header image
Strona główna Z Gminy LGD Zaścianek Mazowsza zaprasza do składania wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej
LGD Zaścianek Mazowsza zaprasza do składania wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
poniedziałek, 30 września 2019 11:21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r. poz. 664), tj.:
rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia: Innowacyjny Zaścianek.

I Termin i miejsce składania wniosków:
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 02-10-2019 r. do dnia 18-10-2019 r. do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w czasie otwarcia biura - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.
Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-mailową nie będą uwzględnione.

II Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono:
    • planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
    • formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
    • formularz wniosku o płatność;
    • formularz umowy o udzielenie wsparcia;
    • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR);
    • kryteria wyboru operacji;
    • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
    • procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

III Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 1 100 000,00 zł

IV Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:
Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:
    • jest zgodna z LSR
    1. zakłada realizację celów główny i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
    2. jest zgodna z PROW, w tym:
    • jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja albo ryczałt),
    • jest zgodna z warunkami udzielenie wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
    1. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
    2. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
    • uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 10 pkt.

V Forma wsparcia:
Refundacja do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 297671825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do Ogłoszenia (dostępne na stronie www.zascianekmazowsza.pl):
    1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
    2. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
    3. Formularz wniosku o płatność;
    4. Formularz umowy o udzielenie wsparcia;
    5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR);
    6. Kryteria Wyboru Operacji;
    7. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
    8. Procedura wyboru i oceny w ramach LSR.


Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2019 11:41
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości