Podolak_Bartosz.pdf

URZĄD
nia
Wójta;
zał.
...dnia 29 kwietnia 2022. ...r.
( miejscowość )
Uwaga :
. . ...w.........Ostrołęce...
Rpu,'1677e4/2022
Data : 2022-05-06
3.
4.
5.
6.
czĘść A
Ja, podpisany (a),...... Bartosz Podolak...
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony (a). .. 13.04.1986 r..
Wójt Gminy Rnkuń, Urząd Gminy w Rzekuniu
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:. Ok.45 000 zł . .
- środki pienięžne w walucie . .. nie dotyczy
- papiery wartościowe: ..akcje Jastrzębskiej Wki Węglowej
. .na kwotę:..
.....4500 zł.....
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyezy majątku w kraju i za granicą.
Oświadcnnie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W cąści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

11.
2.
4.
Dom o .ok. 270 mi, o wartości .
tytuł prawny:... własność Rep. A 1636/2010
Mieszkanie o powierzchni...... 68 m2, o wartości
tytuł prawny:...współwłasność Rep. A 236/2013
450000zł
200 000 zł
Gospodarstwo rolne:
nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:.
o wartości:. nie dotyczy
rodzaj zabudowy:...
. nie dotyczy
tytuł .
powierzchnia:.....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:...
nie dotyczy
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- O, 1080 ha — działka budowlana .
- 2,72 ha działka rolno — leśna .
- 0,1350 ha działka budowlana
- 17,73 m.kw. - lokal niemieszkalny (garaż) nr 30.
o wartości: - 80000zł, -60 000 zł, - 100000zł, - zł
tytuł prawny: współwłasność Rep. A /0276/2015, współwłasność Rep. A 53/2016,
współwłasność Rep. 3866/2017, Rep A 4525/2021
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:.
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:... . nie dotyczy...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości :
nie dotyczy .
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:..
..nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. nie dotyczy .
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:...
nie dotyczy .

2.
2.
3.
Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności nie dotyczy
- osobiście. .
. nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
niedotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności .
nie dotyczy.... . „
- osobiście.... ..... nie dotyczy .
osobami... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( Ëłam ) w roku ubiegłym w wysokości:.. .
nie dotyczy
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki nie dotyczy .
- jestem członkiem zarządu ( od kiăly
.. nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy nie dotyczy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):...
niedotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ełam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....
nie dotyczy .
W spółdzielniach:
nie dotyczy .
- jestem członkiem mrządu ( od kiedy nie dotyczy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( kiăly nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiăly . nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
. nie dotyczy .
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
niedotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy nie dotyczy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):... nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy nie dotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
. . nie dotyczy .

Borkowska_Sawicka_Ewa.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia 2022 -04- 29
38
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowni
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
„dnia .e.UAU...r.
(miejscowość)
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
nie dotyczy".
3.
Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), . . . .
(imiona i nazwisko oraz naz•.visko
urodzony(a) . ..A. .Q.Ź•..
. qątmzpczeo. 5ó-zzk2.
(mi sce zatrudnienia, stanowisko b funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez Osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz usta".y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. POZ. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :
UL..
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
uzd... .šQ.Q/źtkł.
papiery wartościowe:
. na kwotę

II.
1. Dom o powierzchni: .
2
. m , o wartości:
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni rn2
o itytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .....ZW...
o wartości:
rodzaj zabudowy: .......nuŻ4..
tytuł prawny: QQ'
powierzchnia: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku u iegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1 đQâQ. Â4:4Óŕ.. .
tytuł
Posiadam udziały w spółkach handlo h — należy odać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ........aV....Îo.Z:qe.ę4.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ . .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
..aV...doVk/#'X4/.
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
..agV....Q.2
„ ...zV....dQ...
osobiście —
wspólnie z innymi osobami <'.v....ąe
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyc ód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
..azC..
mtE' ••JO
osobiście „
wspólnie z innymi osobami ......Q!V....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......AS....L*'.FQV.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........all...."-.ę/
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....ZV..
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......nv....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. W spółdzielniach: ..........
....aur....•az•' .
jestem członkiem zarządu (od kiedy :
jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy): .....OZĂ...
ś(â.qie/
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......,QV....WV?
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność os darczą:
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......zru.a .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): TNĘ...
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
4QD/2.t..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub
.śą... Ś*4QdG.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkc•i):
ałun....
Zobowiązania pienięžne o wartości po'..wžej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i požyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
oko i :

Cichocka_Malgorzata.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN LO
Dnia -03- 0?
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE _
Pod
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy kie ni
•ednost o amza
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Dzbenin, dnia 03.03.2022r.
(miejscowość)
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku mstosowania, należy wpisać:
,NIE DOTYCZY".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność EN)szczegÓlnych składników
majątkowych, dochcxiów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pienięžne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czĘŚci B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu mmieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Cichocka z d. Romanik................................
urodmny(a) I
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
. w Czerwinie........
dyrektor Szkoły im. Mieczysława Czychowskiego w
(miejsce 7.atrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o provvadzenia
działalności gospodarczej osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, 1584
z ł:ńźn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. rx)z. 446
z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pienięžne:
środki pienięžne zgromadmne w walucie polskiej:
39744,59 . .
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
Nie dotyczy....
papiery wartościowe:

2
na kwotę
o wartości: 250000zł tytuł prawny: współwłasność
11.
2.
4.
Nie dotyczy...
Dom o țmvierzchni: 180 m2,
Mieszkanie o powierzchni: m
Gow)darstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości :
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
o wartości:
tytuł prawny: .
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości :
powierzchnia: nr2034/20ar(A-6423/94);
o wartości: 100 000zł........
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie „
udziały te stanowią pakiet większy niż. IO % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — naležy podać licztĘ i emitenta akcji:
Nie „ . „
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w srńłce:
Złego tytułu osiągnęłam wroku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) Od
Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które zbyciu w drodze przetargu — naležy
podać opis mienia i datę nabycia, kogo:
Nie
VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2
Nie dotyczy...
osobiście
z innymi osobami
(należy formę prawną i przedmiot działalności) :

2.
2.
3.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i w wysokości: .
Zarząd•mm działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (naležy podać formę prawną i działalności:):
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z lego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółdzielniach: nie .
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
jestem członkiem rady kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W fundacjach pmwadzących działalność
nie .
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od
członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
101168,80 (brutto)-ztytułu
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
suzuki SX4 S-CROSS

Ciunowicz_Maria.pdf

Dnia 28
gr. 04 . „zazgr
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej
decyzje adrninistracyjne w imieniu Wójta'
Rzekuń, dnia 26 kwietnia 2022 r.
Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doȚczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
cz$C A
Ja, niżej podpisany(a), Maria Ciunowicz I z d. Wiśniewska
urodzony(a) 14 lipca 1963 r. w Ostrołęce,
zatrudniony/a w Ośrodku pomocy Społecznej w Rzekuniu na stanowisku - specjalista pracy socjalnej
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniąc* funkde publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam vvchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek Odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
1. Dorno powierzchni: 200 ma, owartości: 500000,00zł tytuł prawny: WŁASNOŚĆ / AKT NOTARIALNY NRA-
7279187 Z DNIA 26.X.1987 R.
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m', 0 wartości:
3, Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:
, powierzchnia:
0 wartości:
rodzą zabudowy:
tytuł prawny:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podał liczbę i emitenta akcji:
akee te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:—
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doȚczy
I. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście -
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu Osiągnąłem(ęŕam) w roku przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnościa gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dziaŕalności): nie doȚczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kuvot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 81.701,13 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w paypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok prodiŃcji): nie dotyczy
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 100.438,60 zł stan na dzień 31.122021 r.
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 33.217,85 z/ stan na dzien 31.1Z2021 r.

cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
- dam świadomy(a). iż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 26 kwietnia 2022 r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić.
(podpis)
CPU"?
w formie
Nie dotyczy działalności '"twórczej w rolnicť.vie w zakresie produkži roślinnej i zwierzęcej,
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Dawid_Krzysztof.pdf

Goclowska_Grazyna.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia 2022 -04- 2
Ilość załączników
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta'
...dnia 14.04.2022....................r.
( miejscowość )
Uwaga :
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
...„Rzekuń....
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany (a),... . Grażyna Gocłowska (Czamarecka).. . . . .
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony (a)
...........28.07.1978r..
...w.... ..Ostrowi Mazowieckiej.
.. ..Žłobek Samorządowy w Rzekuniu
Dyrektor...
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małžeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 80 000 zł...
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:... ...NIE DOTYCZY.....
- papiery wartościowe: . ...NIE DOTYCZY....
...na kwotę:........
11.
. Dom o powierzchni...110m2,0 wartości... 150000 tyś....
tytuł prawny:.. .małżeńska wspólnota majątkowa. . . .
2.
Mieszkanie 0 powierzchni. .. NIE DOTYCZY , o wartości: tytuł prawny:
3.
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: 13,61 ha, o wartości:.. .400 tyś
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
tytuł prawny: własność — 2,83 ha, współwłasność 1/2 z 10,78 ha

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości -
9000 zł.
4. Inne nieruchomości, powierzchnia:
- działka budowlano — usługowa — 1451 rn2 0 wartości: 20000 tys. tytuł prawny:
wspólnota majątkowa Rep. A nr 7388/2012
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:..
. ...NIE DOTYCZY...
...NIE DOTYCZY....
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości : NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE
DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niž 10% akcji w spółce:...
...NIE DOTYCZY....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
. .NIE DOTYCZY...
datę nabycia, od
2.
VII.
Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności
.......NIE DOTYCZY.... ....
- osobiście...
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ):
NIE DOTYCZY
- osobiście... ......
- wspólnie z innymi osobami.. .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ):...... NIE DOTYCZY
. .NIE
„jestem członkiem zarządu ( od kiedy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy . .NIE DOTYCZY..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy .NIE DOTYCZY....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
2. W spółdzielniach:
.NIE DOTYCZY
.NIEDOTYCZY........
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadznrczej3 ( od kiedy
..NIE DOTYCZY....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy . ...NIE DOTYCZY.

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
..NIE
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):. .....NIE DOTYCZY.....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
...........MEDOTYCZY.......
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. . . .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:...
Zatrudnienie — umowa o pracę — Złobek Samorządowy w Rzekuniu, umowa zlecenie PCPR
Ostrołęka — łącznie 95334,56 zł.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
sam. osobowy Ford Fusion 2007 r. - 10000 zł
sam. Osobowy Ford C- MAX 2015r. - 50000 zł.
Ciągnik Ursus - 360 - 1982 r. - 10000 zł.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):.
. ......NIE DOTYCZY............................
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ...
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres)
2.
3.
Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 123 S I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 14.04.2022r.
(miejscowość, data)
I Niewłaściwe skreślić.
(poł? )
2Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Grzymala_Katarzyna.pdf

RZEKOMO
-fił- 28
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
gmin.L-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu
Olszewo-Borki, dnia 27.04.2021 r.
(m ieBcowoQ)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkowa.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są jawme, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Katarzyna Iwona Grzymała rod. Ziemak.,
(imiona i oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 12.10.1973r. w ostrołęce
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olszewie-Borkach (umowa na czas nieokreślony — udzielony urlop bezpłatny na Okres
od 01.08.2021r. do 31.07.2022r.)
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
07-411 Rzekuń ul. Kolonia IB
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (umowa na czas określony od do
31.07.2022r.)
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustaw/ z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
58

Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie
— papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: budynek mieszkalny o pow. 179,83 ma oraz działka o pow. 0,4748 ha
o wartości: zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska — akt notarialny
Nr A-1549/2018
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam ma, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty rolne , powierzchnia: 3,64 ha oraz % działki rolnej o pow. 2,22 ha
o wartości: 138
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny drewniany o pow. 40 oraz budynki o funkcji
produkcyjno-usługowej rolnictwa o pow. 56m2, 108m2, 21m2w złym stanie technicznym
(rok budowy 1946) o łącznej wartości 100 zł
tytuł prawny: współwłasność małżeńska — akt notarialny Nr A-1549/2018
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
o powierzchni - nie dotyczy
o wartości — nie dotyczy
tytuł prawny — nie dotyczy
posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyfem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego)od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: nie dotyczy
1. prowadzę działalność gospodarcząž (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w vwsokości: nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlownŕch (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
53 374,41 zł brutto - wynagrodzenie za pracę z tytułu zatrudnienia - Gminny Ośrodek pomocy
Społecznej w Olszewo-Borkach
35 426,44 zł brutto — wynagrodzenie za pracę z tytułu zatrudnienia Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rzekuniu
3 000,00 — przychód z tytułu wynajmu
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Umowa uniwersalnego kredytu hipotecznego zwarta z przeznaczeniem budowy domu, na okres
180 miesięcy w dniu 30.07.2018r. z Bankiem Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie
Mazowieckim Oddział w Baranowie — kredyt w kwocie 180 000,00 zł. Pozostało do spłaty

