Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz.15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXXIII/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania "Zaścianek Mazowsza"  siedzibą w    Troszynie;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie „Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec”;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzekuń na lata 2024-2032";
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekuń;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń; 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok;
20. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
22. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
23. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
24. Wolne wnioski i informacje;
25. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 14:00.

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
 • pkt5.pdf
  z dnia 17 stycznia 2024 r.
  Zatwierdzony przez —
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 15 stycznia 2024 r.
  w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
  działania "Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz 40. ze zm.)
  i art.4 ust.3 pkt.l ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (to.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 1554) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  1. Gmina Rzekuń deklaruje wolę kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "
  Zaścianek Mazowsza" z siedzibą w Troszynie.
  2. Gminę Rzekuń reprezentuje Wójt Gminy Rzekuń.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I
  'd: 33AOE360.CD484BAC.848F-B7DD5EBB47D2. Projekt

  UZASADNIENIE
  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wystąpiła z prośbą o przyjęcie
  przez Radę Gminy Rzekuń uchwały w w/w treści z uwagi na konieczność przedłożenia do Zarządu
  Województwa Mazowieckiego dokumentów, potwierdzających członkostwo gminy, objętej obszarem
  Strategii Rozwoju Lokalnego. Kontynuacja członkostwa Gminy Rzekuń w LGD „Zaścianek Mazowsza”
  daje samorządowi możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla własnych projektów, zgodnych z Lokalną
  Strategią Rozwoju Stowarzyszenia.
  Strona I
  ld: 33AOE360CD48-4BAC-848F-B7DDsEBB47D2. projekt

 • pkt6.pdf
 • pkt7.pdf
 • pkt8.pdf
 • pkt9.pdf
 • pkt10.pdf
 • pkt11.pdf
 • pkt12.pdf
  z dnia 7 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2024 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na podstawie aft. 21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.)
  uchwala się, co następuje:
  1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego
  własność Skarbu Państwa, działki nr 704 położonej w obrębie Rzekuń, gm. Rzekuń w następującym składzie:
  4.
  „ - Przewodniczący Kom isji Inwentaryzacyjnej
  . - Członek Komisji
  . „ - Członek Komisji
  - Członek Komisji
  „ - Członek Komisji
  2. Komisja inwentaryzacyjna powołana w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
  z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rzekuń, sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, sporządzenia kart
  inwentaryzacyjnych oraz przekazanie spisów i kafi do Wojewody.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: D2600F76-5EB2-400F-8980-D340ES464BC1. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  AD w
  ubcł
  Strona I

  Uzasadnienie
  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej podyktowane jest koniecznością zainicjowania
  procedury tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
  Procedurę komunalizacji kończy wydana przez Wojewodę Mazowieckiego ostateczna decyzja
  dot. stwierdzenia nabycia własności, która stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu
  w księdze wieczystej
  Zgodnie z Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
  inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235), Rada Gminy powołując
  Komisję Inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego Komisji. Ze względów
  praktycznych, wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków. Po podjęciu
  Uchwały, Komisja będzie mogła przystąpić do prac związanych z procedurą komunalizacji.
  Zostaną sporządzone spisy oraz karty inwentaryzacyjne dla działek objętych komunalizacją.
  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłożeniu Radzie Gminy i wyłożeniu do publicznego
  wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu z wnioskiem
  o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
  Wobec konieczności regulacji stanu prawnego ww. gruntów, chęci zagospodarowania terenu oraz
  możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest
  uzasadnione.

 • pkt13.pdf
  z dnia 7 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  „ . 2024 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na podstawie art. 21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 ustawy zdnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.)
  uchwala się, co następuje:
  S 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego
  własność Skarbu Państwa, działek nr: 20, 40, 121/2 położonych w obrębie Dzbenin, gm. Rzekuń
  w następującym składzie:
  . - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
  2.
  - Członek Komisji
  - Członek Komisji
  4.
  - Członek Komisji
  . - Członek Komisji
  S 2. Komisja inwentaryzacyjna powołana w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
  z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rzekuń, sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, sporządzenia kart
  inwentaryzacyjnych oraz przekazanie spisów i kart do Wojewody.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADW KA
  a z Kubeł
  ld: 356F190F-OF7D-4B1 A-8AFD-g2A3C3AIEDB 1. Projekt
  Strona I

  Uzasadnienie
  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej podyktowane jest koniecznością zainicjowania
  procedury tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  Procedurę komunalizacji kończy wydana przez Wojewodę Mazowieckiego ostateczna decyzja
  dot. stwierdzenia nabycia własności, która stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu
  w księdze wieczystej.
  Zgodnie z Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
  inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235), Rada Gminy powołując
  Komisję Inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego Komisji. Ze względów
  praktycznych, wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków. Po podjęciu
  Uchwały, Komisja będzie mogła przystąpić do prac związanych z procedurą komunalizacji.
  Zostaną sporządzone spisy oraz karty inwentaryzacyjne dla działek objętych komunalizacją.
  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłożeniu Radzie Gminy i wyłożeniu do publicznego
  wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu z wnioskiem
  o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
  Wobec konieczności regulacji stanu prawnego ww. gruntów, chęci zagospodarowania terenu oraz
  możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest
  uzasadnione.

