Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń

Treść uchwały: uchwala_2018_3_14.pdf

UCHWAŁA NR 111/14/2018
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
Na podstawie podstawie art. 3 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt l, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt I ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
1. W Uchwale nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy
Rzekuń (Dz Urz. Woj. Maz Nr 68, poz. 1783 ze zm.)l) wprowadza się następujące zmiany:
l) S 15 otrzymuje brzmienie: l. Rada następujące stale Komisje:
1) Rewizyjną;
2) Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Budżetu i Oświaty;
4) Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska".
2) 27 otrzymuje brzmienie: 27.
1. Obrady Rady Gminy są jawne.
2. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk"
3) 53 otrzymuje brzmienie: "S 53. I. Inicjatywę uchwałodawczą posiada z radnych, Wójt oraz grupa
mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wytH)rcze do organu stanowiącego,
najmniej osób (obywatelska inicjatywa
w liczbie co
2. Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw określi odrębna uchwala.
3. Projekt uchwały powinien określać w snzególności:
I ) tytuł prawny,
2) prawną,
3) pu)stanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiąz»vania lub wejścia w Życie uchwały.
4. projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Projekty uchwał są opiniowane przed sesją rady co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego."
4) 59 otrzymuje brzmienie:
"S 59. l. Głosowanie jawne odbywa się za pośrednictwem elektronicznych
do głosowania przez wybranie odpowiedniej opcji w urządzeniu elektronicznym i podniesienie
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przeliczając liczbę głosów oddanych
kolejno "za”, "przeciw" i "wstrzymujących się".
3. W przypadku gdy glosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie imienne odczytując w kolejności
alfabetycznej obecnych radnych, którzy wówczas udzielają odpowiedzi CZY głosują "za", "przeciw” CZY
"wstrzymują się".
['Zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Rzekuń zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z 2006 r. Nr 268, poz. 10552; z2008 r. Nr 54, poz. 1919, Nr 98, poz. 3506, Nr 217, poz. 9264; z 2014 r.
poz. 3031, z r. poz. 6581, z 2017 r. poz. 5329
ld: 4BBEA2EA-26A94703-9A66-03931 BF6B9E5. Uchwalony

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady ogłasza wyniki glosowania i zarządza ich (Kinotowanie
w protokole. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych lub pracownika Urzędu Gminy
obsługującego sesję.
5. W protokole uwidacznia się nazwiska radnych obecnych na sesji w trakcie głosowania, a nie biorących
w nim udziału.
6. Z glosowania opisanego w niniejszym paragrafie sporządza się imienny wykaz głosowań radnych
i podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie."
5) w 65 w ust. 2 na końcu zdania skr"la się kropkę i dodaje się słowa w brzmieniu: "oraz Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji."
6) po rozdziale VI dodaje się rozdział Vla w brzmieniu: "Rozdział Vla
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
S 102a. Komisja Skarg, Wniosków i petycji podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.
S 102b. I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest Radę Gminy
w liczbie 3-5 członków.
2. LiczlĘ członków i skład osăwy Komisji Skarg, Wniosków i petycji określa Rada Gminy odrębną
uchwałą.
3. Komisja Skarg, Wniosków i petycji wybiera swojego Przewodniczącego spośród swoich członków na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
S 102c. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady, w przypadku
nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemozności pełnienia przez niego obowiązków zadania
Przewodniczącego Komisji wykonuje przez niego członek Komisji.
S 102d. Do zadań Komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:
l) Skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizăcyjnych.
2) Wniosków i petycji składanych przez obywateli.
S 102e. l. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi
Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ją Radzie Gminy z wnioskiem o przeslanie właściwemu
organowi.
2. Komisja w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego może wystąpić odpowiednio
do
Wójta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o złożenie pisemnych informacji
i wyjaśnień na temat stanu faktycznego i prawnego wynikającego z treści skargi, wniosku lub petycji,
wskazując termin udzielenia
S 102f. Komisja analizując skargi, wnioski i petycje zobowiązana jest do:
1 ) Wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego.
2) Dbania 0 terminowe rozpatrywanie skarg, wniosków i
S 102g. I. Komisja działa na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od otrzymania pisma zwołuje posiedzenie Komisji celem jego
3. Dla prawomocności wymagana jest obecność polowy składu Komisji.
S 102h. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowuje stanowisko, które przyjmowane jest zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków.
102i. Stanowisko zawierające opinię w sprawie zasadności lub niezasadności rozpatrywanej skargi,
wniosku lub petycji przedstawiane jest Radzie wraz z projektem uchwały.
S 102j. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji pcxlpisuje Przewodniczący
S Z każdego posiedania komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać krótki opis
tematów omawianych na posiedzeniu oraz wnioski. Protokół podpisuje Przewodniczący komisji i protokolant.
ld: 4BBEA2EA-26A9-4703-9A66-0393 IBF6B9E5. Uchwalony
Strona 2

S 1021. Urząd prowadzi rejestr Skarg, Wniosków i Petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada
Gminy".
2. Traci moc uchwala Nr 1/6/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminy Rzekuń.
S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
S 4. Uchwala wchodzi w życie upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
ld: 4BBEA2EA-26A9-4703-9A66-03931BF6B9E5. Uchwalony
Przewod
Rady
Małgorzata Żebrowska
Strona 3

, uchwala_2018_3_14_wykaz_glosowania.pdf
Imienny Wykaz głosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na III sesji w dniu 27 grudnia 2018 r.
uchwala w sprawie zmian w Statucie Gminy
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Gryczka
Edward
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
W lodzi mierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
Głos
"za" „przeciw" „wstrzymujący
Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się"
Głos
klff.
..M.....
PRZEW
mgr Ma
rza
Nie brał udziału
w głosowaniu
Lb rowska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Anna Malinowska
 • Czas wytworzenia: 27-12-18 18:05
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 04:03

Historia zmian

3550 Dodanie Uchwała Nr III/14/2018 z 19-06-2023 12:59:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2