Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki gruntami 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_1.pdf

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki gruntami
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorądzie grninnym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.), art. 11 ust. I i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz 530) zarządzam, co następuje:
S 1. l. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki gruntami.
2. ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
S 2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja w składzie:
l) Krzysztof Żebrowski - przewodniczący Komisji.
2) Monika Kurzych - Członek Komisji.
3) Lępicka - Członek Komisji.
S 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury konkursowej na stanowisko inspektora ds. gospodarki
gruntami.
S 4. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: IF72A809-DAIA4A86-BF14-F9726EDE58C5. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr I /2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 8 stycznia 2024 r.
KDR 2110.1.2024
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. gospodarki gruntami
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
II. Organizator konkursu:
Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń.
III. Nazwa stanowiska:
Inspektor ds. gospodarki gruntami.
IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
l. Wymagania niezbędne:
1 ) Obywatelstwo polskie.
2) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne Ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym).
6) Doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat w administracji, w tym co najmniej półroczne doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku pracy lub o podobnym zakresie wykonyyvanych zadań.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. gospodarki gruntami.
2. Wymagania dodatkowe
I ) praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) Umiejętność skutecznego komunikowania się, interpretacji aktów prawnych i myślenia analitycznego.
3) Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
4) Wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
5) Prawo jazdy kat. B.
V. Wymagane dokumenty:
ld: IF72A809.DAIA.4A86.BF14.F9726EDE58C5. Podpisany
Strona I

DCV.
2) List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
(dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), poświadczone za zgodnością z oryginałem
przez kandydata.
5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia
kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na proponowanym
stanowisku.
9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg. załączonego wzoru do
ogłoszenia o naborze.
10) wykaz złożonych dokumentów.
VI. Warunki pracy:
l. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
2. Umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, budynek piętrowy z windą.
4. Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno - biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin
dziennie, przyjmowanie interesantów, C7Ąste rozmowy telefoniczne.
VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
l) Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości.
2) Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.
3) Przygotowanie do sprzedaży, przekazy,vania w wieczyste użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów
stanowiących własność gminy oraz naliczenie opłat i należności z tego tytułu.
4) Przygotowanie do nieodpłatnego przejmowania gruntów na własność gminy stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz osób fizycznych jako darowiznę na rzecz gminy.
5) Przekazywanie gruntów gminy komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej w odpłatny zarząd.
6) Wnioskowanie o dokonanie zmian wpisów w księgach wieczystych oraz założenie nowych ksiąg
wieczystych.
7) Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy określających kryteria przeznaczania do sprzedaży lokali
w budynkach stanowiących własność gminy.
8) Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem.
9) Zawiadomienie najemców lub dzierżawców lokali o przysługującym pierwszeństwie nabycia oraz byłych
właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub spadkobierców również
o pierwszeństwie ich nabycia.
10) Przedstawianie propozycji Wójtowi Gminy dotyczących korzystania przez gminę z przysługującego jej
prawa pierwokupu.
1 1 ) Przygotowanie decyzji zatwierdzających podział i rozgraniczenie nieruchomości.
12) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
ld: IF72A809.DAIA4A86.BF14-F9726EDEs8C5. Podpisany
Strona 2

Informacja_dla_kandydatow.pdf

Informacja
dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, Ze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2022 poz. 530) nabór na wolne
stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny W celu realizacji tej zasady Urząd Gminy w Rzekuniu
przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu, która znajduje się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w Rzekuniu.
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych, Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
l. Administratołun danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Urząd Gminy
w Rzekuniu, reprezentowany przez Wójta Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art6 ust. 1 lit. a) i c) orazart. 9 ust.
2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe
kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4 Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
5 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodouych oraz
nie będą podlegać profilowaniu.
7 Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
l. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat liczonych od
końca roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury naboru.
2 Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku wyrażonej zgody, prawo usunięcia danych
osobowych
3 Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z
przepisami RODO
4 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne
stanowisko pracy;
5 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli
wyrażą państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia „
3. Dane kontaktowe .
4. Wykształcenie l)
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe 1)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Inne dane osobowe .
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
(miejscowość i data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
I ) podaje Sig jeśli jest to qykon»vanin pracy OkmŚlOn.ego rodzaju lub Określonym stanowisku
2) podaje Się. gdy jest to niezbqdnc zrealizowania uprawnienia lub spełnienia Obmvig_ku wynikającego z przepisu prawa

oswiadczenia.pdf

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
własnotțczny podpis/
Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
'data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie
0 posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.
/data i własnoręczny podpis/
Oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Niniejszym oświadczam, Ze stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku
\data i własnorĘczny podpis/

(data i miejsce wystawienia)
(imię i nazwisko oraz adres
kandydata do pracy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na stanowisko
ogłoszonej w dniu..
. ..pmvadzonej przez Urząd Gminy w Rzekuniu.
Jednoczenie oświadczam że udzielam zgodę dobrowolnie oraz że zostałam/em poinfonnowana/y o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
(podpis kandydata do pracy)

Informacja_o_wynikach_naboru.pdf

Rzekuń, dnia 30.012024 r.
KDR.2110.l.2024
Urząd Gminy w Rzekuniu
Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. gospodarki gruntami
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Informuję, Że w wyniku zakończenia procedury' naboru na stanowisko inspektora
ds. gospodarki gruntami została wybrana kandydatka:
Pani Danuta Tyszka zam. Troszyn
Uzasadnienie dokonuego wyboru_ž
pani Danuta Tyszka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się
wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakn:su zagadnień wymaganych przez
pracodawcę. Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i zaprezentowana wiedza, uzasadniają
wybór ww. osoby na wskazane stanowisko.
W Ójt
Rzekuń
B trtosz Podolak

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 08-01-24 15:13
 • Czas udostępnienia: 08-01-24 15:13

Historia zmian

11965 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11918 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11872 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11826 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11779 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11735 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11662 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11622 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11581 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11539 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11496 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11452 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11407 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11362 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11316 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11270 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11223 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11177 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11130 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11089 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11047 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11004 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10962 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10918 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10874 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10830 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10785 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10740 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10695 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10652 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10610 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10537 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10442 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9632 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 02-02-2024 13:54:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9631 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 02-02-2024 13:54:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9375 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 09-01-2024 15:02:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9347 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 09-01-2024 15:02:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9322 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 09-01-2024 08:19:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9321 Modyfikacja Zarządzenie Nr 1/2024 z 09-01-2024 08:16:37 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9319 Dodanie Zarządzenie Nr 1/2024 z 08-01-2024 15:16:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2