header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy Informacje Dodatek elektryczny
Dodatek elektryczny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 01 grudnia 2022 15:16, 253 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Zakładzie Obsługi Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.


Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku wniosek.pdfwniosek.odt

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:


  1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., przy czym wypłata dodatków została przewidziana najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte:

  1. gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, tzw. fotowoltaika,
  2. osoby w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
  3. gospodarstwa domowe, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
  4. gospodarstwa domowe, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku bezpośrednio w Zakładzie Obsługi Gminy. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania dodatku, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy,  wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia dodatku.


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Zakład Obsługi Gminy
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:01.12.2022 r. 14:40:00
Historia dokumentu
01-12-2022 r., 14:40:07, Danuta Orzołek
  • zmiana treści.

01-12-2022 r., 14:36:59, Danuta Orzołek, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 15:40
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości