Podolak Bartosz Podolak_Bartosz.pdf

2020
Wójta,
( miejscowość )
Uwaga :
IADCZENIE MAJ O
.......29 kwietnia 2020.....
GNLINY w RZEKUNIU
-04- 2 g
VI.” 148640/2020 N
Data : 2020-05-05
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
1.
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie olHĐwiązana jest określić przynależność
3.
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W cąści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
6.
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany . .Bartosz Podolak..
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony 13.04.1986 r. .........w...... . Ostrołęce....
. Wójt Gminy Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuniu
( miejsce Stanowisko lub funkcja )
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchcxizące w skład
malż2ńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...
...nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej •
- papiery wartościowe: . akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej
. .. ...na kwotę. .... ok ...4500 zł...

11.
2.
4.
Dom 0 270m2, owartości ok...
„ 250 ff)Ozł.
tytuł prawny:. własność Rep. A /636/2010 .
Mieszkanie o powierzchni.... .. 68 m2, o wartości..
. 170000zł.
tytuł prawny:...współwłasność Rep. A 236/2013
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:.
o wartości: ... nie dotyczy
. nie dotyczy
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .... ..... .....
. powierzchnia:.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
..... niedotyczy.
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- O, 1256 ha — działka budowlana..
- 0,1080 ha — działka budowlana .
- 2,72 ha działka rolno — lśna
- 0,1350 ha działka budowlana
o wartości: 40 000 zł - 30 000 zł, - 25 ()OO zł, - 40 000 zł
tytuł prawny:własność Rep. A 1636/2010, wsłńłwłasność Rep. A 10276/2015,
współwłasność Rep. A 53/2016, współwłasność Rep. 3866/2017
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
. nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:. ...nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
. nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......nie dotyczy.. .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. nie dotyczy .
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynal•nego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które zbyciu w drodze przetargu — naležy podać opis mienia i
datę nabycia, od
. nie dotyczy .

VI.
2.
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności nie dotyczy
- osobiście. nie dotyczy .
- wspólnie z innymi osobami. nie dotyczy..
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
niedotyczy .
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności .
niedotyczy....
- osobiście... niedotyczy .
- wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. .
niedotyczy
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ):... . nie dotyczy .
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):..
nie dotyczy .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy .. „ nre dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
niedotyczy .
W spółdzielniach:
. nie dotyczy .
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.
nie dotyczy .
- jestem członkiem rady nadzorczej' ( od kiedy nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiăly nie dotyczy . .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
. nie dotyczy
W fundacj ach prowadzących działalność
nie dotyczy .
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadznrc•zg ( od kiedy nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kidy nie dotyczy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... . .
. nie dotyczy


Wójt Gminy

Żebrowski Krzysztof Zebrowski_Krzysztof.pdf
Sekretarz Gminy

Michalska Monika Teresa Michalska_Monika_Teresa.pdf
Skarbnik Gminy

Borkowska - Sawicka Ewa Borkowska_Sawicka_Ewa.pdf

30.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
URZ.Ąn w RZEKUNIU
dnia
-CIŹ- 3 0
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednos orga zacyjiiîj¯
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej administracyjne w imieniu wójta'
dnia
(micj scowość)
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wyFłnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W czĘŚei A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
3em4-aĐWZ4
Ja, podpisany(a), .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) Q?
('niwce ntrudnieŔ stanowisko lub funkcja)
się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 199() r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wsłńlności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne w walucie polskiej :
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej •
.UÔqg_4.
papiery wartościowe:
. na kwotę
.......ZK4..

2
11.
m , 0 wartości: .
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o o prawny:
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodz_aj zabudowy: .
tytuł prawny: ...........T.?...........
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
4.4veŕ..4Q4?Q... .e/ądŽ Q..
o wartości:
tytuł prawny: .
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcj e w spółkach handlowych — nal podać licztĘ i emitenta akcj i:
akcje te stanowią pakiet większy niž 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Od kogo:
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy pcxlać form prawną i przdmiot działalności):
osobiście .
innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przych i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście ........KYK........... .
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarh) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1, W spółkach handlowych (nazwa, srńłki): .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): „...zz"":
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...KV
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ...„K"...
jestem członkiem rady nadmrczej (Od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od ki"'):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
x.
Zobowiązania pieniene 0 wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
kości):


p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Cichocka Małgorzata Cichocka_Malgorzata.pdf
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
Ój
by
-02- 25
Uwaga:
OSWIAW"ZENIE MAJĄTKOWE
, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
rządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Dzbenin, dnia 25.02.2020r.
(miejscowość)
Osoba składająca oświadczenie ăwiąmnajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wpelnicnia
każxiej z rubryk.
. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku mstosowania, należy wpisać:
„NIE DOTYCZY'.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąnń do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czgŚci B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSC A
Ja, niżej Małgorzata Cichocka z d. Romanik....
urodzony(a) 10.08.1966r....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodcnve)
w Czerwinie..........
dyłektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące tiłnkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, 1584
z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. pon 446
z zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pienięzne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
5311 zł....
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
Nie
papiery wartościowe:

11.
3.
Nie dotyczy.........
„ na kwotę
Dom 0 powierzchni: 180 m',
o wartości: 250000zł tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie o powierzchni: 2
0 wartości: tytuł prawny:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gosłx'darstwa:
powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tyłu/ prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości: .
Inne nieruchomości:
mvierzchnia: nr2034/20ar(A-6423/94);
o wartości: 100
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy.........„.......................
akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dmdze przetargu — należy
IN:'dać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
Nie dotyczy...
osobiście
wspólnie z innymi osobami

2.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Fłnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:):
osobiście .
wsvńlnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
2.
3.
W wîłkach handlowych (nazwa, siedziba wilki): nie dotyczy..
jestem członkiem zarządu kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółdzielniach: nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiăly): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy.
jestem członkiem zarządu (cxl kiedy):
jestem członkiem rady nadzorc7Â (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
lw,'0t uzyskiwanych z każdego tytułu:
94 332,04 (bmtto) -z tytułu wynagrod7enia za pracę...
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Suzuki SX4 S-CROSS


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Ciunowicz Maria Ciunowicz_Maria.pdf
08.04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
w RZEKUNIU
dnia 0 7
Pcapis
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 07 kwiecień $020 r.
(mi cjscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
3.
majątkowy:h, dochodów i do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
6.
adresu zamieszkania składającego oświadcmnie oraz miejsca niełuchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niż' podpisany(a), MARIA CIUNOWICZ/ WIŚNIEWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzmy(a) 14 LIPCA 1963 R. w OSTROŁĘCE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU, UL. KOLONIA 1 B
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
(mi€sce mtrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadgenia
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grninnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
506), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, Ze —dam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
1.
Zasoby pienięžne:
środki p ienięžne zgromadzone w walucie polskiej: NIE P OSIADAM
środki pieniężne zgromadmne w walucie obcej : N TE POSIADAM
papiery wartościowe: NIE POSIADAM na kwotę .
1. owartości: 300 ooo,00ZX tytułprawny•. WŁASNOŚĆ/ AKt
NOTARIALNY NR A-7279/87 Z DNIA 26.X.1987 R.
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE MA m2, owartości: tytuł prawny:

3. rolne: NIE POSIADAM
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości :
NIE POSIADAM
o wartości:
tytuł prawny:
111.
Posiadam udziały w sŔłkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE POSIADAM
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE POSIADAM
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jălnostek samorządu terytorialnego, ich związków lub
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
. Prowadzę działalność gosłX)darcą2 (należy podać formę prawną i przxxirniot działalności):
NIE DOTYCZY
osobiście
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
2.
działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności:): NIE DOTYCZY
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, spółki): NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (CXI kiăly):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od ki$):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy) •
jestem członkiem rady nadzorcza3 (Od kidy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność NIE DOTYCZY
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 79834,46 ZŁ
2.DOCHÓD Z UMOWY - ZLECENIA -2800,00 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości łmvyžej 10.000 złotych (w przypadku IX)jazdów
należy markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzxniem, w jakiej
wysokości):
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 450980,74 zł stan na dzień 31.12.2019 r.
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 21929,90 zł stan na dzień 31.12.2019 r.
SKOK STEFCZYKA pozyczka- zł stan na dzień 31.12.2019 r.
CREDIT AGRICOLE pożyczka -47612,07 zł stan na dzień 31.12.2019 r.


Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Dawid Krzysztof Dawid_Krzysztof.pdf
04.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
organizacyjnej gminy,
dnia -0/1- 6
kierownika jednostki
Uwaga :
BIAŁOBIEL, dnia 16.04.2020 r.
(miejscowość)
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania
, należy wpisać „nie dotygg".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
do
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany (a)
KRZYSZTOF DAWID
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a)
29 maja 1966 r. w Ostrołęce
SZKOŁA PODSTAWOWA im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM
DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia , stancpwisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 20.000,00 zł (dwadzieścia tys. zł.)
współwłasność z małżonką.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
. „ na kwotę :
- papiery wartoŚciowe : nie dotyczy
na kwotę : —
11.
l. Dom o powierzchni : 192,2m 2, o wartości 355.000,00 zł. (trzysta pięćdziesiąt pięć tys. zł.)
tytuł prawny : własność, współwłasność z małżonką, pozwolenie na użytkowanie
PINB 735310/140/08
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy m , 0 wartości
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa :
powierzchnia : .
o wartości :
rodzaj zabudowy :
tytuł prawny :
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : działka o pow 0,1224 ha (wraz z wybudowanym domem), współwłasność z
małżonką
o wartości : wartość z aktu notarialnego 9.000,00 zł. (dziewięć tys. zł.)
tytuł prawny : własność. Akt notarialny Reparatorium A nr 6824/2005

111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce :
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Nabyłem (arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) Od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
datę nabycia, od kogo:
VI.
2.
nie dotyczy
Prowadzę działalność gospodarczą
działalności):
nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami —
(należy podać formę prawną i przedmiot
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości :
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) :
nie dotyczy
- osobiście


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Dąbrowska Danuta Dabrowska_Danuta.pdf
URZĄD
w PŁYNEĘŁO
30 04 . CORO r
dnia
-0+29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO
PGdpis
wÓitaŕzastępcyM'Ójta.ekretarza-gminyș-skarbnika-gminy, kierownika jednostki oŕganizacyjnej gminy,
gnu nną-osobą-pF-awną
-oraz-osoby-wydają cej-decyzjeadministracyjne.vim ieni u-wÓjtRl
Qekeq....,dnia 8.,
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie OlM)wiązanajestdozgcxlnego z prawdą, starannego i zupełnego "pełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a), .
urodzony(a)
CZĘŚĆ A
aru4ę..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek Odrębny:
Zasoby pienięžne:
środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej :
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
papiery wartościowe:
. na kwotę

11.
Dom 0 kmvierzchni: .d..QQ
:33Rft'3
m2, o wartości:
Mieszkanie o powierzchni:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
. tytuł prawny:
powierzchnia: . h C
zł42..
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego ,tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchofnoścł:
powierzchnia:
owartości:
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczlĘ i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (Flam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam akcje w spółkach handlowych — nale$' pod liczbę i emitenta akcji:
.........41.......UQ
akcje te stanowią pakiet większy niž 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabyłem(am) (nabył mój małžonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub zv,'iązku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy pcxiać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gow)darczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście .
wspólnie z innymi osobami

2.
3.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółdzielniach: .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadznrczej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
......................:uei....
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Składniki mienia ruchomego o wartości pow•yżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
"sokošci):


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Gocłowska Grażyna Goclowska_Grazyna.pdf
MINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
...dnia ...22 kwietnia 2020.... chia 2ff20 2 8
...Rzekuń....
( miejscowość )
Uwaga :
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
- papiery wartościowe: . .......nie dotyczy..............„..
Podpis
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dgțygzy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświaduenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B za' informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego Ó'iadczenie oraz miejsca
IH'lożenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany .Gražyna Gocłowska (Czamarecka).. .
( imiona i nazwiska maz nazwisko rodowe )
urodzony 28.07.1978r...... w... Ostrowi Mazowieckiej
. ...Złobek Samorządowy w Rzekuniu....
.........p. o. Dyrektor...
( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
- środki pienięžne zgromadzone w walucie tyś...(małžeńska wspólnota
majątkowa ..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy...
. ...na kwotę'...

