Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości budżetowej. Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 6 marca 2023 r. do godz. 14.00.

Zarządzenie:

zarzadzenie_w_sprawie_naboru.pdf

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz.ądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zarządzam, co następuje:
S 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości budżAowej
w Centrum Usług Wwilnych w Rzekuniu.
2. W celu przeprowadzenia konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną
w składzie:
1) Waldemar Skurzyński — Przewodniczący Komisji
2) Joanna Małgorzata Wołynek — Członek Komisji
3) Anna Burlińska — Sekretarz Komisji.
S 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń.
5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Centrum U nych
mgr VVaid , Skurzyński

zalacznik_do_zarzadzenia.pdf

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2023
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Rzekuniu
z dnia 24 lutego 2023 r.
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór na stanowisko:
specjalisty ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) minimum 2 lata pracy w administracji publicznej,
4) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o crhronie danych
osobistych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
5) pełna zdolność do czynncxści prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel).
3. Wymagania dodatkowe:
1) znaJomośĆ ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ZFŚS,
2) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
3) umiejętność współpracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) rejestrowanie, dekretowanie - dokumentów księgowych oświatowych oraz
przygotowywanie ich do wypłaty,
2) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
3) przygotowyvvanie i przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów kasowych,
4) sporządzanie, opisywanie dokumentów księgowych i ich segregowanie,
5) wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych,
6) prowadzenie całościowej dokumentacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów i nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów,
7) rozliczanie Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, księgowanie wydatków dokonywanych
ze środków Funduszu Świadczeń
8) Ŕ•lienie funkcji Administratora Bazy Informacji (ABI) w Centrum, w tym opracowywanie
i aktualizowanie stosownej dokumentacji,
9) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarądcz@, w tym opracowywanie i aktualizowanie
stosownej dokurnentacji,
10) przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych, wypełnianie obowiązków
określonych w ustawach, regulaminie organizacynym i innych,
11) zastępowanie podczas nieobecności głównego księgowego.
5. Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę na czas określony z możliwtścią przedłużenia na czas
nieokreślony,
2) miejsce pracy — praca przy komputerze powyżej 4 godzin, IM)mieszczenie na pierwszym piętrzR
budynku,
3) miejsce pracy wewnątrz budynku,

4) wykonywanie pracy w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej,
5) ścisła współpraca z innymi pracownikami,
6) możliwe narażenie na: stres, otniążenie mięśniowo — szkieletowe, w szczególności statyczne
mięsm,
9) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
10) pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawmych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wsłńlnych w styczniu 2023 r.,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
z niepełnosprawnością, jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przAwarzanie
danych osobowych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skaz.any prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze
pełnego etatu,
8) dokument niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach sarnorządowych,
9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 6 marca 2023 r.
do godz. 14:00, pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń w z_aklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalisty ds. księgowości budżetowej".
Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu przy
ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 643 24 70.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłrnznie po przeprowadzonym naborze umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
Centr
mgr W
s Wspólnych
e,-nar Skuryńsk-i

zmiana_zarzadzenia_w_sprawie_naboru.pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
Dyrektora Centrum Usług w Rzekuniu
z dnia marca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu
na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2022 r. 530) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zarządzam, co następuje:
1. Zmianie ulega S 2 i otrzymuje brzmienie: „W celu przeprowadzmia postępowania konkursowego
powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1) Waldemar Skurzyński — Przewodniczący Komisji
2) Agnieszka Jastrzębska — Członek Komisji
3) Anna Burlińska — Sekretarz Komisji.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYR TOR
Centrum U Ws 61gych
u ryński
mgrZałączniki:

kwestionariusz_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Imię (imiona) i nazwisko —
Data urodzenia
Dane kontaktowe
ubiegajșą o
Wyksztalcenie ..
1 mk jej
stopień tytLN
Kwalifikacje zawodowe ...
lub Wl±y lub L_miejęmości,
' tym np. języków obcych, j.±y, obshga
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .
c)xesy u !olejnych
Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich wynika z przepisów
szczególnych .
data)
(podpis się o

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.•WE dotycząca danych
osobowych pozyskiwanych w niniejszej sprawie:
I) administratorem Pani,'Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu z siedzibą przy
ul. Kolonia I B, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bțdą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
na danym starmvisku, wyboru i zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze;
4) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada
r. o pracownikach samorządowych;
5) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
osobowych;
6) pozyskane dane będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres:
a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechoqy.vana jest w dokumentacji związanej
z naborem Kategoria archiwalna A,
b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole jako 5 najlepszych kandy•datów, za wyjątkiem oferty "branego kandydata, podlegają zniszczeniu
po 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru,
c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
7) przysługuje Pani.•PanL prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie;
8) przysługuje Pani.'Panu prawo dc cofnițcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) przysługuje Pani.•Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobomch;
10) pozyskanie danych osobowych jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
21 listopada 2008 r _ o pracownikach samorządowych;
II) pozyskiwane dane osobowe nie podlegają zautomatyzTŃanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniL1
(data)
(podpis się o utrudnienie)

oswiadczenia.pdf

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko)
(miejsce zamieszkania)
(telefon kontaktowy e-mail)
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty ds.
księgowości budżetowej oraz obsługę monitora ekranowego.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam pekną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że nie byłam,'byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
(czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
(czytelny podpis)


Wynik naboru:

informacja_o_wyniku_naboru.pdf

Centrum Usług Wsp61nych
Kolonia
NIP 7582330693, REGON 38947834g
tel. 29 643 24 70
Rzekuń, 15 marca 2023 r.
Informacja o wyniku naboru
na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
Centrum Usług Wspólnych w RzAuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
informuje,
że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wyłoniona kandydatura
Pani Edyty Wilczewskiej zamieszkałej w Ponikwi Dużej, gm. Goworowo.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Edyta Wilczewska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz zasobem wiedzy do
zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. księgowości budżetowej oraz spełniła wszystkie
wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
DY
Centru m
s #61nych
mgr Wa Sk