Uchwała nr LIX/450/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

LIX_450_2023.pdf

UCHWAŁA NR LIX/450/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w
sprawie uchwalenia statutów sołectw
Na rx)dstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35 ust. I i 3, art.40 ust.2 pkt 1 i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy Rzekuń, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
1. W Uchwale Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października roku w sprawie
uchwalenia statutów sołectw wprowadza się następujące zmiany :
1) W załączniku Nr I do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Kamianka, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”;
2) W załączniku Nr 2 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Borawe, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz
członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej" ;
3) W załączniku Nr 3 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Rozwory, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej';
4) W załączniku Nr 4 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Wschcxinia, otrzymuje brzmienie:
„Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji (Kipowiadającej kadencji
Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
5) W załączniku Nr 5 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Zabiele, otrzymuje brzmienie: Sołtysa oraz
członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
6) W załączniku Nr 6 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Ołdaki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz
członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy
się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”;
7) W załączniku Nr 7 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Przytuły Stare, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej " ;
8) W załączniku Nr 8 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Przytuły Nowe, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
9) W załączniku Nr 9 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Susk Stary, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jednostki pomocniczej";
10) W załączniku Nr 10 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Susk Nowy, otrzymuje brzmienie:
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”;
I l) W załączniku Nr I I do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Drwęcz, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
12) W załączniku Nr 12 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Daniszewo, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wytmu nowych organów jednostki pomocniczej”;
ld: 273A517A-B805-42CE-8512-A25C67F03C72. Uchwalony
Strona I

13) W załączniku Nr 13 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Rzekuń, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocnic@";
14) W załączniku Nr 14 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Czarnowiec, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej ;
15) W załączniku Nr 15 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Ławy, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
16) W załączniku Nr 16 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Tobolice, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki
17) W załączniku Nr 17 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Goworki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą wyboru nowych organów pomocniczej';
18) W załączniku Nr 18 do w/w S 4 ust. 5 Statutu %łectwa Dzbenin, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jednostki pomocniczej";
19) W załączniku Nr 19 do wiw 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Korczaki, otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa
oraz członków Rady Soleckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy
i kończy się z chwilą nowych organów jednostki pomocnica";
20) W załączniku Nr 20 do w/w S 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Laskowiec, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej";
21) W załączniku Nr 21 do w/w 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Teodorowo, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocnica " ;
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
1,1: 273AS17A-B80542CE-8512-A2SC67F03C72. Uchwalony
Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona 2

LIX_450_2023_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LIX zwyczajnej sesji w dniu 19 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Lp.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
N azwisko
i irnię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafa/
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Nie brał udziału
w głosowaniu
obecny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14
10
4
Głos
Głos
„przeciw" „wstrzymujący
Się”
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się"
•;eŻqsze
mgr Zebrowska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 19-01-23 17:04
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 05:01

Historia zmian

3986 Dodanie Uchwała nr LIX/450/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2