
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów. nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  IV.
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niž 10% akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: —
  V.
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Włączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odȚbnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — naležy opis mienia i datę nabycia, od kogo : nie dotyczy
  l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i działalności) :
  nie dotyczy
  - osobiście
  - z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  nie dotyczy....
  - osobiście
  - wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): nie dotyczy
  jestem członkiem zarządu (od kiedy .
  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  2. W spółdzielniach : nie dotyczy
  jestem członkiem zarządu „ „
  jestem członkiem rady nadzorcze? (od kie.dy): ,
  jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
  3. W fundacjach prowadzących działalność nie dotyczy
  jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): .
  jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  VIII.
  Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
  z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  dochód ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu — 144.079,72 zł
  Składniki mienia ruchomego o wartości IXywy•2ej złotych (w przypadku Ńazdów
  należy B)dać markę, mcxlel i rok produkcji): Opel Vectra-C 1,9 CDTI - rok 2005 -
  własność —
  x.
  Znlx)wiąnnia pieniężne o wartości p.vyžej 10 (m złotych, w tym zaciągnięte kredyty i IX)życzki
  oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim w jakiej
  wysokości): Kredyt z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. w kwocie 23.613,00 zł

 • Zebrowski_Krzysztof.pdf
 • Borkowska_Sawicka_Ewa.pdf
  Dnia -04- 28
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  kierownika
  —osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminnąosobą prawnąoraznsoby-wydającej
  decyzje - administracyjne-wimieniu-wójtal
  Rzekuń, dnia 28.04.2023 r.
  Uwaga:
  1. Osoba składająca Oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleiność poszczególnych składników
  majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
  czĘSć A
  Ja, niżej podpisany(a), Ewa - Sawicka
  (imiona i nazwisko oraz nazw"SkO rodowe)
  umizony(a) r w Różanie
  Szkota Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu — Dyrektor szkoły
  stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gow)darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
  wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
  — pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „nie dotyczy
  — papiery wartościowe: nie dotyczy
  na kwotę: .
  II.
  1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny. nie dotyczy
  2. Mieszkanie o powierzchni: 59,5 rn2, o wartości: 260 zł tytul prawny: wiasnoŚĆ

  3. Gospodarstwo rolne: rodzaj nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie
  dotyczy rodzaj zabudovq: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
  4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 1. działka rolna 0,0912 ha Rzekuń o wartości: 50 zł
  , o wartości tytuł prawny: współwłasność majątkowa
  2. Działka rolna l. _
  111.
  posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku od
  Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
  komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drcxize przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
  VI.
  1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście: nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąîem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  2. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  — Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  3. W spółdzielniach:
  nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  — Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  4. W fundacjach prowadzących działalność goslM)darczą: nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): nie dotyczy
  804%.

  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z kwot
  uzyskiwanych z każdego tytułu:
  Zatrudnienie w SP Rzekuń, dochód — Zł,
  Składniki mienia ruchomego o wartości povqiej 10 złotych (w przypadku mechanicznych
  należy pcxiać markę, model i rok nie posiadam
  x.
  Zobowiązania pieniężne 0 wartości powwżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i oraz
  warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
  Kredyt hipoteczny W WYS. 91 Zł
  Kredyt konsumpcyjny w wW. 9050m Zł
  CZĘŚĆ B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
  Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
  Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
  zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
  Rzekuń, 28.04.2023 r.
  1 Niewłaściwe skreSlit.
  Ęę'Q.
  (pod Pis)
  2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
  rodzinnego.
  3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 • Cichocka_Malgorzata.pdf
  Z 4. 02 . RD.z3 f.
  w RZEKUNIU
  WPŁYN ŁO
  -02- 21
  /1Sł
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  wójta, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy kierowni
  zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
  oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
  Dzbenin, dnia 21.02.2023r.
  (micjscowość)
  Uwaga :
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku mstosowania, należy wpisać:
  DOTYCZY".
  Osoba składająca oświadczenie olxywiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochłxlów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego wspólnością
  majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
  adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej Małgorzata Cichocka z d.
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
  urodznny(a) 10.08.1966r....
  dyrektor Szkoły Pcxlstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w
  (miejsce stanowisko lub funkcja)
  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez Osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584
  z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
  z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
  wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
  1.
  Zasoby pienięžne:
  środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej :
  98 810,66 zł....
  środki pieniężne zgromadzone w walucie
  Nie dotyczy.............................„...............................................
  papiery wartościowe:

  Nie dotyczy....
  n.
  Dom 0 rmvierzchni: 180 m2,
  Mieszkanie o .
  Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa:
  0 wartości:
  rodzaj zabudouy:
  tytuł prawny: „
  . na kwotę
  o wartości : tytuł prawny: współwłasność
  0 wartości:
  tytuł prawny:
  powierzchnia:
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  Inne nieruchomości: działka
  powierzchnia: -
  9ar
  o wartości: -45.000
  tytuł prawny: współwłasność .
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy B)dać liczbę i emitenta udziałów:
  Nie
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch(xl w wysokości:
  IV.
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy l_xxlać liczbę i emitenta akcji:
  Nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
  Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
  komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
  podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  Nie
  I.
  Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności):
  Nie
  osobiście
  z innymi osobami

  2.
  2.
  3.
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  Zarz.ądzam działalnością gosłX)darczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:):
  Nie .
  osobiście .
  wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie
  jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  W spółdzielniach: nie
  jestem członkiem zarządu (od kiep:
  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wsokości:
  W fundacjach prowadzących działalność
  nie
  jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy):
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z IX)daniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  105 074,01 (brutto) -z tytułu wynagrodzenia za pracę.... ..... .... ... .
  Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
  suzuki SX4 S-CROSS

 • Ciunowicz_Maria.pdf
  WPŁYN eo
  Dnia 2023 -04-
  OŚWIA OCZENIE MAJĄTK
  osoby wydającej
  decyzje administracyjne w imieniu Wójta'
  Rzekuń, dnia 17 kwietnia 2023 r.
  Uwaga:
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
  WY pełnienia
  każdej z rubryk.
  . Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  dotv czv"
  . Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowązań do majątku cdrębnego I majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
  adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja. niżej podpisany(a), Maria Ciunowicz I z d. Wiśniewska
  urodzony(a) 14 lipca 1963 r. w Ostrołęce,
  zatrudniony/a w Pomocy w Rzekuniu na stanowisku - specjalista pracy socjalnej
  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro.vadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 1393) oraz ustawy z dnia
  8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. LI. z 2017 r. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy
  Oświadczam, że wchodzą'* w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
  majątek Odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — grodki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej: 13.706,19 Zł
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie nie dotyczy
  — papiery wartościowe: nie dotyczy
  na kwotę:
  1. o wwierzchni: 200 m2, owartości: 500 ooo,oozl tytuł prawny: WŁASNOŚĆ / AKT NOTARIALNY NR A-
  7279187 Z DNIA 26.X.1987 R.
  2. Mieszkanie o nie dotyczy m', o wartości: ———tytuł prawny:
  3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
  rodzaj gospodarstvra:
  . vmvierzchnia: -
  o wartości:
  rodzaj zabudowy:
  tytuł prawny:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
  o wartości:
  tytul prawny:
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  IV.
  Posiadam akcje w handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
  nie dotyczy

  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, • z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  Od Skarbu Państwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  Zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, Od kogo: nie dotyczy
  VI.
  1. Prowadze działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem takiej działalności
  (należy podać formę prawną przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście —
  — wspólnie z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): -
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
  Z tego tytułu w roku ubiegłym w wysokości:
  2. W spółdzielniach: nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytuhu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie doły CZY
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Inne dochody osiągane z tytuhu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 88.094,78 ze
  z KR)daniem
  Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów
  nie dotyczy
  należy markę, model i rok pmiukcji):
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
  warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości):
  CREDIT AGRICOLE pożyczka z/ - pozostało do spłaty 76.793,21 zł stan na dzień 31.12.2022 r.

  cześć B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
  Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
  Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego za
  nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
  Rzekuń, 17 kwietnia 2023 r.
  (miejscowość, data)
  Niewłaściwe skreślić.
  (podpis)
  2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcj roślinnej i zwierzęcej, w formie
  i zakresie gospodarstwa
  3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

 • Dawid_Krzysztof.pdf
 • Goclowska_Grazyna.pdf
  OŚWIADCZ
  ĄTKOWE
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi , kierownikmv;.-o
  jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i cz ka org n.wł_ 2 1
  zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wyda
  administracyjne w imieniu wójtal
  ...dnia
  .20.04.2023.....
  ...Rzekuń. ....
  Uwaga :
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
  i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotyczy".
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W części A oświadezenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
  położenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej (a), .. . Grażyna Gocłowska (Czamarecka). . .
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodzony „
  . ......28.07.1978r..
  ...Ostrowi Mamwieckiej................ .
  . . Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  Dyrektor...
  ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
  Oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 994 z
  vóżn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, posiadam wchodzące w skład
  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY....
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie DOTYCZY.... .... .... .. .
  - papiery wartościowe:
  ..NIE DOTYCZY..
  11.
  . Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: 10,78 ha,
  o wartości - 400 tys. rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, budynki gospodarcze,
  tytuł prawny: współwłasność h z 10,78 ha. Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku
  ubiegłym przychód i dochód w wysokości - 11000 zł.
  Mieszkanie o powierzchni 38 m2, o tys. tytuł prawny: własność Rep.
  2.
  A 3475/2022

  3.
  - działka budowlano — usługowa — 1451 m2 0 wartości: 100000 tys. tytuł prawny:
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:. .
  Inne nieruchomości, powierzchnia:
  wspólnota majątkowa
  ...NIE DOTYCZY...
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:...
  ..NIE DOTYCZY...
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęlam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości : NIE
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE
  DOTYCZY
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:. ... ...NIE DOTYCZY..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
  V.
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  cxllțbnego ) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w drcxlze przetargu — należy opis mienia i
  datę nabycia, od kogo:... .
  . . . .....NIE DOTYCZY...
  VI.
  2.
  2.
  3.
  Prowadzę działalność gospodarcâ ( należy podać formę prawną i przedmiot
  działalności
  ....NIE DOTYCZY
  - osobiście....
  - z innymi osobami...
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  Zarządzam działalnością gospodarcą lub jestem pełnomocnikiem
  takiej działalności ( należy podać formę prawną i działalności ):
  NIE DOTYCZY
  - osobiście... ...
  - wsłńlnie z innymi osobami. .
  Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... .
  W słńłkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki NIE DOTYCZY
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):...
  .NIE
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( kiedy ):..... .NIE DOTYCZY.
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy . .NIE DOTYCZY.....
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..
  W spółdzielniach:
  NIE DOTYCZY.
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.
  ...NIE DOTYCZY............ .
  - jestem członkiem rady nadzorczxj3 ( od kiedy .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiedy
  ...NIE DOTYCZY..
  .NIE DOTYCZY..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
  W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY

  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):...
  .....NIE DOTYCZY......................
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  .....NIE DOTYCZY
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( Od kiedy
  . ...„NIE DOTYCZY..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... . . .
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
  z kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:.
  Zatrudnienie — umowa 0 pracę — Żłobek Samorządowy w Rzekuniu, umowa zlecenie PCPR
  Ostrołęka — łącznie 101718,68 zł.
  Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10.000 złotych (przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
  sam. osobowy Ford Fusion 2007 r.
  - 10000 zł
  sam. Osobowy Ford C- MAX 2015r. - 40000 zł.
  Ciągnik Ursus- C - 360 - 1982 r. - 10000 zł.
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte krdyty i
  pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim
  zdarzeniem, w jakiej wysokości):
  na dzień 31.12.2022r kredyt gotówkowy w SKOK Stefczyka w wysokości 107000 tys.,
  CZĘŚĆ B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:..
  Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres)
  Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 123 I Kodeksu karnego
  za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
  Rzekuń, 20.04.2022r.
  (miejscowość. data)
  'Niewłaści•.ve skreślić.
  2Nic dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwic w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.
  SN ie dotyczy nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 • Grzymala_Katarzyna_Iwona.pdf
  Dnia 2023 -0#- 2 i
  Ilošt załączników
  OŚWIADCZENIE
  wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowni jednostki organizacyinei
  gm.inYLOS0by zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
  wvdaiącei decvzie administracyine w imieniu wÓita1
  Olszewo-Borki, dnia 21.04.2023 r.
  ( mi ejSCOWOŚĆ)
  Uwaga:
  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
  wypełnienia
  każdej z rubNk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  ggțygy_
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
  adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘSt A
  Ja, niżej podpisany(a), Katarzyna Iwona Grzymała rod. Ziemak.,
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodOVR)
  urodzony(a) 12.10.1973r. w Ostrołęce
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
  07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13
  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
  Społecznej w Olszewie-Borkach (umowa na czas nieokreślony — udzielony urlop bezpłatny do
  30.04.2024r.)
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  07-411 Rzekuń ul. Kolonia IB
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu umowa na czasokreślony nieokreślony.
  (miejsce zatrudnienia, lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustaw"/ z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej
  ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
  mój majątek odrębny:

  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
  — papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: nie dotyczy
  11.
  1. Dom o powierzchni: budynek mieszkalny o pow. 179,83 oraz działka 0 pow. 0,4748 ha
  o wartości: 700 000,00 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska — akt notarialny
  Nr A-1549/2018
  2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam rnz, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: grunty rolne , powierzchnia: 3,64 ha oraz % działki rolnej o pow. 2,22 ha
  o wartości: 138 000,00 zł
  rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o pow. 40 m2 oraz budynki o funkcji
  produkcyjno-usługowej rolnictwa o pow. 56m2, 108m2, 21mz w złym stanie technicznym
  (rok budowy 1946) o łącznej wartości 100 000,00 zł
  tytuł prawny: współwłasność małżeńska — akt notarialny Nr A-1549/2018
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wnysokości: nie dotyczy
  4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
  o powierzchni - nie dotyczy
  0 wartości — nie dotyczy
  tytuł prawny — nie dotyczy
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów: nie posiadam
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Posiadam akcje w spółkach handlovcych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego)od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
  mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać Opis mienia i datę nabycia, od
  kogo: nie dotyczy
  1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  dotyczy
  — osobiście nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
  nie

  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
  Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. W spółdzielniach: nie dotyczy
  —jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  3 374,22 zł brutto - wynagrodzenie za pracę z tytułu zatrudnienia - Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Olszewo-Borkach
  90 520,96 zł brutto — wynagrodzenie za pracę z tytułu zatrudnienia Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Rzekuniu
  1 528,98 — zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego — Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  IX.
  Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
  warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
  Umowa uniwersalnego kredytu hipotecznego zwarta z przeznaczeniem budowy domu, na okres
  180 miesięcy w dniu 30.07.2018r. z Bankiem Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie

 • Gumowski_Maciej.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  wójta,-zastępcy-wójtansekretarza-g
  URZĄD w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -04- 27
  osoby
  decyzje administracyjne w imieniu wójta'
  Rzekuń, dnia 26-04-2023r.
  1. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  . Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową,
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  4.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  5.
  W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  6.
  zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘść A
  Ja, niżej podpisany(a) Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej
  zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku inspektor
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaîalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz usta”" z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
  mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4 000 zł
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
  — papiery wartościowe: nie dotyczy
  na kwotę:
  II.
  1. Dom o powierzchni: 110 mz, o wartości: 250 000 zł tytuł prawny: własność
  2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ma, 0 wartości: nie dotyczy tytuł prawny: .
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
  0 wartości: .
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny: ...............„
  Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: 0,2612 ha
  o wartości: około 80 000,00 zł.
  tytuł prawny: własność.

  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  nie dotyczy
  1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  nie dotyczy
  — osobiście „
  — wspólnie z innymi osobami
  Złego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: — .
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  nie dotyczy
  — osobiście —
  — wspólnie z innymi osobami „ .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): . „
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........„......... „
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
  Z tego tytułu osiągnąîem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  2. W spółdzielniach:
  nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): .
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
  nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  —jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  Dochód z tytułu zatrudnienia 53 273,38 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote
  38/100)

 • Kowalczyk_Marlena.pdf
  pc:vo'n 'E
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  decyzje administracyjne w imieniu wójtal
  Rzekuń
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  Dnia -04- 2?
  Pod „
  osoby wydającej
  27.04.2023
  . , dnia —
  Uwaga:
  1. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  Marlena Kowalczyk
  Ja, niżej podpisany(a), „
  Kosakowska
  urodzony(a) „
  11.09.1985 r.
  Gminy w Rzekupiy
  zatnxnienia. sta.isko hub fw—.kcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
  majątek odrębny:
  Zasoby pienieżne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
  — papiery wartościowe:
  na kwotę:
  .Qțe.Š-ętYęšY...

  — ma, o wartości: -100 tys. zł
  188.30
  tytuł prawny: .žy.žpźłwłasno$.ć
  1. Dom o powierzchni:
  2. Mieszkanie o powierzchni: .ę.iË.d0tž.E!.. mi, o wartości:
  tytuł prawny:
  3. GosB)darstwo rolne:
  . powierzchnia: .Qię.40tygy
  rodzaj gospodarstwa: doțycąy.
  o wartości: niegețy.czy..
  rodzaj zabudowy:
  tytuł prawny:
  Z tego tytułu osiągnąîem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia:
  O, 1328 ha
  o wartości:
  ox0663 ha
  ........RIQQOZI...
  0:87 ha
  ......i.ooo.a...
  ô,oiśg ha
  ...44.900.?1....•
  011014 ha
  łqg.ppp.zł
  . ość
  tytuł prawny: . „
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy FMXlać liczbę i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wnysokości:
  posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
  nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  VI.
  I. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

  — osobiście
  — wspólnie z innymi osobami .Ql?.dQły.ęZY..
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nię.dp.ły.GZY....
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehłomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prauvną i przedmiot działalności):
  — osobiście .Qię.AQtyęzy.
  — wspólnie z innymi osobami .qię.šotyczy
  Złego tytułu osiągnąfem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  VII.
  I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  — jestem członkiem zarządu kiedy): nie.gg.țY.%Y..
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .2ig.ggțygžy..
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  2. W s"fdzielniach:
  — jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .Qi.?..eețYHY..
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):

 • Lada_Lucja.pdf
  Q! U. zon,
  DQENIE MAJĄTKOWE
  administracyjne w imieniu wójta'
  W KLŁKUNEIJ
  WPŁYN Ło
  Dnia -04- 21
  Ilość
  Przytuły Nowe , dnia 18/04/2023r.
  I. Osoba oświadczenie Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2.
  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
  majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku Objętego matŻMską wspólnością
  majątkową.
  4.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również Wierzytelności pieniężne.
  5.
  6.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  część A
  Ja, niżej
  ŁUCJA ŁADA (BOJSKA),
  i rodowe)
  7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZWNIE
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
  GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
  zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawny z dnia
  8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsc*lności majątkowej lub stanowiące mój
  majątek
  Zasoby pieniężne:
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie NIE DOTYCZY
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
  - papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
  11.
  1. Dom 0 powierzchni: 159,20 ma, o wartości: 450 zł
  tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
  2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY mi, o wartości: NIE tytuł prawny; NIE
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE
  o wartości: NIE DOTYCZY
  rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
  tytuł prawny: NIE
  Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
  4. Inne nieruchomości:
  a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
  0,26 ha
  o wartości: 104 zł
  tytuł prawny: własność, majątek osobisty

  b) budynek o 70,61 mi , 0 wartości zł
  tytuł prawny: własność, majątek wchcxizący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
  111.
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać i emitenta udziałów:NlE [mYCZY
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w wólce: NIE DOTYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w "sokości: NIE
  Posiadam w handlowych — należy i ernitenta ak4i: NIE
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akdi w spółce: NIE
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metrolN)litalnego następujące mienie, które
  zbyciu w przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE
  1. działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
  NIE [myczy
  -osobiśCie NIE DOTYCZY
  — wspólnie z innymi oso"mi NIE tmYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym i dochód w wysokości: NIE [MYCZY
  2. Zarządzam gosrx)darczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
  (należy formę prawną i przedmiot NIE
  - osobiście NIE DOTYCZY
  — wspólnie z innymi osobami NIE
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubieOrn w wysokości: NIE
  VII.
  1. W handlowych (nazwa, siedziba spółki):NlE
  — jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE LmYCZY
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE (X)TYCZY
  — jestem czbnkiem komisji rewizyjnej kiedy): NIE CMYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WFk0Ści: NIE
  2. W spółdzielniach: NIE
  — członkiem zarządu (Od kiedy): NIE
  — jestem członkiem rady nadzorcze? (Od kiedy): NIE
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej [MYCZY
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:NlE
  — jestem członkiem zarządu kiedy): NIE [MYCZY
  — jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): NIE LmYCZY
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochcX w wysokości: NIE

  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 79 585,52 ZŁ;
  DOCHÓD Z TyruŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH- 20442,41 ZŁ
  Składniki mienia ruchomego o wartości pown,'żej 10 W) złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
  należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
  x.
  Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
  oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
  wysokości): Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA SA w wysokości 283 129,ff) zł udzielony
  na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesfaw Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2022r.
  -213 186,60 zł. Limit debetowy w rachunku oszczędnościowo — rozliczeniowym w BNP PARIBAS BANK
  POLSKA S.A. stan na dzień 31/12/2022r. - 19 518,85


 • Lepicka_Teresa.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  administracyjne w imieniu wójta'
  Rzekuń, wg stanu na 31.12.2022 r.
  ( miejscowość )
  Uwaga :
  "3. 03.
  Dnia 2023 -03- 23
  Pod is
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, staran o
  i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
  Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotvezy".
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
  nieruchomości.
  Ja, niżej podpisany (a),Teresa Łępicka
  Chojnowska,
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodmny(a) 16.09.1962 r. w Czerwinie
  Urząd Gminy w Rzekuniu ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej
  i mieszkaniowej Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
  ( micjscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz.
  1393) Oraz ustENvy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorądzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994
  z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
  małżîńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - środki pieniężne zgromadznne w walucie polskiej: ok. 120 zł
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
  - papiery wartościowe: nie dotyczy
  11.
  l. Dom o powierzchni, Ok. 120,00 m2 na działce o 0,19 ha 0 łącznej wartości
  Ok. zł tytuł prawny: własność
  2. Mieszkanie o powierzchni - nie dotyczy
  3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
  rodzaj nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  nie dotyczy.
  4. Inne nieruchomości :

  powierzchnia:
  - działka o pow. 0,3177 ha z domem o 160,00 m2w trakcie budowy
  o wartości ok. 550 000,00 zł
  tytuł prawny: współwłasność
  111.
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać i remitenta udziałów:
  Nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
  Nie dotyczy
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  Nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nie dotyczy
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżnnek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  (Xirębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
  następujące mienie, które IX)dlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
  datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
  1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot
  działalności): nie dotyczy
  2. Osobiście- nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  nie dotyczy
  3. Zarządzam działalnością gosłM)darczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
  takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ): nie dotyczy
  - osobiście nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
  l. W spółkach handlouych ( nazwa, siedziba słńłki nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( Od kidy ): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w "sokości: nie dotyczy
  2. W spółdzielniach:
  Nie dotyczy
  jestem członkiem zarządu ( kiedy dotyczy.
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiăly ): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  3. W fundacjach prowadzących działalność goslx'darczą:

  Nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiedy ): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  vłll.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub z
  podaniem kwot uzyskiwanych z kanego tytułu:
  z tyt. zatrudnienia w UG w Rzekuniu 86.619,20 zł brutto za 2022 r.
  Składniki mienia ruchomego o wartości 10.0(N) złotych (przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
  Nie dotyczy
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości p,vyžej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
  pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
  zdarzeniem, w jakiej wysokości: nie dotyczy
  CZĘŚĆ B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
  Miejsce nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres)
  Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 123 1 Kodeksu karnego
  za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
  Rzekuń, 21.03.2023 r.
  (miejscowość, data)
  Nic właściwe skreślić.
  (podpis)
  2Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w mkresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinneg o.
  3Nic dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 • Orzolek_Danuta.pdf
  27.
  URZĄD GMiN\'w RZEKUNIU
  WPŁYN ŁO
  Dnia 2023 -04- 2?
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  Ilość załączników
  jednostki organizacyjnej gminy, osoby-zarządzającej-i-ezlonka-organu
  —admmistraeyjne-wim i eniu-'al
  ( miejscowość )
  Uwaga :
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
  i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotyczv”.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W ezęŚci A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
  nieruchomości.
  Ja, niżej IX)dpisany
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodzony(a).... w.
  ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  po npoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
  Oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym ( Dz U. z 2018 r. POZ 994 z
  późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pienięžne:
  82-7, gă 2,—
  -środki pienięžne zgromadzone w walucie .
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie„obcej:
  - papiery wartościowe: .
  , . ...na kwotę:.. .