Gumowski_Maciej.pdf

vz_os-.
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia -04-
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO
nizacyjnej gmió•,
wójta, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jedn
Lsoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną oso ą pra
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 29.04.2022r.
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
majątkowych, dochodów i mbowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a), Maciej Gumowski,urodzony 19 marca 1972 r. w Ostrowi Mazowieckiej
zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku inspektor po Się z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsłńlności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
Zasoby pienięžne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8500 ł
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obc.ej: nie dotyczy
— papiery wartościowe nie dotyczy
kwotę:
11.
1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 250 000 tytuł prawny: Akt notarialny.
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2,
o wartości:
tytuł prawny: nie dotyczy.
3. rolne:
nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wsokości: ..
4. Inne nieruchomości:
nie
dotyczy

nie dotyczy.
o wartości: .
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naležy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . ..
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vsokości: ..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: nie dotyczy.
VI.
I. działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: . .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przdmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ..
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarz.ądu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorca (od kiedy): „
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochodówvvysokości:........ . .
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vwsokości: .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kidy): .
- jestem członkiem rady nadznrczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
vm.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 61739,06 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset trzydzieści dziewięć złotych 06/100).

Kossakowska_Katarzyna.pdf

Z8. 04.
OŚWIADCZE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wó ta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
URZôD GMINY jącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz os by wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
WPŁYN
Dnia 2022 -cł-
Ilośćzaiqc•zników
Pod
waga:
Rzekuń, dnia 25.04.2022 r.
(miejscowość)
. Osoba składa a oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
,.nie dotyczy”,
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczmie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięžne.
6.
W części A oświadczenia zawane są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana, Katarzyna Kossakowska, Kądzialka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzona 7 maja 1970 r., Maków Mazowiecki,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dyrektor
(miejsce zatrudnieŔ stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
II.
2.
3.
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy.
Dom o powierzchni: 200 m2, 0 wartości: 200 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Mieszkanie o powierzchni: 30,5 m2, 0 wartości: 450 000 tytuł prawny: współwłasność Rep. A/
1544/2019.
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

4.
2
rodzaj zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Nabyłam od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
2.
3.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (naležy podać formę pmvną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (Od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dochód z tytułu zatrudnienia - 01.01. - 31.12.2021 r. —
74 190,26 zł.
Przychód z tytułu najmu — 9496,27 zł.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
samochód osobowy marki Honda Civic, rocznik 2010, wartość - 25 000 zł.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): nie dotyczy.
czĘSć B
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 25.04.2022 r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić
(podpis)
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

Kowalczyk_Marlena.pdf

2" 04. zoa.ę, .
OŚWIADCZENIE MAJĄ KOWE
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia -04- 28
tki o niza
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
..R7Âkuń..., dnia ...27.042022
(m i cjscowość)
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie doțyęą'".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską ssȘlnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięžne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w cąŚci B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany(a), . ..Marlena Kowalczyk..
. . . ...Kosakowska.....
urodmny(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
. .Ostrołęce..
......11.09.1985r................w
Urąd Gminy w Rzekuniu...
....rxxlinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i dróg.....
(miejsce zatrudnicŔ stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisanłi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsB51nc*ci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie :
...ok. 32 430
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
.......nie dotyczy...........
papiery wartościowe:
. ..nie dotyczy..

„ na kwotę.
..nie dotyczy... ...
II.
. Dom o powierzchni: 188,30 m2, o wartości:...400 tys. zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
o powierzchni: nie dotyczy.. m2, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
2.
3.
rolne :
rod7_aj gospodarstwa: nie dotyczy................................................powierzchnia: nie dotyczy.... ...
o wartości: nie
rodzaj zabudowy: nie dotyczy.....„.„„„„„„„„„„„..„.„...„.„.............„..................................
tytuł prawny: .nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4.
....15 000 zł. .......................20 (m zł...
Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,1328 ha....
.........0,0663 ha...
o wartości: .. ...50000zł.... ..... .... .....
0,87 ha....
tytuł prawny : współwłasność małżeńska. .wspólwłasność małżeńska współwłasność małżeńska
Akt notarialny Repertorium 763/2010, Akt notarialny Repertorium 2960/2018, Akt notarialny
Repefiorium 3295/2009.
111.
Posiadam udziały w spółkach handlo%ych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.......nie
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy....
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
...nie dotyczy...... .
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
. dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy... .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.......nie dotyczy....
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności):
. . ...nie dotyczy..........................................„.........................
osobiście .
2.
wspólnie z innymi osobami ...nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy...
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przăistawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przîdmiot działalności): nie dotyczy . .

osobiście ......nie dotyczy....
wspólnie z innymi osobami .
....nie dotyczy.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...nie dotyczy...........
jestem członkiem zarządu (od kidy): ..........nie dotyczy.... ..... ..... .... ..
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
. ..nie dotyczy.... .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy): .......................nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy ..
......................nie dotyczy..
2.
.....................nie
jestem członkiem zarządu@kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .
..............nie dotyczy............ —
...nie dotyczy...............
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
. ......nie dotyczy..........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .......nie dotyczy... ..
3.
...„nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
...............nie dotyczy..... „
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
...nie dotyczy....
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. „...nie dotyczy...
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
..Urząd Gminy w Rzekuniu — 54 370,65 zł brutto..
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok
BMW e39 2001 r....
Fiat Ulysse 2005
Motocykl HondaVTX2008 r... —
Agregat tynkarski Putzmeister MP 25... . .
x.
Znbowiązania pienięžne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i požyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
. ......nie dotyczy.

Lada_Lucja.pdf

Z 9. 03
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
inistracyjne w imieniu wójta'
wydającej
Dnia 2022 -03- 29
Przytuły Nowe , dnia 29/03/2022r.
Osoba
a ąca
każdej z rubryk.
Czen e obowiązana jest do z prawdą, starannego i zupełnego
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3.
Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sldadników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską wspólnością
mają t kowa.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
. majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A zawarte są Informacje jawne, w części B zaś Informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
ŁUCJA ŁADA (BOJSKA),
i oraz nazwisko
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
zatrudniena, Stanowisko funkea)
zapznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby *iące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustav•.nł z dnia
8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawni
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek
1.
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE
— papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE
11.
1. Dom o 159,20 mi, o wartości: 450 zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY ma, O wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE [myczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i docră w wysokości: NIE
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty

b) budynek garażowo-gospodarczy 0 powierzchni: 70,61 m2 , o wartości 150 Cm zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:NlE
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE tmYCZY
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy i emitenta akcji: NIE
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE tmYCZY
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo: NIE DOTYCZY
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE CM)TYCZY
2. Zarządzam działalnością gospdarczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE tmYCZY
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba DOTYCZY
—jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE DOTYCZY
—jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy): NIE (X)TYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej
Z tego tytLRu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:NlE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): NIE
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO ZMUŁU ZATRUDNIENIA - 56 634,73 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 7 073,66 ZŁ
DOCHÓD Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - 15 071,46 ZŁ
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w Mąsokości 283 129,00 zł udzielony
na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2021r.
-217 508,35 zł.
Pożyczka konsumencka w PSA Consumer Finance Polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie (zakup pojazdu)
w wysokości 33 450m zł udzielony na 36 miesięcy pożyczkobiorca Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12/202łr. - 4 720,16 zł

Michalska_Monika_Teresa.pdf

WPŁYN Ło
Dnia ?0?? -04- 25
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ilość załączników
burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednos
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza'
Rzekuń, dnia 25.04.2022 r.
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać "nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie 0 stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany (a), Monika Teresa Michalska
( imiona i nazwisko oraz nazwisko )
urcxizony (a) 30 1978 r. w Ostrołęce
Zatrudniona na stanowisku Skarbnika w Gminy w Rzekuniu
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zq:xjznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r.
Nr 113, poz. 715 i Mr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
Ze wchodzące w skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadA)ne w walucie polskiej: I I. 700 zł
- środki pieniężne zgromadzme w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
11.
I. Dom o powierzchni : nie dotyczy m2, o wartości: „
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: —
a) 46 rn2, o wartości: 150.000 zł tytuł prawny: Rep. A nr 270/2CD — własność,
b) 31 1112, o wartości: 100.000 zł tytuł prawny: Rep. A nr 1759/2008 — własność.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
o wartości: —
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
. , pwierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
a) działka 0,17 ha o wartości: 50.000 zł tytuł prawny: akt notarialny Rep. A 9617/2021 - własność
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — naležy liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w uysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : nie dotyczy
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :
nie dotyczy .
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
nie dotyczy...
- osobiście „
- wspólnie z innymi osobami „ .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): nie dotyczy .
jestem członkiem zarządu ( od kidy ): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:

2. W spółdzielniach : nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od „
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochód ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu — 108.841,90 Zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
należy podać markę, model i rok produkcji): Opel Vectra-C 1,9 CDTI - rok 2005 -
własność
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kRdyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w kwocie 5.504,85 CHF, kredyt z Banku
w Ostrowi Maz w kwocie 23.613,00 zł

Orzolek_Danuta.pdf

"-04 .szo.ez,•
Dnia 23
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
'kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby-zarządza-jąeej-i-ezłon-ka-o-rganu
Uwaga :
żîq
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadezenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany (a),..
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony ...Ź.... .
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2018 r. poz. 994 z
Ińźn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej•
- papiery wartościowe: . .
..na

11.
. 0 wartości...
tytuł prawny:.
.., o wartości.
2. Mieszkanie o powierzchni. .Zą.<..
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.
. ...„ powierzchnia: ...g.
o wartości:
rodzaj zabudowy:...... _
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam w roku *glym przychód i dochód w vsokości:...
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:. . .
udziały te stanowią pakiet większy niż 1002dîałów w spółce:.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w vsokości :
. — należy podać i emitenta akAi>.
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jălnostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, Od kogo:..

l. działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Fłnomocnikiem
takiej działalności ( naležy podać formę prawną i działalności
- osobiście.
- ww31nie z innymi osobami..
Z tego tytułu osiągnąłem ( głam ) w roku ubiegłym dochód? wysokości:.
86
VII.
l. W sEńłkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):......
- jestem członkiem rady nadzorpzej ( Od kiedy
- jestem członkiem komisji lewizyjnej (Y kiedy _
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. .
2. W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorgzej3 ( od kiedy
- jestem członkiem komisji kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku2iegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gopdarczą:
/24,'Z
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kisAy
- jestem członkiem komisji rewizvej*d kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) y,' roku ±glym dochód w wysokości:...... .

Pieczynska_Malgorzata.pdf

g 04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
GMINY W RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
27. 2022
dnia
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka o nu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta'
dnia.. ......27.04.2022r..
. ...Ostrołęka .
( miejscowość )
Uwaga :
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, Starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
2.
należy wpisać „nie dogyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnr"ć
3.
składników majątkowych, i 7Dbowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
6.
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany (a),.. . Małgorzata Pieczyńska, Późniewska..
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. r....
...w......Ostr01ęce...
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr I im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu
( miejsce ntrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicRniu prowadzenia
działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze rx)siadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
śrcdki pieniężne zgromadzone w walucie łxjskiej:...
- środki pieniężne zgromadzone w walucie nie dotyczy
...nie dotyczy
- papiery wartościowe: .
na kwotę:..
3 tyś.

11.
2.
3.
4.
Dom o rxjwierzchni: 150 m2, o wartości: 400 tyś. tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie o IX)wierzchni: 48 m2, o wartości: 340 tyś. tytuł prawny: współwłasność
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: .
o wartŔi•. .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: „
powierzchnia: ....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana
0,1294 ha
o wartości: 60 tyś.
tytuł prawny: współwłasność (h)
nieruchomość zabudowana
powierzchnia: 0,0652 ha
o wartości: 40 tyś.
tytuł prawny: współwłasność ( 1/2 )
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych należy liczbę i remitenta udziałów:.........
Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy EK)dać i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 100/0 akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drcxlze przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
Prowadzę działalność gospodarczą2
działalności ):... Nie dotyczy
- osobiście...
- wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam
wysokości:.... „
( należy formę prawną i przedmiot
) w roku ubiegłym przychód i w
2.
Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy formę prawną i przedmiot działalności ):...
Nie dotyczy
2.
3.
- osobiście... .
- wsłńlnie z innymi . . .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki
- jestem członkiem zarządu ( kiedy „ . .
- jestem członkiem rady nadmrczej ( kiăly .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):......
Z tego tytułu osiągnąłem ( głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..............
Nie dotyczy
W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (Od kiedy — .
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy ):..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . . ..
Nie dotyczy
W fundacjach prowadzących działalność

Pozniewska_Joanna.pdf

28 •
OŚWIADCZENIE MAJ TKO
osoby-zarządzającej-vczîonka-organu-zarządzającego-gminną-oso
decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Uwaga:
20
Dnia -cł- 23
az. osoby wydającej
Rzekuń, dnia 28.04.2022 r.
Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wrypelnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
3.
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
. W części A Oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSt A
Ja, niżej podpisany(a), Joanna Późniewska (Modzelewska)
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 4 września 1982 r. w Ostrołęce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
go*Mlarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), z art. 24h tej ustawy
oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. W) zł
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 140,07 EUR
— papiery wartościowe: obligacje skarbowe
na kwotę: ok. 104 000 zł
1. Dom o powierzchni: ok. 80 m2, o wartości: ok. 300 zł tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczy rrŕ,o wartości: nie dotyczy tytuł prawny:nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 2,1811 ha
o wartości: 60 WO zł
rodzaj zabudowy: dom murowany oraz budynek gospodarczy, stodoła
tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
płatności bezpośrednie
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
-0,99 ha- „ . „ .
1 361,16zł-

-0,20 ha działka budowlana....
- 1,15 ha działka rolna...:....
o wartości: - 30000 zł, - 60 zł, - 32 000 zł
tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
nie dotyczy
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
od kogo: nie dotyczy
drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia,
VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
— osobiście: nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wnŕsokości:
nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście: nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wnŕsokości: nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlownŕch (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

— jestem członkiem rady nadzorczej' kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym dochód w "sokości: nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
- dochód brutto z tytułu zatrudnienia zł
- dochód • zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego- 349,48 zł
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotyczy
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartości 10 (m złotych, w tym zaciągnięte kredyty i oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
1.
2.
4.

Sawicka_Sylwia_Kinga.pdf

.zozz,•
zîćf
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
RZEKO M ż]
zarządzającego gminną osobą prawną oraz wy
administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 30.04.2022 r.
( miejscowość )
Uwaga :
Dnia 2022 -04- 26
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z praw
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany (a) Sylwia Kinga Sawicka,
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rrxiowe )
urodzony (a) 2 listopada 1970 r. w Ostrołęce,
Zatrudniona Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu na stanowisku kierownik
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
działalności gospodarczej przez osoby Flniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
nie dotyczy.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
..na kwotę:..
11

2.
4.
111
Dom o powierzchni 80,5 m2., o wartości 350 tys. zł.
tytuł prawny: własność.
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ,
o wartości.
tytuł prawny:........
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:... .
o wartości:...
rodzaj zabudowy:...... _
tytuł prawny:....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęlam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:...
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- garaż— 40 m2
o wartości: 50 tys. zł.
tytuł prawny: własność
działka rolna — 0,0627 h
działka budowlana — 722 m2
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały' te stanowią pakiet większy niż 1 oo/o udziałów w spółce:.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:.....
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy pcxlaĆ opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
1. działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przAimiot
działalności nie dotyczy
- osobiście. . .
-wspólnie z innymi osobami... — .

2.
VII
2.
3.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przrdstawicielem, Flnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przAimiot działalności ): nie dotyczy
- osobiście....
- wspólnie z innymi osobami..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. .
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy „ .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......
W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy . _
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( Od kiăly
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 6 476,08 zł.- umowa zlecenie, 80 393,43 zł —
umowa o pracę Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu, Klub Senior+ w Dzwonku.

Skurzynski_Waldemar.pdf

Szatanek_Ewa.pdf

wójta,
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
• , skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
ka organu zarządzającego gminną osobą prawną
wydają decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Dnia 2022 -04- 25
110" załączników
Pod „
Uwaga:
-50
...Ostrołęka dnia ...24.04.2022 r.
( miejscowość)
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
3.
Osoba składająca obowiązana jest okre41ić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia niemchomości.
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a)
CZĘŚĆ A
. ..Ewa Szatanek Zaorska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
........17.06.1980r..
w ...Ostrołęce..
. . „Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dnvęczy, dyrektor .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
.....41 738,26 zł .
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
„...nie
papiery wartościowe:
. ...nie dotyczy....
. na kwotę ......nie dotyczy.... ..............„ .

2
11.
. Dom o powierzchni: ...nie dotyczy...
prawny: .
Mieszkanie o powierzchni: 59,82 m2.
najemca
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: „...nie dotyczy....
owaności: ...nie dotyczy... ... ....
o wartości: ...nie dotyczy..
2.
3.
4.
111.
tytuł prawny:
łwvvierzchnia: ...nie dotyczy...........
o wartości: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny: .
...nie dotyczy........
...nie dotyczy...
....nie
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
.1,89 ha — użytki rolne położone we wsi Gumki, gmina Czerwin
owartości: —
120000zł. .
tytuł prawny: .
.. .wlaściciel..
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
. ...„nie dotyczy.......................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .........nie dotyczy.......
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
...nie dotyczy..
akcje te stanowią pakłet większy niż 10 % akcji w spółce:
. .nie dotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości: .. .nie dotyczy..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tełytonalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze płzetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
2.
.nie dotyczy..
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przălmiot działalności):
. ...nie
osobiście
....nie dotyczy.
wspólnie z innymi osobami .
....nie dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
....nie
osobiście
wspólnie z innymi osobami ........nie

2.
3.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: ...nie dotyczy.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
„...nie dotyczy............ .............
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
...„nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
....nie
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
„nie dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
...nie dotyczy...........
W spółdzielniach: _
......nie dotyczy...
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
. ...„nie
jestem członkiem rady nadzorczej Y (od kiedy):
......nie dotyczy....
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): .............nie dotyczy.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
...nie dotyczy.
W ńłndacjach prowadzących działalność gospodarczą: .
„ „...nie dotyczy...
jestem członkiem zarządu@kiedy):
„...nie dotyczy.........
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........nie
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......nie
Z tego tytułu osiągnąłem(9łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności znrobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .
Umowa 0 pracę — 90 880,72 zł
Dieta radnego z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskłch
Umowy o dzieło — 2034,03 zł
Dopłaty do użytków rolnych — 1474,64 zł
IX.
-17400zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 Złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, mcE i rok produkcji):
Hyundai i 30 rok produkcji 2011
Toyota avensis rok produkcji 2010 współwłasność małżeńska
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

Wocial_Sylwester.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYN Ło
Dnia -04- 26
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ilość załączników
wnika
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imien•u ójtal
QZ,AY.ĂQniLG...
( miejscowość )
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeż,eli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie Oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
9 1 łus.lô(.... .).ĄQQÂLI.
Ja, niżej podpisany
imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
....EQ22Q14)ieOa'M
ienia, stanowisko lub funkcja )
( miejsce
po zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarc@ przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchcxiz.ące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężnegrę w walucie polski
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.. d.ÔY.š•čiY..
- papiery wartościowe: .

11.
2.
3.
4.
111.
Dom o powierzchni. .ł15.Łh....., o Q.C.
tytuł prawny:..
o wartości...
Mieszkanie o powi
tytuł prawny:.
GosłX)darstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa.•.T.OIŁ. , powierzchnia:.
o wartości:...
rodzaj zabudowy: ..
tytuł prawny:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:...
Irme nieruchomości:
powierz:hnią:
o wartości: .
tytuł prawny: —
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:.
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości •
Posiadankakcjew p achhandlowych—naležy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, "łączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metrop)litarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:v...,.....
ASI.... ..ăa.o•c.g

2.
2.
3.
Prowadzę działalnoȘć go od
( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności ..h.\.ț:....
- osobiście.
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej dział@ności nal podać formę prawną i przedmiot działalności
- osobiście...
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ):. .T)XC......
- członkiem zarządu ( od kiedy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
W spółdzielniąch:
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy .
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w vsokości: . . .
W fundac•ach pro cych działalność
- jestem członkiem
u ( kiedy
- jestem członkiem rady nadmrczej ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. .

Zebrowski_Krzysztof.pdf

Zieba_Danuta.pdf

WPŁYN Ło
Dnia 202? -04- 25
OŚWIADCZENIE MA ĄTKOWE
Wójta, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta
IQ.oł
( miejscowość )
Uwaga :
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczŕgólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać gnie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wwilnością majątkową.
4. majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pieniene.
6. W A zawarte są informacje jawne, w CZĘŚci B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składając%0 oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany T.)'.'ÎrJ G
( imiona i nazwiska (Taz nazwisko rcxiowc )
urodzony
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze wchodzące w skład
majątkowej lub mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej.
- papiery wartościowe:
na kwotę:.

11.
1. Dom o
, owartości..
tytuł prawny:......
2. Mieszkanie 0
„ o wartości..
tytuł prawny:. .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:...
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny.... ..
. , powierzchnia: ..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
4. Inne nieruchomości:
0 wartości:
tytuł prawny
udzłay w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
Posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w qx5łce:
Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości
Posiadam akcje w spółkach handloun,'ch — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w "sokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( pcxiać formę prawną i
działalności
- osobiście...
- wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości:..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formî prawną i przdmiot działalności ):.
..Až.l.l;.....QV..T.x
- osobiście..
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba słńłki
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):..
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
- jestem członkiem zarządu ( od ki$'
- jestem członkiem rady nadzorczzj3 ( od kiedy ):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):...
Z tego tytułu Osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadących działalność gospodarczą:
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiăiy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości:.


 • Czas wytworzenia: 21-06-24 00:46
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:46

Historia zmian

4315 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2022 z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2