Ogłoszenie o naborze Drukuj
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
wtorek, 07 stycznia 2020 15:23

Gmina Rzekuń zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom "Senior+" w Rzekuniu.

Placówka zlokalizowana jest w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 44, dysponuje 15 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzekuń powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior+" w Rzekuniu obejmuje w szczególności:

 • gorący posiłek
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej i usług rehabilitacyjnych
 • aktywizacja społeczna, spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym

Placówka będzie funkcjonować w dni powszednie przez 8 godzin dziennie.

Korzystanie z usług Dziennego Domu "Senior+" w Rzekuniu jest nieodpłatne.

O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które:

 • są osobami samotnymi,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Rzekuń.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07 – 411 Rzekuń.

Osoba zainteresowana składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu "Senior+" ,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • informację o stanie zdrowia wraz z opinią lekarską,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności, o ile posiada,
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 • Dokumenty, są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu oraz Dziennego Domu "Senior+" w Rzekuniu.
 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • Osoba zainteresowana zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.