Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza do składania ofert na:  ,,Dostawa oleju napędowego do samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń”

Szczegóły w złącznikach:

zaproszenie_do_skladania_ofert_paliwo_2.odt

FORMULARZ_OFERTOWY_zalacznik_nr_1_paliwo.odt

Załącznik Nr 1 Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 80, fax 29 643 24 22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: OPS.252.4.2024FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pn.: ,,Dostawa oleju napędowego do samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń” zobowiązuję/my się wykonywać przedmiot zamówienia:
Sprzedaż paliw: oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w okresie zaopatrzeniowym 01.03.2024 – 31.12.2024 r.
Nasza cena z 1 litr paliwa na dystrybutorze obowiązująca w dniu 22.02.2024r. :
Lp.
Rodzaj paliwa
Przewidywana ilość
Vat (%)
Cena brutto za 1l (bez rabatu)
% rabatu na 1 litrze paliwa
1
2
3
4
5
2
Olej napędowy
Oświadczamy, że oferowana cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i przedmiotem zamówienia.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług. W załączeniu formularz cenowy Wykonawcy.
………………………
(data) ……………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Elżbieta Hałaburda, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

projekt_umowy_o_paliwo.odt

U M O W A NR ….../2024 (projekt)
zawarta w dniu ……………...2024 roku w Rzekuniu pomiędzy:
…………………………………………………………………………………….., Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………….., reprezentowaną przez : .
zwaną w treści umowy „Sprzedającym”
a Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07 - 411 Rzekuń, NIP 758 -185 -70-41, REGON 550709340 reprezentowanym przez: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu – ………………..
przy kontrasygnacie Księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu – ………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Kupującym”
§ 1.
1. Sprzedający zobowiązuję się zabezpieczyć dostawę paliwa – oleju napędowego na potrzeby Kupującego na wyznaczonej stacji z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………..
2. Pobranie paliwa następować będzie przez Kupującego lub osoby pisemnie upoważnione przez Kupującego. Wykaz osób upoważnionych przez Kupującego do pobierania paliwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Sprzedający, będzie tankował paliwo tylko do pojazdu służbowego – WOS89404.
Strony postanowiły, że odpowiedzialność Sprzedającego za jakość i ilość paliwa kończy się z chwilą wyjścia paliwa z końcówki nalewającej dystrybutora (tzw. pistoletu).
4. Sprzedający gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
5. Sprzedający gwarantuje, że stacja paliw spełnia wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
§ 2.
1. Rozliczenie ilościowe oraz wartościowe pobranego paliwa następować będzie na podstawie dowodu wydania (faktury VAT). W przypadku elektronicznych kart paliwowych - za sprzedane paliwo Sprzedający będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu okresu wraz z załączonym wykazem transakcji. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z rozliczenia opisanego w pkt 1 § 2 umowy. Zapłata na rzecz Sprzedającego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT bez odrębnego wezwania.
3. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, Sprzedający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Kupującego do niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie od powyższego, w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Sprzedający ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Kupującego, aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Sprzedający potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności.
4. Kupujący będzie nabywał paliwo po cenach obowiązujących na stacjach paliw w dniu zakupu.
5. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu lub podpisu osoby uprawnionej do odbioru.
6. Kupujący dopuszcza przesyłanie faktur z nabyte paliwo drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. i może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie lub wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Kupujący przewiduje zakup paliwa w następujących ilościach:
- 4000 litrów oleju napędowego. Maksymalna wartość umowy ogółem wynosi ……………... złotych brutto (słownie: ………………………... złotych ……………….. groszy) w tym należny podatek VAT. Kupujący ustalił szacunkową wartość asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. Ilość przedmiotu umowy objęta niniejszym zamówieniem może ulec zmniejszeniu, jednak nie mniej niż 75% kwoty wskazanej w § 3 ust. 2.
3. Cena jaką Kupujący zapłaci za każdą sprzedaż paliwa, wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny sprzedaży 1 litra paliwa. Ceną sprzedaży 1 litra paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu (tankowania) z uwzględnieniem zniżek zaproponowanych w złożonej ofercie.
4. Sprzedający odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Sprzedający, po pisemnym zawiadomieniu przez Kupującego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Sprzedający wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Kupującego lub Operatora stacji paliw, Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Kupującego Sprzedający naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Sprzedającego nie zamyka postępowania na drodze sądowej
§ 4.
1. W wypadku nie wykonania przez Sprzedającego czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 w terminie określonym w § 3 pkt 1 Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 1 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 3. Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, Kupujący zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Kupującego niezależnie od zakresu km. Sprzedający z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 1 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonane czynności określone w § 1 pkt 1 umowy w terminie określonym w § 3 Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w wysokości ustawowej od wartości kwoty, o której mowa w § 3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zapłaty.
4. Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 1 roku od jej podpisania, jeżeli Sprzedający nie dotrzymał terminów dostaw, albo nie wykonał umowy zgodnie z jej treścią pod względem parametrów rzeczy.
5. Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
6. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący wystawi notę obciążeniową dla Sprzedającego, Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie tej kwoty z faktury końcowej.
§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla siedziby Sprzedającego Sąd.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający Kupujący
przy kontrasygnacie………………………………….
Załącznik nr 1 do umowy Nr …./2024 z dnia ………... 2024 r.
.....................................................
pieczątka firmowa
Wykaz osób upoważnionych do pobierania paliwa – oleju napędowego
Nr
Imię Nazwisko
Nr dokumentu tożsamości
Podpis
1
Mirosław Grono
2
Marek Popławski
3
..................................................................
(data i podpis )

oswiadczenie_nr_konta.odt

Załącznik do umowy
OŚWIADCZENIE (dotyczące konta bankowego i statusu podatnika VAT) 1) dla Wykonawcy:
Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………..,
NIP ……………………….…, REGON………………..………….. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Numer rachunku bankowego………………………………………………………………………………………………………………………....
Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywaniadziałalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.
*niewłaściwe wykreślić
…………………………..…………………………………..………………..
data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub
2) dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:
Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki ……………………………………………………………….
NIP …………………….….., REGON ………………...………….. oświadczam, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………..………………….
Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania
działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyższego statusu.
*niewłaściwe wykreślić
…………………………………………..……………….… data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
*niewłaściwe wykreślić

Wskazanie wybranej oferty:

Protokol_z_wyboru.pdf

OŚRODEK POMOCY SPOEECZNEJ
n • . 1 Azakuń
ul. Koleni..
łoi. 2g 643 20 go,iax 2g 643 24 22
NIP 75+18-57-041 REGON 550709340
Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
Rzekuń, dnia 29.02.2024r.
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Oleju napędowego do samochodu służbowego
Ośrodka pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń"
2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 29.02.2024r.
3. Porównanie ofert
1.
2.
3.
Rodzaj paliwa
Miejski Zakład Komunikacji
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ostrołęce
Stacja Pali BP nr 994
Al. Solidarności 8,
07410 Ostrołęka
MKW Suchecki Sp.zo.o
ul. Nagietkowa 15
07-410 Ostrołęka
Polska Grupa SW
Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
adres do korespondencji
ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4,
35-322 Rzeszów
Przewidywana
ilość
4000
4000
4000
VAT
(94zł)
23%
23%
23
Wartość
brutto za 1 1
(bez rabatu)
6,73 zł
6,79zł
6,79zł
% rabatu na 1
litrze paliwa
1%
0,00
4, Wskazanie wybranej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2/2024, nazwa: Stacja Pali BP
nr 994 AI. Solidarności 8, 07-410 Ostrołęka MKW Suchecki Sp.zo.o ul. Nagietkowa 15,
07-410 Ostrołęka
5. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert cenowych, spełnia
kryterium oceny ofert ze względu na oferowaną cenę.
6. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej o rty zatwierdził :
(data i podpis Kierownika OPS

  • Czas wytworzenia: 16-07-24 03:58
  • Czas udostępnienia: 16-07-24 03:58

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2