Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nakładek asfaltowych na trzech odcinkach dróg gminnych w msc. Ławy. Pierwszy odcinek dotyczy ul. Składowej, drugi drogi przy świetlicy wiejskiej, trzeci natomiast drogi ozn. nr geod. 624/1, biegnącej przy posesjach od nr 48 do 41A. Oficjalnego odbioru prac dokonały władze gminy Rzekuń.

W ramach inwestycji wykonano roboty pomiarowe oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonano warstwy wyrównawcze i ścieralne z betonu asfaltowego oraz zjazdy w drogi gminne i do posesji. Ponadto wyregulowano zjazdy o nawierzchni z kostki, a także wyregulowano infrastrukturę techniczną, tj. wykonano regulacją skrzynek zasuw wodociągowych, włazów studni kanalizacji sanitarnej, wpustów kanalizacji deszczowej, włazów studni teletechnicznych. Powstały też pobocza z kruszywa łamanego.

Wykonawcą inwestycji była firma TRANS DROG SZLACHETKA z Dylewa. Na realizację gmina Rzekuń pozyskała dofinansowanie w wysokości aż 1 mln 500 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.