header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00.


Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Tobolice;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Dzbenin;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń";
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Rzekuńska Karta Mieszkańca";
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.;
14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Rzekuń.;
15. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, w dniu 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

Historia dokumentu
14-04-2021 r., 10:01:29, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

05-03-2021 r., 14:33:01, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści,
  • zmiana publikacji.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości