Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-04-30 09:19:20

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.: " Dostawa kwiatów rabatowych."

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe_-_kwiaty_2024.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 22 04_2024
ZOG_ 26.9.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na: „Dostawę kwiatów rabatowych."
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są ukorzenione sadzonki poniższych gatunków kwiatów ozdobnych
w doniczce, z kwiatem, wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego:
2
3
4
5
6
Nazwa
Aksamitka
Pelargonia bluszczolistna, zwisająca
Pelargonia stojąca
Begonia stale kwitnąca
Begonia dragon
Lawenda hidcote
Dodatkowe informacje
Miks kolorów, odmiana niska
Miks kolorów, pokrój zwisający
Miks kolorów
Miks kolorów
Miks kolorów
Ilość
35
720
35
300
200
35
2.
Wymagania materiału roślinnego:
sadzonki powinny znajdować się w pojemnikach i mieć silnie przerośniętą i wilgotną
bryłę korzeniową oraz wyraźny pąk kwiatowy
rośliny muszą być w fazie pierwszego kwitnienia (min. 30% partii materiału
z rozkwitniętym kwiatem), z widocznymi pączkami kwiatowymi,
materiał musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki,
rośliny powinny być zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości
pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, odpowiednio wybarwione,
materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

3. Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
1. termin realizacji zamówienia: od 16.052024 r. Czas dostawy 1 dzień roboczy po
zgłoszeniw
2 termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania Ofelią rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy zamówienia może nastąpić zwiększenie
lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb. Z tego tytułu
Dostawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie równiež
żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
Sposób przygotowania oferty:
1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem: umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób:
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zapytanie ofertowe nr ZOG.26_9.2024 do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawę kwiatów rabatowych. "
Nie otwierać przed upłwem terminu otwarcia ofert: 30.04.2024 r. godz. 10:15
lub mailem na adres: zoqîrzekunnet, w temacie: „Dostawa kwiatów rabatowych
oferta. ",
2 oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto.
3 ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania
wykonawcy.
Miejsce i termin złożenia ofert
oświadczeń
woli
w
Imieniu
2
str. 2
Ofelię należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń do dnia 30 kwietnia 2024 r, do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2024 o godz 10:15 w Zakładzie Obsługi
Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekum Otwarcie ofelt jest jawne.

3.
4.
5.
6.
Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
formularz ofertowy (zał. Nr 1),
wzór umowy (zał Nr 2),
oświadczenie (zał. Nr 3).
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Oparka teł 29 643 20 55
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
najniższej ceny — 100%
Zamawiający zastrzega sobie
przyczyny.
prawo
odstąpienia
od
zamowłema
bez
podawania
Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
_ Jeżeli oferta Zleceniobiorcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
na formularzu ofertowym.
2
W przypadku gdy koszt zamówienia podany przez Dostawcę przekracza możliwości
finansowe Zamawiającego.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzoŕek

formularz_ofertowy_kwiaty_2024.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. /fax 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.9.2024
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……...............
Adres ….............................................................................................................................……............
NIP …....................................................................................................................................……........
Regon ….................................................................................................................................…….......
Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……..................
Oferuję:
L.p
Nazwa Cena brutto za sztukę
Ilość
Cena brutto
1
Aksamitka
Miks kolorów, odmiana niska 35
2
Pelargonia bluszczolistna, zwisająca
Miks kolorów, pokrój zwisający 720
3
Pelargonia stojąca
Miks kolorów
35
4
Begonia stale kwitnąca
Miks kolorów
300
5
Begonia dragon
Miks kolorów
200
6
Lawenda hidcote 35
Razem:
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis)

oswiadczenie_kwiaty.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA DOSTAWCY: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa kwiatów rabatowych.”
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

Umowa_2024.odt

UMOWA zawarta w dniu ……..05.2024 r. w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29, w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek Dyrektora Zakładu, przy kontrasygnacie Bożeny Kamińskiej – Głównej Księgowej Zakładu, zwaną dalej Kupującym,
a
NIP: …………..., Regon: …………………. reprezentowanym przez – …………………………………. firmy, zwanego dalej Dostawcą.
§ 1. Przedmiotem umowy jest zakup sadzonek roślin ozdobnych:
L.p
Nazwa polska
Odmiana
Cena brutto za sztukę
Ilość
Cena brutto
1
Aksamitka
Miks kolorów, odmiana niska 35
2
Pelargonia bluszczolistna, zwisająca
Miks kolorów, pokrój zwisający 720
3
Pelargonia stojąca
Miks kolorów
35
4
Begonia stale kwitnąca
Miks kolorów
300
5
Begonia dragon
Miks kolorów
200
6
Lawenda hidcode 35
Razem:
Dostawca oświadcza, że określone w pkt 1 rośliny są we wczesnym stadium kwitnięcia, przy czym nie są uszkodzone, połamane, częściowo uschnięte, obumarłe lub zamierające bez względu na przyczynę zamierania lub obumarcie.
§ 2. Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy zamówienia może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb.
W sytuacji o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do zrealizowanej części przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie również żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia.
Niewykorzystanie podanych w umowie ilości materiałów roślinnych nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Sadzonki będą dostarczane, po wcześniejszym ustaleniu terminu, począwszy od 16.05.2023 r. Czas dostawy 1 dzień roboczy po zgłoszeniu.
§ 3.
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę w wysokości ………... zł (słownie: ……………………... złotych 00/100).
§ 4.
Płatność za wykonanie usługi określone w § 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury VAT w terminie………... dni licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07- 411 Rzekuń, NIP 7582141729
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń
Podstawą wystawienia faktury jest dokument wz podpisany przez pracownika Zakładu Obsługi Gminy i Dostawcę.
§ 5. W wypadku nie wykonania przez Dostawcę czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 w terminie określonym w § 2 Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 2 .
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 20% wartości określonej w § 3 umowy. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonane czynności określone w § 1 umowy w terminie określonym w § 2 Kupujący zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości ustawowej od wartości kwoty, o której mowa w § 3, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zapłaty.
Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od daty jej podpisania, jeżeli Dostawca nie dotrzymał terminów dostaw, albo nie wykonał umowy zgodnie z jej treścią pod względem parametrów rzeczy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący wystawi notę obciążeniową dla Dostawcy, Dostawca wyraża zgodę na potrącenie tej kwoty z faktury końcowej.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………………….
Dostawca
…………………………………………….
Kupujący

Klauzula_RODO.pdf

INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu

wybor_oferty_kwiaty.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel_ 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 06.05.2024 r.
ZOG. 26.09.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego 0 wartości poniżej 130 000 zł na: „Dostawę kwiatów
rabatowych."
Najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.09.2024 z dnia 22.04.2024 r.,
złożyła firma:
DIANT-POL POLSKA OGRODNICTWO PRODUKCYJNE ANNA KWIECIEŃ
PRANDOCIN - WYSIOŁĘK 3D, 32-090 PRANDOCIN
Zakładu O
Gminy

 

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Agnieszka Oparka
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 11:13
 • Czas udostępnienia: 22-04-24 11:13
 • Ważność do: 30-04-24 11:19

Historia zmian

12136 Modyfikacja Dostawa kwiatów rabatowych z 07-05-2024 16:15:17 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12128 Modyfikacja Dostawa kwiatów rabatowych z 06-05-2024 11:16:05 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10328 Modyfikacja Dostawa kwiatów rabatowych z 22-04-2024 11:20:47 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10327 Modyfikacja Dostawa kwiatów rabatowych z 22-04-2024 11:20:03 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10326 Dodanie Dostawa kwiatów rabatowych z 22-04-2024 11:19:43 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2