Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-01-11 23:00:00

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym o nazwie: " Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika należącego do Zamawiającego".

Szczegóły w załącznikach:

SWZ.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Tryb podstawowy (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)
na zadanie pod nazwą
„Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego 'Masnością Zamawiejacego"
(znak sprawy ZOG.26.1.2024)
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
Danuta Orzołek
Nr ogłoszenia 2024/BZP 00010405
łp: ocds-148610-792c4e76-a4fa-11ee-953e-c2ea26915e21
Rzekuń, 04 stycznia 2024 r.

l. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33,
07_411 Rzekuń
NIP-7582141729
Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1 B
07_411 Rzekuń
Adres a-mail:
ePUAPu: /zog/SkrytkaESP
Godziny urzędowania. wtorek 7:45-17:00, poniedziałek, środa, czwartek 7:45-15:45, piątek 7:30-
14:30,
telefon: +48 29 643 20 55 fax: +48 29 643 20 35
pekun pl Izog/
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA Zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.qov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz U
z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp"]_ Zamawiający nie przewiduje "boru
najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia negocjacji.
2 Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz IJ z 2021 r., poz 1129 z
późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotovvych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich može
zažądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),
2

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazwvania inforrnacji oraz "magań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz U. z 2020 r., poz 2452).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kody CPV: 09134100-8 olej napędowy
1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów,
należącego do Zamawiającego. Zbiornik znajduje się przy budynku gospodarczym, naležącym do
Zakładu Obsługi Gminy Kolonia 1 B w miejscowości Rzekuń.
Szacunkowa ilość 36 000 dm3 0 parametrach określonych Polską Normą PN EN 590+A1:2011, z
uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimovwrn, w zależności od warunków
atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną
zmianą ceny producenta Unikającą z zapisów projektu umowy_Povwžsza ilość 36 000 dm3 jest
ilością orientacyjną, wynika z historii dostaw i służy do wyboru najkorzystniejszej oferty
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów
regulujących sposób transportowania paliwa
b) \O'konawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do
przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectvva jakości paliwa, poświadczonego przez
producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Swiadectwo winno być
powiązane z dowodem dostavvy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy
lub wydania.
c) Dostawa oleju napędowego, będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego, maksymalnie w terminie do
4 dni roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są
wskazać deklarowany termin dostawy zamówionego paliwa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do
SWZ) — z uwagi na to iž termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający będzie
dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając
wielkość dostał"ô'_ Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia
zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga
aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:30
14:00, každorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.
d) VVykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upowažnione do kontaktów i
ustalania szczegółów dotyczących "konania zamówienia, podając ich dane kontaktowe
3

,

Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOWIENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU OFERTOWYM
Szanowni Państwo zqodnie z ort. 13 i art 14 RODO informuîemłz że:
Przetwarzanie Pani? ana danych osobowych następuje przez poniższych współadminłstratorów:
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obsługi Gminy
zlokalizowanego przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadmmistratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB: kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadmmistrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym: informaȚcznym, prawnym.
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego. Z
Inspektorem Ochrony Danych może skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowyă w szczególności w zakresie wykonywania przez PaniȚPana
przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
wysyłając e-mail na adres:
osobiście w siedzibie administratora: po ustaleniu terminu spotkania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia z Panią•Panem umouy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia II września
201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych

Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zapytaniu ofertowym.
Odbiorcami Pani.'Pana danych osobowych mogą być:
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponieważ:
postępowanie c udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach publicznych.
zapytanie ofełtowe jest jawne, zgodnie z wymaganiami przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepłsamł prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom: którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów Innych
niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane
dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwama umo'ă,y przekracza 4
lata: dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umov.y_
Przysługuj e P ani,'Panu prawo:
dostępu do danych osobowych GiednaEe Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
doȚczq, wskazania dodatkouych iąformacji mgjących na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±iglenie zamówienia publicznego lub

zapytania ofertow ggo);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nig možg skutkować zmianą
wyniku postępowania o u±iglenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (nig ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do wnłesłenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gmmy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:
W przypadku: gdy Pani,'Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani,'Pana danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani'?an prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez PaniąNana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia II września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani”Pana nie będą podejmowane zautomaȚzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się na
pro

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa Oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiajacego"
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Gminy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142991348
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kolonia IB
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 296432055
1.5.8.) Numer faksu: 296433235
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamavâającego: ww.v.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiajacego"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-1486ło-792c4e76-a4fa-1 lee-953e-c2ea26915e21
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00010405
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt I ustawy

EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM
ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https:\/ezamowienia.gov.pl/mp-dient/search,'list/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o Środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami adres strony internetowej: Postșpowanie prowadzone jest w jșzyku polskim w formie elektronicznej.
Szczegółowe informacje o Śrcrdkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych do komunikowania się z
określone zostały w swz, adres strony https://ezamowienia.gov.pl/mp—clienvsearch,'lisb'
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postepowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami OdbNa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-
zamówienia httpsffezamowienia.gov.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektron cznej przekazy.vanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy *zamówienia Koniecznym jest posiadanie konta i skrzynki na epuap,
3 Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy ezamówienia https4\ezamoWenia.gov.pI
4. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. I pzp, podmiotowy:h środków dowodtnwyc
przedmiotowy* dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, w postepowaniu,
przyjmuje się dat? ich przekazania na skrzynkę epuap Zamawiajacego.
5, W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy zaŕączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy ezamówienia https:\/ezamowienia.gov.pl skrzynki epuap. Korespondencja
przesiana w ten sposób nie może być szyfrowana. We wszekiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP),
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
7, Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, Oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi byt zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazNania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków' komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. LI. z 2020 r.. poz. 2452).
I , 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania sie z w inny sposób niż przy użyciu Środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
dostępne: https•./\ezamowienia.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3,15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobown,'Ch i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie dansn-;h) (Dz. urz. [JE
L 119 z 04.05.2016, str. I dalej „RODO". informuje, że: I . administratorem Pani\Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia I B,C7411 Rzekuń email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2, do kontaktów w sprawie ochrony dany* osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych. z którym można się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3, Pani\pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
4, odbiorcami Pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art e oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z
późn_ zm.), dalej „ustawa Pzp";
5, Pani\pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania urnowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6, obowiązek podania przez RaniąFana danych osobo"ch bezpośrednio Pani/Rana dotyczących jest wymogiem ustawowym
Określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziaiern w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7 w odniesieniu do paniJPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do darlFh osobowych Pani/Pana dotyczącFh; — na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani,'Pana danych osobowy=h; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy RODO:
g. nie przys'uguje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo•vych; — prawo do
przerr:szenia danych osobowH3h, o którym mowa w art 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani\Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące sie do przedmiotu zamówienia.
4.1 Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.20 Numer referencyjny: ZOG.26.12024
Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4 Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1, Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego do zbiomika o pojemności 5 000 dm3, należącego do Zamawiającego.
Zbiomik znajduje się przy budynku gospodarczym, należącym do Zakładu Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B w miejscowości
Rzekuń .
Szacunkowa ilość 36 000 dm3 0 parametrach określonych Polską Normą PN EN 590+A1 :2011 , z uwzględnieniem
parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności Od warunków atmosferycznychu Zamawiający dopuszcza zrnianę
ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny producenta wynikającą z zapisów projektu umowy. Wymagania
stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów regulujących sposób
transportowania paliwa.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą
aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w
języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i
daty dostawy lub wydania c) Dostawa oleju napędowego, będzie odbpvad się sukcesywnie w okresie trwania
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Oleju napędowego, maksymalnie w terminie do 4 dni roboczych Od
otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są wskazać deklarowany termin dostawy
zamówionego paliwa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) — z uwagi na to iż termin dostawy jest jednym z kryteriów
oceny ofert. Zamawiający będzie dokony.%'al zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo
określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia
zamawiającego 0 dacie i godzinie dostav.ay danej partii Oleju napędoweg(l Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy
oleju napędowego odbNaly się tylko w dni robocze w godz. 7:30 - 14:00, każdorazowo w obecności pracownika
Zamawiającego.
d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów
dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu
zamówienia.
f) Cystema do dostarczania paliwa powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz
legalizowanym
g) Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cystemie Dostawcy licznika
v,ryposa20nego w drukarkę drukującą dokument, który Określi ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni,
h) Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz. który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki.
i) Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczw.'ista ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 1 5 stopni,
j) W przypadku gdy jakošd paliwa dostarczonego do Zamawiającego będzie budziła zastrzeżenia, Zamawiający może
dokonać badania jego próbek w laboratorium mającym uprav.mienia do wykonywania takich badań i w przypadku
potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo jest niezgodne z Polską Normą, Obciążyć Wykonawcę v•szelkirni kosztami
dokonanego badania, żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów, jak również żądać naprawienia w
pełnej wysokości szkody poniesionej w związku dostarczeniem paliwa niewłaściwej jakości. Niezbędnym warunkiem
uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania próbek paliwa jest fakt pobrania próbki paliwa przez
Wykonawcę do 2 pojemników na próbki do badania w Obecności Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z
jednoczesnym opatrzeniem próbki plombą, tj. przed zlaniem z cystemy Wykonawcy paliwa do zbiomika Zamawiającego i

zalaczniki_do_SWZ_edytowalne.odt

Załącznik nr 1 do SWZ Nr REGON firmy :............................... Nr fax .................................................. Adres e-mail: ………………………….. Adres internetowy…………………….. Telefon …………………………………
O F E R T A Firma ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ( nazwa i adres oferenta ) składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego"
Nazwa
Cena jednostkowa netto oleju napędowego publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl lub LOTOS na dzień 11.01.2024 r. w zł za 1 m3
Upust w zł za 1 m3
Cena jednostkowa netto oleju napędowego po opuście w zł za 1 m3 (kol.2- kol.3)
Ilość ogółem w m3
Wartość netto w zł (cena jednostkowa netto po zastosowanym opuście przemnożona przez ilość w m3 ) kol. 4 x kol. 5
Stawka Vat w %
Wartość brutto zł
1
2
3
4
5
6
7
8
Olej napędowy
36
Ogółem
Uwaga !!! Powyższa ilość 36 m³ jest ilością orientacyjną, wynika z historii dostaw i służy do wyboru najkorzystniejszej oferty .
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) …………….. zł słownie:................................................................................................................................................... ....................................................... tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. Słownie:……………………………………………………………………………………………
1.2. Długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji ……………
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 4. Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ………………
5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące zadania: ………………………………………………………………………………………………………… ....…………………………………………………………………………………………………… 7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
Ǫ Tak
Ơ Nie ..............................................
( miejscowość i data ) UWAGA! Wykonawcy składający ofertę wspólnie wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: …………………………………………….......................................................... ……………………………….................. ……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: …………………………………………… …………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego w 2024 r do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY1: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp
. …………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ Ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………….................................. . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
………… …………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r. *– niepotrzebne skreślić; Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: ………………………………………………………………………….................. (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: ……………………………………………......................................………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**: Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w ……………………..…………………………………………………..…………………………… ………….....................................................................................................................……… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..…………………….……………………………………………………………………………… …………. w następującym zakresie: …………………………………………..…………………………….. …………………………………………………(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. * – niepotrzebne skreślić;**– wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych/zawodowych Ja/My .....................................................................................................................................................* (nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................* (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Dostawa oleju napędowego w 2024 r do zbiornika będącego własnością Zamawiającego w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze** w zakresie ………………………………………………….*
(należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych) na okres …………………………………………………….……….
* *– należy wypełnić **– niepotrzebne skreślić
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWY
Umowa nr ………………………. zawarta w Rzekuniu dnia …………………….. r. pomiędzy: Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP: 758-214-17-29 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Panią Danutą Orzołek Dyrektora Zakładu przy kontrasygnacie Pani Bożeny Kamińskiej - Głównej Księgowej Zakładu zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a …………………..........………………………………...…………........................……………. NIP: ............................... Regon: .................................... reprezentowanym przez: ................................ zwanym dalej Wykonawcą, § 1.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na: „Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego" została zawarta umowa o następującej treści.
§ 2.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON (zwanego w dalszej części umowy paliwem) w 2024 r. do zbiornika należącego do Zamawiającego o pojemności 5000 dm³
Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Strony ustalają, iż szacunkowa ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 36 000 dm³, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
W przypadku gdy Zamawiający zwiększy środki w trakcie trwania umowy. Umowa będzie realizowana, aż do wyczerpania pozostałych środków na dostawę do końca terminu trwania umowy.
§ 3.
Jakość dostarczonego Paliwa musi być zgodna z obowiązującymi normami, o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych.
Paliwo zamawiane będzie przez Zamawiającego: drogą telefoniczną pod numerem telefonu …........................, faksem pod numerem …....................., mailem na adres mailowy …................................... W zamówieniu Zamawiający jest zobowiązany określić ilość zamawianego paliwa. Każde zamówienie, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić faksem lub mailem.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione paliwo nie później niż w ciągu ………………… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy zamawiane paliwo własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
Paliwo przyjmowane będzie przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.
Cysterna do dostarczania paliwa powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.
Przy każdej dostawie paliwa do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590+A1:2011 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie.
Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami oraz odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie zamówionego paliwa dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki cysterny. Dokumenty te winny być dołączone do faktury będącej podstawą zapłaty za dostarczone paliwo.
Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
§ 4.
Cenę za 1 m3 paliwa ustala się w następujący sposób: cena oleju napędowego ustalona przez PKN Orlen lub Grupa Lotos na dzień zgłoszenia zamówienia pomniejszona o ustalony przez Wykonawcę opust.
Upust, o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania umowy i będzie wynosił ……….. zł od ceny jednego m3 oleju napędowego (netto).
Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy realizowana do kwoty: ………………………………… zł (słownie: …………………………....………………………….)
w tym VAT ………. %.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupiony olej napędowy.
§ 5.
Dostawa odbywać się będzie do zbiornika, który znajduje się na terenie bazy ZOG, należącym do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B.
Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie należącym do Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dowodem wydania podpisanym przez uprawnioną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
§ 6.
Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii paliwa na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny paliw w rafinerii PKN Orlen lub GRUPA LOTOS na dzień zgłoszenia zamówienia oraz stały upust w wysokości określonej w § 4 ust.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument Wz wraz z wydrukiem z drukarki cysterny wskazującym na ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP-7582141729 Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B ,07-411 Rzekuń
§ 7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy tj. od …………..…… do 31.12.2024 r. lub do wysokości kwoty umowy.
W przypadku gdy Zamawiający zwiększy środki w trakcie trwania umowy. Umowa będzie realizowana, aż do wyczerpania pozostałych środków na dostawę do końca terminu trwania umowy.
Utrata przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji nie wykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji :
dwukrotnego dostarczenia paliwa niewłaściwej jakości, niezgodnego z obowiązującymi normami, nie nadającego się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
dwukrotnego dostarczenia paliwa po upływie terminu dostawy określonego § 3 ust. 3 umowy lub nie dostarczenia paliwa dwukrotnego dostarczenia paliwa niezgodnego ze złożonym zamówieniem w zakresie ilości (15 lub więcej procent). 4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnego oświadczenia woli w sytuacji, w której nastąpi ograniczenie zakresu działalności prowadzonej przez Zamawiającego w związku z ewentualnymi zmianami organizacyjnymi (strukturalnymi) Zamawiającego jako jednostki. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
Umowa może zostać także rozwiązana na mocy porozumienia stron.
§ 8.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 4
za niezgodność dostawy w zakresie ilości (+/- 3%) w porównaniu z zamówieniem w wysokości wartości brakującego paliwa za opóźnienie dostawy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia ,
za nienależyte wykonanie umowy w zakresie opisanym w § 9 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.4 .
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W
Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi wątpliwości, a ponadto wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w razie złego oszacowania rozmiaru lub kosztów.
§ 9.
W przypadku gdy jakość paliwa dostarczonego do Zamawiającego będzie budziła zastrzeżenia, Zamawiający może dokonać badania jego próbek w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo jest niezgodne z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania, żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów, jak również żądać naprawienia w pełnej wysokości szkody poniesionej w związku dostarczeniem paliwa niewłaściwej jakości. Niezbędnym warunkiem uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania próbek paliwa jest fakt pobrania próbki paliwa przez Wykonawcę do 2 pojemników na próbki do badania w obecności Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z jednoczesnym opatrzeniem próbki plombą, tj. przed zlaniem z cysterny Wykonawcy paliwa do zbiornika Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ). Jedna próbka przeznaczona jest dla Wykonawcy, a druga dla Zamawiającego. Pojemniki na próbki paliwa standardowo przy każdej dostawie ma posiadać Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw o których mowa w § 3 w ust.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność w pełnej wysokości za wszelkie szkody spowodowane jakością dostarczonego przez niego paliwa, jak również wszelkie szkody spowodowane niedostarczeniem zamówionego paliwa.
§ 10.
Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………………………
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………………………….
Zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, którymi Wykonawca się posługuje w wykonaniu niniejszej umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 11. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu stron.
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 14.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 15.
Integralną część niniejszej umowy stanowią : - dokumenty ofertowe Wykonawcy złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...................................................................
Wykonawca
...................................................................
Zamawiający

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł, 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 12 stycznia 2024 r.
Nr referencyjny postępowania: ZOG.26. I .2024
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
Dot.:
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt I ustawy Prawo zamówień publicznych
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
zamówień publicznych
(Dz. U .z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „
Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika należącego do Zamawiającego", zamierza przeznaczyć kwotę
230 000,OO zł brutto,
Informację nin iejszq
zamieszcza się na stronie
pos tepowania Zamawiającego
w dniu ] 2 stycznia 2024 r.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy
w Rzekuniu
Danuta Orzołek

Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf

ZOG.26.4.2024
Rzekuń, dnia 12.01.2024 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
dotyczy: postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Dostawa oleju
napędowego w 2024 r. do zbiornika należącego do Zamawiającego"
Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) , przekazuje informację z
sesji otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzonego ww.
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.l ustawy PZP
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.01.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w
Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień .
12.01.2024 r. do godz. 11:00
Zamawiający zamierzał przeznaczyć w przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie
zamówienia pn. „ Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika należącego do
Zamawiającego".
kwotę zgodnie z planem 230 000,00 PLN brutto.
( słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych brutto 00/100)
Lp
2
3
4
5
Nazwa i adres Wykonawcy
Stacja paliw Deptuła Sp. J. ul. Trasa
Mazurska 56, 07-420 Kadzidło
Nie prawidłowo złożona Oferta, brak
ożliwości otwarcia
Benzol sp. z o. o. ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka
EuroDorex Czechowscy, Zglec Spółka
Jawna,07-200 Wyszków,
ul. H. Sienkiewicza 7
ARAN sp. z o.o. w Wyszkowie
Spółka komandytowa ul. Serocka 39,
07-200 Wyszków
Cena oferowana brutto
210 851,62 zł
Nie można odczytać
podpisanego pliku.
210 374,28
212 278,32
212 189,76
ermin dostawy
1 dzień
Nie można odczytać
podpisanego pliku.
1 dzień
I dni
1 dzień
Zakładu sługi Gminy

Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty.pdf

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
ul.K010nia IB , 07-411 Rzekuń
NIP 1582344614, REGON 142991348
teł. 29 (A3 2055 , fax. 29643 2035
ZOG.26.1.2024
Rzekuń, dnia 17.01.2024 r.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Dotyczy: postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa oleju
napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego" nr postępowania
ZOG.26.1 „2024
Zakład Obsługi Gminy jako Zamawiający zawiadamia, że do dnia 12.01.2023r. do
godz. 11:00 do przedmiotowego postępowania złożono 5 ofert.
Lp. 2, Oferta 2 - STAN-OIL KEMPISTY Stanisław Kempisty, ul. Targowa 6, 07-410
Ostrołęka została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. tj. oferta nie
została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy u2yciu środków komunikacji
elektronicznej Określonymi przez zamawiającego.
Zgodnie z rozdz. XII SWZ, oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w ję-
zyku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zł020na oferta oraz jej załączniki, nie jest możliwa do odczytania.
.KTOR
za u Obsługi Gminy
mgr Danuta Orzo

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ZOG.26.1.2024
ZAKW
GMINY
ul.KoIOni” .
NIP
29643 2055 , fax. 296432035
Rzekuń, 22.01.2024 r.
Zawiadomienie 0 wyborze oferty
253 z dnia II wrześni 2019r. - Prawo
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa oleju
napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego" dla Zakładu
Obsługi Gminy w Rzekuniu zlokalizowanego w Rzekuniu przy ul.Kolonia1B -
nr postępowania (ZOG.26.1.2024)
Zakład Obsługi Gminy, jako Zamawiający zawiadamia, Ze do dnia 12.01.2024 r. do
godz. 12:00 do przedmiotowego postępowania złożono 5 ofert.
Wvkaz złożonvch ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
ofer-
2
3
4
5
II.
Nazwa i adres Firmy
Stacja paliw Deptuła ul. Trasa Ma-
zurska 56, 07425 Kadzidło
Stan-Oil Stanisław Kempisty ul. Tar-
gowa 6, 07-410 Ostrołęka
Benzol sp.z o.o.uL Graniczna 7,
07-410 ostrołęka
EuroDorex Czechowscy, Zglec spół-
ka jawna ul H. Sienkiewicza 7, 07-
200 Wyszków
Aran Sp_z ograniczoną odpowie-
dzialnoScią w Wyszkowie spółka ko-
mandytowa
ul. Serocka 39 07-200
Wybór oferty:
210 851,62
210 374,28
212 278.32
212 189,76
Ilość dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
Ilość zdo-
byłych
n kłów
99,86
Ofera od-
100 pkt
99,46
99,49
Oferta 3— Benzol Sp. z o.o. ul.
Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka uznana została za
najkorzystniejszą i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w
wysokości 210 374,28 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy trzysta
siedemdziesiąt cztery 28/100 złotych).
Uzasadnienie wvboru:

VMybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert na podstawie
kryteriów określonych w SWZ.
III. Oferta odrzucona: Stan-Oi1 Stanisław Kempisty ul. Targowa ,07-410 ostrołęka
została odrzucona w na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp. tj. oferta nie została
sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organi-
zacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej określonymi przez zamawiającego.
Zgodnie z rozdz. XII SWZ, Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w ję-
Zyku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Złożona oferta oraz jej załączniki, nie jest możliwa do odczytania.
zak
lógi Gminy

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Anna Wielga
 • Wprowadził(a): Anna Wielga
 • Czas wytworzenia: 04-01-24 13:36
 • Czas udostępnienia: 04-01-24 13:36
 • Ważność do: 12-01-24 00:00

Historia zmian

9525 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 22-01-2024 12:23:20 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9511 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 17-01-2024 14:16:22 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9464 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 12-01-2024 14:35:34 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9446 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 12-01-2024 11:02:16 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9445 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 12-01-2024 11:00:20 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9307 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 04-01-2024 15:40:33 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9306 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 04-01-2024 15:40:17 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9305 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 04-01-2024 15:39:08 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9304 Modyfikacja Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 04-01-2024 15:37:54 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
9303 Dodanie Dostawa oleju napędowego w 2024 r. do zbiornika będącego własnością Zamawiającego z 04-01-2024 15:36:59 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2