header image
Strona główna Sprawy w Urzędzie Karty usług, wzory formularzy
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
piątek, 12 marca 2010 11:23, 6136 odsłon

Szanowny Przedsiębiorco,
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług właściwej terytorialnie gminy.
Wniosek przeznaczony jest do: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, a także zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do dokonania ww. czynności niewymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek
elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.
W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ww. platformie. Dodatkową zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu mogą wnioskować o wydanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.

 

Opis procedury:

 1. Aby założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję „załóż konto" i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą.
 2. Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie w katalogu usług, w liście usług według podziału terytorialnego, odpowiedniego formularza, np. Będąc mieszkańcem Białegostoku należy kolejno wybrać:
  • a.Katalog usług
  • b.Lista wszystkich usług wg Podziału terytorialnego
  • c.WOJ. MAZOWIECKIE
  • d.Powiat ostrołęcki
  • Rzekuń (gmina wiejska)
  • Urząd Gminy Rzekuń
  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1
 3. Pola w formularzu opatrzone są pomocą kontekstową, co ułatwia wypełnienie pól. Podpowiedzi dostępne są po kliknięciu na znak zapytania umieszczonego po prawej stronie danego pola. W przypadku błędnego wypełnienia bądź pominięcia obowiązkowego pola pojawi się czerwony wykrzyknik "!", informujący o zaistniałej nieprawidłowości, którą należy poprawić.
 4. W przypadku chęci otrzymania na elektroniczną skrzynkę podawczą zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i, lub zaświadczenia o nadaniu nr Regonu w postaci elektronicznej należy zaznaczyć odpowiednią opcję - check box.
 5. Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych danych, należy zapisać dokument posługując się przyciskiem "zapisz" (funkcje obsługujące formularz znajdują się w górnej części okna usługi).
 6. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, z weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, należy podpisać zwizualizowany wniosek, co umożliwia przycisk "podpisz".
 7. Prawidłowo wypełniony dokument należy wysłać przy pomocy przycisku "wyślij". Wykonując kolejno wyżej zamieszczone kroki dokument zostanie dostarczony na elektroniczną skrzynkę podawczą wybranego urzędu.

 

Ze względu na 30 minutowy czas trwania sesji, sugerujemy okresowe zapisywanie dokumentu za pomocą przycisku "zapisz".

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Po wydaniu przez organ gminy postaci elektronicznej (na prośbę przedsiębiorcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także po wydaniu przez urząd statystyczny elektronicznego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, oba dokumenty zostaną przesłane na skrytkę ePUAP przedsiębiorcy. Wnioskodawca potwierdza otrzymanie każdego z zaświadczeń w postaci elektronicznej, podpisując w pierwszej kolejności wygenerowane na ePUAP Urzędowe Poświadczenie Odbioru kierowane do urzędów.

Umieszczone na stronie głównej ePUAP, w zakładce pomoc, instrukcje użytkownika umożliwią Państwu swobodnie poruszanie po platformie.

Wsparcie merytoryczne w zakresie składania wniosku EDG-1 w formie elektronicznej dla potencjalnych przedsiębiorców udzielane będzie przez pracownika Urzędu pod numerem telefonu (29)7617301 w. 47.

Historia dokumentu
12-03-2010 r., 10:56:08, Tomasz Majewski
 • zmiana tekstu wstępnego.

12-03-2010 r., 10:46:19, Tomasz Majewski, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: piątek, 12 marca 2010 11:56
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości