Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. informujemy, że na terenie powiatu ostrołęckiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 06.02 – 05.03.2024 r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 będzie budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce ul. Oświatowa 1.

 Obowiązek stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. dotyczy:
1.    mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2.    mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3.    osoby, które w latach 2022 i 2023:
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,  o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4.    kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5.    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6.   osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji
w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jakie dokumenty trzeba wziąć na kwalifikację?
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1.    ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2.    posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3.    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego_o_przeprowadzeniu_kwalifikacji_wojskowej_w_2024_r.pdf

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2023 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Nap odstawie S 3 ust I ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwahfikacji wojskowej (Dz U. poz. 440) i S 2 i S 3 rozporządzenia Nlinistra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kualLfikacji urojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz.
2473) ogłasza się, co następuje:
I. W okresie od I lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawiema się do knvallfikacji wojskowej w tennime, o którym mowa w I, uzy•ăa
I) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004: którzy nieposiadają określonej kategoni zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które latach 2022 i 2023 :
a) zostały uznane przez powłatowekomisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdroma,ježell okres tej niezdolności zakończememkwalifikacji wojskowej:
b) zostały uznane przez pomato'ăe komisje lekarskie za czaso',ăn mezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrov,ă jeżeli okres tej niezdolności po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły uniosek o zmłanę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustauy z dnia
II marca 2022 r _ o obronie Ojczyzny (Dz C. z 2022 L poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 161 S, 1834 i 1872): przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzonewIatach19g7-2005 oraz kobiety
naukę w zawodach, o których mowa przepEach uydanych na podstawie aft 60 ust 7 ustały z dma I I marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosihs się ochotniczo do hvahfikacoi wojskowej;
6) osoby onieuregulowanymstosunkudo shlžbywojskowej dokońcarokukalendarzowego, w którymkończą601atžycła:ježeIinieposładąąokreśIonejkategoriizdoInościdoczynnej służby wojskowej i zgłosiły siędokwahńkacjiwojskowej_
3. Kwalifikację woj sko%vą osób, o których mowa 2, przeprowadzą pou-iatowe komisje lekarskie:
Lp.
10.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
Zasięg działania powiatowych komisji lekarskich
Gminy: Białobrzegi, Radzanów, Stara Błotnica, Sfromiec, Wyśmierzyce
Miasto i Gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin — Ośrodek Grudusk: Ojrză Opmogóra Górna: Regimin, Sońsk
Miasta: Łaskarzew
i Gminy: Borowie, Gara•olin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny: Parysów, Pilawa: Sobolew: Trojanów, Zelechów
Miasta Gostynin i Sanniki i Gminy: Gostynin, Pacyna: Szczawin Kościelny
Miasta: Milanówek, Podkowa Leśna i Gminy: Baranów: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Zabia Wola
Gminy: Belsk Duży: Błędów, Chynów: Goszczyn: Jasieniec, Mogielnă Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka
Gminy: Garbatka — Letnisko, Głowaczów: Gniewoszów, Grabów nad PilŔ Koziemce, Magnuszew, Sieciechów
Miasto Legionowo i Gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock Wieliszew
Gminy: Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno: Solec nad "”isł4
Gminy: Huszlew, Łosice, Olszanka: Platerów: Samaki, Stara Komica
Miasto Maków Mazowiecki
i Gminy: Czenvonka, Karmewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy — Bramura, Różan: Rzewnie: Sypniewo: Szelków
Miasta: Halinów, Mazowiecki, Nlrozy , Sulejówek i Gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz: Mińsk Mazowłecă S lennica:
Miasto Ivnavva Gminy: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów: Strzegowo, Słupsk Szreńsk Szydłowo: Wieczfrlia Kościelna: "'îniewo
Miasta: Nony D%îćr Mazowłeă Nasielsk i Gminy: Czosnów: Leoncin: Pomiechówek: Zakroczym
Gminy: Baranowo: Czuma: Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse: Myszyniec, Olszewo-Borkl, Rzekuń, Troszyn
Miasto Osa-okęka
Miasto Mazowiecka
i Gminy: Andrzejewo, Boguty — Planki, Brok, Małkmia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka: Stary LuboȚń: Szulborze WieLLŔ Wąsewo, Zaręby Kościelne
Miasta: Józefów: Karczew, Otwock i Gmmy: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobieme — Jezłory: Wlezowna
Gminy: Błonie, Izabelin: Kaxnpmos, Leszno, Ożarów Mazowiecki: Stare Babice
Miasto Tarczyn i Gminy : Góra Kalwaria, Konstancin — Jeziorna: L esznowola: Piaseczno: Prażmów
Gminy: Bielsk: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin: Gąbin, Łęck, Mała Wleź: Nowy Duninów: Radzanowo, Słubice,
Słupno: Stara Blă Staroźreby, Wyszogród
Miasto Płock
Miasta: Płońsk, Raci# i Gminy: Baboszewo, Czer.vińžk nad Wisłą: Dzierząžma: Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raci#, Sochocm: Załuski
Miasta: Piastów: Pruszków i Gminy: Br.vinć•.v, Michałowice, Nadarzyn: Raszyn
Miasto Przasnysz i Gminy: Chorzele, Czemice — Jednorożec, Krzynowłoga I'vlała, Przasnysz
Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
Białobrzegi, uI Reymonta 13
Ciechanów, uI Płocka 32
Garwolin: ul. Mazowiecka 26
Gostynin, ul. Polna 39
Grodzisk Mazowiecki: ul. ŽydoŁvska 7
Grójec, ul. Piotra Skargi 12
Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30
Legionowo, ul. gem W-orskiego I I
Lipsko, ul. I Mąia
Łosice, uI Radzyńska I
Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 2
Mińsk Mazowiecki, ul. Mała 6
ul. Lelewela S
Nowy Dwór Mazowiecki, uI Górska 39
Ostrołęka, ul. Oświatowa I
Ostrołęka, ul. Oświatowa I
Ostrów Nlazowiecka, ul. Romana Rubmkowskiego 15
Otwock ul. Komunardów 10
Ożarów Mazowiecki: ul. Poznańska 129i133
Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Płock: ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego I O
Płock: ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego I O
Płońsk, ul. Sienkiewicza 7
Pruszków, ul. Drzymały 19,01
Przasnysz, ul. Wojskowa 9
T ermin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
05_04_ - r., 1200
02_04_ -23_042024 r., 16.00
25_03_ - r., 14.00
przerwa w pracach komisji: 28 i 29.03.2024 r.
godz. 7.30
902 - 15.032024 r.,
godz. 8.00
02_04_ - r.,
godz. 8.00
19_03_ - r.,
godz. 8.00
26_02_ - r.,
godz. 9.00
01_02_ - r.,
godz. 8.00
godz. 8.00
godz. 8.00
14_03-
, godz. 8.00
przerwa w pracach komisji : 29.03.2024 r.
03_04_ r.,
05_03_
06_02_ - 05_032024 r.,
12_03_ -28_032024 r.,
01_02_ - r.,
05_02_ - r.,
godz. 8.00
, godz. 8.00
godz. 15.30
godz. 8.00
, godz. 8.00
godz. 8.00
godz. 7.00
godz. 8.00
- 1200
- 1200
przerwa w pracach komisji: 22.02. i 28.03. - r.
19_02_ -19_032024 r., 14 .OO
25_03_ -23_042024 r.,
godz. — 14.00 (pomedzłałek — środa):
godz. 13.30— 18.00 (czwaftek — piątek z wyłączeniem
I S kwietnia 2024 r. w godz. 8.00
04_03_ -26_032024 r.,
18_03_ -26_042024 r.,
godz. 8.00
godz. 8.00
godz. 8.00

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Gminy: Borkovńce, Gielniów: Odrzy.vół, Potuorów, Przysucă Rusmów, Wiemawa
Gminy: Gzy, Pokrzy-ămca, Pułtusk, Swiercze, Winnica: Zatory
Miasto Pionki i Gminy: Gózd, Iłża, Jastrzęă Jedlińsk: Jedlnia — Letnisko, Kowala, Pioă Przytyk: Skaryszew: Wierzbica, Wolanów: Zakrzew
Miasto Radom
Gminy: Korcze", Kotuń: Mokobody, Mordy, Paprotna, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn
Miasto Siedlce
Miasto Sierpc i Gminy: Mochowo, Siewc, Szczutowo, Zawidz
Miasto Sochaczew i Gminy: Brochów, Iłów, xnodzłeszyn: Nowa Sucha: Rybno, Sochaczew, T eresi_n
Miasto Sokołów Podlaski i Gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacă Repki, Sabme, Sokołów Podlaski, Sterdyń
Miasto Szyiłovviec i Gmmy: Chlewłsă Jastrząb, Mirów, Orońsko
Dzielnice: Bielany i Wola m. st Warszawy
Dzielnice: Sródmieścłe, Ursus, î.uochy i ŽoIiborz m. st. Warszauy
Dzielnice: Mokotów i Wllanóv,' m. st Warszawy
Dzielnice: Praga Połudme: Rembertów: Wawer i Wesoła m. st. Warszauy
Dzielnice: Białołęka: Praga Północ i Targówek m. st. Warszauy
Dzielnica: Ursynów m. st. Warszawy
Miasto Węgrów Gminy: Grębków, Korytnica: Liw, Łochów, Miedzna, Stoczek Wierzbno
Miasta: Kobyłka: Marki, Ząbki, Zielonka i Gminy: Dąbrówka: Jadów, Klembów: Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomm
Gminy: Brańszczyk, Długosiodło: Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie
Gminy: Kazanów: Policzna: Przyłęk Tczów, Zwoleń
Gminy : Bieżuń, Kuczbork — Osaă Lubowidz, L utocm: Siemiątkcnvo, Žuromin
Miasto Žyrardów Gminy: Mszczonów, Puszcza Nlariańska, Radziejowice, Wiskitki
Przysucha: Aleja Jana Pawła II 10
Pułtusk, ul. Adama Mickiewicza 36 B
Radom, ul. Mazowieckiego
Radom, ul. Wyścigcnva 12
Siedlce: ul. Wałowa
Siedlce: ul. Wałowa
Sierpc, ul. Przemyskcnva 2
Sochaczew, uI F. Chopina 101
Sokołów Podlaski, ul. ks. Jana Bosco 5
Szydłomec, uI Kościuszki 170
Warszawa, uI Pabla Nerudy I
Warszawa, uI Gorlicka I
Warszawa, uI Bielawska 3
Warszau@ ul. Mińska 1/5
Warszawa, uI Nagodziców 3
Warszawa, uI Wokalna I
Wołomm: ul. Legionów IS
Wyszków, ul. Swiętojańska 82 B
Zwoleń, ul. Sienkiewicz 17
Žuromin, ul. 'ă'țzwolenia 61
Žyrardăv, ul. ks. Brzóski 9
r., 1200
04_03_ - r., 14.30
07_02_ r.,
godz. 16.15 — 20.15 (pomedzłałek):
godz. 16.00 — 20.00 (utorek — czwartek),
godz. 15.30— 19.30 (piątek)
02_04_ -23_042024 r.,
05_02_ -20_022024 r.,
04_04_ r.,
16_04_ r.,
06_03_ - r.,
01_02_ r.,
godz. 14.00
godz. 8.00
godz. 8.00
godz. 8.00
- 1200
godz. 8.00
godz. 7.40
godz. 8.00
godz. 8.00
godz. 8.00
przerwa w pracach komisji: 28.03
r., S.OO
01_02_ -22_042024 r., S.OO
przerwa w pracach komisji: 28.03
01_02_ -26_042024 r., S.OO
05_02_ - 19_032024 r., S.OO
26_02_ - 12_032024 r., S.OO
06_02_ - r., S.OO
przerwa w pracach komisji : 29.03.2024 r.
08_04_ -29_042024 r., S.OO
05_02_ -14_022024 r., 15.00
05_03_ - 14_032024 r., godz. 13.00
08_04_ -26_042024 r., 15.00
4. Osoba stawiająca Się po raz płervazy do kwalifikacji wojskowej przedstau-ia:
I) wójtowi (burmistrzowi,
2) októrychmowa
w aft. 62 ust 4 usta'ăy z dnia I I marca 2022 o obrome Ojczyzny;
3) szefowi wojskcnvego centrum rekrutacji — dokumenȚ potwierdzające pomom nykształcema lub pobierane nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
S. która do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowe]: przedstawia:
I) wójtowi
2) októrychmowa
w aft. 62 ust 4 usta'ăy z dnia I I marca 2022 o obronie Ojczyzny;
3) szefowi wojskcnvego centrum rekrutacji— wojskouy dokument osobEȚ oraz dokument}' potwierdzające pozłom •aykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane knvallfikacje zawodowe.
6. I. Osoby podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowe]: które ehe sie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia Jej rozpoczęcia zmemky miejsce pobytu stałego albo pobytu czasouego trwającego ponad 3 miesiące: zgłaszaj 4 się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego
ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego tnvającego ponad 3 miesiąc± Wójt Ounnistrz, prezvdent masła) nyznacza im miejsce i tennin stawiema się do knvallfikacji wojskcnvej.
2. Osoby podlegające stawieniu się do k,valńkacji wojskowej, które po rozpoczęciu hvahńkac]i woj skcnvej na danym terâie zamerzaj4 zmiemć mej sce pobytu stałego albo pobytu c zaso'ăego tnvžiącego ponad 3 miesiące, stawiaj 4 się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem mej sca dotychczasowego
pobytu W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala wedługprzepisów aft. 21 S I pkt 3 i S 2 ustauy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postępouama administracyjnego (Dz. z 2023 r. poz 775 i 803)_
7. Kto obomezkom z dma II marca 2022 o obrome Ojczyzny nie stania s lę do k-ăaILfikacjl wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem masła), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego cenmnn rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo
nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddam a się badanom lekarskim podlega karze ogram czenia albo grzyumy zgodnie z art. 681 pkt I i 3 ustany z dnia I I marca 2022 r. o obrome Ojczyzny.
2. W przy-padkuniestawłenia s lę do k,vallńkacji woj skowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz: prezydent miasta) z urzędu albo na 'aniožek przewodniczącego powiatcnvej konną i lekarskiej lub szefa woj skowego cena-um rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji woj skowej grz»nę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprcnvadzeme przez Pohcję do k-ăaILfikacji wojskowej w dybie przepisów o postępouamu egzekucyjnym w admmistracjL
8. Do wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacj i: mogą stawi ć się osoby ubiegające si o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy, w tym kobieȚ, do końca roku kalenduzowe.go, w którym kończą 60 lat życia: nie:zaležnie od posiadanych kwalifikacji
i nyksztakcenia, jeżeli ukończyli co najmniej I g lat žy:ła_ Zgłoszenia można dokonać róuniež z wykorzystaniem środków komunikacji elektroniczne] w rozumieniu ustany z dma I S lipca 2002 r. o świadczemu usług drogą elektroniczną (Dz U. z 2020 r. poz. 344).
WOJEWODA MAZOWIECKI
MARIUSZ FRANKOWSKI