header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020, nr XXII/2020 oraz nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
   a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2019 rok,
   b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2019 r.:
   a) wystąpienie Wójta,
   b) przedstawienie opinii przez Komisje Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2019,
   c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
   d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2019,
   e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z wykonania budżetu za 2019 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Rzekuń do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 451/2 położonej w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tobolice gm. Rzekuń oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 21/17 i nr 21/23;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tobolice gm. Rzekuń oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 126/17;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi Gminy;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec i Tobolice;
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki;
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drwęcz;
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 251025W w miejscowości Ławy;
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023:
   a) wystąpienie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,
   b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,
   c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023;
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń” nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
24. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
25. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
26. Wolne wnioski i informacje;
27. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, ul. Nowa 7 w dniu 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                         

W załączeniu materiały do pkt. 3-22
pkt_3c.pdf

pkt_4d.pdf

pkt_4e.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

pkt_15.pdf

pkt_16.pdf

pkt_17.pdf

pkt_18.pdf

pkt_19.pdf

pkt_20.pdf

pkt_21c.pdf

pkt_22.pdf

protok_____nr_XXI_12.02.2020_r..pdf

protok_____nr_XXII_25.02.2020_r..pdf

protok_____nr_XXIII_4.03.2020_r..pdf

Historia dokumentu
20-07-2020 r., 09:41:37, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

17-07-2020 r., 13:36:02, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców msc. Ławy (właścicieli posesji od strony świetlicy wiejskiej w kierunku sklepu spożywczego) na spotkanie dotyczące przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej należącej do Gminy Rzekuń. Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości