header image
Strona główna
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 22 marca 2023 14:37, 166 odsłon

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że w dniach 25 marca - 16 kwietnia 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poprawiony: środa, 22 marca 2023 16:01
Więcej…
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
środa, 22 marca 2023 10:24, 62 odsłon

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 162/SAAB/2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego_2.pdf

 
Utylizacja zużytych opon samochodów osobowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Malinowska   
środa, 22 marca 2023 10:02, 98 odsłon


 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
piątek, 17 marca 2023 13:28, 85 odsłon

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.

Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego_1.pdf

 
LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 17 marca 2023 10:59, 228 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) zwołuję LXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Rzekuń;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;
13. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności żłobka samorządowego w Rzekuniu za 2022 rok;
14. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń  na lata 2020 - 2024 – raport za lata 2020 -2021;
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
16. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
18. Wolne wnioski i informacje;
19. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Poprawiony: czwartek, 06 kwietnia 2023 11:23
Więcej…
 
Konsultacje społeczne w sprawie organizacji oddziału żłobkowego w msc. Dzbenin PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
poniedziałek, 13 lutego 2023 16:24, 563 odsłon

Szanowni Państwo,
wkrótce ruszy przebudowa Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie. Inwestycja zakłada rozbudowę obecnego budynku placówki o część dydaktyczną zawierającą klasopracownie wraz z niezbędnymi zapleczami, przedszkole dwuoddziałowe z zapleczem szatniowym, sanitarnym, kuchennym i administracyjnym, nowoczesną i wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym i socjalnym, część administracyjną, pomieszczenia socjalne, sanitariaty i pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, pomieszczenia techniczne. Dobudowane zostaną również garaże na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek wykonany zostanie z użyciem stonowanej architektury, w nowoczesnej i ergonomicznej formie. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 mln 885 tys. zł.

Poprawiony: środa, 22 marca 2023 16:36
Więcej…
 
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów w szkołach, przedszkolu i żłobku z terenu gminy Rzekuń w 2023 roku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Waldemar Skurzyński   
środa, 15 marca 2023 15:59, 106 odsłon

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik  nr 2) w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń, pokój nr 6 do 30.03.2023 r. do godz. 10.00 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Wykonanie przeglądu” z dopiskiem dotyczy „Części nr ………”

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2023 r.  o godz. 10:15 w pokoju nr 6, Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B , 07- 411 Rzekuń

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe.pdf

- Zapotrzebowanie za____cznik_nr_1___zapotrzebowanie.pdf

- Formularz cenowy za____cznik_nr_2___formularz_cenowy.pdf

- Formularz ofertowy za____cznik_nr_3___formularz_ofertowy.pdf

Poprawiony: środa, 15 marca 2023 16:04
 
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
środa, 15 marca 2023 12:11, 86 odsłon

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.

Zawiadomienie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

 
PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
poniedziałek, 13 marca 2023 15:53, 185 odsłon

,,PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU” 

Termin składania ofert / wniosków: 04.04.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 04.04.2023 r. godz. 10.30

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na platformie e-Zamówienia

Link do strony  prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61a475a1-bf20-11ed-8261-62cbbe4d0ca4


Poprawiony: poniedziałek, 13 marca 2023 15:56
 
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 10 marca 2023 13:07, 332 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie –  135 822,69 zł

Całkowita wartość zadania – 135 822,69 zł

Poprawiony: piątek, 10 marca 2023 16:33
Więcej…
 
Przypomnienie o terminie płatności PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Bałazy   
piątek, 10 marca 2023 14:52, 118 odsłon

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności I raty opłaty za podatek rolny, leśny, od nieruchomości, który upływa 15 marca 2023 r. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na podstawie decyzji na indywidualny rachunek bankowy nadany każdemu płatnikowi.

 
Program Regionalny Mazowsze 2023 – bezrobotni do 30 roku życia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
piątek, 10 marca 2023 14:44, 122 odsłon

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy. W ramach posiadanych środków mogą zostać zorganizowane dla bezrobotnych miejsca pracy w ramach m.in.: prac interwencyjnych i roboty publiczne. Bezrobotni mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub bony na zasiedlenie.

alt

 
Program Regionalny Mazowsze 2023 – bezrobotni zamieszkali na wsi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
piątek, 10 marca 2023 14:27, 90 odsłon

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy. W ramach posiadanych środków mogą zostać zorganizowane dla bezrobotnych miejsca pracy w ramach m.in.: prac interwencyjnych i roboty publiczne. Bezrobotni mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub bony na zasiedlenie.

alt

 
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
piątek, 10 marca 2023 14:34, 284 odsłon

,,TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ” TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Termin składania ofert / wniosków: 27.03.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 27.03.2023 r. godz. 10.30

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na platformie e-Zamówienia

Link do strony  prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8ba53ce-bf1f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4


Poprawiony: piątek, 10 marca 2023 14:45
 
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 08 marca 2023 12:41, 167 odsłon

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych inwestycji pn. "Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C"

Poprawiony: środa, 08 marca 2023 13:00
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 223
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września 2022 r. Urząd Stanu Cywilnego w Rzekuniu będzie czynny do godziny 15.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości