WÓJT GMINY RZEKUŃ 
przystąpił do realizacji 
Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”

Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa 51 200,00 zł 
Wkład własny 12 800,00 zł
Kwota całkowita realizacji zadania 64 000,00 zł

USŁUGI SĄSIEDZKIE To usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, uporządkowaniu mieszkania), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparcie w ramach usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawione, oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich. 

Świadczenie usług sąsiedzkich może odbywać się np. na podstawie umowy o wolontariat lub umowy zlecenie.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności reguluje Uchwała Nr LXXII/544/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone  w formie usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Gmina Rzekuń wstępnie planuje objąć usługami sąsiedzkimi 8 środowisk .

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B  w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek 7.00:45-15:45; wtorek 7.45:16.45, piątek 7.45:14.45, tel. 29 643 20 80.