Na podstawie postanowienia nr 315/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Rzekuń zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, odbędzie się I Sesja Rady Gminy Rzekuń z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Rzekuń.

3.   Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Rzekuń.

4.   Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Rzekuń.

5.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rzekuń.

6.   Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń:

1)   powołanie Komisji Skrutacyjnej;

2)   zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń;

3)   przeprowadzenie głosowania (tajnego);

4)  przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.

7.   Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

8.   Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rzekuń:

1)   powołanie Komisji Skrutacyjnej;

2)   zgłaszanie kandydatów na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń;

3)   przeprowadzenie głosowania (tajnego);

4) zgłaszanie kandydatów na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń;

5)   przeprowadzenie głosowania (tajnego);

6)   podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rzekuń.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rzekuń.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzekuń;

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

12.  Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Rzekuń.

 • postanowienie_nr_315_2024_Komisarza_Wyborczegow_Ostrolece_I.pdf
  POSTANOWIENIE NR 315/2024
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
  z dnia 26 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688)
  Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:
  S l. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rzekuń na kadencję
  2024 — 2029 w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 13:00.
  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu
  przy ul. Kościuszki 33, 07 —411 Rzekuń.
  2. Ustalić porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Rzekuń, stanowiący załącznik
  do niniejszego postanowienia.
  3. Poinformować nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 20 ust. la ww. ustawy,
  po złożeniu ślubowania przez radnych, Rada Gminy może wprowadzić zmiany
  w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
  4. Przekazać postanowienie Wójtowi Gminy, celem zawiadomienia radnych
  o pierwszej sesji Rady Gminy.
  S 5. Powiadomić Wójta Gminy o pierwszej sesji celem złożenia wobec Rady Gminy
  ślubowania.
  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
  /-/ Kamil Skwiot

  Załącznik
  do postanowienia nr 3 15/2024
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
  z dnia 26 kwietnia 2024 r.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy Rzekuń
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Rzekuń.
  3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Rzekuń
  4. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Rzekuń.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rzekuń.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń:
  l) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Rady Gminy Rzekuń,
  3) przeproqradzenie tajnego głosowania,
  4) pł7Alstawienie uchwały stwierdzającej wybór.
  7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń prowadzenia sesji od
  Radnego Seniora.
  8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rzekuń:
  l) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2) zgłaszanie kandydatów na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń,
  3) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  4) zgłaszanie kandydatów na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  Rzekuń,
  5) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  Rzekuń .
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń.
  10. uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy
  Rzekuń.
  I l. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  12. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Rzekuń.

 • pkt6.pdf
  z dnia 30 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez — „
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2024 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 19 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
  poz. 609), uchwala się, co następuje:
  S 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Rzekuń został/a
  wybrany/a
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 59340092-A8EB4łcŕ•v828B.A3CB2C3FIBAC. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Strona I

 • pkt8.pdf
  z dnia 30 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez „
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 2024 r
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 19 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U. z2024 r.,
  poz. 609), uchwala się, co następuje:
  S 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rzekuń zostali
  wybrani:
  1. I Wiceprzewodniczący -
  2. II Wiceprzewodniczący - „
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  'd; IF926599.1428-45F4-AC7F-DCE2A91EC160. projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Strona I

 • pkt9.pdf
  z dnia 30 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia
  2024 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
  poz. 609), art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 530), w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) Rada Gminy
  Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Rzekuń Pana Bartosza Podolaka w wysokości:
  l. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zł (brutto),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie . . „ zł (brutto),
  % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
  3. dodatek specjalny w wysokości
  funkcyjnego w kwocie
  ...zł (brutto),
  4. dodatek stażowy naliczany zgodnie z odrębnymi przepisami w wysokości zależnej od
  udokumentowanych lat pracy.
  S 2. Ponadto Wójtowi Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują:
  l. nagrody jubileuszowe,
  2. dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  1,1: FAOAIB2C-7D99-4533-B5El-686D18FFlD19. Projekt
  Przewodniczący Rady Gminy
  Strona I

 • pkt10.pdf
  z dnia 30 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez „ .
  UCHWAŁA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia. —
  . 2024 r.
  w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18a i 21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2024 r., poz. 609), oraz S 15 Uchwały Nr V114/20003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.
  w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 poz. 1783 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  1. l. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  2. Powołuje się Komisję Budżetu i Oświaty w następującym składzie:
  3)
  3. Powołuje się Komisję Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w następującym
  składzie:
  4)
  4. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:
  ld: 2F49FE33-6984-4AA5-A9BA-FDEAB03E83D8. Projekt
  Strona I

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  ld: 2F49FE33-6984-4AA5-A9BA-FDEAB03E83D8_ Projekt

 • pkt11.pdf
  z dnia 30 kwietnia 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia .
  . 2024r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2024 r.,
  poz. 609) oraz S 77 ust. 2 Uchwały Nr V/14/20003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
  Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 poz. 1783 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S 1. Stwierdza się, że Przewodniczącym
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 26BFIF6D-24C74651-AD3D.F6g931FE936C. Projekt
  Komisji Rewizyjnej został/a wybrany/a
  Przewodniczący Rady Gminy
  Strona I

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 30-04-24 15:49
 • Czas udostępnienia: 30-04-24 15:49

Historia zmian

12215 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 16-05-2024 08:03:01 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
12126 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:09:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
12125 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:09:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12124 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:08:47 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12123 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:08:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12122 Modyfikacja I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:01:28 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12121 Dodanie I Sesja Rady Gminy Rzekuń z 30-04-2024 16:01:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2