11.
2.
3.
4.
111.
Dom o . 110 rn2, o wartości..
.....130000...
tytuł prawny:.. .malżeńska wspólnota majątkowa............. . .
Mieszkanie o nie dotyczy , o wartości.. .
tytuł prawny:...
rolne:
...tyś....
rodzaj gospodarstwa:.. .rolne, ha, o tyś....
rodzaj zabudowy: .gospodarcze.................
tytuł prawny:... 10,78 ha (współwłasność), 2,83 (własność)...... .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- działka budowlano — usługowa 1451
o wartości: ...20000... tyś... .....
tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa Rep. A nr 7388/2012
Posiadam udziały w słńlkach handlowych — należy liczbę i remitenta udziałów:...
. ...nie
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:... ..nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:.. .nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia, od kogo:......nie dotyczy..

. ProwadzĘ działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności
- osobiście...
......nie dotyczy..
„nie dotyczy.
- wspólnie z innymi osobami. „nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
...nie dotyczy.... .
Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
2.
takiej działalności ( należy podać fornłę prawną i przedmiot działalności ): nie
dotyczy
- osobiście.... ........nie dotyczy... ..... ....
- wspólnie z innymi osobami.... ............nie dotyczy....
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółkach handlowych ( nanva, siedziba spółki ):... nie dotyczy..
2.
- jestern członkiem zarządu ( od kiedy ):.
. ...nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorca ( od kiedy ..nie dotyczy......... .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy dotyczy............ .
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):...... .nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej' ( Od kiedy ):.. .nie dotyczy.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( kiedy . .nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości : nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność goq-mlarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( kiedy dotyczy.........
- jestem członkiem rady nadmrczej ( od kiedy ):nic dotyczy..... .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.nie
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy


p.o. Dyrektora Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Gumowski Maciej Gumowski_Maciej.pdf
URZŔn GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia 2020 -04- 30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 30.04.2020 r.
Osoba składaląca oświadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego I majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a), Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej zatrudniony
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku inspektor
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustaw/ z dnia
8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie zł
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: —
1. Dom o powierzchni:110 m2, 0 wartości:250 zł tytuł prawny: Akt notarialny.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy FR)daĆ formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w vcy•sokości:
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wy'sokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dochód z tytułu zatrudnienia 60240,74 zi (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy dwieście czterdzieści złotych 74/1W).
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 (m złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy
Powyższe oświadczenie swadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń 30.04.2020 r.
(podpis)
Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Kossakowska Katarzyna Kossakowska_Katarzyna.pdf
30. 04 .eo.eor-
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia -04- 29
PCKipiE .
acyjnej
, kierownika jednostki o
os oby-zarządzają cej-iezlonkworgan wzarządzającego-gm inną-oso bą-prawną
-oraz osoby-wydającej-decyzjeadministracyjnew-imieniu-wójtal
dnia 28.04.2020 r.
(miejscow
Uwaga:
1. Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i wyFłnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
,.nie dotyczy",
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników
majątkowych, i zołmviązań do majątku (Hirębnego i majątku objętego wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W cqŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana, Katarzyna Kossakowska, Kądzialka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxiowe)
urodzona 7 maja 1970 Maków Maznwiecki,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzmłia
działalności gow)darczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadmne w walucie nie dotyczy
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie dotyczy.
11.
Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 200 000 tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2.
3.
Mieszkanie o powierzchni: 30,5 m2,
1544/2019.
rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
o wartości: 362 (m tytuł prawny: wW3łwłasność Rep. A/
powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

4.
2
zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
Inne nieruchomości:nie dotyczy
powierzchnia: nie dotyczy
0 wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych należy liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w słńłce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Nabyłam od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
2.
3.
Prowadzę działalność gospodarcz42 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy.
Zarządzam działalnością g0W)darczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (naležy podać formę prawną i przxdmiot działalności): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyUy
jestem członkiem rady nadznrczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy.
W nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyo-y

jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dochód z tytułu zatrudnienia - 01.09. - 31.12.2019 r. -
22534,24 zł.
Przedszkole Miejskie nr 9 „Bajkowa Kraina” - dochód z tytułu zatrudnienia — 01.01.2019 r —
31.08.2019r. -44086,16 zł.
Przŕdszkole Miejskie nr 1 8 — z tytułu zatrudnienia — 145,08 zł.
Szkoła Językowa „Yes” - dochód z tytułu umowy — 2489,92 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy markę, model i rok produkcji):
samochód osobwy marki Toyota Yaris, rocznik 2007, wartość - 12 000 zł.
x.
Zăwiązania pienięžne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mamwieckiej, zakup mieszkania, 360 000 zł.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 28.04.2020 r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospxxlarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Lenkiewicz - Choinka Anna Lenkiewicz_Choinka_Anna.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzają
gminną osobą prawną oraz osoby "dającej deo,'zje
URZĄD GMINY imieniu wójta
WPŁYNĘŁo
dnia 2020 -06- 02
Uwaga :
. Osoba składaj
każdej z rubryk.
...IQ..„..., dnia
ego z prawdą, starannego i zupełnego WN*1ienia
4.
6.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy wpisać unie_dotyczy_!,
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wsŔnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
a, niżej podpisany (a)
(imiona nazwisko Oraz
urodzonyl@)
zatrudnienia , stanowisko lub fună
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny •
Zasoby pieniężne
L„Q.Q zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie rx)lskiej .
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : .
- papiery wartościowe :
. na kwotę

1.Dom o powierzchni:...ÂQ.Q..
rn2,o wartości..k'ôŽQ
...tytuł prawny:.
...„tytuł prawny:.
artoŚci
2.Mieszkanie o powierzchni
3, Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa :
o wartości .
rodzaj zabudowny :
tytuł prawny : .ALC:..... 'L?
Z tego tytułu osiągnąîern(ęîam w ku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..J.'î.Cl.' „
4. Inne nieruchomości
powłerzchnia :
o wartości :
tytuł prawny:
III.
posiadam działy w spółkach handlown,łch — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziałyte stanowią 0.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..Î{L.WI..
Posiadam a je w spółkach handlov•Ąch — należy liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pa iet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu ą em(ętam) w roku ubiegłym dochód w 'wysokości:...ILLC.l
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z v.ryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu—nalezy podać opis mienia datę nabycia, od kogo:
1.Prowadzę ziałalnośćgospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):,..

- osobiście .....ŽV.LI'..
- wspólnie z innymi osobami ......VLW....
Złego tytułu roku ubiegłym przychód i dochód w "sokości:...14.LC.'......
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiciele , pełnomocnikiem takiej dział
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) :
• osobiście rwę...
- wspólnie z innymi osobami
Złego tytułu osiągnąîem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....WLA•..
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
-jestem członkiem zarządu (od
- jestem członkiem rady nadzorczej (od
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
Z tego tytufu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym w
2. W spółdzielni ch:
dcJ
. jestem członkiem zarządu (od
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:....kux..)...
3. W fundacja h rowadzących działalność
- jestem członkiem za du (od
• jestem członkiem rady nadzorczej (od
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Łada Łucja Lada_Lucja.pdf

Ż') CÓ4CL Ą
2020 v.
NIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
v, FZEKCX(U
dni*
PRZYTUŁY NOWE , dnia 14/0â/2020 r.
(miejscowość)
L Osoba składająca Oświadczenie jest do zgodnego z prawdą. starannego i wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. o stanie majątkowyrn dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pienieine.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ŁUCJA ŁADA UJSKA),
i nazwisko oraz rodowe)
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkąa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ws"lności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie NIE DOTYCZY
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
1. Dom o powierzchni: 159,20 ma, o wartości: 4(1) z'
tytuł prawny: własność, majątek wchtxizący w skład małżeńskiej ws"lności majątkowej
2.Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE DOTYCZY
3.Gospodarstwo rolne:
gospodarstwa: NIE , NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty
b) budynek garażowo-gospodarczy 0 70,61 mi Stan surowy zamknięty,
o wartości 50
tytuł prawny. własność, majątek wchtxizący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

111.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pdlegafo zbyciu
w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąfem(ęîam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE IX)TYCZY
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DC)TYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA -60 662,18 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 401,65 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 CXX) złotych (w przypaciku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powryŻej 10 dotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129,00 zł udzielony
na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, Stan zadłużenia na dzień 31/12/2019r.
-235 173,91 zł.

Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 106 396,77 zł udzielony na 60
miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2019r.- 38 742,18 zł.
Pożyczka konsumencka w PSA Consumer Finance Polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie (zakup pojazdu)
w wysokości 33 450m zł udzielony na 36 miesięcy Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12/2019r. - 28 293,16 z'


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w OPS Rzekuń

Mierzejewska Mirosława Mierzejewska_Miroslawa.pdf
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW
ž3.CËfQD20r.
23
dnie
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jed ostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta I
Uwaga :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rzekuń, dnia 23.04.2020 r.
(miejscowość)
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli posnzególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca polożxnia nieruchomości.
CZĘŚC A
Ja, niżej (a) , Mirosława Mierzejewska
Nowakowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 11.03.1957 r w Rzekuniu
Urząd Gminy w Rzekuniu- insp. ds. działalności i dróg
(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019r., poz. 506), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny •
Zasoby pieniężne :
- pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 160 000,00
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
11.
l. Dom 0 powierzchni : 120 m 2,
tytuł prawny : współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni : .
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne :
o wartości 350
. „ m 2, o wartości nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
powierzchnia : nie dotyczy
0 wartości : nie dotyczy
rodzaj zabudowy : nie dotyczy
tytuł prawny : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w vsokości :
nie doły CZY
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : 0,03 ha
o wartości :
130 ooo,oo
tytuł prawny : własność
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy pcxiać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : nie dotyczy
2

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w foku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — naležy podać liczbę i emitenta akcji •
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce •
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawłej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — nalezy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
2.
działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorca (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
2. W spółdzielniach •
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorc@ 3 (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3


Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Orzołek Danuta Orzolek_Danuta.pdf
URZĄD GMINY w RZEKUNIU
w PŁYN Ęł_o
dnia 2020 -04- 29
Pod ig
Uwaga:
* at2Qô.
IADCZENIE MAJ KOWE
, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
dnia
(miejscowość)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, wpisać
, nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku i majątku objętego wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W c«Ści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘšć A
Ja, niżej .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
jsce stano isko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U. z 2017 r. poz 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, posiadam wchodzące w skład małżeńskiej "Ș1ności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:
papiery wartościowe:
&yźś54
. na kwotę

tytuł
11.
rn2, o wartośc•..
1. Dom o powierzchni. .
2. Mieszkanie o
o wartościa.Ł4tuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...H/l:/.ž"
powierzchnia:
o wartości: .
rodzaj zabudowy :
tytuł prawny: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
0 wartości: .
tytuł prawny: .
III.
Posiadam udziały w spółkach handlo cb — należy prać i emitenta udziałów.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 0/0 ud}ałÓw w spółce:
zę4Z......ę-x'ę..
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
IV.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drcHize przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. Prowadzę działalność (nazpdać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawuv przedm%działalności):
osobiście .
z innymi osobami .......â'.<....—,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od _
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(șłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0.4.?..
2. W spółdzielniach:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność go odarczą:
cz1boC
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiă'): .
członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
x.
pieniężne 0 wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
"sokości):


Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Pieczyńska Małgorzata Pieczynska_Malgorzata.pdf
URZĄD
30 04.2020 n.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO
-04- 29
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org izacyjneJ gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
Ostrołęka, dnia 28.04.2020 r.
(miejscowość)
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgcxinego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
, nie dotyczy”.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, doch(xlów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
6.
W części A oświadczenia zawarte sq informacje Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Pieczyńska, Późniewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
urodzony(a) 25 listopada 1970r. w Ostrołęce
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie dotyczy
na kwotę

11.
. Dom o 150 m2, o wartości: 350 tyś. tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie 0 powierzchni: 48 m2,
o wartości: 310 tyś. tytuł prawny: współwłasność
2.
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
3.
rodzaj gospodarstwa: .
powierzchnia: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Inne nieruchomości: nieruchomość niezabudowana
4.
0,65 ha
o wartości: 20 tyś.
tytuł prawny: % własności
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczlĘ i emitenta udziałów:
...................nie dotyczy —
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczkĘ i emitenta akcji:
. ...nie dotyczy .
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: ..
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drod7î przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
...nie dotyczy.
osobiście .
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłain) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
2.
3.
W' spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółdzielniach:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W fundacjach prowagzących działalność gospodarczą:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z tytułu zatrudnienia — 109 825,29 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powy"żej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VOLVO s60 — 2014 r. — 48 .tyś.;
TOYOTA YARIS — 2010 r. — 16 tyś. — stan prawny: współwłasność
Zobowiązania pieniężne 0 wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte krdyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Bank PEKAO S.A. — 235 tyś. — hipoteka pod zakup mieszkania;
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — 15,5 tyś. — zakup mieszkania.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Sawicka Sylwia Kinga Sawicka_Sylwia_Kinga.pdf
30. .
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydaj ce d zje
administracyjne w imieniu wójtal
Rzekuń, dnia 30.04.2020 r.
( miejscowość )
Uwaga :
URZL\D w RZEKUNIU
w PŁYNĘŁO
dnła 2u() -04- 3 0
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczxnie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożxnia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany (a) Sylwia Kinga Sawicka,
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony (a) 2 listopada 1970 r. w Ostrołęce,
Zatrudniona Dzienny Dom „Senior+" w Rzekuniu na stanowisku p.o. kierownik
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
1
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
nie dotyczy.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
kwotę:..
— indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie — 25 555,80 zł

11
l. Dom o powierzchni 80,5 m2., o wartości 350 tys. zł.
tytuł prawny: własność.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ,
o wartości..
tytuł
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj powierzchnia:
owartości:... .
rodzaj zabudowy:..
tytuł
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- garaż — 40 m2
o wartości: 50 tys. zł.
tytuł prawny: własność
działka rolna — 0,0627 h
działka budowlana — 722 m2
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości •
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( glam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metrcmlitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI

2.
2.
3.
Prowadzę działalność gospodarczą2 ( naležy podać formę prawną i przedmiot
działalności ): nie dotyczy
- osobiście. .
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłarn ) w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości:..
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ): nie dotyczy
- osobiście.
- wspólnie z innymi osobami..
Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( Od kiedy
- jestem Członkiem rady nadzorczej ( Od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):........
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( Od
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kidy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( flam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...


p.o. Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Rzekuniu

Siemiątkowska Anna Siemiatkowska_Anna.pdf

p - '4. URZĄD GMINY w RZEKUNIU
w PEYNĘEO
30. eozo
dnia 30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
kierownika
(miejscowość)
Uwaga:
n c'jń J gminy,
, dnia,.30.042020 r.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską ww;łnošcią
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienigžne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, ..
CZĘŚĆ A
. Anna Siemiątkowska (Stypułkowska)..
(uniona i nazwisko oraz nazwisko ro&wc)
..21.07.1976...
. w Wysokie Mazowieckie....
. p.o. dyrektor Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy.
(miejscc zatrudnienia, lub funkcja)
po zqx)znaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wsrx'lności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
Środki pieniężne zgromadzone w walucie
20.000zł
środki pieniężne zgromadmne w walucie obcej:
„nie dotyczy
papiery wartościowe:
„...niedotyczy.
na kwotę

2
l. Dom o 222m2, owartości: 350.000 (jako małżeńska wspólnota majątkowa)
tytuł prawny: : Rep. A. nr 1392/2009
2. Mieszkanie o powierzchni: . ...niedotyczy .... m,
o wartości: tytuł prawny: .
3. rolne:
rodzaj gospcxiarstwa:
......nie funkcjonuje........
0 wartości:
..778,600.................
rodzaj zabudowy: „...bez zabudowy
IX)wierzchnia: 1 ,5572 ha...
tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa Rep. A nr 1652/2000
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
o wartości:
tytuł prawny: .
działka 0, 15 ha na której stoi dom
. 75000zł .
. małżeńska wspólnota majątkov,na Rep. A. nr 1392/2009 .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy rxxiać liczbę i emitenta udziałów:
.nie dotyczy .
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w svńłce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
„nie dotyczy...
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w Slx;łce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, kogo:
nie dotyczy
VI.
l. Prowadzę działalność gospcxiarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
..nie dotyczy .
osobiście
ww51nie z innymi osobami
Z tego tytułu osłągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
„nie dotyczy.
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.
3.
W handlowych (nazwa, siăiziba spółki):
...nie dotyczy .
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorc@ (Od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółdzielniach: .......nie dotyczy
członkiem zarządu (Od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): —
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach provvadzących działalność gospodarczą:
...nie dotyczy.....
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z IX)daniern
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
. z tytułu umowy o pracę : 54 353,46:
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości 10.000 złotych (w przypadku IX)jazlów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
małżeńska majątkowa: samochód marki Mazda 6 — 2009r, samochód Citroen Jumpy
Combi - 2008 r
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości IX)wyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i Ix)žyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
pożyczka z ZFŠS w wys. 20 000 tys. łxrznstało do spłaty 15 680 zł , pożyczka w mbank
IX)został0 do spłaty 4 695,39zł


p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drwęczy


Sipowicz Anita Joanna Sipowicz_Anita_Joanna.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia 2020 2 8
Podpis
u.09.už9r.
MAJĄTKOWE
ma gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
, zastCiiCțĂVój se
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
dnia 17.04.2020 r.
(m i ejscowość)
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgcxinego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
czĘSC A
ANITA JOANNA SIPOWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 26.12. 1974 r. w Ostrołęce
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU - Kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 1393, z 2019
r. poz- 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
majątkowej lub mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadmne w walucie polskiej: 110 PLN (wspólnota majątkowa)
środki pienięžne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę
11.
1. Dorno powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: .
tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: 52,30 m2, o wartości: 30 % partycypacji (34 500 pln) tytuł
prawny: umowa najmu lokalu mieszkalnego z OTBS

2
nie dotyczy
powierzchnia :
3.
4.
rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:
działka 0 pow. 10 Arów w Ostrołęce os. Stacja — wspólnota majątkowa
0 wartości: 48 000,00 PLN
tytuł prawny: Akt notarialny — Repert A nr 1724/2019
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dcH)hód w wysokości: . . . . „
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tełytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metr(mlitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
2.
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście
wspólnie z innymi
osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przdstawicielem, takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W spółkach handlowych (nazwa, siălziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: .
2. W *5łdzielniach:
nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej Y (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiăly): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w "sokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kidy): .
jestem członkiem rady nadzorczej kiă'): .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiăly):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Umowa 0 pracę w Alior Bank S.A. O/Ostrolęka ( 20 pln brutto)
Umowa o pracę w OPS w Rzekuniu (50 933,33 brutto)
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
FORD MONDEO z 2007 roku - 13 800 pln
x.
pieniężne 0 wartości IO.(M złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pžyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
nie dotyczy
oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 S I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń 20.04.2020 r.
(m i ejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić
S i. ..n..w..?a—...
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gosp.cxlarstw a rtxlzinnego.
s Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Wocial Sylwester Wocial_Sylwester.pdf
30 04 recuor
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ę
GMINY w RZEKUNIU
dnia 2
Podpis
kierownika jednostki orga cyjnej gminy,
dnia
(miejscowość)
Uwaga:
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czșŚci B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
(imiona i nazwisko Oraz nazwisko rodowe)
.5{1.. ÎĘ.u,d.n.iQ .
urodzony(a)
.NZ,. ANW4Q.t•.g.... ..N...0ÎdA.\LQ0h.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie olskiej:
środki plenięžne madznne w walucie obcej:
papiery wartościo
na kwotę

2
1. Domopowierzchni: .z'lQ.g. m2, o wartościb.Q.Q.4fr.tltytu1prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:
.dQiĐ.(.1Y0.
rodzaj gospodarstwa: ...n.l.ę.
0 wartości: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości:
0 wartości: ...T.... tytuł prawny: .
powierzchnia: .
powierzchnia: .
o wartości: .
tytuł prawny: .
Posiadam udzi
..nĂe....
półkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niž 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
IV.
Posiadam akcje w p kachhandlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet • eks niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podle alo zby iu drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
2.
dzi In ' gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przdmiot działalności):
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej
działalności (na
podać formę prawną i przedmiot działalności):
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
1. W spółkach handlowych (nazwa, siălziba spółki):
jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyJnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
de.t.ôC.n.M..
2. w spółdzielniach:
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorcze] (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzącyc
ałalność gospodarczą:
jestem członkiem zarządu (Od • ed
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Inne dochdy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
'Łom ł).
:oła.
.xvĂQĂg.. .h.)Q
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
IAff.I.YIQIŚ.îdł:


wz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach


 • Czas wytworzenia: 20-06-24 22:48
 • Czas udostępnienia: 20-06-24 22:48

Historia zmian

4313 Dodanie Oświadczenia majątkowe, maj 2020 z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2