Zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego do zadania pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rzekuń”

Treść zapytania:

zapytanie_ofertowe.pdf

nasza gmina
FPZ.271.2.7.2024
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 12.02.2024r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złoženia ofert na zakup i dostawę zje2dżalni dmuchanych, zestawu nagłośnienio-
Wego oraz agregatu prądotwórczego do zadania pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności
w miejscowości Rzekuń"
l. Opis przedmiotu zamówienia w 3 częściach:
Część I - przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zjeżdżalni dmuchanych do miejsco-
wości Rzekuń
Część II - przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowego do miej-
scowoŚci Rzekuń
Część III - przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do miej-
scowości Rzekuń
2. Opis Przedmiotu zamówienia
Część l:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do msc. Rzekuń dmuchanvch
zjeżdżalni wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w załączniku nr la (formularz ofertowy).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Część II:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do msc. Rzekuń zestawu
naqłošnienioweqo wyszczególnionego co do rodzaju i ilości w załączniku nr lb (formularz
ofertowy).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Część III:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do msc. Rzekuń aaregatu prądo-
co do rodzaju i ilości w załączniku nr Ic (formularz ofer-
łowy).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania Oferto-
wego.
3. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w niniejszym postępo-
waniu_ Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zama-
wiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części
2. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej (PLN)
adres • ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon, 29761 1301
29 647 20 77
faks: 296432093
strona internetowa :
e-mail:
rzek _ pl

3 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowie-
niami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
4. Klauzura informacyjna w związku z RODO.
Poniżej przedstawiamy treść proponowanej klauzuli obowiązku informacyjnego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
l) Administratorem danych osobovw,'ch Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą opro-
gramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalenda-
rzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe
5 Termin realizacji zamówienia: 15.03.2024 r.
6. Gwarancja na sprzęt w zależności od danego asortymentu podana w załączniku nr 2 — opis
przedmiotu zamówienia
7. Sposób przygotowania Oferty
1 . Ofertę naležy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru sta-
nowiącego Załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Do ofert należy załączyć opis oraz zdjęcie poglądowe danego sprzętu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy — uprawnienie to powinno wynikać z odpowiednich dokumentów. W
przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
Strona 214

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Do 19.02.?Q24 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „ Miejsce integracji i lokalnej
aktywności w miejscowości Rzekuń".
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: „ Miejsce integracji
i lokalnej aktywności w miejscowości Rzekuń".
9. Termin otwarcia Oferty 19.02.2024 r. godz. 10:15.
10. Warunki płatności:
Płatność po protokolarnym odbiorze sprzętu w terminie 30 dni roboczych, od dostarczenia
Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia faktury będzie
podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo -odbiorczy.
11. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najni2sza cenę za dany
asortyment.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: - cena oferty brutto dla
danego asortymentu z formularza ofertowego ( poz. 1-3) — waga 100%.
UWAGA' ceny podane w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku, czyli z dokładnością do jednego.
3. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia WOkonawca przedstawi na formularzu ofertowym
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w formularzu
ofertowym muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
4. Ceny brutto wskazane w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie
najniższą cenę ofertową dla danego asortymentu
12. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty, odwołania lub
zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do
rezygnacji z prowadzenia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty i
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty
w odniesieniu do danego asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Termin związania ofertą — 30 dni od dnia złożenia oferty.
Strona 314

Załączniki:

zalacznik_1a_1b_1c.pdf

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
ZAŁĄCZNIK NR ła DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERu
OFERTA część I
na zakup i dostawę dmuchanych zjeżdżalni do miejscowości Rzekuń
I.DANE WYKONAWCY:
[nazwa Wykonawcy]
[siedziba Wykonawcy]
Numer telefonu..
e-mail....
REGON.
II.CENA:
NIP.
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na na zakup i dostawę dmuchanych zjeżdżalni
Lp.
Kol. 1
Przedmiot zamówienia
KOI.2
Dmuchaniec ze zje2d2alnią
Ilość sztuk
Kol. 3
1 sztuki
Cena
jednostkowa
brutto w PLN
KOI .4
PLN
Vat w %
Kol. 5
23 %
Cena oferty brutto
w PLN
(kol.3 x kol. 4)
KOI.6
PLN
Zdjęcie poglądowe
Kol.7

PLN
2.
1 sztuka
Podwójna dmuchana zjeżdżalnia
23%
PLN
III. OŚWIADCZENIA:
Oświadczamy, że:
oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania,
— w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia,
— zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,
- wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i Obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest
kompletna,
- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami do zapytania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,.
IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:
imię i nazwisko .
numer telefonu
adres e-mail
'pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
ZAŁĄCZNIK NR lb DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY
OFERTA część II
na zakup i dostawę zestawu nagłośnieniowego do miejscowości Rzekuń
I.DANE WYKONAWCY:
[nazwa Wykonawcy]
[siedziba Wykonawcy]
Numer telefonu..
e-mail.
REGON..
II.CENA:
. NIP.
Nawłązując do zaproszenia do składania ofert na na zakup i dostawę zestawu nagłośnieniowego
Lp.
KOI. 1
2.
Przedmiot zamówienia
Kol.2
Dwudrożny monitor sceniczny
Pokrowiec ochronny na
monitor odsłuchowy
Ilość sztuk
KOI.3
6 sztuki
6 sztuka
Cena
jednostkowa
brutto w PLN
KOI .4
PLN
PLN
Vat w %
Kol.5
23 %
23%
Cena oferty brutto
w PLN
(kol.3 x kol. 4)
Koł.6
PLN
PLN
Zdjęcie poglądowe
KOI.7

zalacznik_2.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
„Miejsce integracji i lokalnei aktywności w miejscowości Rzekuń”
2
5
6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. l, II, III
Nazwa artykułu
muchaniec ze zjeżdżalnią - spełniający normę bezpieczeństwa PN-EN 14960
nadmuchiwanego sprzętu do zabawy. Z wyposażeniem: dmuchawa,
krowiec ochronny, kotwy i lina, atest, darmowe szkolenie
ymiar: (dł. x szer. x 8 m x 8 m x 4.8 m
o spakowaniu: (wys. x śr.) +/- 1,8 m x I m
teriał: nowej generacji p VC
uchawa: 2x 2400 W
aga: ł/- 250 kg
ancja: 24 miesiące
odwójna dmuchana zjeżdżalnia - spełniający normę bezpieczeństwa PN-EN
14960 dla nadmuchiwanego sprzętu do zabawy. Z wyposażeniem: dmuchawa,
krowiec ochronny, kotwy i lina, atest, darmowe szkolenie
ymiar: (dł. x szer. x wys.) 7 m x 4 m x 6 m
o spakowaniu: (wys. x Śr.) +/- 1,6 m x m
nowej generacji PVC
muchawa I x 2400 W
aga +/- 200 kg
ancja: 24 miesiące
oaksjalny, dwudrożny monitor sceniczny z 12-calowym głośnikiem, z DSP i
logią ULTRANET. Moc: 1100 W - Turbosund lub równoważny.
okrowce ochronne na monitory odsłuchowe/ system nagłośnieniowy.
ykonane z twardej Cordury o wyjątkowej odporności na przetarcia i zalanie.
tyw mikrofonowy
Statyw do mikrofonu - typ "żuraw", ramię poziome 70 crn, zakończone gwintem
,8”, składana podstawa. Wykonanie standard:
rury cienkościenne stalowe precyzyjne
lakier proszkowy czarny półmatowy
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego
pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
atyw mikrofonowy
tatyw do mikrofonu - typ "żuraw”, rarnię poziome 70 cm, zakończone gwintem
,8", składana podstawa. Wykonanie standard:
rury cienkościenne stalowe precyzyjne
lakier proszkowy czarny półmatowy
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego
ilość sztuk
I szt.
1 szt.
6 szt.
6 szt.
8 szt.
6 szt.

Załącznik nr 2 do ofertowego,
8
pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
bel mikrofonowy — wykonany z wysokiej jakości przewodu mikrofonowego,
osažony w profesjonalne złącza o długości 5m każdy.
okrowiec na statywy mikrofonowe — profesjonalny pokrowiec na 6 stojaków
'krofonowych. W tym kółka do łatwego i wygodnego transportu. Materiał
• erzchni wykonany z wyjątkowo wytrzymałej tkaniny nylonowej 1680D.
szystkie szwy szyte ręcznie w wysokiej jakości wykonaniu. Wyściełane
chwyty i solidny zamek błyskawiczny.
okrowiec na system nagłośnieniowy - Pokrowce ochronne na monitory
howe, system nagłośnieniowy. Wykonane z twardej Cordury o wyjątkowej
pomości na przetarcia i zalanie.
gat prądotwórczy spalinowy, dwucylindrowy, czterosuwowy silnik
ojemnOŚci skokowej min. 713 cm3. Pojemność zbiornika paliwa min. 40 1
ojemność zbiornika oleju min. 1.6 1. Agregat chłodzony powietrzem. Działani
gatu kontrolowane przez stabilizację napięcia AVR i zabezpieczenie prze
ążenłem.
oc silnika [kW]: min. 12
oc ciągła min. 11000
iczba faz: Trójfazowy
50 szt.
3 szt.
4 szt.
1 szt.
10
prądnicy: Synchroniczna
odzaj paliwa: Benzyna
ozruch: Elektryczny
zas pracy na zbiorniku [h]: min. 8
aga [kg]: 184
zujnik oleju: TAK
ojemność silnika [cm3]: min. 713
ancja: 12 miesięcy

Pytania i odpowiedzi:

pytania_i_odpowiedzi.pdf

nasza gmina
URZĄD GIWNY W RZEKUNIU
Rzekuń 15.022024
Do Oferentów
Zamawiający — Gmina Rzekuń udziela dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania
do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę
zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwór-
czego do zadania pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości
Rzekuń”
Pytanie nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia:
punkt 5 i 6 identyczny opis statywów?
Odpowiedź Zamawiającego
Do pkt 5. Jest to statyw mikrofonowy wysoki - zakres wysokości 100-230 cm
Do pkt 6. Jest to statyw mikrofonowy niski - zakres wysokości 65-155 cm
Pytanie nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia:
punkt 7 co oznacza wysoka jakość kabla i profesjonalność złącz - bardzo ogólnie
napłsane
Odpowiedź Zamawiającego:
Kabel mikrofonowy z wysokiej jakości przewodu mikrofonowego, wyposažony w pro-
fesjonalne złącza oznacza, Ze nie može być to produkt niskiej jakości tylko produkty
uznanych na rynku audio producentów
Pytanie nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia:
punkt 9 na co mają być te pokrowce? Na monitory pokrowce są juž w punkcie 4
Odpowiedź Zamawiającego:
W punkcie 4 pokrowce ochronne na monitory odsłuchowe to pokrowce na monitory
sceniczne z punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia.
W punkcie 9 pokrowce ochronne na system nagłośnieniowy to pokrowce na sprzęt
nagłośnieniowy będący juž w posiadaniu Zamawiającego:
2 pokrowce na moduł subbasowy NAW MBR 115
2 pokrywce na moduł NAW VSC12f

 

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 12-02-24 14:46
 • Czas udostępnienia: 12-02-24 14:46

Historia zmian

9729 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 15-02-2024 10:14:07 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9728 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 15-02-2024 10:13:45 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9727 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 15-02-2024 10:13:24 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9725 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 14-02-2024 10:02:49 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9721 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 13-02-2024 13:17:23 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9718 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 12-02-2024 14:57:10 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9717 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 12-02-2024 14:56:10 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9716 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 12-02-2024 14:56:01 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9715 Modyfikacja Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 12-02-2024 14:55:15 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
9714 Dodanie Zakup i dostawa: zjeżdżalni dmuchanych, zestawu nagłośnieniowego oraz agregatu prądotwórczego z 12-02-2024 14:54:32 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2