Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2020 Drukuj

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) Wójt Gminy Rzekuń przedstawia Radzie Gminy Rzekuń Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzekuń odbędzie się 13 lipca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 lipca 2021 r., do godziny 15:45 w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu .

zgloszenie_do_debaty.pdf

raport_o_stanie_gminy_2020_1.pdf

Historia dokumentu
06-07-2021 r., 14:22:02, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.