mgr Stanisław Godzina s_godzina_04_2018.pdf

Wójt Gminy

mgr Bożena Jaskólska b_jaskolska_04_2018.pdf

floc.Lt
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń , dnia
(miejscowoSC)
uwaga:
30.04.2018 r.
2.
3.
4.
5.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgcxinego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy wpisać
Osoba składająca "wiadczenie obowiązana jest określił przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego "władczenle oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
Bożena Jaskólska (Zyśk),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
19.07.1973 r. w Zabielu
Urząd Gminy w Rzekuniu, sekretarz
(miąsce zatrudnăa, stanowisko lub funkcja)
-04- 30
dnia
zah-tcznik6w.
po zapoznaniu się z przepisami ustawny z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 3060raz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, Fm. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
09h'iadczam, Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mąatek
odrębny:
Zasoby pienię2ne:
— środki pieniężne gromadzone w walucie plskiej:
— grodki pieniężne gromadzone w walucie Obcej:
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
8475zł
nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tyłu/ prawny:
nie dotyczy
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ma, o wartości:
nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. rolne:
rodzaj nie dotyczy , nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości
nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
nie dotyczy
mierzchnia:
o wartości: nie dotyczy
nie dotyczy
tytuł prawny:
III.
posiadam udziały w handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochM w wysokości: nie dotyczy
Posiadam akcje w handlowych — należy podał liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pndlegalo zbyciu w drodze przetargu —
mienia i datę nabycia, od nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście nie dotyczy
— ww51nie z innymi osobami nie dotyczy
należy podać opis
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nale2y formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od nie dotyczy
— członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej' (Od kiedy):
nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi%łym dochód w wysokości:
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kă,•): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
VIII.
nie dotyczy
Inne osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z Ellianiem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia- 114 509,20 zł (brutto)
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nale2y
podać markę, model i rok produkcji): Toyota Verso 2009 r.
x.
Zotmvłazania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i rr)życzki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
cześć B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
2.
3.
4.


Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska m_michalska_04_2018.pdf
Skarbnik Gminy

Małgorzata Lubecka m_lubecka_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
URZĄD GMINY w RZEKUNiC
w PŁYNĘŁO
dnia
23
.2.
Podpis
• , kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
Rzekuń, dnia 22.04.2018 r.
(miejscowość)
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczv".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiąmna jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej IX)dpisana, Małgorzata Lubecka (Mieraewska)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rc„dowe)
urodznna 09.03.1973 r. w Ostrołęce
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu na stanowisku p.o. dyrăor szkoły
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pieniężne:
środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej :
ok. 150 000 zł jako małżeńska wspólnota majątkowa
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :
nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie dotyczy
11.
1. Dom o powierzchni.
tytuł prawny: nie dotyczy
. na kwotę
0 wartości: —

2.
3.
4.
2
Mieszkanie o łxywierzchni: 49,20 m2, o wartości: 441 000 zł
tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa- akt notarialny 4463/2015
Gow)darstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: zabudowana nieruchomość rolna- darowizna rodziców,
powierzchnia: 12,38 ha
o wartości: ok. 40 000 zł
zabudowy: zabudowa drewniana
tytuł prawny: własność- akt notarialny 114/2003
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka o 0,0950 ha
o wartości: ok. 28 000 zł
tytuł prawny: małżeńska wsłf)lnota majątkowa- akt notarialny 454/2008
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch" w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego rnajątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pcxllegało zbyciu w drcxlze przetargu — należy
opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
ProwadzĘ działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście .
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:): nie dotyczy
osobiście .

wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. W sB3łkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu@ kidy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.
W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczŕj3 (od kidy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
3.
W fundacjach pmwadzących działalność gospdarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kidy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochcR1y osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochód z tytułu zatrudnienia w Gimnazjum w w 2017 r.— 74 454, 32 zł brutto
rx.
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Współwłaściciel samochodu osolw.vego marki Toyota Yaris z roku 2005
Współwłaściciel samochcxlu Volkswagen Passat z roku
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte krălyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): nie dotyczy


Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Beata Mierzejewska b_mierzejewska_04_2018.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz m_ciunowicz_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WP ŁYNĘEO
-0+ 27
dnia
Rzekuń, dnia 25 kwiecień 2018 r.
(miej scow0śĆ )
Uwaga :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotyezy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu składającego
oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany (a), Maria Ciunowiez / Wiśniewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxlowe)
urodmny (a) 14 lipca 1963 r. w Ostrołęce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia lb, 07-411 Rzekuń
Specjalista pracy Socjalnej
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub fimkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r., 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
1.
Zasoby pienięžne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie : nie dotyczy
- środki pienięžne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
na kwotę :
11.
l. Dom o powierzchni : 2(H) m 2
o wartości 250000,00 zł
tytuł prawny : własność/ akt not. Nr A-7279/87 z dnia 26.10.1987 r.

2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy m 2, o wartości
tytuł prawny: .
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy,
powierzchnia : „
o wartości
luizaj zabudowy :
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłenł(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : działka 12 ar niezabudowana
o wartości : zł
tytuł prawny : własność/ akt not. Nr A-7279/87 z dnia 26.10.1987 r.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy pcxlać liczbę i emitenta udziałów •
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać licztĘ i emitenta akcji •
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
l. Prowadzę działalność 2 (należy formę prawną i przedmiot
działalności):nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości :
2. Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielern, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie
do tyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami —
Z tego tytułu osiągnąłem (Głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .
2

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu kiedy) .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : „
2. W spółdzielniach :
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : .
- jestem członkiem rady nadzorczej 3 kiedy) •
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy) : —
Z tego tytułu osiągnąłełn (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : —
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : —
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości : .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia — 67954,37 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku
mechanicznych należy podać markę , model i rok produkcji) :
Opel Corsa — współwłasność z mężem — 2010 rok.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte krdyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich znstaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
SKOK Stefczyka - 43353,74 zł
cm BANK- pożyczka ALOP- 21819,84 zł
- zadłużenie karty- 22916,41 Zł
3


Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Grażyna Majkowska g_majkowska_04_2018.pdf

OŚWIADCZE
organizacyjnej gminy,
UWAGA:
w RZEKUNIU
dnia
-cł- 27
MAJĄTKOWE
, kierownika jednostki
[1
Rzekuń, 26 kwietnia 2018r.
(misscowość)
(dnia)
2.
4.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność posnzególnych składników
majątkowych, dochcxiów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadcułie majątkowe obejmuje róu-niei wierzytelności pieniężne.
W A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miej Sca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana Grażyna Majkowska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
w Ostrołęce
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub finkcja)
po się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pz. 679, z r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, łxyz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz 483, z 2000 r. Nr 26, 306 oraz z r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
1806) oraz ustawy z dnia 8 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2CM)l r. Nr 142, poz. 1591
Nr 23, pz. 220, Nr 62, 558, Nr 113, 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchcxizące w skład małżeńskiej w•spólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek txlrębny.
I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 120ffM) A: małżeńska wspólnota majątkowa
środki pieniężne zgromadzone w walucie nie
papiery wartościowe: nie dotyczy
11.
1. Dom 0 powierzchni ma: nie dotyczy, 0 wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
2. o powierzchni:45 tn2, o wartości: 150.(M zł tytuł prawny: Rep. A nr 6125/2014
3. rolne: rodząj gospdarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o wartości: nie

4.
dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne nieruchomości :
- działka o pow. 0 wartości: tytuł prawny. małżeńska wspólnota Rą. A nr
8892/2008
- działka o pow. m20 wartości 30.(m tytuł prawny: własność, Rep. A nr 771/2015
- działka 0 pow. 3151 m20 wartości 40.0ff) tytuł prawny: własność, Rep. A nr 771/2015
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wy•ości: nie doȚczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podląało zbyciu w przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, kogo: nie dotyczy
1. działalność gospodarczą(należy fonnę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście: nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami: ni e doȚczy
Z tego tytułu w roku ubiegłym przych" i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
'H)biście: nie dotyczy
wspólnie z innymi 0M)barni: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
1. W srółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kidy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wywkości: nie dotyczy
2. W nie dotyczy
— członkiem zarządu@ki"'): nie dotyczy
— jestem rady nadmrca[3] (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W findacjach prowadzących działalność nie dotyczy
2

— jestem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne dochody Osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pcxlaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
- dochód z tytułu zatrudnienia w Gimnazjum w Rzekuniu za Okres: 01.01.2017r. — 01.10.2017r.: 52498,82zł
- dochód z Țtułu zatrudnienia w Gminnej Blbliotec.e Publicznej w za 02.10.2017r. —
31.12.2017r.: 162Z82zł brutto
- praca egzaminatora maturalnego OKE w 2017r.: 1686,06 zł brutto
- z tytułu wynajmu: 5100 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości pwyżej 10 (K)O złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy markę, model i rok nie dotyczy
x.
Zobwiązania pienięžne o wartości 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w zwiąă zjakim w jakiej
wysokości): nie dotyczy
zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
Miejsce EX)łożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II A (adres):
2.
oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego za
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara rxzbawienia
(mi4scowość, data)
3


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada l_lada_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby•arądzającej-i-czlonka.organu.zarządzajqcego-gminną-osobą-pra-wną-oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta
„v IUUKCN'IU
dnia
-04- 27
Przytuły Nowe , dnia 25/04/2018 r.
(miejscowość)
Uwaga :
l.
2.
3.
4.
5.
6.
CZĘŚĆ A
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy
wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
objętego wspólnością majątkową.
do majątku odrębnego i majątku
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i granicą.
majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W C7*Sci A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
Ja, niżej (a) ,
ŁUCJA LADA (BOISKA)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 7 WRZEŚNIA 1974r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

Zasoby pieniężne :
- Środki pieniężne ąromadzone w walucie polskiej : nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy, na kwotę : nie dotyczy
11.
l. a. Dom o powierzchni : 159,20 m 2, 0 wartości 400 000 Zł, pozwolenie na użytkowanie nr 90/2013
tytuł prawny : własność, majątek wchodący w skład małżeńskiej majątkowej.
b. Dom o powierzchni : 100 m 2, o wartości 200 000 zł, wchcKlzący w skład gosv)darstwa wskazanego w pkt 3
tytuł prawny : współwłasność -1/8 cz., majątek osobisty do 20/03/2017r. — przekazany umowa darowimy
akt notarialny 2398,2017
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy m 2, o wartości nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospuiarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne , łmvierzchnia: 3,66 ha
o wartości: 50 000 zł
rodzaj zabudowy: dom murowany oraz budynek gospodarczy, stodoła
tytuł prawny: współwłasność - 1/8 Cz., majątek osobisty do 20/03/2017r. — przekazany umowa
darowizny akt notarialny 2398/2017
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Osiągnięty dcwhód 0,- zł
4. Inne nieruchomości:
działka zabudowana domem wskazanym w pkt Ta,
o wartości: 104 000 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty
posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy pcxlać licztĘ i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej Osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2

. Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę pra%'ną i przedmiot dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : nie dotyczy
2.
Zarządzam działalności4 lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości mie dotyczy
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) :nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (LEI kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
2. W spółdzielniach : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (Od kiedy) :nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy) tnie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospMjarczą : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (CMI kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (CXI kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu
dochód z tytułu zatrudnienia 49277,53 zł
zasiłki pieniężne z utwzpieczenia społecznego 440,94 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę , model i rok prMiukcji) : nie dotyczy
x.
Zobowiązania pienięme o wartości 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny
w BNP Paribas Bank Polska S.A w wysokości 283 129,00 Zł, udzielony na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja
Łada, Wiesław Lada, stan mdlużenia na dzień 31/12/2017r. - 249 m zł, Kredyt konsolidacyjny w BNP
Paribas Bank Polska S.A w wysokości 106 396,77 zł, udzielony na 60 miesięcy kredytobiorcy Wiesław Lada,
Lucja Lada Stan zadłużenia na dzień 31/12/2016r. - 80 797,20 Zł
3


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid k_dawid_04_2018.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka m_cichocka_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
erawną oraz osoby wydającej
Dzbenin. 23.03.2013r.
Uwaga:
I. Osoba skhdająca Oświadczenie jest z prawdą, Starannego I
Z rubryk
2 Jeżeli poszczególno rubryki w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv"
3. Osoba składająca ośwladczonie obowiązana jest określił przynaložno•st poszczególnych składników
I do maj*ku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnc*cią
OWą.
4. majątkowe dotyczy maątku w kraju i za granicą.
5. majątkowo obejmuje również wierzytelności plon*ne.
6. W części A Oświadczenia zawarte są Informacje jawne, w części B zaś informa* niejawne dotyczFeadresu
zambszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSC A
Ja, niżej Małgorzata Cichocka z d.
urodzony(a) 10 sierpnia
. w Czerwinie.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie....
po zapoznaniu się z przepŁami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu yowadzenia działalnoSci
przez osoby funkcje pubEczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
B marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1375), zgone z art. 24h tej ustawy
posiadam w Skład
majątek
Zasoby pienięžne:
— 'miki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
— papiery wartościowe: nie dotyczy
11.
1. Dom 0 powierzchni: 180...... „
3. rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
„ na kwotę:
m2, o wartości: 250Cm zł tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: . m2, owartości: tytuł prawny:
, powierzchnia:
tytulprawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dCM3hód w wysokości: - .
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:
o wartości:

tytuł prawny: współwłasność... .
111.
Posiadam udziały w handlowych — należy pcxiać i emitenta udziałów:
nie dotyczy..
te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w
Pt*iadam akcje w srółkach handlowych — należy i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył rnój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Ę:milegało
zbyciu w drMze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo:
nie dotyczy.
VI.
1. Prowadzę działalność gcșodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalnoSci):
nie dotyczy.
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osănąłem(ę/am) w roku ubiegłym przychód i w wysokt*ci:
2. Zaządzam działalnością lub przdstawicielem, takiej
(należy podać formę prawną i przedmiot działaln&ci): .
—osobiście
— wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba SEX51ki): nie dotyczy..
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):

— jestem czbnkiem rady nadzorczej (Od ki$'): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kidy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy .
— jestem członkiem zarządu (od kă'):
— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospdarczą:
nie dotyczy.
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kă'):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego z tytułu wynagrodzenia za pracę. ....
300zł-praca w charakterze eksperta...
Składniki mienia ruchomego o wartości powžej 10 złotych (w pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .
Nissan Note
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powžej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka a_lenkiewicz_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
organizacyjnej gminy,
w RZEKUNIU
dnia
erowmka jednostki
Ostrołęka , dnia 24.04.2018r.
(miejscowość)
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
1.
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dosyczy".
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność
3.
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zotH»wiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego Ihakżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
6.
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany (a) Anna Lenkiewicz-Choinka , Lengiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxlowe)
(a) 20.08.1964r. w Ostrołęce
Szkoła Podstawowa w Ołdakach , dyrektor szkoły
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (InJ.
z 2017r., poz. 1875), zgcxlnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że Ix)siadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub mój rnajątek odrębny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 20 tys. zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : 4 000,00 tys. dolarów
- papiery wartościowe : nie dotycą
11.
l. Dom o powierzchni : m 2, o wartości 250 tys. zł. — % nakładów na budowę
i remont
tytuł prawny : rozdzielność majątkowa , sprawa rozwodowa w toku ,
2. Mieszkanie o : nie dovcą,
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
rwwierzchnia : nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
rodzaj zabudowy : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości •
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczkĘ i emitenta akcji •
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
1. Prowadzę działalność 2 (należy podać formę prawną i
działalności : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi OK)bami : nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i
w wysokości : nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub pełnomocnikiem
takiej działalności (należy IX)dać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie
dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wsłńlnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyrri dochód w wysokości : nie dotyczy
1. W spółkach handlowych (nazwa, spółki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorca (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej@kiăly) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym w wysokości : nie dotyczy
2. W •zielniach •
nie dotyczy
- członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej@kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
nie dotyczy
2

- jestem członkiem zarządu@kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z kwot uzyskiwanych z każdego tytułu •
- należność ze stosunku pracy na stanowisku dyrektora Szkoły podstawowej w Ołdakach
-87 178,38zł.
- należność za udział w pracach GKRPA w członek komisji ) — 4 800,00zł.
Składniki mienia ruchomego o wartości 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę , model i rok : nie dotyczy
pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich znstały udzielone kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości) : kredyt na mieszkanie wspólnie z synem w wysokości
300 000, 000 tys. złotych , pożyczka w wysokości 20 000, 00 tys. złotych z ZFŚS na cele
mieszkaniowe.
CZĘŚC B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie :
woj. mamwieckie
Miejsce połoženia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres) :
Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233 1
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Ostrołęka , 24.04.2018r.
(miejscowość , data)
1. Niewłaściwe skreślić.
(podpis)
2. Nie doły czy działalno ści wytwórczej w rolnictwie w zakre sie produkcj i roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
3


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Marian Grzegorczyk m_grzegorczyk_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
URZĄD CMžXY RZEKUNIU
20:3 -0ł- 24
dnia
Pndpis _
, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
Kadzidło, dnia 24 kwietnia 2018 r.
(miejscowość)
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy
2.
wpisać „ nie dotygy ”
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
3.
składników majątkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i majqtku
objętego małżeńskq wspólnościq majqtkowq.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
4.
Oświadczenie majqtkowe obejmuje równiež wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarłe sq informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne
6.
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a)
Marian Grzegorczyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
06.12.1959 r. w Bargłowie KOŚcielnym
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, dyrektor
(miejsce ntrudnieni'L stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarc7@ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: Ok. 10.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie dotycąy
- papiery wartościowe:
nie dotycąv
na kwotę: nie dotyczy

11.
2.
4.
Dom 0 powierzchni: ok. 220 nr, o wartości: ok. 250 000 zł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majqtkowa
Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotycąv m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotycąv
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (-ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie
dotyczy
Inne nieruchomości: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wymienionym w pkt. I
powierzchnia: 805 nt2 - Akt notarialny Repertorium A Nr 1453/85, Dz. Kw. Nr 8924/85
z dnia 1604.1985 r.
0 wartości: ok. 50 000 zł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majqtkowa
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczlĘ i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (-ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (-ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem Gam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego Od jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub Od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotycąv
Z tego tytułu osiągnąłem (-91am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie
dotyczy

2.
VII.
2.
3.
4.
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (-91am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycąv
Z tego tytułu osiągnąłem (-ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W' Spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (Od kiedy): nie dotycąv
- jestem członkiem rady nadzorczej] (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycąv
Z tego tytułu osiągnąłem (-ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadznrczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (-91am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek d_orzolek_04_2018.pdf
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska m_pieczynska_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE
ĄTKOWE
w RZEKUNIU
24
dnia
Podpis
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej dW"zje administracyjne w imieniu wójta I
...Ostrołęka—, dnia
(miejscowość)
Uwaga :
r.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgcxlnego z prawdą,
starannego i zupełnș wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jóli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca (ńwiadczenie 01Hjwiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
i majątku objętego małżeńską wwilnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne d05tczące adresu zamieszkania składającego
(świadczenie oraz miejsca położenia nieruchom(ści.
czĘSC A
Ja, niżej pdpisany (a) Małgorzata Pieczyńska , Późniewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
urodzony (a) 25 listopada 1970r. w Ostrołęce
Dyrektor Szkoły nr 1 im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub frnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U.
2017r., poz. 1393) oraz ustavvy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w
skład rnałżeńskiej majątkowej lub stanowiące mój majątek •
I.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : ...2 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie : ...nie dotyczy .
- papiery wartościowe : . ...nie dotyczy
na kwotę :
11.
2 0 wartości 350 tyś.
l. Dom o powierzchni : 150 m ,
tytuł prawny : współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni : 48 m 2, o wartości 315 tyś.
tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy
rcxlzaj gospodarstwa : .
o wartości :
rodzaj zabudowy : .
tytuł prawny :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości :
4. Inne nieruchomości : nie dotyczy
o wartości :
tytuł prawmy : .
Posiadam udziały w s1ńłkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
2

nie dotyczy .
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 0/0 udziałów w sŃłce : ......nie dotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : „...nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w w5łkach handlowych — należy EM)dać liczbę i emitenta akcji :
..nie
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Nabyłem (am) (nabył mój małżnnek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
Prowadzę działalność gospodarczą 2
dzłalalności) nie dotyczy
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami —
(należy podać formę prawną i przedmiot
2.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
wysokości :
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście .
3


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Eliza Mieszkowska m_mieszkowska_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE MXJĄTKOWE
URZĄD GMINY w
WP ŁYNĘŁO
dnia
zug
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
2.
4.
6.
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta I
Ostrołęka, dnia 23.04.2018r.
(miejscowość)
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniema
każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w kunkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia nwarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, podpisany(a), Magdalena Eliza Mieszkowska (Chełchowska)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 17.06.1977r. w Ostrołęce
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu na stanowisku dyrektora szkoły
(miejsce Stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24 h
tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej :
11 000 zł jako małżeńska wspólnota majątkowa
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
73,83 euro
50 dolarów amerykańskich
papiery wartościowe:
nie dotyczy
. na kwotę

11.
. Dom o powierzchni: 1/3 domu o pow. 180m2, owartości: 100 000zIjako małżeńska
wspólnota majątkowa
tytuł prawny: własność - akt notarialny 4575/2005
2.
o wartości: tytuł prawny: .
3.
4.
Mieszkanie o powierzchni: m
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
powierzchnia: . „
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka o pow. 2998 m
o wartości: 43000zł
tytuł prawny: własność - akt notarialny 4067/2011
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż I O % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
I. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2.
2.
3.
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:): nic dotyczy
osobiście .
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (Od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód za rok 2017 — 82943,45zł brutto
Składniki mienia ruchomego o wartości pcrwyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Współwłaściciel samochodu osobowego marki Mitsubishi ASX z roku 2012
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Współwłaściciel kredytu hipotecznego zaciągniętego na remont części domu w BZWBK
na kwotę 117 000 zł (do spłaty pozostało 83 850 zł).


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska d_dabrowska_04_2018.pdf
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska h_dabkowska_04_2018.pdf
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski m_gumowski_04_2018.pdf

OŚWIADCZENIE ĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Uwaga :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rzekuń, dnia 19.04.2018r.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia kanej z rubryk.
Jeżeli poszcngólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotygzy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, podpisany Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej
zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku podinspektor
po zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz.U. z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gninnym
(Dz.U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 6 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
na kwotę : .

11.
1. Dom o powierzchni: 110 ma, o wartości: 250 000 zł
tytuł prawny: Akt notarialny
2. Mieszkanie o : nie dotyczy m 2, o wartości nie dotyczy
tytuł prawny:
3. rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia : .
o wartości :
rodzaj zabudowy : „
tytuł prawny :
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : nie dotyczy
4. Inne nieruchomości : nie dotyczy
powierz:hnia :
0 wartości :
tytuł prawny :
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż I O % udziałów w spółce : .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
w.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
2

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
i datę nabycia, kogo: nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospdarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
- osobiście .
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości :
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pradstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : „
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestern członkiem zarządu (od kiedy) : —
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
3


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska m_mierzejewska_04_2018.pdf

(3LodfU
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta I
Rzekuń, dnia 11.04.2018 r.
(miej scowoŚĆ)
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2.
posnzególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotyczy”.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okr"lić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego malżxńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej EKK1pisany (a) , Mirosława Mierzejewska
N owakowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
urodznny (a) 11.03.1957 r w
Urząd Gminy w Rzekuniu- insp. ds. działalności gospodarczej i dróg
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po się z prz„episami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 150
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
11.
I. Dom o : 120 m 2,
tytuł prawny : współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni :
tytuł prawny: nie dotyczy
3. GosEX)darstwo rolne :
0 wartości 350 000,00
m 2, o wartości nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
: nie dotyczy
o wartości : nie dotyczy
rodzaj zabudowy : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
lmvierzchnia : 0,03 ha
o wartości :
130 moo
tytuł prawny : własność
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż I O % udziałów w : nie dotyczy
2

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółcx :
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżnnek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
l. Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu Osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać fon-nę prawną i przedmiot
działalności ) : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba Slńłki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
2. W spółdzielniach :
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nad7nrczej 3 (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiăly) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

 • Czas wytworzenia: 21-06-24 00:03
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:03

Historia zmian

4311 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2018 r. z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2