Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń

Treść uchwały: XXXIV.222.2017.pdf

CCHWALA NR xxxłv/222/2017
RADY GMINY RZEKCS
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
Na podstawie an. 3 ust. l, IS ust. 2 pkt l, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt I ustawy z dnia S marca 1990 r.
o samołządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
1. W uchwale Nr VII/4Sf2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czenvca 2015 r. w sprawie zmian
M' Statucie Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6581) wprowadza się następujące zmiany:
l. S I ust. 2 S ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Pracownik ds. obsługi organów gminy społządza projket
płotokołuz sesji Rady, któły stanowi jedyną fonnalną dokumentację przebiegu posiedzenia. Dla prawidłowego
sporządzenia płojketu pmokolu można korzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad. Dźwiekowy zapis
ptzebiegu obrad przechowuje się w Referacie stanowisku ds. organów gminy przez okres
6 miesięcy po zakończeniu kadencji Rady”.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtow Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ułzędowym
Województwa Mazowieckiego.
[d: B4F33B29-57F4„1B96-B3Ș4-D2SAF30FOOAF. Uchwalony
Przewodniczący Rady
Edward
Strona I


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Emilia Bloch
 • Czas wytworzenia: 07-06-17 13:58
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 01:06

Historia zmian

3453 Dodanie Uchwała nr XXXIV/222/2017 z 19-06-2023 12:59:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2