Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w ramach wymiany pokryć dachowych". Zadanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zapytanie_ofertowe_2024.pdf
Formularz_ofertowy.pdf

Fpz.271.2.32.2024
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
„Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń
w ramach wymiany pokryć dachowych"
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa
Siedziba.____....
Adres do korespondencji _
Nr telefonu/faks.
osoba upowažniona do kontaktu
Adres e-mail
nr NIP..
nr REGON.
nr rachunku bankowego
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Rzekuń
07_411 Rzekuń
ul. Kościuszki 33
telefony: 29 643 2000
fax: 29 643-20-93 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w ramach wymiany pokryć
dachowych "
2 Oferuję wykonanie w/w zadania za cenę:
cena netto
(słownie:
podatek VAT
(słownie:
cena brutto__
(słownie:
. zł

W tym:
Cena jednostkowa ryczałtowa za odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg
wyrobów zawierających azbest:
cena netto
(słownie:
podatek VAT
(słownie:
cena brutto__
(słownie:
. zł
3
Oświadczamy, Ze dokonaliśmy wizji w terenie obejmującą wszystkie nieruchomości
w celu określenia wartości zamówienia i zapoznania się obiektami, z których naležy
usunąć azbest oraz nieruchomościami z których naležy zebrać azbest, a takže
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, Ze "konamy zamówienie w terminie do 30.09.2024 r.
(data)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy


Projekt_umowy.pdf
UMOWA 59/2024
Nr FPZ.272.2.59.2024
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ....................06.2024 r. w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowry „Zamawiającym" reprezentowaną
przez:
Bartosza Podolaka — Wójta Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Moniki Teresy Michalskiej — Skarbnika Gminy Rzekuń,
NIP „
., REGON „
......zwany w treści umowy „Wykonawcą
reprezentowanym przez:
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu
gminy Rzekuń w ramach wymiany pokryć dachowych" znak FPZ.271.2.32.2024 została zawarta
umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest, z terenu Gminy Rzekuń w roku 2024, w ramach którego Wykonawca
realizować będzie na zlecenie Gminy Rzekuń:
a) odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych
wnłrobÓw zawierających azbest, już uprzednio zdemontowanych i zalegających na terenie posesji
objętych programem usuwania azbestu, wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie
wniosków składanych przez właścicieli posesji.
2. Prace związane z usuwaniem vo,'robów zawierających azbest, winny być wn,'konywane zgodnie
z zasadami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wnłrobÓw zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wnłrobÓw zawierających azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wnłrobÓw (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824),
w szczególności zaś w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestowych do Środowiska
i minimalizujący pylenie poprzez:
1) nawilżenie wodą zdemontowanych materiałów azbestowych i utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym przez cały okres realizacji robót;
2) stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wnŕposażonych w miejscowe odsysacze
powietrza z filtrem;
3) '."konwuanie robót z zachowaniem zasad BHP;

4) monitorowanie na bieżąco stanu powietrza w celu uniknięcia przekroczeń najwyższych
dopuszczalnych stężeń pyłu;
5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wnłrobÓw w sposób uniemożliwiający
ich pylenie i dostęp osób trzecich.
3. Wywóz wytworzonych w vo,'niku realizacji umown,' odpadów zawierających azbest winien
następować na składowisko odpadów niebezpiecznych, celem unieszkodliwienia.
4. W celu prawicHowego rozliczenia usługi, odpady zawierające azbest przeznaczone do wnŕwozu na
składowisko, o którym mowa w pkt. 1, będą ważone kontrolnie na terenie posesji, z której
pochodzą. W tym celu Wykonawca winien posiadać odpowiedni atestowany sprzęt służący do
ważenia odpadów w terenie. Pomiar wagi odnotowywany będzie w karcie przekazania odpadu
podpisany przez właściciela posesji. Pomiar ten weryfikowany będzie z pomiarem wagi wpisanym
do karty przekazania odpadu przeprowadzonym na składowisku odpadów niebezpiecznych. Karty
stanowić będą, podstawę do dokumentu rozliczeniowego. Brak jakiejkolwiek karty przekazania
odpadów będzie podstawą do odmowa,' zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 5 niniejszej
umowy.
5. Łączna waga odpadów odebranych z terenu Gminy Rzekuń powinna zgadzać się z wagą odpadów
przekazanych na składowisko odpadów.
6. Zakres przedmiotu umowry nie podlega zmianie z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności, które
w momencie zawarcia niniejszej umowy nie są znane Stronom i których nie można było wcześniej
przewidzieć, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót wskazanych
w harmonogramie.
7. Ilość wnłrobÓw zawierających azbest może ulec zmianie, gdyż zakres robót został dokonany na
podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć v."jroby zawierające
azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkov.ny•.
8. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i zezwolenia do
'."konywania prac stanowiących przedmiot umown,' oraz, że gwarantuje stałość stawki wskazanej
w ofercie do czasu zakończenia zadania.
Termin
Realizacja niniejszego zamówienia obejmować będzie okres od dnia podpisania niniejszej umowry,
aż do zakończenia realizacji usług wskazanych w 51 ust. 1 lit. a niniejszej umown,', lecz nie później niż
do dnia 30.09.2024 r.
Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach umown,' zostaną wykonane wszystkie czynności odbioru wyrobów zawierających
azbest do ich unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonej

w niniejszej ustawie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia
własności prywatnej i osób prawnych spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym
związanym z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu odbioru odpadów zawierającw:h azbest
z mieszkańcami wskazanymi w 4 pkt 3 i przecRożenia Zamawiającemu harmonogramu pracy do
5 dni przed przystąpieniem do robót.
4. Wyroby zawierające azbest przekazane na składowisko odpadów będą pochodzić tylko z terenu
Gminy Rzekuń.
5. Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas vrykonywania na różnym etapie, czytelnych
dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania. Dokumentacja
fotograficzna zostanie przekazana Zamawiającemu na płycie CD wraz z fakturą wskazaną
w S 5 pkt 7.
6. Z czynności odbioru sporządzany będzie każdorazowo pisemny protokół odbioru, pomiędzy
właścicielem nieruchomości (jej użytkownikiem wieczystym lub zarządcą), a Wykonawcą,
zawierający:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
adres nieruchomości oraz numer działki ewidencyjnej z której usunięto azbest,
rodzaje zabudowy, z których zdjęte były wyroby zawierające azbest,
datę podpisania protokołu,
czytelne imię i nazwisko właściciela nieruchomości (użytkownika, zarządcy itp.),
podpis właściciela nieruchomości, jej użytkownika lub zarządcy (lub podpis osoby
upoważnionej wraz z załączonym upoważnieniem),
pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba prawna
lub wspólnota mieszkaniowa,
wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w Mg, w rozbiciu na każdą zabudowę,
podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę
ze wskazaniem pełnionej funkcji,
pieczęć firmową '."konawcy,
10) oświadczenie wykonawcy o prawicHowoŚci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia
2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem karty przekazania
odebranych odpadów zawierających azbest przekazanych na składowisko odpadów.
8. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawicRowym
'."konaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwnŕch
przepisów technicznych i sanitarnych.
9. Po wykonaniu zadania Wykonawca przecHoży sprawozdanie zawierające:


Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielenia
zamówień publicznych
Rozeznanie cenowe zamówienia
1. W celu udzielenia zamówienia „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń".
2. W dniu 5.06.2024 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców
poprzez rozmowę telefoniczną/rozesfanie/dostarczenie osobiste oraz zamieszczenie na stronie
internetowej BIP Urzędu formularza zapytania ofertowego.
3. W terminie do dnia 12.06.2023 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa Wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto
Cena brutto
68 123,01 zł
58 374,77 zł
52 181,77 zł
59 177,56 zł
52 755,19 zł
55 392,95 zł
48 970,58 zł
Uwagi
Logistyka Odpadów
1. — Realizacje
Sp. z o.o.
REVOL sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z O.O.
ŚRODOWISKO
I INNOVACJE
Sp. z o.o.
DELTA
Tomasz Wejman
HUBER
Wieczorek Hubert
ECO-TEC
Maciej Mączyński
ul. Szklana 20
43-300 Bielsko-Biała
ul. Świętej Teresy
106/10
91-341 Łódź
ul. Polowa 19
18-300 zambrów
ul. złota 59
00-120 Warszawa
tel. 41 260 50 50
ul. Kurowska 118
24-130 Końskowola
ul. Powiśle 29
24-00
puławska
Góra
ul. Twarda 44/19
00-831 Warszawa
63 076,86 z'
54 050,71 zł
48 316,045 zł
54 794,04 zł
48 847,40 zł
51 289,77 zł
45 343,13 zł
4. Wybrano wykonawcę ECO-TECMaciej Mączyński, ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa.
5. Uzasadnienie wNboru oferty najkorzystniejszej
Firma Wykonawcy — ECO-TECMaciej Mączyński — spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść
oferty spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym znak FPZ.271.2.32.2024 z dnia
jest najkorzystniejsza
04.06.2024 r.
- najniższa cena brutto.
(podpis praco ni
CQ 284.
merytorycznego)
przyjęte kryterium
w oparciu
mą," Bartosz Podolak
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Maciej Gumowski
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 05-06-24 14:50
 • Czas udostępnienia: 05-06-24 14:50

Historia zmian

12393 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w ramach wymiany pokryć dachowych". z 14-06-2024 10:50:27 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12364 Dodanie Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w ramach wymiany pokryć dachowych". z 05-06-2024 15:00:25 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2