 • pkt14.pdf
  Z dnia 9 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 2024 r
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na podstawie art.21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające usta'"ț
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. u. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.)
  uchwala się, co następuje:
  1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego
  własność Skarbu Państwa, działek nr: 388, 391, 1312 położonych w obrębie Borawe, gm. Rzekuń
  w następującym składzie:
  2.
  3.
  4.
  - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
  . - Członek Komisji
  . - Członek Komisji
  . - Członek Komisji
  . - Członek Komisji
  S 2. Komisja inwentaryzacyjna powołana w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
  z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rzekuń, sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, sporządzenia katt
  inwentaryzacyjnych oraz przekazanie spisów i kart do Wojewody.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ADW
  ld: 786C5C01-74CB43D4-ACFB-94AFAD56F4B3. Projekt
  ubel

  Uzasadnienie
  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej podyktowane jest koniecznością zainicjowania
  procedury tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
  Procedurę komunalizacji kończy wydana przez Wojewodę Mazowieckiego ostateczna decyzja dot.
  stwierdzenia nabycia własności, która stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu w księdze
  wieczystej.
  Zgodnie z Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
  inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235) Rada Gminy powołując
  Komisję Inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego Komisji. Ze względów
  praktycznych, wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków. Po podjęciu
  Uchwały, Komisja będzie mogła przystąpić do prac związanych z procedurą komunalizacji.
  Zostaną sporządzone spisy oraz karty inwentaryzacyjne dla działek objętych komunalizacją.
  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłoženiu Radzie Gminy i wył02eniu do publicznego
  wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu z wnioskiem
  o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.
  Wobec konieczności regulacji stanu prawnego ww. gruntów, chęci zagospodarowania terenu oraz
  możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest
  uzasadnione.

 • pkt15.pdf
  Z dnia 13 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez .
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia — 2024 r
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
  w obrębie Kamianka gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
  poz. 40 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
  w obrębie Kamianka gmina Rzekuń.
  S 2. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne nr l, nr 2, nr 3, przedstawiające granice obszaru
  objętego planem.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ADWO
  ld: projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ubeł
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kamianka gm. Rzekuń. Tereny będące
  przedmiotem opracowania, objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym
  Uchwałą Nr IV/ 19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Teren objęty opracowaniem miejscowego planu w studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.
  Sporządzenie miejscowego planów we wskazanych granicach pozwoli na odblokowanie terenów
  pod zabudowę dla mieszkańców wsi oraz umożliwi dalszy rozwój Gminy Rzekuń. W związku z powyższym
  podjęcie uchwały jest uzasadnione.

  Obręb
  Kamianka
  Załącznik nr I do uchwały nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia .
  Granice obszarw
  objętego planem

 • pkt16.pdf
  z dnia 24 października 2023 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia „
  2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
  oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 24/2 0 pow. 0,0236 ha, 24/13 opow. 0,0480 ha,
  dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/00072108/3 oraz 25/2 0 pow.
  0,0344 ha, 25/5 0 pow. 0,0762 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
  nr OSIO/00082039/l , położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 07C4EAC5-792F-47E4-8CC5-C97BOEOC8844. projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr Małgo rzata Żebrowska
  ADWO AT
  ubcł
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 24/2 0 pow. 0,0236 ha, 24/13 0 pow. 0,0480 ha,
  25/2 0 pow. 0,0344 ha, 25/5 0 pow. 0,0762 ha, położonych w obrębie Tobolice gm. Rzekuń, pismem z dnia
  17.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.10.2023 r.) zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń
  o nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń ww. działek.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 • pkt17.pdf
  z dnia 15 lutego 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWAŁA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia . „
  2024r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 622/26 0 pow. 0,3535 ha, położonej w obrębie Rzekuń gm.
  Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OS 10/00065786/7.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  przewodniczący Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: A3195251-51404C27-9624-F5E5A520EA83. Projekt

  UZASADNIENIE
  Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 622/26 0 pow. 0,3535 ha, położonej
  w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń działający przez pełnomocnika, pismem z dnia 15.02.2024 r. zwrócił się
  z prośbą do Wójta Gminy Rzekuń 0 nieodpłatne przejęcie w formie darowizny przez Gminę Rzekuń
  MV. działki.
  Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na nabycie ww. nieruchomości w drodze uchwały jest
  wymogiem formalnym wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

 • pkt18.pdf
 • pkt19.pdf
  Sprawozdanie
  z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie za 2023 rok”
  Zgodnie z 10 Uchwały Nr LIV/414/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października
  2022r.WÓjt Gminy Rzekuń informuje o efektNności realizacji programu opartego w szczególności
  o następujące wskaźniki :
  Li
  k
  ch
  5 organizacji ( Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzekunianka, Uczniowski Ludowy Klub
  Sportowy Ołdaki, Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiance,
  Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  2) I „iczba otwartych konkursów:
  3 konkursy (kultura fizyczna, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ).
  ki
  Od samorĘądu:
  6 projektów,
  organizacje pozarządowe;
  193 OOO,OO zł
  Dofinansowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023
  1. LUKS Rzekunianka w Rzekuniu:
  95.000,- Organizacja zajęć sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. LUKS w Ołdakach:
  27.500,- Sport realny a nie wirtualny
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu:
  8 000,- XII Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiance
  30.000,- Impreza kulturalna nad Narwią w Kamiance
  5. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ( Koło Gospodyń Susk Nowy)
  3 000,- Dania z przyśpiewką
  6. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ( Koło Gospodyń Rozwory)
  4 000,- Z pamięcią o odrodzeniu niepodległej Polski

  Małe granty:
  1. Ochotnicza Straż Pożarna Rzekuń
  5 000,- Szkolenie-Bezpieczniej w jednostkach OSP
  2. Stowarzysztenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich
  2 000,- Rzecz o kawalerii: Zwyczaje Kawaleryjskie w 5 Pułku Ułanów Zasławskich
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzbeninie "Nad Narwią”
  2 000,- Budowanie postawy szacunku do zwyczajów i obrzędów w kulturze polskiej związanej
  ze świętami Bożego Narodzenia
  4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ołdaki
  2 000,- Event doskonalający tachniki piłkarskie
  5. Ludowy Ucmiowski Klub Sportowy Rzekunianka
  4 500,- Kultura i prawidłowe zachowanie podczas uprawiania sportu
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Przytułach Nowych
  2 000,- Tradycje około bożonarodzeniowe na mazowieckiej wsi
  7. Koło Łowieckie nr 1 Dzik
  2 000,- Tradycje około bożonarodzeniowe na wsi mazowieckiej
  8. Ochotnicza Straż Pożarna w Borawem
  4 000,- Praprowadzenie warsztatów dla liderów wiejskich
  9. Koło Gospodyń Wiejskicg Czarna Owca w Czarnowcu
  2 000,- Warsztaty Świąteczne
  Sporądziła: A.Rybi

 • pkt20.pdf
  Nazwa
  Gm. Rzekuń
  Nazw.
  Sprawozdanie z "SOk0ści średnich "nagrodzen nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych
  przez jednostkę samorządu terytorialnego
  ostrol kl
  kod TERYT
  dnia I 31
  do 31
  s 981,55
  " nagrodzenia
  o których mowa
  w art. 30 ust.
  od dnia I
  styanla do
  dnia 31
  31
  777.86
  33.43
  Ś rednJa nczba etatów
  O ktÓNCh
  w 30 ust. 3
  mian
  20201.23
  Wsk"nlkl, o
  których mowa
  w art. 30 ust 3
  184%
  Suma IlocZynÓW
  Wydatki poniesione w roku
  etatów nauczycieu i średnich
  podlegającym analizie
  "nagrodzen nauczycleli, o których
  "nagrodzenla
  mowa w art. 30 ust. 3 ustawy,
  w o których
  Od I
  dnia 31
  grudnia
  do dnia
  21 g rudnia
  ustalonych dla okresów
  obowiązywania poszczegÓEtych kwot
  2 382 241&0
  1 866 575.47
  mowa w art 30 ust. I
  ustawy
  2 533 og8,9g
  1 878 365.og
  6834 417S7
  27.12
  EKTOR
  lu Wspólnych
  urzyłiski
  11 789,62
  306 907 12
  DY
  Centrum
  mgr Wa Idei
  owby
  S 'd 2 ust.".
  Nadzór vuLCAN 24.01.0N)0.36651. Vulcan sp. z on.
  *ttgr rtosz Podolak
  z"Ŕrdzają.j
  23012024

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 15-02-24 13:28
 • Czas udostępnienia: 15-02-24 13:28

Historia zmian

10039 Modyfikacja LXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 20-03-2024 13:30:00 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9945 Modyfikacja LXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 08-03-2024 10:18:07 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9736 Modyfikacja LXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-02-2024 16:38:46 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9735 Dodanie LXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-02-2024 16:38:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2