LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:  
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 324/7 o pow. 0,0289 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8 stanowiącej własność osoby fizycznej;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 70292 o pow. 0,3000 ha położonej na terenie Miasta Ostrołęka stanowiącej własność Gminy Rzekuń na rzecz osoby fizycznej;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rzekuń;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/317/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Rzekuniu;
    11. Przyjęcie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w ramach modułu II Programu Wieloletniego Senior+;
      12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
      13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
      14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
      15. Wolne wnioski i informacje;
      16. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_2.pdf pkt_3.pdf pkt_4.pdf pkt_5.pdf pkt_6.pdf pkt_7.pdf pkt_8.pdf pkt_9.pdf pkt_10.pdf pkt_11.pdf

Historia dokumentu
07-11-2022 r., 13:16:47, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

22-09-2022 r., 13:48:30, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.