header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.) zwołuję XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Sesja odbędzie się w Zielonym Zakątku w Susku Starym 10, z proponowanym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Piotrówka;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń;
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2020 Rady Gminy w Rzekuniu w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu "Senior+"
w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+";
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Rzekuniu;
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie  określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok";
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania przez Gminę Rzekuń współpracy z Gminą Zarszyn, położoną w powiecie sanockim, województwie podkarpackim;
20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
22. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
23. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
25. Wolne wnioski i informacje;
26. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 19.11.2021 r. (piątek) o godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_2.pdfpkt_3.pdfpkt_4.pdfpkt_5.pdfpkt_6.pdfpkt_7.pdfpkt_8.pdfpkt_9.pdfpkt_10.pdfpkt_11.pdfpkt_12.pdfpkt_13.pdfpkt_14.pdfpkt_15.pdfpkt_16.pdfpkt_17.pdfpkt_18.pdfpkt_19.pdf

Historia dokumentu
03-01-2022 r., 14:41:05, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

03-01-2022 r., 14:39:35, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści,
  • zmiana tekstu wstępnego.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości