header image
Strona główna Z Gminy Oświadczenie z dnia 08.11.2007 Rady Gminy Rzekuń
Oświadczenie z dnia 08.11.2007 Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): www.moja-ostroleka.pl   
wtorek, 13 listopada 2007 13:38
Na podstawie art nr 21 ust 2 uchwały w sprawie Statu Gminy Rzekuń Rada Gminy Rzekuń oświadcza:
W związku z rozpowszechnianiem w ocenie Rady Gminy Rzekuń nieprawdziwych informacji w Tygodniku Ostrołęckim przez Wójta Gminy Bogusława Tyszkę, Rada Gminy Rzekuń informuje, iż w styczniu b.r. podjęła uchwałę o uchwaleniu budżetu gminy Rzekuń na 2007r. W załączeniu do niniejszej uchwały t.j. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zostały określone wydatki na budowę hal sportowych z przeznaczeniem 3 058 872 zł na budowę hali sportowej w Rzekuniu oraz 1 800 550 zł. w Ołdakach
W styczniu 2006 roku odbył się przetarg na w/w inwestycje. W wyniku przetargu zostały wyłonione dwie firmy tj. przetarg dotyczący hali w Ołdakach wygrała firma z Ostrołęki natomiast w Rzekuniu wygrała firma z Radomia. Pomimo protestów pozostałych firm uczestniczących w przetargach, gdyż nie godziły się na takie rozstrzygnięcia, wykazując jednocześnie nieprawidłowości w procedurze przetargowej, protesty zostały odrzucone przez Wójta Gminy Rzekuń. Ponadto należy wskazać, iż w dokumentacji przetargowej tj. w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia pojawiły się zapisy, mówiące, iż zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
W chwili obecnej czyli prawie dwa lata po przetargu Wójt Gminy Bogusław Tyszka zwrócił się do Rady Gminy Rzekuń z projektem uchwały o zwiększenie tych wydatków o kwotę 408 350 zł. na budowę hali w Ołdakach oraz 741 128 zł na budowę hali w Rzekuniu co daje łączną kwotę 1 149 128 zł. Nie przedstawił Radzie Gminy Rzekuń uzasadnienia do projektu uchwały tj. celu przeznaczenia zwiększonych wydatków finansowych. Podjęcie uchwały o zwiększeniu wydatków w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest nieodwracalnym zobowiązaniem Gminy do ujęcia w budżecie gminy na 2009 rok kwoty o 1 149 128 zł większej niż w planowanych dotychczas wydatkach i kwot wynikających z procedur przetargowych. W ocenie Rady Gminy Rzekuń przy tak wielkim zadłużeniu gminy zwiększanie wartości tych inwestycji jest całkowicie niezasadne. W przypadku powstania robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania Wójt Gminy zawsze może zwrócić się do Rady o zmianę w budżecie gminy i pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
Twierdzenie Wójta Bogusława Tyszki w środkach masowego przekazu, iż Rada Gminy odrzuciła dotację na budowę hal sportowych jest nieprawdziwe i w ocenie Rady jest próbą wprowadzenia w błąd społeczeństwa i wywarcia presji na radnych w celu zmuszenia Rady do zwiększenia wydatków na w/w inwestycje. Rada Gminy nigdy nie obradowała nad projektem uchwały mającym na celu odrzucenie dotacji i obradować nie mogła, gdyż takiego projektu uchwały nikt nie przedkładał. W ocenie Rady Gminy Rzekuń prezentowanie takiego poglądu przez Wójta Gminy Rzekuń jest niezrozumiałe a przedmiotowe przetargi stają się wątpliwe i mało przejrzyste.
Zaistniałego problemu należy dopatrywać się w złożonym wniosku przez Wójta Gminy o dotację do Ministerstwa Sportu w Warszawie, w którym z góry założył, iż takie zwiększenie nastąpi. Wójt składając wniosek o dotację podpisywał oświadczenie o prawdziwości danych w złożonym wniosku. Jednakże w ocenie Rady tego uczynić nie powinien a wniosek o dotację winien być złożony zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzekuń złożyła wniosek do Rady Gminy o pozostawienie wydatków na dotychczasowym poziomie a do Wójta Gminy o poprawienie złożonego wniosku zgodnie ze stanem faktycznym i określonym w budżecie gminy.
Rada Gminy Rzekuń jest całkowicie za uzyskaniem dotacji, wielokrotnie apelowała i wnioskowała do Wójta Gminy o zwiększenie działań mających na celu pozyskiwania środków zewnętrznych gdyż to może stanowić siłę napędową dla całego regionu. Jednakże należy mieć na uwadze odpowiedzialność, iż dotacja winna zostać uzyskana zgodnie z obowiązującym prawem i nie może narazić w przyszłości na jej utratę oraz generować dodatkowych nieuzasadnionych kosztów.
Rada Gminy w Rzekuniu ustosunkowując się do innych nieprawdziwych zarzutów Wójta Gminy Rzekuń Bogusława Tyszki wyjaśnia, iż nie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy ponieważ mając obowiązek wykonania inwestycji zawartych w budżecie gminy na 2006 r. tego nie uczynił. Między innymi nie wykonał wielu inwestycji drogowych, projektu na budowę hali sportowej w miejscowości Borawe i innych . Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu Wójtowi Gminy, jednakże po podjęciu uchwały o nie udzieleniu absolutorium wydała pozytywną opinię do podjętej uchwały uznając ją za zasadną i zgodną z prawem . Wójt gminy odwołał się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jednakże jego odwołanie zostało oddalone w całości. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uznała uchwałę Radę Gminy Rzekuń za zasadną i zgodną z prawem.
W kwestii dotyczącej utraty dotacji w kwocie 2mln zł jest nieprawdziwe, gdyż planowana dotacja na halę sportową w miejscowości Ołdaki wynosi około 500 tyś zł, inne dotacje na dzień dzisiejszy nie zostały przydzielone.
W związku z powyższym Rada Gminy Rzekuń wzywa wójta do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego a w szczególności informowanie w mediach społeczności Rzekunia zgodnego ze stanem faktycznym. Jednocześnie zwraca się z prośbą do mediów o weryfikowanie i sprawdzanie wypowiedzi Wójta Gminy.
Rada Gminy nie unika ponownych wyborów jednakże zauważa, że powinny one dotyczyć wszystkich stron.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości