header image
Strona główna Z Gminy Nabór wniosków LGD Zaścianek Mazowsza
Nabór wniosków LGD Zaścianek Mazowsza PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Magdalena Czarniak   
piątek, 24 stycznia 2020 09:35

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:
    • jednorazowe wydarzenia integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
    • cykliczne wydarzenia integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
  • wyposażenie istniejących miejsc służących integracji lokalnej społeczności danej miejscowości z obszaru LGD,
realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.


 I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17.02.2020 r. do dnia 02.03.2020 r. do godziny 15:00. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.
Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.


II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:
  • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
  • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru projektu grantowego;
    • formularz wniosku o powierzenie grantu;
    • formularz wniosku o rozliczenie grantu;
    • formularz umowy o powierzenie grantu;
    • formularz sprawozdania z realizacji grantu;
   • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
    • kryteria wyboru grantobiorców;
    • procedurę wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR;
    • dodatkowe warunki wsparcia.


III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 273 511,00 zł.
IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:
Zadanie grantowe zostanie wybrane do finansowania jeżeli:
    1) jest zgodne z LSR
    a. zakłada realizację celów głównych (ogólnych) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
      b. jest zgodne z PROW, w tym
    • jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja)
    • jest zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
      c. jest zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
    d. jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
    2) uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 16 pkt. 


V. Forma wsparcia:

Refundacja 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 10 000,00 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD „Zaścianek Mazowsza”: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składany w LGD wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
  1. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
   2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów oraz kryteriów wyboru grantobiorców;
    3. Dodatkowe warunki wsparcia.
    4. Formularz wniosku o powierzenie grantu;
    5. Formularz umowy o powierzenie grantu;
    6. Formularz wniosku o rozliczenie grantu;
    7. Formularz sprawozdania z realizacji grantu;
    8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
    9. Kryteria wyboru grantobiorców;
    10. Procedura wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR.

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 09:08
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości