LGD "Zaścianek Mazowsza" ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej Drukuj
Autor (źródło): Anna Tyszka   
czwartek, 27 czerwca 2019 09:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłasza nabór wniosków na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                    

                                                OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ″Zaścianek Mazowsza″ informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i poz. 1625) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 664), tj.:
rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: Zasoby a Przedsiębiorczość.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 roku do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w czasie otwarcia biura - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono:
- planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
- formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
- formularz wniosku o płatność;
- formularz umowy o udzielenie wsparcia;
- Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR);
- kryteria wyboru operacji;
- wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
- procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 300 000,00 zł.
IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:
Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:
1) jest zgodna z LSR
a. zakłada realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
b. jest zgodna z PROW, w tym
- jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja albo ryczałt),
- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
c. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
d. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2) Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 11 pkt.

V. Forma wsparcia:
Premia 100 000,00 wg kodów PKD określonych w LSR.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane do LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Poprawiony: czwartek, 27 czerwca 2019 10:04