Podolak Bartosz Podolak_Bartosz.pdf

giuro 094
Wpłynę\ i V
OŚWIADC
Wójta,
( miejscowość )
Uwaga :
N
MAJĄTKOWŔ
2019..... .r.
30
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy'_',
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małż*ńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZFSć A
Ja, podpisany ...Bartosz Podolak.... . „
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony 13.04.19861................ . .
Wójt Gminy Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuniu
. .. ...Ostrołęce... ....
( miejsce zatrudnierŔ stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne•.
- środki pienięnłe zgromadzone w walucie polskiej:... ok. 101 000 zł ....
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..... .nie dotyczy
- papiery wartościowe: akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej
.na kwotę:
......4500

11.
l. 270m2, owartości......
. 200000zł .........................
tytuł prawny:. ..własność Rep. A 1636/2010 .
2. Mieszkanie o powierzchni... ...68m2, owartości..
• 170000zł .
tytuł prawny:...współwłasność Rep. A 236/2013 .
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
.,powierzchnia:.......................
rodnj gospodarstwa:.............
owartości:... niedotyczy
r(Mlzaj zabudowy:...... niedotyczy .
tytuł prawny:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym i w wysokości:...
. nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
pwierzchnia:
-0,1080 ha—działkabudowlana .
- 2,72 ha działka rolno — leśna .
- 0,1350 ha działka budowlana
o wartości: - 30 000 zł, -25 000 zł, -40 000 zł .
tytuł prawny: współwłasność Rep. A 10276/2015, współwłasność Rep. A 53/2016,
wsłńłwłasn0śćRep. 3866/2017
Posiadam udziały w słńłkach handlowych — należy podać licztĘ i remitenta udziałów:.........
. nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w SEńłce:. ...nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłern ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości :
nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:... ...nie dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w vwsokości:
. niedotyczy .
Nabyłem ( am ) ( nabył mój wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich z-qdązków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datęnabycia,odkogo:.......................... .
. nie dotyczy

VI.
2.
2.
3.
działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności nie dotyczy
- osobiście.. nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęlum ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności
niedotyczy..................
- osobiście...
nie dotyczy .
- wsrńlnie z innymi osobami... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęlam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości:... . .
. nie dotyczy .
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba nie dotyczy
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kidy' . . nie dotyczy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy nie dotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.. .
nie dotyczy .
W spółdzielniach
niedotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy nie dotyczy
-jestem członkiem rady kiedy ):...... nie dotyczy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnqłem ( glam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
. nie dotyczy .
- jestem członkiem zarądu ( od kidy nie dotyczy .
- jestem członkiem rady nadznrczej ( od kiedy nie dotyczy
- członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
. nie dotyczy .

Wójt Gminy

Cichocka Małgorzata Cichocka_Malgorzata.pdf

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu nrządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej administracyjne w imieniu wójta'
Dzbenin, dnia 11.03.2019r.
(m idscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
kanej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać:
.NIE DOTYCZY”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadcmlie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz m nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej Małgorzata Cichocka z d. Romanik...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub
po zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gow)darczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, 1584
z późn nn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z zm.), z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
1.
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadA)ne w walucie
30 000 . . . . . . .
środki pienięžne zgromadmne w walucie obcej:
Nie „ „ .
papiery wartościowe:
43.03
OSWIAIĂ:ZENIE MAJĄTKOWE
urodmny(a) 10.08.1966r...................... w Czerwłme
RZEKUNIU
w Pł-YNrstzo
dnia
zaheznikó
Podpig

n.
2.
Nie
. Dom o rx)wierzchni: 180 m2,
rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
0 wartości: .
mbudowy: .
tytuł prawny: .
2
. na kwotę.
o wartc*ci•. 250000zł tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie o powierzchni: m2, owartości: tytuł prawny:
powierzchnia: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
nr2034/20ar(A-6423/94);
o wartości: 100
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — IX)dać licztĘ i emitenta udziałów.
Nie dotyczy...
udziały te stanowią pakiet większy niż I O % udziałów w spółce: „
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
Nie
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój mała)nek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcxllegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie dotyczy.........
VI.
1. Prowad« działalność gospodarczą2 (należy IX)dać formę prawną i przxdmiot działalności):
Nie dotyczy....
osobiście .
z innymi osobami

2.
2.
3.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gomdarczą lub jestem przedstawicielem, pełnom(M1ikiem takiej
działalności (na14•y rxxlać formę prawną i przedmiot działalności:):
osobiście .
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
W spółkach handlowych (nazwa, siălziba spółki): nie
jestem członkiem zarądu (Od kiedy):
jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W nie dotyczy..... .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
jestem członkiem rady nadmrczej3 (od kiăly):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospcKlarczą:
nie „
jestem członkiem zarządu (CKI kiedy):
jestem członkiem rady nadzorc@ (CXI kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od ki$):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch(xl w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności nrobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
74467,37 (brutto)-ztytułuuynagrodzenia za pracę...
428 (brutto) — za pracę w charakterze eksperta...
Składniki mienia ruchomego o wartcści pwyžej 10.000 złotych (w przypadku pjazdów
mechanicznych należy podać markę, mcdel i rok produkcji):
Nissan


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Ciunowicz Maria Ciunowicz_Maria.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta I
Rzekuń, dnia 23 kwiecień 2019 r.
(miejscowość)
Uwaga:
p. R w RZEKUNIU
-04- 23
0 wartości: tytuł prawny:
2
2.
3.
4.
5.
6.
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
. „nie dotyęzy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obej muje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany(a), MARIA CIUNOWICZ/ WIŚNIEWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 14 LIPCA 1963 R. w OSTROŁĘCE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU, UL. KOLONIA 1 B
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., pom
506), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE POSIADAM
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
NIE POSIADAM
papiery wartościowe: NIE POSIADAM na kwotę .
11.
2.
Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 300000,00 ZŁ tytuł prawny: WŁASNOŚĆ / AKT
NOTARIALNY NR A-7279/87 Z DNIA 26.X.1987 R.
Mieszkanie o powierzchni: NIE MA m2,

3.
Gospodarstwo rolne: NIE POSIADAM
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia: DZIAŁKA 0,12 AR NIEZABUDOWANA
o wartości: 60 OOO,OO zł,
tytuł prawny. WŁASNOŚĆ/ AKT NOTARIALNY NR A-7279/87 Z DNIA 26.X.1987 R.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE POSIADAM
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE POSIADAM
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Złego — .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaležnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub Od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać fonnę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
2.
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:): NIE DOTYCZY
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.
W spółdzielniach:NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 58843,57 n,
2.DOCHÓD Z UMOWY - ZLECENIA -2800,00 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 59735,82 zł stan na dzień 31.12.2018 r.
CREDIT AGRICOLE pożyczka - 59515,57 zł stan na dzień 31.12.2018 r.

Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Dawid Krzysztof Dawid_Krzysztof.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Dąbkowska Helena D__bkowska_Helena.pdf

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Dąbrowska Danuta D__browska_Danuta.pdf

RZEKUNiU
VVPEYNEł.O
-04- 29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ANÓjta, gminyrskarbnika-gminy, kierownika
tkiorganiz j
-osoby-zarządzającej+członka organu zarządzającego gminnȚosobą prawną oraz osoby-wydającej
„ dnia
( miej s cowośeł
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie Znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "_nlę_dg.țygzĽ.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowŕch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpi (a),
(imiona i nazwisko nazwiska
urodzony(a)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 13931 oraz ustawny z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....7:Q.
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....d.4..n.Q.....
— papiery wartościowe: ........................,n.'ę
. na kwotę: .

II.
1. Dom o powierzchni: ......dQQ..k4Ŕ&...... m2, o wartości: tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ...........î........ m2, o wartości: tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy: ...'em.*.
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .
o wartości:
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąŕem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowoy•ch — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę rawną i przedmiot działalności):

— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ „
1. W spółkach handlowcy•ch (nazwa, siedziba spółki): „
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
ą!ęę...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
„ma...
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............r......... .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Gumowski Maciej Gumowski_Maciej.pdf

3 0.04.-2079„ .
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
decyzje administracyjne w imieniu wójta'
URZĄn w
29
dnia
osoby wydającej
Rzekuń, dnia 26-04-2019r.
I. Osoba składająca oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, Starannego i
każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś Informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego Oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
część A
Ja, niżej podpisany(a) Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej
zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku inspektor
po się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustaw,' z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 zł
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: .
11.
1. Dom o powierzchni: 110 m2, 0 wartości: 250 z' tytuł prawny: Akt notarialny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ma, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: „
o wartości:
tytuł prawny:

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: . .
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
— osobiście „
— wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
—osobiście —
—wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): ,
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — „
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
—jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: — .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): .
Złego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Dochód z tytułu zatrudnienia 52834,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiqce osiemset trzydzieści cztery złote
52/100)
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotyczy

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Jaskólska Bożena Jaskolska_Bozena.pdf

Sekretarz Gminy

Łada Łucja Lada_Lucja.pdf

9.0
OŚWIADCZENIE MAJĄTK
URZĄD w RZEKUNIU
w P ŕ_YNĘeo
dnia
-04- 26
osoby wydającej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
decyzje administracyjne w imieniu wójtai
Przytuły Nowe , dnia 24/04/2019 r.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupăego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 2.n.Ŕd.e.tYąf•
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
Ja, niżej podpisany(a),
ŁUCJA ŁADA (BOJSKA),
(imiona nazwisko oraz rodowe)
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEN RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH,
zatrudnienia, StaMWiSkO lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustavô' z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8000,00 ZŁ małżeńska wspólność majątkowa
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
— papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
II.
1. Dom 0 powierzchni: 159,20 ma, o wartości: 400 000 zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudoww: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości: działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 000
tytuł prawny: własność, majątek osobisty

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:NlE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo: NIE DOTYCZY
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
—osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba DOT•ICZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:NlE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy); NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 60 987,49 ZŁ;
DOCHÓD Z TWUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPŁECZNYCH I OBYWATELSKICH -1094,30 ZŁ

IX.
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129,00 zł udzielony na 360
miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2018r. -242 603,29 zł.
Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 106 396,77 zł udzielony na 60
miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, Stan zadłużenia na dzień 31/12/2018" - 60 345,42 zł

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w OPS Rzekuń

Lenkiewicz Choinka Anna Lenkiewicz_Choinka_Anna.pdf

UR7AD GMINY w RZȚ,KUNIU
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ilość
kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
Ostrołęka , dnia 24.04.2019r.
(miejscowość)
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
2.
zastosowania , należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie otM)wiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
6.
informacje niejawne dotycące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej (a) Anna Lenkiewicz-Choinka , Lenkiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 20.08.1964r. w Ostrołęce
Szkoła Podstawowa w Ołdakach , dyrektor szkoły
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
Zasoby pienięžne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 5 tys. zł.
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej : 4 000,00 tys. dolarów
- papiery wartościowe : nie dotyczy
l. Dom o : 200 m 2, o wartości 250 tys. zł. — % nakładów na budowę
i remont
tytuł prawny : rozdzielność majątkowa ,
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy,
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
powierzchnia : nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
rodzaj zabudowy : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
1

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
rmvierzchnia : nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce •
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
i datę nabycia, kogo: nie dotyczy
Prowadzę działalność gosB)darczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności ) :
nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
2. W spółdzielniach :
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadznrczîj @kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
nie dotyczy
2

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
- należność ze stosunku pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach
-92 311,15zł.
- należność za udział w pracach GKRPA w Rzekuniu ( członek komisji ) — 4 620,00zł.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów
mechanicznych należy markę , model i rok produkcji) : nie dotyczy
Zobowiązania pieniężne o wartości po•vyžej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości) : kredyt na mieszkanie wspólnie z synem w wysokości
300 000, 000 tys. złotych , pożyczka w wysokości 35 U) tys. złotych z ZFŠS na cele
mieszkaniowe.
Adres osoby składającej oświadczenie :
Miejsce nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres) :
2.
Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Ostrołęka , 24.04.2019r.
(miejscowość , data)
l. Niewłaściwe skreślić.
(IMMipis)
2. Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzi elni mieszkaniowych.
3

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Majkowska Grażyna Majkowska_Gra__yna.pdf

30. 04
30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
zalg
, ŔÎeroWm fe[nâkl
organizacyjnej gminy,
Rzekuń,
29 kwietnia 2019r.
( miejscowość)
UWAGA:
(dnia)
2.
Osoba składąjąca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
maj4tkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską wsp%lnoScią
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisana Grażyna Majkowska, Gocłowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodznna 06.11.1972r. w Ostrołęce
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby Fłniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr
162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214,
1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591
oraz r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 1 13, rx-,z. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam w skład małżeńskiej Mălności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:
l. Zasoby pieniężne:
11.
2.
pieniężne zgromadzone w walucie 120.000 zł: małżeńska wspólnota majątkowa
pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
rmiery wartościowe: nie dotyczy
Dom o powierzchni m2: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: 45 m2, o wartości: 1 zł tytuł prawny:
Rep. A nr 6125/2014
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, nie dotyczy, o wartości: nie
dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(șłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne nieruchomości:
4.
- działka o 1000m2 0 wartości: 30.000 tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa, Rep. A nr
8892/2008
- działka o pow. 905 m20 wartości 30.000 tytuł prawny: własność, Rep. A nr 771/2015
- działka o pow. 3151 m: o wartości 40.000 tytuł prawny: własność, Rep. A nr 771/2015
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów. nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcxilegało zbyciu w drcxize przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, kogo: nie dotyczy
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście: nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście: nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady (od ki"'): nie dotyczy
członkiem komisji rewizyjnej kiedy. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
członkiem zarządu (CXI kiedy): nie dotyczy
członkiem rady kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (MI kidy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
2

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
- z tytułu stosunku pracy w Gimnazjum w Rzekuniu: 4955,35zł brutto
- dochód z tytułu zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w w 201 gr.: 69356,94zł brutto
- praca egzaminatora maturalnego OKE w 201 gr.: 1175,81 zł brutto
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
Znbowiązania pienięžne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2
4.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara wolności.
(miejscowość, data)
(podpis)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Michalska Monika Teresa Michalska_Monika_Teresa.pdf

Skarbnik Gminy

Mierzejewska Mirosława Mierzejewska_Miroslawa.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
URZAI) GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia
-04- 17
uzaăłô
Rzekuń, dnia 16.04.2019 r.
(miejscowość)
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany (a) , Mirosława Mieraewska
Nowakowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 11.03.1957 r w Rzekuniu
Ułud Gminy w Rzekuniu- insp. ds. działalności gospodarczej i dróg
(miejsce atrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustauy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 150 000,00
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni : — m 2, o wartości nie dotyczy
11.
I. Dom o powierzchni : 120 m 2,
tytuł prawny : współwłasność
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne :
0 wartości 350 000,00
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
powierzchnia : nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
rodzaj zabudowy : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : 0,03 ha
0 wartości :
130 000,00
tytuł prawny : własność
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : nie dotyczy
2

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaležnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i
działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
2. W spółdzielniach :
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (Od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3

Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mieczkowska Magdalena Mieszkowska_Magdalena.pdf

w RZEKUNIU
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta I
Ostrołęka , dnia 16.04.2019r.
Uwaga:
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana okr"liĆ przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
czĘSC A
Ja, niżej podpisany(a), Magdalena Eliza Mieszkowska (Chełchowska),
umizony(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
17 czerwca 1977r. w OstrołFe
Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu na stanowisku dyrektora szkoły
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, poz. 679. z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz 483, z 2000 r. Nr 26, poz. oraz z 2002
r. Nr 113. poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchcxiząc.e w skład małżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
grodki pienięžne zgromadzone w walucie
f 2733,40 z' jako małżeńska wspólnota majątkowa
grodki pienięžne zgromadzone w walucie obcej:
USD- 50, EUR- 115.56
papiery wartościowe: nie dotyczy
f. Dom o powierzchni:
1/3 domu o pow. 180 m2, o wartości: 100 000 z/ jako małżeńska wspólnota majątkowa
2.
3.
tytuł prawny: własność — akt notarialny 4575/2005
m2, o wartości:
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
Gospăarstwo rolne: nie dotyczy
tytuł prawny:

4.
rodzaj gospcxiarstwa:
o wartości: „
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym i w
Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka budowlana o pow. 2998 m2
o wartości: 43 000 z'
tytuł prawny: własność — akt notarialny 4067/201 f
Posiadam udziały w spółkach hand owych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaležnąo do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które zbyciu w przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
kcw nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę nie dotyczy
prawną i przedmiot działalności):
osobiście
z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gosp„odarczą lub jestem przedstawicielem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .

2.
3.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubăłym dochód w wysokości:
W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczeja (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiąłyrn O:hód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gosrxxiarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (cd kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości'
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód za rok 2018 — 84377,66 z'
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): współwłaściciel samochodu
osobowego marki Mitsubishi ASX z roku 2012
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10,000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
współwłaściciel kredytu hipotecznego zaciągniętego na remont części domu w BZWBK na
kwotę 117 000 z'. Do spłaty pozostało 78 000 z'.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Orzołek Danuta Orzo__ek_Danuta.pdf

RZEKUNIU
vvpŁYNĘ-Ło
26
.VXQ
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
uwaga:
2.
6.
, kierownika jednostki organiza nej gminy,
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba skladająca oświadczenie oEM)Wiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
Oświadczenie majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisany(a),
/3072< ę:
urodzony(a) .
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkqe publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 ze zm.). zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkovvej lub stanowiące mój
majątek
Zasoby pieniężne:
— pieniężne zgromadzone w walu
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
— papiery wartoSciowe:
na kwotę: .
TO
tytuł praw :
rn2, o wartości:
l. o powierzchni:
2. Mieszkanie o powierzchnia.—x.. m2, o tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rcKizaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy
, gmvierzchnia:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — nalep liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Więksv niżzžudzialów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem ( am) w roku
dochód w wysokości: .
Posiadam akde w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akši:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlamj w roku ubiegłym dochód w
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku Odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich
związków. komunalnej osoby prawmej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pMIega10
zbyciu w dosze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, Od kogo: .
I. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalep p*Prmę prawną i przedmiot działalności): .
— osobiście
— wspólnie z innyrni osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomtx:nikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście .
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym w wysokości'
VII.
l. W handlowych (nazwa, siedziba spółki):
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kied

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiep)'
w wysokości •
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym do
2. W spółdzielniach:
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): ..ș.....
— jestem członkiem rady nadzorcze? (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od ki?dy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegym w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
— jestem członkiem rady nadzorczej (Mi kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tytułu w roku ubievm* w wysokości'
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku mechanicznych
nalezy podać markę, i rok produkcji):
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec koso. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Pieczyńska Małgorzata Pieczynska_Malgorzata.pdf

GMINY RZEI
WPŁYNĘ (ZŁO
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
-cł- 26
dnia
Pod i'
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
...Ostrołęka—, dnia
• .........25.04.2019r.
Uwaga :
Osoba składająca oświadc•nnie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotvczv".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszuególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne-
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca polo•żenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany (a) „...Małgorzata Pieczyńska , Późniewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 25 listopada 1970r. w Ostrołęce
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego pęksy w Laskowcu
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
2017r., 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odlțbny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadznne w walucie polskiej : ...10 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej : ...nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy .
na kwotę .
11.
l. 0 powierzchni : 150 m ,
0 wartości 350 tyś.
tytuł prawny : współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni : 48 m 2, 0 wartości 315 tyś.
tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa : .
o wartości :
rodzaj zabudowy : .
tytuł pftlwny : —
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
4. Inne nieruchomości : nie dotyczy
powierzchnia '
o wartości :
tytuł prawny :
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczlĘ i emitenta udziałów •
2

nie dotyczy .
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : ......nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...„nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — naležy liczbę i emitenta akcji :
........nie —
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce •
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: .
...nie dotyczy .
2.
Prowadzę działalność gospcxlarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności):..
nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
wysokości :
Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście
3


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Przygoda Joanna Przygoda_Joanna.pdf

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Sokołowska Justyna Sokolowska_Justyna.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta:
dnia
1. Osoba składająca oświadczenie Obowiązana jest do zgodnego z prawdą. i zuRfnego
każdej z rubryk.
2. Jeieli pszaególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastowwania, należy Wpisać
3. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe Obejmuje również Wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie Oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a)
„.O&ł.4ę.........
f miejsce St.lŔo
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. POZ. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie
— pieniężne zgromadzone w walucie „
— papiery wartościowe: —
na kwotę:
b 000
Ze mianą Wprowadzoną przez I pkt 2 rozprządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

u.
I. Dom o powierzchni: . ../.v.ł..c#.c. . ma, o wa
2. Mieszkanie o powierzchni: rtOŚci: .
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: — .
0 wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: —
o wartości:
tytuł prawny: .
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
posiadam akcje w handlowych — należy podać i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, kogo: _
VI.
1. Prowadzę działał
Ć gožpodarcz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście s...iižô.*...
.sfó'ŕ.l"'â..
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Ł"sokości: ........Q.Q.Q.RF......::..
2. Zarządzam dziaialnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
— jestem czionkiem zarządu kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „
Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2 W spółdzielniach
— jestem członkiem zarządu kiedy): .
—jestem członkiem rady nadzorczej* (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok"ci:
3. W fundacjach prowadzących działalność
—jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „ „

p.o. Dyrektora Gimnazjum w Rzekuniu

Żebrowski Krzysztof Zebrowski_Krzysztof.pdf

majątek odrębny.
Zasoby pieniężne:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wóiea;-zastępey-wóiŕay-sekretarza
Rzekuń. ........, dnia ...30.04.2019 r.
Uwaga:
I. Osoba składająca Oświadczenie jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dptvg-v".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku Odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
— pieniężne zgromadzone w walucie ...„.......ok. 90 000 zł 'wspólność majątkowa/ ...
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), —
....„...Krzysztof Żebrowski...
(Imiona i oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) „...22 maja 1963 w
.....URZĄD GMINY w RZEKUNIU, SEKRETARZ GMINY...... .
(miejsce zatrudnienia, Stanowska lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., pz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
...nie dotyczy...

z 7301,08
4. Inne nieruchomości:
o wartości:
III.
— papiery wartościowe: „
„ na kwotę:
1. Dom o powierzchni: ....120...... ma, o wartości: . ...Ok. 300.000 zł../majątek odrębny/„..
tytuł prawny: ...„spadek syg. I Ns119/11, darowizna A nr 4875/2011...
2. Mieszkanie o powierzchni: ...mie dotyczy... m2, owartości: ...„nie dotyczy.. tytuł prawny: nie dotyczy
rmvierzchnia.• dotyczy.........
tytuł prawny: dotyczy....
„...nie
....nie dotyczy......
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj ........„..rolne....
0 wartości:
powierzchnia: ha /majątek odrębny/.............
zabudowy:
tytuł prawny: ..........akt not. Rep. A Nr 6217/86, A nr 4875/2011, syg. I Ns119/11........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...dopłaty bezpośrednie
„nie dotyczy....
posiadam udziały w s"ikach handlovcy'ch — należy podać i emitenta udziałów: „
...nie
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .
dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: ...„.....nie dotyczy
posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji: —
...nie dotyczy....
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: dotyczy...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcxhÓd w wysokości: .. ...nie dotyczy...
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
...nie

VI.
1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności):
dotyczy...
— osobiście
..„.nie
— wspólnie z innymi osobami ...„mie
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: .... ...nie dotyczy. .... ...
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy formę prawną i przedmiot działalności): —
....nie dotyczy...
— osobiście
. ...„nie dotyczy....
— wspólnie z innymi osobami dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w wysokości: ....nie dotyczy...
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): „
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): —
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „
. „...nie dotyczy.
„....nie dotyczy..„
...nie dotyczy..„....
„ „„nie dotyczy...... .
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości: ......nie dotyczy.....
2. W spółdzielniach: .
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
...„nie dotyczy...
...nie dotyczy.
—jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): „...nie dotyczy..........„...........
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): dotyczy
Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........nie dotyczy....„
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
...nie dotyczy...
—jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........nie dotyczy..

Sekretarz Gminy

Sipowicz Anita Joanna Sipowicz_Anita_Joanna.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

 • Czas wytworzenia: 21-06-24 01:24
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 01:24

Historia zmian

4312 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2019 z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2