Uchwała nr LVII/429/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 2 grudnia 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

LVII_429_2022.pdf

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w qrawle przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia uchWBły
nr XVIII/BB/2007 Rady GITŃny Rzekuń z dnia 15 października roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Na pcxlstawie art.5a ust.l i 2, aft.35 ust 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw w sprawie projektu
uchwały wprowadzającego zmian w uchwale nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października
2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
S 2. l. Konsultacje w przedmiocie, o którym mowa w S 1, zostaną przeprowadzone w sołectwach:
Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Zabiele, Ołdaki, Przytuły Stare, Przytuły Now, Susk
Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy, Tobolice, Goworki, Dzbenin, Korczaki,
Teodorowo.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców sołectw na temat zmiany zapisu 4 ust. 5 statutu
sołectw gminy Rzekuń , który brzmi: Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem
dokonania kolejnych wyborów" otrzymuje brzmienie: "Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej
dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych
organów jednostki
3. W konsultacjach dotyczących zmian w statutach sołectw mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na
terenie danego uprawnione do głosowania.
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
3. l. Konsultacje zostaną pisemnie poprzez umieszczenie wraz z ogłoszeniem Wójta
Gminy Rzekuń o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularzem zgłoszenia opinii na okres 14 dni - projektów
zmian w statutach Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki, Przytuły
Stare, Przytuły Now, Susk Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy,
Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo, na:
a) stronie internetowej Gminy Rzekuń;
b) Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Rzekuń ;
c) na tablicy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
2. Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie określonym w
S 3. ust. l. na piśmie na biuro podawcze w Urzędzie Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
z dopiskiem na kopercie uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectwa...
S 4. Komórką za przeprowadzenie konsultacji jest: referat organizacyjny Gminy
5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 6. Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
W ojewództwa Mazowieckiego.
Rady Gminy
Małgorzata Zebrowska
ld: 27037E4A-2413-410E-972A468FFA6D3sC7. Uchwalony

Załącznik do uchwały Nr LVII/429/2022
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 2 grudnia 2022 r.
Formularz zgłoszenia opinii
l. Projekt statutu sołectwa: Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki,
Przytuły Stare, Przytuły Now, Susk Stały, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy,
Tobolicz, Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo (proszę zaznaczyć właściwe sołectwo)
2. Opinia/uwagi do projektu statutu:
3. Informacje o zgłaszającym opinię/uwagi:
l) Imię i nazwisko: .
2) Adres zamieszkania:
data i podpis
Zgędnie z. art. 13 ust. I Ogólnego o Ochronie Danych (ROPO) infprmvjemv. że:
l. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rzekuń reprezentowana przez Wójta, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na art. 6 ust. I lit. e) RODO,
w związku z att 35 ustawą o samorządzie gminy
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
Świadczącym usługę z zakresu (X:hrony danych osobowych);
5. administrator niezamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej ;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych siedzibie administratora.
7. przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych osokmvych.
8. Dane będą przechowywane przez wynikający z przepisów archiwalnych Informujemy o o prawie
do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia wobec
przetwarzania, a także o prawie do danych;
rcoc_v RAD',
mgr JIQfgcu2aîa Zebrowski:

UZASADNIENIE
Przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, zm.) stanowi, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w
innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zasady i t" konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy z dnia 15
października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw porządkuje między
innymi kwestie związane z udziałem mieszkańców gminy Rzekuń w rozwiązywaniu
ważnych, lokalnych problemów.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
RADY
mgr Zebmwska
ld: 27037E4A-2413-410E-972A-468FFA6D35C7. Uchwalony
Strona I

LVII_429_2022_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LVII nadzwyczajnej sesji w dniu 2 grudnia 2022 r.
uchwala w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały
nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Nam i0tk0
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
Obecny nieobecny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14
14
0
0
Głos
„przeciw"
Głos
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w głosowani u
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się”
'.F.wn RADY
mgr Zebrowska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 02-12-22 15:23
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 05:29

Historia zmian

3965 Dodanie Uchwała nr LVII/429/2022 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2