  11.
  2.
  3.
  4.
  111.
  o wartości.. ...g'? czc
  Dom o powierzchni.....
  tytuł prawny
  eâl cytr/'
  ....,'ZK......., o wartości...
  Mieszkanie o powi
  tytuł prawny.... ....d?..k...
  Gospodarstwo rolne:
  rodzaj .
  owierzchnia:..... —
  .......xzzś:..
  o wartości:...
  rodzaj zabudowy:....... —
  tytuł prawny:..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w rokușłym przychód i dochód w wysokości:.
  Inne nieruchomości:
  powierzchnia:
  o wartości: .
  tytuł prawny: .
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać licztĘ i remitenta udziałów:... .
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udz}ąłów w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
  należy podać liczbę i emitenta akcji:
  Posiad akc•e w
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:....
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym docy w wysokości:
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, włączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
  datę nabycia, .

  l. Prowadzę działalność ( należy podać formę i przedmiot
  działalności ):.
  - osobiście .
  - wspólnie z innymi osobami...
  Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
  takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ):...
  - osobiście.... „
  - wspólnie z innymi osobami..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubie}ym dochód w wysokości:... . .
  VII.
  1. W spółkach handlowych ( nazwa,
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy
  ...Zśźę,.
  - jestem członkiem rady nadzorca ( od kied
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (
  .....W.O.Z...
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubkgłym dochód w wysokości:.....
  2. W spółdzielniach:
  ...Tv!.k.. cręn..
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy
  - jestem członkiem rady ( od kiedy .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( 04 kied
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegyn ochód w wysokości: .
  3. W fundacjach pmvadzących działalność go*czą:
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.. —
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kidy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubieg
  w wysokoŚci:.............

 • Pieczynska_Malgorzata.pdf
  ge
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  URZĄD RZEKUN[U
  Dnia 2023 -04- 26
  Załączników
  •erownika
  jednostki organizacyjnej gminy, eseby-zarząd%R-iąeej-i-ez10Rka-0Fganu
  ...„Ostrołęka „
  ( miejscowość )
  Uwaga :
  ...24.04.2023r. ...„.....
  1. Osoba Składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, Starannego
  i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
  2. poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotyczy".
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
  położenia nieruchomości.
  Ja, niżej łx)dpisany Małgorzata Pieczyńska, Późniewska.... „
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodzony ..25.11.1970
  ...w.... ..Ostrolęce..
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoni%0 Pęksy w Laskowcu
  ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
  oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
  zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze Insiadam wchodzące w skład
  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pienięžne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie . 4 tyś.
  - środki pienięzne zgromadznne w walucie obcej:.. .nie dotyczy
  - papiery wartościowe: .
  . ....nie dotyczy
  .na kwotę:..

  11.
  1. Dom o B)wierzchni: 150 m2, o wartości: 450 tyś. tytuł prawny: współwłasność
  2. Mieszkanie o 48 m2, owartości: 420 tyś. tytuł prawny: współwłasność
  3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
  rodzaj gospodarstwa:
  o wartości: .
  rodzaj zabudowy: .
  tytuł prawny: ..
  powierzchnia:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  4. Inne nieruchomości:
  nieruchomość niezabudowana
  0,1294 ha
  o wartości: 70 tyś.
  tytuł prawny: współwłasność (h)
  nieruchomość zabudowana
  powierzchnia: 0,0652 ha
  o wartości: 50 tyś.
  tytuł prawny: współwłasność ( % )
  111.
  Posiadam udziały w handlowych — należy liczbę i remitenta udziałów:.........
  Nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczlĘ i emitenta akcji: Nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metroplitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy rxjdać opis mienia i
  datę nabycia, kogo: nie dotyczy
  2.
  Prowadzę działalność gospdarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
  działalności .Nie dotyczy
  - wȘlnie z innymi osobami..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i w
  wysokości'....
  Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem
  takiej działalności ( należy pdać formę prawną i przedrniot działalności
  Nie dotyczy
  2.
  3.
  - (M)biście.............
  - wspólnie z innymi c•arni.
  Z tego tytułu osiągnąłern ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości:..
  W Wyłkach handlowych ( nazwa, siedziba
  - jestem członkiem zarządu ( kiedy .
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( ki"' , .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiăiy .„..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości:...„„....„.
  Nie dotyczy
  W srółdzielniach:
  - jestem członkiem zarządu ( kiedy ):...
  - jestem członkiem rady nadzorca3 ( kiedy .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kidy „
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wyM)k0ści:
  Nie dotyczy
  W fundacjach prowadzących działalność gosłxxlarczą:
  - jestem członkiem zarządu ( kiedy ):.......

 • Pozniewska_Joanna.pdf
  Dnia 2023 -04- 25
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  cego-gminną-osobą-prawną-oraz osoby wydającej
  adm nistracyjne w imieniu wójta'
  Rzekuń, dnia 25.04.2023 r.
  Uwaga:
  I. Osoba składająca oświadc ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba Składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
  majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięine.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany(a), Joanna Późniewska (Modzelewska)
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
  urodzony(a) 4 września 1982 r. w Ostrołęce
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
  (miejsce Stanowisko lub
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. POZ. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
  oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój
  majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  — śrcMiki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 50 zł
  — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 140,07 EUR
  — papiery wartościowe: obligacje skarbowe
  na kwotę: ok. 109 zł
  1. Dom 0 powierzchni: ok. 80 ma, 0 wartości: ok. zł tytuł prawny: własność
  2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczy ma,o wartości: nie dotyczy tytuł prawny:nie dotyczy
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj rolne, powierzchnia: 2,1811 ha
  o wartości: 60 000 zł
  rodzaj zabudowy: dom murowany oraz budynek gospodarczy, stodoła
  tytuł prawny: własność
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  płatności bezpośrednie
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia:
  - 0,99 ha- łas........„.
  1 695,22 zł-

  - 0,20 ha działka
  - 1,15 ha działka
  o wartości: - 30 000 zł, - zł, - 32 zł
  tytuł prawny: współwłasność małżeńska
  posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  nie dotyczy
  posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
  komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
  od kogo: nie dotyczy
  drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia,
  VI.
  1. Prowadzę działalność gospodarcząž (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  nie dotyczy
  — osobiście: nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  nie dotyczy
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  — osobiście: nie dotyczy
  — wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. W spółdzielniach: nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęfarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  —jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wnŕs0k0Ści: nie dotyczy
  VIII.
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
  uzyskiwanych z każdego tytułu:
  - dochód brutto z tytułu zatrudnienia -64 638,57 zł
  - dochód - zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego- 1421,67 zł
  IX.
  Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
  należy podać markę, model i rok produkcji):
  nie dotyczy
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
  warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wnqsokości):
  nie dotyczy
  CZĘŚĆ B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
  Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

 • Sawicka_Sylwia_Kinga.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dnia 28
  Ilcšč
  Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika ipy, kierowhf
  jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ulonka organu
  zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
  administracyjne w imieniu wójta'
  Rzekuń, dnia 28.04.2023 r.
  Uwaga :
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
  i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotyczy”.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
  odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
  położenia nieruchomości.
  czĘśč A
  Ja, niżej podpisany (a) Sylwia Kinga Sawicka,
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
  urodzony (a) 2 listopada 1970 r. w Ostrołęce,
  Zatrudniona Dzienny Dom „Senior+" w Rzekuniu na stanowisku kierownik
  ( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja )
  zapoznaniu się z prRpisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby Ŕniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
  oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
  późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze wchodzące w skład
  małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1
  Zasoby pienigžne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 16 354,26 zł
  PPK: 6771 zł
  PKZP: 1320zł
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 69,79 EUR
  - papiery wartościowe: nie dotyczy
  11
  . Dom o powierzchni 80,5 m2., o wartości 350 tys. zł.
  tytuł prawny: własność.
  Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ,
  2.
  o wartości...
  tytuł prawny: .. .
  Gospodałstwo rolne: nie dotyczy
  3.

  rodzaj gospodarstwa: .. . .
  o wartości:... —
  rodzaj zabudowy:......
  tytuł prawny
  , powierzchnia:..
  4.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( glam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w "sokości:
  Inne nieruchomości :
  powierzchnia:
  - garaż — 40 m2
  o wartości: 50 tys. zł.
  tytuł prawny: własność
  działka rolna — 0,0627 h
  działka budowlana — 722 m2
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
  nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metrcmlitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i
  datę nabycia, Od kogo: nie dotyczy
  1. Prowadz& działalność gospcxlarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
  działalności ): nie dotyczy
  - osobiście....
  - wspólnie z innymi osobami...
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  +90,

  2.
  VII
  2.
  vill
  Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
  takiej działalności ( należy podać formg prawną i przedmiot działalności nie dotyczy
  - osobiście...
  - wspólnie z innymi osobami...
  Z tego tytułu osiągnąłem ( glam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
  W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ): nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..............
  W spółdzielniach:
  nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
  W fundacjach prowadzących działalność gosłx)darczą:
  nie dotyczy
  - jestem członkiem zarądu ( Od kiedy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... . . .
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 2 163,84 zł - umowa zlecenie, 114 026,30 zł
  — umowa 0 pracę Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu, Klub Senior+ w Dzwonku.
  Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

 • Smolinska_Jolanta.pdf
  W RZEKUNIU
  WPŁYNEEO
  Dnia -04- 25
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  'Icie załączników
  stępcy"ójta.ekretarza gminy,-skarbni
  -oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta I
  Rzekuń, dnia 26.04.2023 r.
  (miejscowo")
  Uwaga:
  1. Osoba składająca oświadczenie olM)wiązana jest do zgrnlnego z prawdą, starannego i zupełnego
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
  dotyczv”.
  3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność składników
  majątkowych, dochodów i mbowiązaó do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
  wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyeące
  adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany(a), Jolanta Smolińska, Kurpiewska,
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxlowe)
  27.02.1984 r. w Ostrołęce
  Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
  inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i dróg, sołtys
  (micjscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzmia działalności
  gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
  posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
  -śrcxlki pieniężne zgromadznne w walucie nie dotyczy
  - papiery wartościowe: nie dotyczy
  na kwotę: nie dotyczy
  11.
  1. Dom o powierzchni: 230 m2, o wartości: 800 tys. zł tytuł prawny: małżeńska wspólność
  majątkowa
  2. Mieszkanie o nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
  0 wartości: nie dotyczy
  rodnj zabudowy: nie dotyczy
  tytuł prawny: nie dotyczy

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
  4. Inne nieruchomości: działka na której stoi dom
  0,2204 ha
  o wartości: 100 tys. zł
  tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
  Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy licztĘ i emitenta udziałów.
  nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
  nie dotyczy
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  cxirębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
  mienie, które zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
  kogo: nie dotyczy
  VI.
  I. Prowadzę działalność gospodarcą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie
  dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
  - osobiście: nie dotyczy
  - z innymi osobami: nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokLści: nie dotyczy
  l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochodów wysokości: nie dotyczy

  2. W spółdzielniach: nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej kidy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  3. W fundacjach prowadzących działalność gow)darczą: nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu (Od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
  z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  Umowa o pracę— 73 732,04 zł
  Umowa zlecenia— 1 114,56 zł
  Dieta solecka — 1 760 zł
  Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
  Motor marki Benelli 502x, 2021
  x.
  Zobowiązania pieniężne o wartości IW,vyżg 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
  oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzA1iem, w jakiej
  wysokości):
  Kredyt hipoteczny — 200 tys. zł, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
  Zakończenie budowy domu jednorodzinnego.
  czĘšC B
  Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
  Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II c.Ęści A
  Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na IX)dstawie art. 233 I Kodeksu karnego za
  podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara łwzbawienia wolności.
  iQ2ek,l-cvq dn.
  (miejscowość, data)
  Niewłaściwe skreślić.
  2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
  produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.
  3 Nie dotyczy rad nadzorczych slńłdzielni mieszkaniowych.
  Oîanŕ-â
  (pcxlpis)

 • Suchowiecka_Maria_Olga.pdf
  'i' PŁYNĘŁO
  -01-
  ill/C3
  min ien iu-wójta
  . ...Rzekuń........
  Uwaga:
  MAJĄTKOWE
  kierownika jedn
  o so by-zarządzającej nu .za bą-prawną-oraz-osoby-wydającei
  — papiery wartościowe: — „ ..„nie dotyczy".......................... .
  „ dnia 28.0Q023 r.
  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
  każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  3. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, i do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
  majątkową.
  4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
  zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  Ja, niżej podpisany(a)z Maria Olga Suchowiecka
  nazwisko oraz nazwisko
  urodzony(a)
  ......01.04.1988 r.
  ..Wyszkowie......„
  „ „...$minna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
  (miejsce Stanowisko lub funkea)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
  majątek odrębny:
  Zasoby pieniężne:
  • • 4572,56zł
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie polską:
  — Środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie dotyczy"
  . na kwotę:

  1. Dom o powierzchni: . ...„nie dotyczy" rn2, o wartości: .
  tytuł prawny: .
  2. Mieszkanie o dotyczy" ma, o wartości:
  tytuł prawny: —
  3. Gospodarstwo rolne:
  . .........„nie dotyczy" powierzchnia:
  rodzaj gospodarstwa:
  o wartości:
  rodzaj zabudowy:
  tytuł prawny: .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  tytuł prawny: „
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: .
  0 wartości:
  ..„nie dotyczy".
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  ...„nie dotyczy"...
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w s"lce:
  Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  dotyczy".
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
  zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: — .
  1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

  — osobiście
  — wspólnie z innymi osobami .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
  2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
  (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
  — osobiście
  — wspólnie z innymi osobami .
  .......„nie dotyczy"....
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dffhód w wysokości: „ .
  VII.
  1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .
  .......„nie
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
  2. W spółdzielniach:
  ...„nie
  — jestem członkiem zarządu kiedy): „
  — jestem członkiem rady nadzorczej' kiedy): „
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości:
  3. W fundacjach prw.adzących działalność
  ..„nie
  — jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

 • Szatanek_Ewa.pdf
  2023,
  URYN' RZEKUNIU
  Dni? 2323 •01:- 2 11
  OŚWIA EME MAJĄTKO
  , kierown
  orazosoby-wydająeej-deeyzje-ad mi iu•wójta
  „Ostrołęka dnia ...24.04.2023 r.
  (miejscowość)
  Uwaga:
  iny,
  Osoba składająca otX)wiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i wypełnienia
  kanej z rubryk.
  2.
  Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  „nie dotyczy",
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
  majątkowych, i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską wălnością
  majątkową.
  4.
  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
  adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
  Ja, niżej podpisany(a), . .
  CZĘŚĆ A
  . . . .Ewa Szatanek Zaorska
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
  ...17.06.1980r.
  w ......Ostrolęce.
  . . ..Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęcą, dyrektor...
  (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
  po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 1393, z 2019
  r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
  zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład wspólności
  majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  I.
  Zasoby pienięžne:
  środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
  ........67358,81z1.
  środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
  .....940GBP........... .
  papiery wartościowe:
  ... ...nie dotyczy...
  . na kwotę ......nie dotyczy...

  ...nie dotyczy......
  o wartości:
  . ...„nie dotyczy..
  rodzaj zabudowy .........nie .
  tytuł prawny: ..............nie
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wywkości:
  Inne nieruchomości:
  powierzchnia: .
  .. 1,89 ha — użytki rolne
  owartości: —
  120 000 zł
  III.
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy pcxiać liczbę i emitenta udziałów:
  „ . ...nie dotyczy.............
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
  ........nie
  Złego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy.........
  Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
  „nie .
  akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
  II.
  Dom o powierzchni: ...nie dotyczy........
  prawny:
  2.
  o powierzchni: 59,82 m2..
  . .najemca
  3.
  rolne:
  rodzaj gospodarstwa: „...nie
  4.
  tytuł prawny: . ..... ...właściciel...
  2
  m2, o wartości: ...nie dotyczy.... ... ...
  owartości: ...nie dotyczy...... tytuł prawny:
  . ...nie dotyczy..
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. .nie dotyczy... .
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
  Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
  związków, komunalnej osoby prawnej lub związku następujące mienie, które
  podlegało zbyciu w drodze przxtargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
  .......nie dotyczy....
  VI.
  2.
  Prowadzę działalność gow)darczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  ...nie dotyczy....
  osobiście
  ..........nie
  wspólnie z innymi osobami ...nie dotyczy.
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: . ..nie dotyczy
  Zarządmm działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przxdmiot działalności):
  ....nie dotyczy.............
  osobiście .
  ...nie dotyczy.....
  wspólnie z innymi osobami ........nie dotyczy...................„..................... .

  2.
  3.
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . nie dotyczy..
  W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
  . . ...nie
  jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  ...mie
  jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): ......nie dotyczy...
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
  . ...nie
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . ....nie dotyczy...........
  W spółdzielniach: ..........nie dotyczy....
  jestem członkiem zarządu (od kiedy):
  ...nie
  jestem członkiem rady nadzorczej} (od kiedy):
  ...........nie dotyczy..
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „ . ........nie dotyczy..
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w "sokości: .
  ...nie dotyczy.............
  W fundacjach prowadzących działalność gosrx)darczą: .
  ...nie dotyczy..
  jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  .. „ .....nie dotyczy........................„.....................
  jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........nie
  jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......nie dotyczy...
  Z tego tytułu osiągnąłem(głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ...nie dotyczy....„.............
  MII.
  Inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub mjęĆ, z podaniem
  kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
  Umowa o pracę — 98822,44zł
  Dieta radnego z tytułu pełnienia ăwiązków srx)łecmych i obyw•atelskłch
  • -31 557zł
  Umowy o dzieło - 2092,03 zł
  Dopłaty do użytków rolnych — 1959,55 zł
  Składniki mienia ruchomego o wartości złotych (w przypadku pojazdów
  mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
  Hyundai i 30 rok produkcji 2011
  Toyota avensis rok prulukcji 2010 współwłasność małżeńska
  x.
  Zăwiązania pieniężne o wartości 10.000 złotych, w tym zaciągnięte krălyty i rwžyczki
  oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
  wysokości):

