header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy Informacje Stypendium szkolne 2016
Stypendium szkolne 2016 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marian Grzegorczyk, Dyrektor ZOG   
wtorek, 09 sierpnia 2016 14:51, 1148 odsłon

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego: Wniosek_o_stypendium_2016.pdf, Wniosek_o_stypendium_2016.odt lub dostępny w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ: instrukcja_do_wniosku_o_stypendium.pdf

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenia:

 1. w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
 2. w przypadku pobierania emerytury lub renty – odcinek lub zaświadczenie (dochód netto) o emeryturze, rencie, rencie strukturalnej, rencie socjalnej, świadczeniu rehabilitacyjnym;
 3. w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych, zasiłków z ośrodka pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (aktualna decyzja o wysokości pobieranego świadczenia - oryginał do wglądu);
 4. w przypadku otrzymywanych alimentów - oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone kserokopią przekazu pocztowego, wyciągu bankowego, wyroku sądowego, zaświadczenia komornika itp. - oryginał do wglądu.);
 5. w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 6. w przypadku działalności gospodarczej - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d; kserokopia składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 7. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego za 2016 r. lub zaświadczenie właściwego organu gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 8. w przypadku dodatku mieszkaniowego (kserokopia decyzji – oryginał do wglądu);
 9. w przypadku osiągania innych niż wymienione dochody – dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 761 73 94 wew. 24

Sprawę prowadzi:
Grażyna Przeradzka
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, tel. 29 761 73 94 wew. 24

Zakład Obsługi Gminy czynny:
poniedziałek, środa, czwartek od 7:45 do 15:45
wtorek od 7:45 do 17:00
piątek od 7:45 do 14:30

Termin składania wniosku:

 • dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 • dla słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych od dnia 1 do 15 października danego roku akademickiego.

Termin odpowiedzi wnioskodawcy:
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Rzekuń.

Uwagi:
W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego osoba uprawniona (rodzic, uczeń) powinna niezwłoczne powiadomić organ, który przyznał stypendium.

Podstawa prawna:

Art. 90 c ust. 2 pkt 1, art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

Historia dokumentu
10-08-2016 r., 09:13:52, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

09-08-2016 r., 15:01:47, Tomasz Majewski, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: środa, 10 sierpnia 2016 09:13
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości