XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201 z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi radnego Rady Gminy w Rzekuniu na uchwałę
nr XXXVIII/275/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie na uchwałę Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w miejscowości Przytuły Stare;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń oznaczonych numerami ewidencyjnymi 327/4 i 327/7;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/82/2019 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzekuniu i nadania statutu;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 707/11;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Zakładu Obsługi Gminy;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
17. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) o godz. 14:00

pkt_2.pdfpkt_3.pdfpkt_4.pdfpkt_5.pdfpkt_6.pdfpkt_7.pdfpkt_8.pdfpkt_9.pdfpkt_10.pdfpkt_11.pdfpkt_12.pdfpkt_13.pdfpkt_14.pdfpkt_15.pdfpkt_16.pdf

Historia dokumentu
03-01-2022 r., 15:22:09, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

10-09-2021 r., 13:19:09, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.