Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowo administracyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 29 czerwca r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds kadrowo administracyjnych".

Załączniki:

 • zarz__dzenie_specjalista_ds_kadrowo_administracyjnych.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 7/2023
  Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
  z dnia 19 czemca 2023 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
  Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska
  urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zarządzam, co następuje:
  S 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo administracyjnych
  w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
  2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną
  w składzie:
  1) Waldemar Skurzyński — Przewodniczący Komisji
  2) Joanna Małgorzata Wołynek — Członek Komisji
  3) Agnieszka Jastrzębska — Sekretarz Komisji.
  S 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
  o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  S 4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
  na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji
  Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń.
  5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  DYRE TOR
  Centrum
  mgr Wal
  Wspólnych
  ryński

 • Za____cznik_do_zarz__dzenia_Nr_7.pdf
  Załącznik do zarządzenia Nr 7/2023
  Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
  w Rzekuniu
  z dnia 19 czerwca 2023 r _
  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisku urzędniczym — specjalista ds. kadrowo
  administracyjnych
  L Wymagania niezbędne kandydata:
  1 _ Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Posiadame pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pehll praw
  publi cznych_
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwa Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe _
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5 _ Wykształcenie wyższe.
  6. Co najmniej 3 letnie dośxviadczenłe zawodowe na stanowisku w komórce kadrowej _
  7. Dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych ustau-y Kodeks pracy: ustovy• o
  ochronie danych osobouych: ustawy o pracownikach samorządouych: ustavvy Prawo
  oświatowe i Karta nauczyciela.
  g. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnieme na w/w stanowisku pracy.
  II. Wymagania dodatkowe :
  1 _ Umiejętność obsługł komputera (pakiet Offce i programów kadrowo — płacouych)_
  2. Odpowiedzialność, zaangażowanie: kreatywność: systematyczność: wnikliwość
  dokładność.
  3 _ Zdolności analityczne i umiejętność dobrej organizacji pracy.
  4. Umiejętność pracy w sytuacjach stresovvych_
  III. Zadania wykonywane na stanowisku :
  Do zadań pracownika na stanowisku ds. kadrowo - administracyjnych naležy-
  1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  2) urysyłame korespondencji:
  3) zaopatrzenie Centrum w materiały biurowe i kancelaryjne,
  4) prowadzenie składnicy akt Centrum: w tym współpraca z Archiwum Państwowym:
  5) wykonywanie czynności kancelaryjnych: w tym aktualizou•anie Instrukcji Kancelaryjnej
  i Jednolitego Wykazu Akt Centnłrn,
  6) prowadzenie i ewidencja składników majątkouych Centnłrn i podległych jednostek: obsługa
  programu inwentarzowego
  7) uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum i jednostek oświaty, tworzenie zestau•ień
  uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia majątku Centrum i jednostek oświaty,
  S) prowadzenie rejestru •vvyjazdów słužboqych pracowników Centrum:
  9) pomoc przy sporządzaniu dokumentów: takich jak PFRON: SIC), dokumentacji
  statystycznej wg określonych przepisów:
  10) dostarczanie i odbiór dokumentów według potrzeb z instytucji na terenie gminy Rzekuń
  współpracujących z Centrum,

  11) prowadzenie dokumentacji kadrowej Centrum,
  12) kompleksowe prowadzenie akt osobouych pracowników Centnłrn, dyrektorów szkół,
  przedszkola i żłobka,
  13) pomoc podległym placówkom w przygotowywaniu od strony formalnej dokumentów dot.
  zatrudnienia: rozwiązania umów o pracę: zaszeregowania: przeniesień, urlopów i Innych spraw
  wynikających ze stosunku pracy,
  14) kontrola poprawności dokumentacji osobowej dostarczanej przez podległe placówki:
  15) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i bhp pracowników Centrum:
  dyrektorów szkół, przedszkola i żłobka:
  16) prowadzenie i administroxvanie dokumentacji ZFSS i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i
  nauczycieli emerytów zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa:
  17) prowadzenie kontroli zwolnień lekarskich:
  18) współopracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o emerytury i renty:
  19) ustalenie uprawmeń urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (plany
  urlopowe: karty urlopowe, ekwiwalent za urlop) dla pracowników Centrum i dyrektorów szkół:
  20) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej dla
  pracowników Centrum:
  21) prowadzeme spraw związanych z organizacją i przebiegiem okresowej oceny pracowników
  22) prowadzenie kontroli dyscypliny pracy:
  23) sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło realizowanych w Centnłm oraz prowadzenie
  rejestru tych umów:
  24) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centł-um:
  25) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych: prac
  interwencyjnych, staży itp.
  26) prowadzenie księgi inwentarzowej i materiałowej uyposažema
  27) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostek
  oświat ovv-ych:
  28) prowadzeme spraw związanych z organizacją i przebiegiem dowozu uczniów do szkół
  masovv-ych: specjalnych i ośrodków szkolno — •,vychowawczych,
  29) Aydawame zaśxviadczeń dot. zatmdnieniu i urynagrodzeniu na wniosek pracownika:
  30) sporządzanie do GUS sprauozdań kwartalnych i rocznych z zakresu spraw kadrowych
  i płaco•vvych:
  31) sporządzanie w zastępstwie przelewów bankouych z faktur i rachunków.
  32) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i urynagrodzeniu oraz •wy•stawianie Świadectw
  pracy pracounikom Centnłrn,
  33) uystawianie pracownikom Centnłm skierowań na badarłia wstępne: okresowe i kontrolne:
  badania z zakresu bhp,
  34) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem pracowników Centmm w środki
  ochrony osobistej i inne z za_kresu bhp:
  3 5) urydawame zaśxviadczeń o zatrudniemu i urynagrodzeniu:
  36) zaopatrywanie Centrum w podstawowe czasopisma oraz inną lekturę fachową: materiały
  biurowe:
  3 7) zaopatrywanie Centrum w pieczęcie i prowadzenie ich rejestru:
  38) prowadzenie rejestru skarg i wniosków upływających do Centrum,
  39) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem młodocianych pracowników,
  40) inne zadania •vvynikające z pełnionej ńunkcji zlecone przez dyrektora Centrum: w zakresie
  zajmowanego stanoxviska oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami Centrum

 • kwestionariusz_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  Imię (imiona) i nazwisko —
  Data urodzenia
  Dane kontaktowe
  ubiegajșą o
  Wyksztalcenie ..
  1 mk jej
  stopień tytLN
  Kwalifikacje zawodowe ...
  lub Wl±y lub L_miejęmości,
  ' tym np. języków obcych, j.±y, obshga
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .
  c)xesy u !olejnych
  Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich wynika z przepisów
  szczególnych .
  data)
  (podpis się o

  Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
  Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.•WE dotycząca danych
  osobowych pozyskiwanych w niniejszej sprawie:
  I) administratorem Pani,'Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu z siedzibą przy
  ul. Kolonia I B, 07-411 Rzekuń;
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
  osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
  3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bțdą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
  na danym starmvisku, wyboru i zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze;
  4) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada
  r. o pracownikach samorządowych;
  5) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
  osobowych;
  6) pozyskane dane będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres:
  a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
  złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechoqy.vana jest w dokumentacji związanej
  z naborem Kategoria archiwalna A,
  b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
  w protokole jako 5 najlepszych kandy•datów, za wyjątkiem oferty "branego kandydata, podlegają zniszczeniu
  po 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru,
  c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
  7) przysługuje Pani.•PanL prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie;
  8) przysługuje Pani.'Panu prawo dc cofnițcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  g) przysługuje Pani.•Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku
  przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobomch;
  10) pozyskanie danych osobowych jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
  21 listopada 2008 r _ o pracownikach samorządowych;
  II) pozyskiwane dane osobowe nie podlegają zautomatyzTŃanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniL1
  (data)
  (podpis się o utrudnienie)

 • oswiadczenia.pdf
  (miejscowość, data)
  (imię i nazwisko)
  (miejsce zamieszkania)
  (telefon kontaktowy e-mail)
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty ds.
  księgowości budżetowej oraz obsługę monitora ekranowego.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pekną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
  publicznych.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłam,'byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
  procedury naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (RODO).
  (czytelny podpis)

 • Informacja o wynikach naboru: skan_20230808130136.pdf
  Centrum Usług Wspólnych
  REGON 389478349
  29 70
  Rzekuń, 31 lipca 2023 r.
  Informacja o wyniku naboru
  na stanowisko specjalisty ds. kadrowo administracyjnych
  Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
  Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
  informuje,
  że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wyłoniona kandydatura
  Pani Luizy Dawidczyk zamieszkałej w Ostrołęce.
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Luiza Dawidczyk wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz zasobem wiedzy do
  zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. kadrowo administracyjnych. Spełniła wszystkie
  wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu. Jednakże biorąc pod uwagę, brak doświadczenia jako
  pracownik samorządowy bez służby przygotowawczej zostanie zatrudniona jako podinspektor.
  DYR
  Centrum
  mgr Wald
  OR
  'spólnych
  'iski