 • Waldemar_Skurzynski.pdf
  OŚWIADCZENIE MAJĄTKO
  URZĄD GMINY w RZEKUNIU
  WPŁYN Ło
  Dnia 2023 -04- 05
  Pod
  wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmin
  osoby zarządzającej i członka Organu zarządzającego gminną osobą prawną
  oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  dnia ..03.04.2023„.r.
  (miejscowość)
  Uwaga:
  l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
  wypełnienia każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
  dotvczy”.
  3. Osoba składająca oświadczenie otmviązana jest określić przynależność składników
  majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
  wspólno'cią majątkową.
  4. O'wiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
  adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
  czĘść A
  Ja, niż' .
  urodzony(a) —
  Waldemar
  (imiona i nazwisko oraz nazwisko
  . ......Zambrowie..............
  23 lipca 1962 r..... . .
  „...Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu...............
  (miejsce ntrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
  po zap:îznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2018 poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że
  posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .
  . ...124 467,05 zł
  (współwłasność majątkowa małżeńska - współwłasność stanowią także pozostałe
  elementy majątku wpisywane w dalszej części oświadczenia)...
  -środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
  .........nie
  - papiery wartościowe:
  ...nie dotyczy......

  na kwotę'
  11.
  1. Dom o powierzchni: 240. rn2, o wartości: 650000 zł...tytuł prawny:
  maj qtkowa małżeńska
  2. Mieszkanie o powierzchni: m2, 0 wartości: nie dotyczy. tytuł
  3. Gospodarstwo rolne:
  rodzaj gospodarstwa:
  . ...nie
  rodzaj zabudowy:
  tytuł prawny: „
  współwłasność
  Z tego tytułu osiągnąłem(głam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
  4. Inne nieruchomości:
  powierzchnia: działka na której stoi dom z punktu rr.l o powierzchni 9980
  0 wartości:
  tytuł prawny.
  . ...250000 zł...
  . ...współwłasność majątkowa małżeńska...
  Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
  . .....................nie dotyczy„.....
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:...... .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
  .........................nie dotyczy.
  akcje te stanowią pakiet większy niż 100/0 akcji w spółce:.
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
  Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

  terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
  mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy opis mienia i datę nabycia, Od
  kogo: ..............................nie dotyczy —
  VI.
  I. Prowadzę działalność 2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  ....nie
  - osobiście
  „...nie dotyczy.... .
  - z innymi osobami .
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: .
  2. Zarządzam działalnością gow)darczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
  ....nie dotyczy.
  - osobiście
  - z innymi osobami ............nie dotyczy. „
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości •
  l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......nie dotyczy.
  - jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
  - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): —
  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochodów wysokości:.
  2. W spółdzielniach:.
  - jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
  ......nie dotyczy....

 • Wocial_Sylwester.pdf
 • Zieba_Danuta.pdf
  w .'W.EKUNIU
  WPŁYN Ło
  OŚWIADCZENIE MAJ OWE
  Dnia 2023 20
  jednostki organizacyjnej gminy
  Dzbenin..
  ( miejscowość )
  Uwaga :
  dnia, 19.04.2023 r.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
  i zupełnego wypełnienia kanej rubryki.
  JeżŔ•li rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
  należy wpisać „nie dotvczy".
  Osoba składająca oświadc•zenie obowiązana określić przynależność
  składników majątkowych, dochodów i mbowiązań do majątku
  i majątku małżeńską wspólnością majątkową.
  majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
  niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego (świadczenie oraz miejsca
  nieruchomości.
  CZĘŚĆ A
  Ja, niżej podpisany (a),..
  . „Danuta Zięba, Załęska..
  ( imiona i nazwiska oraz nazwisko )
  urodzony .28 listopada 1%7r..
  Ostrołęce
  Samorządowe w Rzekuniu - dyrektor.
  ( młcjscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
  zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności przez osoby funkcje publiczne ( Dz. U. z 2017 r. 1393)
  oraz ustawy z dnia 8 marc.a 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2018 r. poz. 994 z
  Eńźn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
  małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny.
  1.
  Zasoby pieniężne:
  - pieniężne zgromadzone w walucie około 161 (mzl — własność
  - środki pieniężne zgromadzone w walucie . nie dotyczy
  - papiery wartościowe: nie dotyczy.
  na kwotę:

  11.
  2.
  3.
  4.
  o powierzchni 170m2 na działce 0,09 ha, o wartości około
  tytuł prawny: własność małżeńska
  Mieszkanie o nie dotyczy o wartości... —
  tytuł prawny
  rolne :
  rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
  0 wartości:...
  rodzaj zabudowy.
  tytuł prawny:.
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
  Inne nieruchomości:
  - działka 0,33ha.
  - działka 0,66ha..
  o wartości: około 200 ooozl, 100 Off)zl.
  tytuł prawny: własność małżeńska.
  Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:.
  nie dotyczy
  udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości
  Posiadam akcje w srx'łkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
  . nie dotyczy.
  akcje te stanowią większy niż akcji w srńłce:... .
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  Nabyłem ( am ) ( nabył mój mała)nek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
  odrębnego ) Od Skarbu Państwa, innej osoby prawnej , jednostek samorządu
  terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
  następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy pdać opis mienia i
  datę nabycia,
  nie dotyczy..
  VI.
  1. Prowadzę działalność gosrxxiarczą2 ( należy formę prawną i przedmiot
  działalności ):....
  . nie dotyczy

  2.
  - osobiście..
  - z innymi osobami
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w
  wysokości:.
  Zarządzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem,
  takiej działalności ( należy rx)dać formę prawną i przdmiot działalności ):. .
  . nie dotyczy
  - osobiście...
  - wsrf)lnie z innymi osobami..
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości:.
  W handlowych ( nazwa, siedziba spółki ):... nie dotyczy...
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):
  - jestem członkiem rady ( kiedy . .
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiăly
  Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
  2. W srx'łdzielniach:
  . nie dotyczy.
  - jestem członkiem zarządu ( od kiedy
  - jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiedy
  Z tego tytułu osiągnąłem ( glam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
  3. W fundacjach prowadzących działalność gosłxxlarczą:
  . nie dotyczy
  - jestem członkiem zarządu ( kiedy
  - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
  - jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiedy .
  Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku ubiegłym w wysokości: ...


 • Czas wytworzenia: 21-06-24 01:07
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 01:07

Historia zmian

4768 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2023 z 17-07-2023 12:34:01 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2