Uchwała Nr XXXVI/152/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Rzekuń.

Załącznik: uchwala.36.152.2008.pdf
Uchwala Nr xxxvi/152/2008
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Rzekuń.
Na podstawie art.3 ust.l , art. 18 ust. 2 pkt I. art.22, art 40 ust.2 pkt 1 Ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
zm.) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr V/ 14/2003 Rady Gminy Rzckuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w
sprawie Statutu Gminy w 15 uchyla się ust.4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
Przew
y Rady
astrzębski

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Wojewoda Mazowiecki skierował skargę do WSA w sprawie stwierdzenie
nieważności uchwały Nr XXIV/88/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 stycznia
2008 r. w sprawie zmłany w statucie gminy w części dotyczącej S I pkt 2 .
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm.) organ którego
działanie lub bezczynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości
uwzględnić skargę w całości do dnia rozpocz„ęcia rozprawy.
PRZEWO
Y RADY
rz jastrzębski

 

 

 • Czas wytworzenia: 21-06-24 00:11
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:11

Historia zmian

2742 Dodanie Uchwała Nr XXXVI/152/2008 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2