header image
Strona główna Z Gminy Informacja o stanie oświaty
Informacja o stanie oświaty PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak   
poniedziałek, 09 września 2019 11:15

Szanowni Państwo,

Gmina Rzekuń, podobnie jak inne samorządy realizuje wprowadzaną w Polsce reformę systemu edukacji. Najpoważniejsze zmiany organizacyjne polegają na likwidacji gimnazjów oraz przekształceniu szkół podstawowych w placówki ośmioletnie. Zmianie ulegają także podstawy programowe, kanon lektur, organizacja egzaminów. Warto podkreślić, że reforma nie jest dziełem samorządu, nie zależy od jego dobrej czy złej woli. Samorząd Gminy Rzekuń podjął szereg działań, aby edukacja w naszej gminie była przyjazna i efektywna. W ramach funkcjonowania dobrze poinformowanego społeczeństwa pragniemy przedstawić Państwu zmiany przeprowadzone w ostatnim okresie w organizacji naszych placówek oświatowych.

Podjęliśmy działania, aby naszych uczniów i nauczycieli przeprowadzić przez ten trudny okres w sposób spokojny i bezpieczny, zarówno w okresie przejściowym, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zminimalizowanie negatywnych skutków transformacji ustroju szkolnego dla uczniów i nauczycieli zależy od zrozumienia sytuacji i dobrej współpracy wszystkich, od których losy reformy zależą: władz gminy, rodziców, dyrektorów i rad pedagogicznych szkół. Poniżej przedstawiamy działania dodatkowe, ponadstandardowe, wykraczające poza ramy reformy. Działania, które w ocenie samorządu są ważne i potrzebne dla placówek, dzieci i rodziców.

1. Pedagodzy, logopedzi, psycholog - czyli więcej specjalistów w szkołach
W szkołach, gdzie brakowało pedagogów i psychologów, uczniowie potrzebujący wsparcia mogli dotychczas liczyć jedynie na nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje lub doraźnie na specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli znajdujemy informację, że w wielu przypadkach zatrudnienie w szkołach specjalistów nie zależy od potrzeb dzieci i młodzieży, ale od sytuacji finansowej samorządu. 

Inaczej jest w placówkach oświatowych Gminy Rzekuń. Rosnące potrzeby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej znalazły swój szczęśliwy finał. Od września 2019 r. każda placówka oświatowa zatrudnia pedagoga i logopedę w wymiarze godzin proporcjonalnej do liczby uczniów, natomiast Szkoła Podstawowa w Ołdakach zyskała dodatkowo nauczyciela wspomagającego.
Pilotażowy program pomocy psychologicznej

Od września w największej placówce oświatowej w Gminie Rzekuń zatrudnienie znalazł również psycholog. Pomoc psychologiczna w okresie dorastania, skomplikowanej sytuacji rodzinnej czy uczęszczania do klasy z trudną młodzieżą jest bardzo ważna dla ucznia i rodziców. W trudnych sytuacjach zarówno uczeń, rodzic jak i nauczyciel potrzebują wsparcia, porady, pomocy. Okres szkolny i czas dorastania kształtuje człowieka na całe życie, więc chcemy zadbać, aby to był dobry czas dla naszych dzieci. Program pilotażowy określi zasadność wprowadzenia działania na terenie wszystkich szkół w przyszłości.

2. Świetlice szkolne z wydłużonym czasem pracy
Świetlica szkolna ma za zadanie zaopiekowanie się dzieckiem przed lekcjami lub po zajęciach szkolnych. Walory świetlic szkolnych cenią szczególnie rodzice pracujący. Wydłużenie czasu pracy świetlic pozwala na pozostawienie dzieci pod fachową opieką podczas pracy rodzica. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez szkoły dostosowaliśmy czas działania świetlic do sygnalizowanych potrzeb. Od września  świetlice działają w SP Rzekuń, Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec i pracują na pełen etat tj. 26 godzin tygodniowo, a w SP Borawe w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

3. Modernizacja bazy lokalowej.
Szkoły mają odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, które umożliwia realizowanie podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Aby temu sprostać ciągle dokonujemy remontów, realizujemy nowe inwestycje. W okresie przerwy letniej dokonaliśmy następujących modernizacji:
Największy remont został wykonany w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, gdzie budynek po wygaszonym gimnazjum został zaadoptowany do potrzeb uczniów najmłodszych, z klas I-III. W związku z tym zakupiono nowe krzesełka i stoliki dostosowane do potrzeb uczniów klas młodszych.

Remont obejmował także prace budowlane o charakterze modernizacyjnym. Dzięki połączeniu małych izb lekcyjnych po dawnym gimnazjum uzyskaliśmy przestronne pomieszczenia dla pierwszoklasistów oferujące w klasach przestrzeń dydaktyczną i rekreacyjną. Przebudowano i dostosowano szatnie i sanitariaty, wyremontowano korytarze. Dokonano zmiany elewacji wejścia. Adaptacja budynku zamknęła się kwotą ponad 70 tys. zł.

W SP Drwęczy uzupełniono ubytki oraz malowano ściany w 3 salach lekcyjnych, wymieniono płytki elewacyjne na frontowej części szkolnego budynku - 43 m2 -, zamontowano pochwyt przyścienny, dokonano polimeryzacji podłóg w 5 salach na łączną sumę ok.18.000 zł.
Szkoła Podstawowa w Dzbeninie zaadoptowała korytarz na potrzeby świetlicy szkolnej, która od tego roku pracuje dłużej. Ścianki aluminiowe wydzieliły również pomieszczenie stołówki szkolnej

W Laskowcu trwają prace przy układaniu kostki brukowej oraz zamontowano  czujnik gazu. Prace pochłonęły około 14 tys. zł.

W SP w Borawem pomalowano lamperie, wymieniono lampy oświetleniowe, został również ułożony podest z kostki brukowej na łączną sumę ok. 3000 zł.

4. Wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego.
Szczególne uwarunkowania miejscowości Laskowiec - drugiej pod względem wielkości w Gminie Rzekuń oraz potrzeby mieszkańców skłoniły samorząd do wydłużenia czasu pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej. Od 1 września funkcjonują tu dwa oddziały przedszkolne czynne od godz. 7.30 do godz. 16.30 i zaspokoją potrzeby rodziców pracujących poza miejscem zamieszkania i powracających do swoich domów po godzinie 16.00. Dzieci w oddziałach będą pod opieką fachowego personelu, który zadba o wyżywienie i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Dzienniki elektroniczne
W tym roku szkolnym zamierzamy skończyć proces cyfryzacji, a wszystkie szkoły w Gminie Rzekuń będą posiadały dzienniki elektroniczne.
Dziennik lekcyjny to narzędzie, z którym w szkole każdy miał, bądź wciąż ma do czynienia. Przemiany techniczne dnia codziennego umożliwiają wdrożenie takiego systemu do szkół, co unowocześni i dokładnie skontroluje proces dydaktyczny.     Warto zaznaczyć, że dokumentowanie procesu dydaktycznego w formie elektronicznej w dobie powszechnej cyfryzacji życia publicznego, niesie za sobą same korzyści nie tylko dla kadry dydaktycznej, ale również dla rodziców i dzieci uczących się w danej placówce oświatowej. Jednocześnie jest wynikiem oczekiwań w dążeniu do stałego rozwoju placówki i czerpania z udogodnień, jakie niesie za sobą szeroko rozumiana informatyzacja procesu dydaktycznego. 

6. Pierwsza w Gminie pracownia językowa
Już w niedalekiej przyszłości Szkoła Podstawowa w Rzekuniu wzbogaci się o niezwykle nowoczesną i wydajną dydaktycznie pracownię językową, a to za sprawą dotacji w wysokości 49 000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przy 30% wkładzie własnym samorządu. Do końca roku kalendarzowego uczniowie będą mogli uczyć się w pracowni językowej. To pozwoli na poprawę warunków nauczania języków w placówce oświatowej oraz daje możliwości utworzenia w przyszłości klasy językowej.

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2019 14:40
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości