header image
Strona główna Solidarni z Ukrainą Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Rzekuń
Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 25 marca 2022 13:22, 471 odsłon

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Zapoznaj się z poniższymi informacjami, z których dowiesz się np. jak skorzystać z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy zapisać dziecko do szkoły.

1. NUMER PESEL
Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych na terenie Gminy Rzekuń, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL - możesz to zrobić tylko osobiście w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z Urzędem i załatwienie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje Ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń, o których szczegółowo napiszemy poniżej:

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:
• jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
• jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
• jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
• jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego
oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.
Co musisz przygotować?
• Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek możesz otrzymać w Urzędzie Gminy w Rzekuniu lub pobrać ze strony internetowej www.rzekun.pl
• Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
• Dane, które wpiszesz we wniosku:
    ◦ imię i nazwisko,
    ◦ data i miejsce urodzenia,
    ◦ kraj urodzenia i obywatelstwo,
    ◦ data wjazdu do Polski,
    ◦ ukraiński numer ewidencyjny - jeśli taki posiadasz,
• Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy - odpowiednie zaświadczenie.
Wniosek możesz złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy, również w Rzekuniu. Numer kontaktowy: 29  6432023.
Załącznik: Wz__r_wniosku_o_nadanie_numeru_PESEL.pdf

2. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ
Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski od 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer PESEL może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, tel. 29 643 20 80.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
• imię (imiona) i nazwisko;
• datę urodzenia;
• obywatelstwo;
• płeć;
• rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
• serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
• informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• adres pobytu;
• dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
• numer PESEL.
Zasiłek może zostać wypłacony gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe.
Zasiłek powinien być przeznaczony na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Nie trzeba udokumentować tych wydatków.
Załącznik: Wniosek_o_przyznanie___wiadczenia_300_00_z__.pdf

3.  ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY
Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33.
Do wniosku należy załączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).
Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
Załącznik: wniosek_o_swiadczenie_za_zakwaterowanie_i_wyzywienie.pdf

4. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku przedszkolnym i szkolnym są przyjmowani do publicznego przedszkola i publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do przedszkola oraz szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
W celu zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły należy złożyć podanie do dyrektora o przyjęcie dziecka do placówki. Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych pomogą przy wypełnianiu wniosków. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. W publicznych szkołach są organizowane:
• dodatkowe zajęcia z języka polskiego (zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w grupach),
• oddziały przygotowawcze, gdzie proces nauczania dostosowany będzie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci (oddział będzie utworzony w zależności od liczby przyjętych dzieci),
• dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę,
• zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakty do obwodowych szkół podstawowych z terenu Gminy Rzekuń przedstawia załączona tabela.
kontakty_do_obwodowych_szkol_podstawowych_z_terenu_Gminy_Rzekun.pdf

W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29). Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale),
Projektowane rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).
Załącznik:Podanie_o_przyjecie_do_SP.pdf

5. DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ POZOSTAĆ NA TERENIE GMINY RZEKUŃ

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w formie:

1) Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – pomoc w formie paczek żywnościowych przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego ośrodek pomocy społecznej wydaje skierowanie do Wytycznych Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) do konkretnego punktu wydawania żywności danej organizacji partnerskiej. Pomoc żywnościową można otrzymać również bezpośrednio w siedzibie organizacji partnerskiej na podstawie wypełnionego załącznika do Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS).
Załącznik: skierowanie_do_Wytycznych_Instytucji_Zarzadzajacej.pdf
Załącznik: skierowanie_do_wytycznych_IZ_bezposrednio_w_siedzibie_organizacji_partnerskiej).pdf

2) Posiłek dla dzieci w szkole i w przedszkolu - na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.
Załącznik: posilek_dla_dzieci_w_szkole_i_w_przedszkolu.pdf

3) W przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu Obywatel Ukrainy zobowiązany jest do złożenia dodatkowego oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Załącznik: dodatkowe_oswiadczenie_o_sytuacji_osobistej_rodzinnej_dochodowej.pdf

4) Świadczeń rodzinnych, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:
a) Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka     niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 c) Świadczenie rodzicielskie.

5) Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasi__ku_rodzinnego_oraz_dodatk__w_z_za__acznikami.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_jednorazowej_zapomogi_z_za__acznikami.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_rodzicielskiego_z_za__acznikami.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_pielegnacyjnego_z_zalacznikami.pdf

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia 300+ i o dofinansowanie dożywiania dla dzieci w szkole/przedszkolu przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B - pokój nr 1, natomiast o świadczenia rodzinne i opiekuńcze - pokój nr 5. Niezbędne informacje w tych sprawach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 29 643 20 80.

6. INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY W SPRAWIE ZAŁOŻENIA RACHUNKU BANKOWEGO
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Ostrołęce, ul. Goworowska 37 oraz Punkt Obsługi Klienta w Rzekuniu prowadzi otwieranie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych pod nazwą "Wsparcie dla Ukrainy" dedykowanych dla uchodźców z Ukrainy. Rachunki są zakładane dla osób legitymujących się uznanym dowodem tożsamości, takim jak paszport, dowód osobisty lub karta pobytu.
Do otwarcia rachunku potrzebny jest:
- dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu),
- data wydania dokumentu i data ważności,
- PESEL,
- miejsce urodzenia,
- imiona rodziców,
- rodowe nazwisko matki,
- rodowe nazwisko osoby ubiegającej się o otwarcie rachunku,
- nr telefonu w Polsce.

Poprawiony: czwartek, 31 marca 2022 15:25
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości