Stypendium szkolne 2017-2018 Drukuj
Autor (źródło): Marian Grzegorczyk, Dyrektor ZOG   
wtorek, 22 sierpnia 2017 08:57, 1119 odsłon

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - formularz (wniosek_20170822.odt, wniosek_20170822.docx, wniosek_20170822.pdf) lub dostępny w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B.
  UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ! Do instrukcji dołączono wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szk. 2017/2018 oraz uwagi dotyczące wystawiania faktur, rachunków na zakupione towary, usługi  (instrukcja_20170822.pdf).


W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne
zaświadczenia:

 1. w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
 2. w przypadku pobierania emerytury lub renty – odcinek lub zaświadczenie (dochód netto) o emeryturze, rencie, rencie strukturalnej, rencie socjalnej, świadczeniu rehabilitacyjnym;
 3. w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych, zasiłków z ośrodka pomocy społecznej  -  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (aktualna decyzja o wysokości pobieranego świadczenia - oryginał do wglądu);
 4. w przypadku otrzymywanych alimentów  - oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów (potwierdzone kserokopią  przekazu pocztowego, wyciągu bankowego, wyroku sądowego, zaświadczenia komornika itp. - oryginał do wglądu.);
 5. w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku za miesiąc  poprzedzający złożenie wniosku;
 6. w przypadku działalności gospodarczej - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d; kserokopia składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 7. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego za 2017 r. lub zaświadczenie właściwego organu gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 8. w przypadku dodatku mieszkaniowego  (kserokopia decyzji – oryginał do wglądu);
 9. w przypadku osiągania innych niż  wymienione dochody – dokumenty potwierdzające ich wysokość.

     
Opłata skarbowa:
Nie pobiera się


Inne opłaty:
Nie pobiera się


Termin składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

 • dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych; dla wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; dla uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  od dnia 1 do  15 września danego roku szkolnego,
 • dla słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych od dnia 1 do 15 października danego roku akademickiego.

Miejsce złożenia wniosku:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel.  29 761 73 94  wew. 24

Zakład Obsługi Gminy czynny:

 • poniedziałek, środa, czwartek od  7:45 do 15:45
 • wtorek od 7:45  do 17:00
 • piątek od 7:45 do 14:30   


Sprawę prowadzi:
Grażyna  Przeradzka
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B
tel. 29 761 73 94 wew. 24


Termin odpowiedzi wnioskodawcy:
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. gen. Augusta E. Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Rzekuń.

Uwagi:
W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego osoba uprawniona (rodzic, opiekun prawny, uczeń, słuchacz) powinna niezwłoczne powiadomić organ, który przyznał stypendium.

Podstawa prawna:
Art. 90 c ust. 2 pkt 1, art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Historia dokumentu
22-08-2017 r., 09:15:12, Tomasz Majewski
 • dodanie artykułu.