header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy Informacje Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 02 listopada 2022 16:20, 256 odsłonUstawa z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).
Lista podmiotów wrażliwych:
    1)  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
    2)  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
    3) noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
    4) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
    5) podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
    6) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
    7) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
    8) kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
    9) podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;


    10)  podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
    11)  ochotnicze straże pożarne;
    12)  placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
    13)  rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
    14)  centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
    15)  kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
    16)  warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    17)  organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
    18)  spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.
Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.
Dodatek wyniesie 40 % różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Co należy złożyć?
    • wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
    • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
    • dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem),
    • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku,
    • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50 % średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich,
    • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
o nie korzystaniu z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (wzór oświadczenia dołączony do wniosku),
    • oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia w ramach art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50 % średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:
– osobiście w Sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Instrukcja wypełnienia wniosku, narzędzie poglądowe do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego oraz wniosek w załączeniu.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Podmioty wrażliwe, jako odbiorcy ciepła systemowego (przyłączone do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej) korzystają z rekompensat obejmujących okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:
- złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).
- gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.

    1. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustawa.pdf
    2. wniosek wniosek.pdf
    3. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klauzula_informacyjna.pdf
    4. instruktaż – jak wypełnić wniosek instruktaz_jak_wypelnic_wniosek.pdf
    5. prezentacja dla podmiotów wrażliwych prezentacja_dla_podmiotow_wrazliwych.pdf
    6. prezentacja – mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą prezentacja_mechanizm_sredniej_ceny_wytwarzania_ciepla_z_rekompensata.pdf
    7. arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego (narzędzie poglądowe) arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_narzedzie_pogladowe(1).xlsx

Historia dokumentu
02-11-2022 r., 15:34:33, Agnieszka Oparka
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W minioną niedzielę miała miejsce wyjątkowa uroczystość - setne urodziny Pani Jadwigi Dmochowskiej, mieszkanki Rzekunia. To był niezwykle radosny dzień zarówno dla Dostojnej Jubilatki, jak i jej najbliższych. Wydarzenie zapoczątkowała msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości