header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) zwołuję XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń";
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu w ramach realizacji projektu „Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń”;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr XV/92/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady;
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2019 r.;
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.;
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2019 r.;
17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Żłobka Samorządowego w Rzekuniu za 2019 r.;
18. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rzekuń w 2019 r.;
19. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, ul. Nowa 7
w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek):
    1) o godz. 8:30 - Komisja Rewizyjna
    2) o godz. 10:30 - Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
    3) o godz. 12:30 - Komisja Budżetu i Oświaty
    4) o godz. 14:30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


W załączeniu materiały do pkt. 2-18

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

pkt_15.pdf

pkt_16.pdf

pkt_17.pdf

pkt_18.pdf
Informacja dodatkowa
Proszę ze względów bezpieczeństwa przyjść w maseczkach i rękawiczkach oraz przed wejściem na salę zdezynfekować ręce płynem, który będzie dostępny przed wejściem, następnie podpisać listę obecności i zająć wyznaczone miejsce.
Państwa sołtysów proszę o przemyślenie, czy Państwa uczestnictwo podczas obrad sesji w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego jest niezbędne.
Jednocześnie przypominam, iż ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców sesja odbędzie się bez udziału gości.

Historia dokumentu
14-05-2020 r., 15:10:11, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości