Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-04-03 08:15:01

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: " Zakup benzyny bezołowiowej do sprzętu będącego w użytkowaniu Zakładu Obsługi Gminy w 2024 r."

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie_do_skladania_ofert_-_zakup_PB_95_2024.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 25 marca 2024
ZOG. 267.2024
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający
Gmina Rzekuń LIL Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP: 7582141729 w imieniu której działa Zakład
Obsługi Gminy ul Kolonia IB, 07411 Rzekuń, zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup benzyny
bezołowiowej PB 95”.
2
3
4.
5.
6.
T
2
3
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1500 [
do sprzętu będącego w użytkowaniu Zakładu Obsługi Gminy w 2024
Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste
potrzeby będą inne od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Sprzedawcę jakichkolwiek roszczelî
Miejscem realizacji zamówienia będą stacje oddalone w odległości nie większej niż 10 km
od siedziby Zamawiającego.
Sprzedawca przez cahy okres realizacji umowny zagwarantuje wysoką jakość tankowanego
paliwa zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisamL
Zamówione paliwo tankowane będzie przez pracowników Zakładu Obsługi Gminy
do kanistrów służących do transportowania paliwa, za cenę obowiązującą w dniu zakupu
pomniejszoną o zadeklarowany upust.
Cenę przedstawioną do ofefty należy obliczyć, jako cenę zakupu brutto 1 litra paliwa na dzień
złożenia oferty pomniejszoną o upust Sprzedawcy IJpust musi obowiązywać przez cały okres
trwania umowy i być odliczany od cen aktualnie obowiązujących w dniu zakupu paliwa.
Sprzedawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia
i czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 5.04.2024 r. do 31.12.2024
Warunki płatności: Sprzedawca po każdorazowym tankowaniu wystawi fakturę, płatną
przelewem z odroczonym terminem płatności na 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury na nabywcę: Gminę Rzekuń oraz odbiorcę: Zakład Obsługi Gminy.
Sprzedawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectw•a jakości paliwa
na każde żądanie Zamawiającego.
Wymagania jakie powinni spełnić Sprzedawcy w zakresie dokumentów i oświadczeń
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające aktualną koncesję
na sprzedaż paliw wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót

paliwami o której mowa w ustawie z dnia 10 1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz.U. z 2024r„ poz. 266 ze zmo
2 Sprzedawca oświadcza, (zał. nr 3), że:
a) posiada uprawnienia do wykonwania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada zdolności techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
3 Ponadto wykonawca oświadcza, że:
2
3
4.
a) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty
Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
Sprzedawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 _
Ofelię należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem: umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób:
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zaproszenie do składania ofert nr ZOG.26.7_2024 do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Zakup benzyny bezołowiowej PB 95"
Nie otwierać przed upływem terminu otw•arcia ofert: 3 kwietnia 2024 r. godz. 10:15.
5.
6.
Oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto za 1 1 paliwa oraz upust
Ofelię podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli
Sprzedawcy.
Miejsce i termin złożenia ofert
w
Imieniu
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul Kolonia IB,
07-411 Rzekuń w wersji papierowej lub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 kwietnia
2024 r, do godziny 10:00.
2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 10:15 w Zakładzie Obsługi
Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekum Otwarcie ofelt jest jawne.
3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Sprzedawcom nieotwarte.
Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
a) formularz ofertowy (zał nr 1),
str. 2

2
3
4.
2
3
4.
b) wzór umowy (zał. nr 2),
c) oświadczenie (zał. nr 3).
Kryteria oceny oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie
warunki określone w niniejszym zaproszeniu. Najniższa cena — 100%
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
W przypadku różnicy ceny podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą
uznaje się cenę podaną liczbowo.
Informacje dodatkowe
Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawny z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty
130 000 zł — art 2 ust. 1 ustawny Prawo zamówień publicznych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Osoba upoważniona do kontaktu ze Sprzedawcami: Agnieszka Oparka— 29 643 20 55.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów
Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
2
jeżeli oferta Zleceniobiorcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podawania przyczyny.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzoŕek

formularz_ofertowy_zakup_Pb95.pdf

Załącznik Nr 1
Zamawiający:
GMINA RZEKUN - zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa:
Oznaczenie sprawy: ZOG_ 26_T2024
FORMULARZ OFERTOWY
formularz ofertowy
2
3
4.
5
6.
T
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa
Adres
Regon _
Nr teletonu/e-mail
Oteruję/my:
cenę na: Zakup benzyny bezołowiowej Pb95"
a) Cena zakupu brutto na dzień złoženia ofert_.
b) Upust Sprzedawcy
c) cena sprzedažy brutto
słownie brutto
. zł/litr
. zł/litr
Termin płatności wynosi:14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, Ze uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert
Oświadczam, Ze załączony do zapytania zał. nr 2 — projekt umowy został przeze mnie/nas
zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Oferta została złožona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _ do nr .
Integralną część oteț' stanowi wypełniony podpisany projekt umowy
Podpis/y:
i imię
do
nia oferty w
Podpisy' i pi.ę&'ciel
fr. i eniu
i data

Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art 4 ust 11 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
2.
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul Kolonia IBI 07-411 Rzekuń w celu realizacji wlw zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam: że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
(data, czytelny pocn»is)

umowa_zakup_Pb_95_2024.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
Umowa
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
zawarta w dniu 5 kwietnia 2024 r. w Rzekuniu pomiędzy Gminą Rzekuń ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń, NIP: 7582141729 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy ul Kolonia IB,
07-411 Rzekuń reprezentowany przez Danutę Orzołek — Dyrektora Zakładu, przy kontrasygnacie Bożeny
Kamińskiej — Głównego Księgowego Zakładu, zwanego dalej Kupującym
z siedzibą
NIP:
którą reprezentuje
Regon:
zwanym w dalszej treści umowy Sprzedawcą o następującej treści:
2.
4.
2.
4.
W wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty na „Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95" do sprzętu
będącego w użytkowaniu Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu w 2024 Kupujący zobowiązuje
Sprzedawcę do sprzedaży 1500 1. benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie ze złożoną ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Sprzedawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie warunkami zawartymi w zaproszeniu
do składania ofert ZOG 26.7.2024 z dn. 25 marca 2024 r.
Określona przez Kupującego ilość paliw jest wartością szacunkową. Kupujący zastrzega sobie
možlWość zakupu mniejszej lub większej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą inne
od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek
roszczen.
Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
jest wynagrodzenie brutto po uwzględnieniu stałego upustu za 1 litr benzyny bezołowiowej
Pb 95
Obciążenie za nabyte paliwo odbwać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw
z dnia zakupu pomniejszony o upust w wysokości
Sprzedawca oświadcza, że upust o którym mowa w ust 5 nie ulegnie zmianie przez cały okres
mvania umowy.
Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania
wykonywania przedmiotu umowy.
Sprzedawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje wysoką jakość tankowanego paliwa
zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami
Sprzedawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości paliwa
na każde żądanie Kupującego
Zamówione paliwo tankowane będzie przez pracowników Zakładu Obsługi Gminy do kanistrów
służących do transportowania paliwa.

2.
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za zatankowane paliwo przelewem
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń: Kościuszki 33 07-411 Rzekuń, NIP: 7582141729
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, Kolonia IB 07-411 Rzekuń
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 5.04.2024 r do 31 _ 122024 r.
Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla Siedziby Kupującego.
Każda zmiana niniejszej Umowy 'wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu
Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedawca:
str. 2
Kupujący:

oswiadczenie_zakup_Pb95.pdf

Załącznik Nr 3 - oświadczenie
OSWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA SPRZEDAWCY
ADRES]
przystępując do udziału
bezołowiowej PB 95"
oświadczamy, že:
w
postępowaniu,
którego
przedmiotem jest:
„Zakup
benzyny
1 _ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, ježeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2 posiadam zdolności techniczne umožliwiąące realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości
3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniąącej možliwość wywiązania
się z w.ykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, Ze:
4) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
podpis osoby/osÓb upoważnionej/upowažnionych
do rewezentowania wykonawcy
, dn..

wybor_oferty.pdf

ul. Kolonia IB, 07•411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 04.04.2024 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Zakup benzyny
bezołowiowej PB 95”
Na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.07.2024 z dnia 25.03.2024 r.,wpłynęła jedna oferta firmy:
MKW SUCHECKI sp. ZO.O
UL. NAGIETKOWA 15, 07-410 OSTROŁĘKA
Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania Kupującego
zakł
r Danuta
i Gminy

 

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Agnieszka Oparka
 • Czas wytworzenia: 25-03-24 12:52
 • Czas udostępnienia: 25-03-24 12:52
 • Ważność do: 03-04-24 10:15

Historia zmian

10148 Modyfikacja Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 z 04-04-2024 12:40:08 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10066 Dodanie Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 z 25-03-2024 12:59:29 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2