Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-02-16 13:51:08

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym o nazwie: "Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r."

Szczegóły w załącznikach:

SWZ.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
podstawovwrn na podstawie art. 275 pkt 1
Wartość zamówienia jest nižsza niž kwoty określone w przepisach wydanych na pod-
stawie art3 PZP
Nazwa zamówienia
Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej
w 2024 r.
nr referencyjny ZOG.26.5.2024
Nr IP ocds-148610-58732912-c4de-1 lee-bbfa-e29e26ebc6e1
Oqłoszenie 2024/BZP 00098095/01 z dnia 8 lutego 2024
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
Danuta Orzołek
Rzekuń, dnia 07.02.2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
E-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl
Korespondencja pisemna: Zakład Obsługi Gminy,
07-411 Rzekuń, ul. Kolonia IB
teł. 29 643 20 55
czynne poniedziałek, środa, czwartek w godz. 745 - 1545 wtorek w godz.
745-1700 • tekw odz. 745-1430
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia. 11_09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz 1605 z późn_
zm.) [zwanej dalej takže „pzp"]_ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniej-
szej oferty z možliwością prowadzenia negocjacji.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy w/w usta-
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art 92
ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art 311-315
ustawy PZP.
Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia do-
stępnych na miejscu u zamawiającego.

Zamawia]ący, o ile będzie dysponował środkami finansowymi, przewiduje možliwości
udzielenia zamówienia, o którym mowa w art 214 ust. 1 pkt 7 i 8, w wysokości do 70%
zamówienia podstawowego.
miotu zamówieni
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i
napraw sieci wodociągowej w 2024 r. do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realiza-
cji zamówienia określone są na załączniku nr 5 do SWZ oraz we Wzorze Unio" sta-
nowiącym załącznik nr 4 do SWZ
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówie-
nia w całości. Podane wielkości są tylko orientacyjne.
N
azwy I kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, ruty, okładziny rurowe, rury i podobne
elementy.
Opis części zamówienia: Materiały do rozbud0Vô', modernizacji i napraw sieci
wodociągowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściovwch
Zamawiaiacy wymaga realizacii zamówienia w terminie do: 6 m-cy od podpisania
realizacji zamówienia: Dostawa materiałów na teren Zakładu Obsługi
Gminy w Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1 B. Wraz z dostawą materiałów Wykonawca zo-
bowiązany jest dostarczyć aktualne i ważne dokumenty m. in. certyfikaty i atesty, wy
magane dostarczonych materiałów lub deklaracje zgodności "robów z aprobatami
technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, świadectw do-
puszczeń itp. Wykonawca dostarczy i rozładuje materiały w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na swój koszt Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w
transporcie
Na podstawie art 112 usta" Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępo-
waniu dotyczące:

zalacznik_nr_1_do_SWZ.docx

Załącznik nr 1 do SWZ ……………………….., dnia Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
reprezentowany przez:
_________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm..) na wykonanie:
Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r." składamy niniejszą ofertę:
1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową łączną: ogółem brutto:…………………………………………
netto:……………………………………………
VAT:…………………………………………….
Słownie brutto:………………………………………………………………………
2. Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……………. od dnia złożenia zamówienia na adres e-mail.
(Maksymalny wymagany termin dostawy: do 21 dni od daty podpisania umowy W przypadku pozostawienia miejsca niewypełnionego uznaje się, że termin dostawy jest tożsamy z maksymalnym wymagalnym) Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( jedn. Tekst Dz. U. 2020 r. , poz. 1913 ).
Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest do uzasadnienia (załączonego do oferty) zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:
a)w zakresie ……………......................................……………
__________________________________________________________________________
(zakres i wartość powierzonych robót) b)w zakresie ………………………...............................……..
__________________________________________________________________________ (zakres i wartość powierzonych robót)
Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/om: ……………………....
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednia lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Jestem x mikro x małym x średnim x dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292)* zaznaczyć właściwy kwadrat 10.OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________
____________________________________
_________________________ (data i podpis Wykonawcy)

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow1.doc

zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_wykluczeniu1.doc

zalacznik_nr_4_umowa.docx

Załącznik nr 4 do SWZ
UMOWA NR /2024
W dniu …………………………. w Rzekuniu, pomiędzy:
Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakładem Obsługi Gminyw Rzekuniu ul. Kolonia 1B, NIP: 758-234-45-74,REGON: 142991348 reprezentowaną przez: Danutę Orzołek- Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Kamińsiej- Głównego Księgowego Zakładu, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a …………………………………… z siedzibą: …………………………., ul. ……………………………, NIP ………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………… W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne nr …………………………………….. prowadzonego w trybie tryb podstawowym bez negocjacji,
§ 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r. zgodnie z asortymentem wyznaczonym w szczegółowym formularzu ofertowym. Ilości wykazane w załączniku są przykładowe i zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości poszczególnych produktów niż wykazane. § 2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 6 m-cy.
§ 3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały określone w Załączniku Nr 1 do umowy każdorazowo na odrębne zamówienia Zamawiającego, określające ilość i rodzaj. Do wystawiania zamówień upoważnieni są w imieniu Zamawiającego :
Krystian Zalewski Hubert Parzych. Ze strony Wykonawcy za realizację usługi odpowiedzialny będzie …………………..……………….. , e-mail:………………………………………………..…….…………
tel. ………………….…………… . §4
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane produkty sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do ……., od dnia otrzymania pocztą elektroniczną pisemnego zamówienia. Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest Zakład Obsługi Gminyw Rzekuniu,, ul. Kolonia 1 B czynna w dni robocze w godzinach od 7:15 do 15:00 , dostawy mogą być realizowane tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostaw będzie pisemne potwierdzenie na każdorazowo dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zamówionych materiałów. Koszty dostaw do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. §5
Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy będą stosowane ceny na poszczególne asortymenty, takie jak zaproponowane w szczegółowym formularzu ofertowym, który stanowi integralna część umowy. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych każdorazowo, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr …………………….……………………………………………………….. w terminie 30 dni, od daty wystawienia faktury . Wykonawca oświadcza , że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do Wykonawcy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT . Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na liście, płatność nie będzie realizowana . Zapłata należności za dostawę towaru/usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonywana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
§ 6
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki;
z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór przedmiotu umowy miał być dokonany.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.
W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.
W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potracona zostanie z faktury lub rachunku Wykonawcy.
Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
§ 7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową, i wskazaniami Zamawiającego.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru,
Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostawy wraz z zestawieniem wartościowym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 8 Zmiany umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy:
w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z wystąpieniem zdarzeń losowych, zagrożeń epidemicznych, działań rządowych, których przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie,
w zakresie podwykonawstwa, aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3 jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9 Postanowienia końcowe
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią umowy jest: Specyfikacja Warunków Zamówienia; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; Oferta Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Formularz_cenowy_zalacznik_nr_5.ods

Załącznik nr 5
FORMULARZ OFERTOWY
Lp.
NAZWA ASORTYMENTU Przedmiot zamówienia
Ilość
J.M.
Cena jednostkowa w złotych netto (za daną jednostkę miary)
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH NETTO
1
2
3
4
5
6
1
Rura PE80 SDR 13,6 DN40x3,0 NB
100
mb
2
Rura PEHD 100 RC MULTISafe 2L DN 90x5,4 SDR 17/PN10 sztangi 12
100
mb
3
Rura PEHD 100 RC RC MULTISafe 2L DN 110x6,6 SDR 17/PN10 sztangi 12
2000
mb
4
Rura PEHD 100 RC RC MULTISafe 2L DN 160x9,5 SDR 17/PN10 sztangi 12
100
mb
5
Rura PEHD 100 RC RC MULTISafe 2L DN 225x9,5 SDR 17/PN10 sztangi 12
1000
mb
6
Zasuwa kołnierzowa śr. 200 mm sfero+obudowa +skrzynka duża
8
kpl
7
Zasuwa kołnierzowa śr. 150 mm sfero+obudowa +skrzynka duża
5
kpl
8
Zasuwa kołnierzowa o śr. 100 mm sfero+obudowa+skrzynka duża
20
kpl
9
Zasuwa kołnierzowa o śr. 80 mm sfero+obudowa+skrzynka duża
30
kpl
10
Kolano stopowe DN 80 ( 8 otworów ) sfero
30
szt
11
Króciec FF DN80 L-300 sfero
25
szt
12
Króciec FF DN80 L-500 sfero
10
szt
13
Króciec FF DN80 L-1000 sfero
10
szt
14
Kolano elektrooporowe DN90 <45
2
szt
15
Kolano elektrooporowe DN90 <90
2
szt
16
Kolano elektrooporowe DN110 <45
2
szt
17
Kolano elektrooporowe DN110 <90
2
szt
18
Kolano elektrooporowe DN160 <45
2
szt
19
Kolano elektrooporowe DN160 <90
2
szt
20
Kolano elektrooporowe DN225 <45
6
szt
21
Kolano elektrooporowe DN225 <90
6
szt
22
Trójnik kołnierzowy 80/80 sfero
5
szt
23
Trójnik kołnierzowy 100/100 sfero
10
szt
24
Trójnik kołnierzowy 150/150 sfero
5
szt
25
Trójnik kołnierzowy 100/80 sfero
10
szt
26
Trójnik kołnierzowy 150/80sfero
5
szt
27
Nasada żeliwna kołnierzowa 225/100
5
szt
28
Nasada żeliwna kołnierzowa 225/80
10
szt.
29
Nasada żeliwna kołnierzowa 110/80
5
szt.
30
Tuleja kołnierzowa 90 PE100 SDR17
10
szt
31
Tuleja kołnierzowa 110 PE100 SDR17
20
szt
32
Tuleja kołnierzowa 160 PE100 SDR17
5
szt
33
Tuleja kołnierzowa 225 PE100 SDR17
20
szt
34
Kołnierz stalowy 90/80
5
szt
35
Kołnierz stalowy 110/100
50
szt
36
Kołnierz stalowy 160/150
5
szt
37
Kołnierz stalowy 225/200
20
szt
38
Mufa elektrooporowa 90 mm
5
szt
39
Mufa elektrooporowa 110 mm
10
szt
40
Mufa elektrooporowa 160 mm
5
szt
41
Mufa elektrooporowa 225 mm
6
szt
42
Kołnierz ślepy DN80 sfero
4
szt
43
Kołnierz ślepy DN100 sfero
5
szt
44
Kołnierz ślepy DN200 sfero
5
szt
45
Króciec żeliwo sfero FW DN80 10
szt
46
Króciec żeliwo sfero FW DN100
20
szt
47
Króciec żeliwo FW sfero DN150
4
szt
48
Nasuwka ciśnieniowa PVC 90mm z uszczelką
5
szt
49
Nasuwka ciśnieniowa PVC 110mm z uszczelką
11
szt
50
Nasuwka ciśnieniowa PVC 160mm z uszczelką
5
szt
51
Taśma ostrzegawcza z wkładką stal
6000
mb
52
Uszczelka płaska DN80
20
szt
53
Uszczelka płaska DN100
20
szt
54
Uszczelka płaska DN150
20
szt
55
Uszczelka płaska DN200
20
szt
56
Zwężka żeliwo sfero DN100/80
7
szt
57
Zwężka żeliwo sfero DN 150/100 5
szt
58
Zwężka żeliwo sfero DN 200/150 5
szt
59
Hydrant n/z DN 80 z podwójnym zamknięciem łamany.
30
szt
60
GJS, kolumna żeliwo z podwójnym zamknięciem
0
szt
61
Hydrant podziemny 80/1000 sfero
5
szt
62
Hydrant podziemny 80/1250 sfero
5
szt
63
Skrzynka duża PEHD
5
szt
64
Skrzynka mała PEHD
5
szt
65
Kołnierz DN80 4/8 sfero
5
szt
66
Zawór grzybkowy ¾”
5
szt
67
Zawór grzybkowy 1”
5
szt
68
Dwuzłączka PE DN 40
10
szt
69
Dwuzłączka PE DN 32
10
szt.
70
Dwuzłączka PE DN 25
10
szt
71
Rura karbowana z kielichem DN 300 L6
2
szt
72
Rura karbowana z kielichem DN 400 L6
2
szt
73
Rura karbowana z kielichem DN 600 L6
2
szt
74
Opaska naprawcza DN80 L300
5
szt
75
Opaska naprawcza DN100 L300
5
szt
76
Opaska naprawcza DN150 L300
5
szt
77
Opaska naprawcza DN200 L300
5
szt
78
Redukcja oc DN 25/20
5
szt
79
Złączka gz 40/1"
10
szt
80
Złączka gz 40/1/4"
20
szt
81
Nypel oc 3/4"
15
szt
82
Nypel oc ½"
10
szt
83
Kolano nyplowe oc ½”
15
szt
84
Mufa oc1”
10
szt
85
Mufa oc ¾”
10
szt
86
Śrubunek wodomierza ¾”
20
szt
87
Nakrętka k-kątna M-16
10
kg
88
Hydrant n/z DN 80 GJS, kolumna żeliwo z podwójnym zamknięciem
10
szt
89
Łącznik RK DN 225 z zabezpieczeniem przed przesunięciem do PE
5
szt
90
Łącznik RK DN 160 z zabezpieczeniem przed przesunięciem do PE
5
szt
91
Łącznik RK DN 110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem do PE
5
szt
92
Skrzynka hydrantowa PEHD
5
szt
OGÓŁEM CENA NETTO

CENA NETTO

PODATEK VAT

CENA BRUTTO

Wkonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne i ważne dokumenty m.in.. certyfikaty i atesty, wymagane dla dostarczonych materiałów lub deklaracje zgodności wyrobów z aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,świadectw,dopuszczeń

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia.odg

Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

ZOG.26.5.2024
Rzekuń, dnia 15.02.2024 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
dotyczy. postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Dostawa
materiałów do rozbudowy, modemizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r.”
Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wneśnia 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.: poz. 1605 ze zmianami) , przekazuje informację z
sesji otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzonego ww.
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego w
Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień
15.02.2024 r. do godz. 14:00
Zamawiający zamierza} przeznaczyć w przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie
zamówienia pn.„ Dostawa materiałów do rozbudowy, modemizacji i napraw sieci
wodociągowej w 2024 r.”
kwotę zgodnie z planem 350 000,00 PLN brutto.
( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100)
Lp
1
2
Nazwa i adres Wykonawcy
GRAMI Leszek Mirkowski
KONARZYCE, ul. Malinowa 16
18-400 Łomža
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
Energas sp. z o.o spółka
komandytowa, Warszawska 2,
07-410 Ostrołęka
Cena oferowana brutto
319 817,22 z}
331 814,90 z}
Termin dostawy
7 dni
7 dni
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
Danuta Orzołek

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

NIP 3582344674,
teł. 29643 20 55, fax. 29643
Rzekuń,dnia 19.02.2024 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty
art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019r. • Prawo zarnówieh publicznych
(tekst jednany Dz. U. z 2023 r, Poz. 1605 ze zmian.)
Dotyczy. postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów do
rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r."- nr postępowania
(ZOG.26.5.2024)
Zakład Obsługi Gminy, jako Zamawiający przedstawia zestawienie wszystkich
złożonych ważnych ofert wraz z przyznaną punktacją po otwarciu ofert dodatkowych,
prezentuje się następująco:
Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
Ofe
Nazwa i adres Firmy
GRAMI Leszek Mirkowski
1 Konarzyce ul. Malinowa 16,
18-400 Łomża
Cena
319 817,22zł
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitar-
nej Energas Sp. Z o o spółka koman-
331 814,90 zł
2
dytowa
ul. Warszawska2 07—410 0 ka
Termin dostawy
7 dni
7 dni
Ilość zdobytych punk-
100 pkt
98 pkt
II.
Wvbór ofertv:
Oferta 1— GRAMI Leszek Mirkowski, Konarzyce ul. Malinowa 16,
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie Ofert na podstawie
kryteriów określonych w SWZ.
Nie odrzucono żadnej Oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w miejscu i terminie
uzgodnionym z wyłonionym wykonawcą, po upływie terminu pięciodniowego okresu przy-
sługującego na skorzystanie ze środków ochrony prawnej.
bsiugi Gminy
zakł
mgr Danuta Ormolek

 

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 08-02-24 14:48
 • Czas udostępnienia: 08-02-24 14:48
 • Ważność do: 16-02-24 14:51

Historia zmian

9750 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 21-02-2024 11:32:22 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9734 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 15-02-2024 15:46:54 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9733 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 15-02-2024 15:15:31 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9690 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 08-02-2024 14:59:03 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Inny autor
 2. Data modyfikacji
9689 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 08-02-2024 14:57:35 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9688 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 08-02-2024 14:56:37 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
9687 Modyfikacja Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 08-02-2024 14:54:53 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9686 Dodanie Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej w 2024 r z 08-02-2024 14:51:35 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2