Uchwała nr XXVIII/112/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany w statucie gminy.

Załącznik: uchwala.28.112.2008.pdf
Uchwala xxvill/ 112 / 2008
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie zmiany w statucie gminy .
Na podstawie art.3 ust.l, art 18 ust 2 pkt l,ałt 22, art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm. ) uchwala się, co następuje:
W uchwale nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 poz. 1783 qprowadza się
następujące zmiany:
1) w S 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radny może być członkiem w dwóch komisji stałych
2) w „S 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
oraz nie Mięcej niż trzech członków”
VVykonanie uchwały poMierza się wójtowi gminy
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województv,a Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Jastrzębski


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 04:09
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 04:09

Historia zmian

2702 Dodanie Uchwała nr XXVIII/112/2008 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2