Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-04-26 09:00:27

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: „Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu”.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe_-_solanka_2024.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 19 kwietnia 2024 r.
ZOG.26.8_2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na „Dostawę solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu".
Przedmiot zamówienia
Trzykrotna dostawa solanki o stężeniu min 8% do tężni solankowej administrowanej przez
Zakład Obsługi Gminy.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z przepompowaniem 23 my solanki o stężeniu min 8%
do instalacji tężni zlokalizowanej w Rzekuniu przy LIL Słowackiego.
Termin realizacji:
czenviec 2024 r.,
sierpień 2024 r.,
październik 2024 r.
UWAGA:
Podane powyžej terminy są terminami szacunkovwrni. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminów dostaw lub do całkowitej rezygnacji z części dostaw.
Powyžsze može wynikać z niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii
instalacji, uszkodzenia/zniszczenia tęžni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres
dostaw zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną
wartość świadczenia - co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy
Specyfikacja dostarczanej solanki:
1 _ Solanka naturalna, ze źródeł;
2 Zasolenie solanki min 8%. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia zasolenia solą
spožwczą.
Zawartość:
jodu min. 120 mg/l,
bromu min. 130 mg/l,
wapnia min. 900 mg/l,
magnezu min. 400 mg,/l,

3
str. 2
Solanka przeznaczona do stosowania w tężni, musi posiadać właściwości lecznicze
udokumentowane świadectwem wydanym w trybie art 36 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U_ z 2023 r., poz. 151 ze zm.)
lub świadectwo właścwości leczniczych solanki wydane przez Główny Instytut
Górnictwa na podstawie decyzji Ministra Zdrowia MZ-OZU-521-12319-4/GR107 z dnia
11.12.2007 r., która to udziela prawa do wydawania gminom świadectw
potwierdzających właściwości lecznicze
naturalnych surowców leczniczych
na podstawie przeprowadzonych badań.
Wszystkie koszty wynikające z transportu i
solanki.
dostawy należy wliczyć w cenę zakupu
W opisanym powyżej przedmiocie zamówienia zostały wskazane standardy jakościowe.
Dostawy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia mają ustalone standardy
jakościowe — są to typowe dostawy, które obejmują dostawę solanki do tęžni_
Zamawiający wskazał wszelkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, w tym m. im
dojazd do terenu, dostawa solanki, parametry solanki.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
2
świadectwo wydane w trybie art 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dzu. 2023 r., poz. 151 ze zmo potwierdzające właściwości
lecznicze oferowanej solanki lub świadectwo właściwości leczniczych solanki
wydane przez Główny Instytut Górnictwa na podstawie decyzji Ministra Zdrowia
MZ-OZU-521-12319-4iGR,'07 z dnia 11.122007 r, która to udziela prawa do
wydawania gminom świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych
surowców leczniczych na podstawie przeprowadzonych badań.
dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki,
np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia oferty do niniejszego postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowych środków dowodowych.
Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego),
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej možlWość wywiązania się
z wykonania umowy
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty:
Ofelię należy dostarczyć do 26 kwietnia 2024 r do godziny 10_30, na adres: zog@rzekumnet
a wiadomość e-mail zatytułować „Solanka 2024 — oferta"
Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
_ formularz ofertowy (zał. Nr 1),
2
wzór umowy (zał Nr 2),
3.
oświadczenie (zał. Nr 3).
Świadectwo wydane w trybie art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
4.
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz.lJ 2023 r., poz. 151 ze zmo potwierdzające właściwości lecznicze
oferowanej solanki lub świadectwo właściwości leczniczych solanki wydane przez
Główny Instytut Górnict,va na podstawie decyzji Ministra Zdrowia MZ-OZU-521-12319-
4/GR\07 z dnia 11122007 r.: która to udziela prawa do wydawania gminom świadectv.'
potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
na podstawie przeprowadzonych badań.
5.
dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki,
np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia oferty do niniejszego postępowania.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Oparka teL 29 643 20 55
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena brutto za realizację zadania — 100%
Na podstawie art 2 ust. 1 pkt 1 ustawny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się w/w ustawy
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzoŕek

formularz_ofertowy_solanka_2024.odt

oswiadczenie_solanka.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….………………………..
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu”
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

wzor_umowy_solanka_2024.odt

Klauzula_RODO.pdf

INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu

Wybor_oferty.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., vr.m.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 26.04.2024 r.
ZOG. 26.08.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Dostawę solanki
inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu.”
Najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.08.2024 z dnia 19.04.2024 r.,
złożyła firma:
Solanka z Zabłocia Sp. z o.o.
ul. Biełska 8, 43-246 Zabłocie
zakład
ugi (inłiny

 

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Agnieszka Oparka
 • Czas wytworzenia: 19-04-24 11:28
 • Czas udostępnienia: 19-04-24 11:28
 • Ważność do: 26-04-24 11:00

Historia zmian

12104 Modyfikacja Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 29-04-2024 08:20:18 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12079 Modyfikacja Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 26-04-2024 13:10:11 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10288 Modyfikacja Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 22-04-2024 09:38:03 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10275 Modyfikacja Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 19-04-2024 11:36:47 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10274 Dodanie Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 19-04-2024 11:32:49 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2